Year 2010, Volume 9 , Issue 2, Pages 387 - 406 2010-12-01

Business Students’ Attitudes Towards and Competency in Information Technology
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri

İbrahim Halil SEYREK [1]


As a result of wide spread use of information technology (IT) in businesses, the need for IT-competent workforce is escalating. This need is also becoming very important for business graduates who can work in many areas and in different positions. The purpose of this study is to determine the IT competency of undergraduate business students and find out their attitudes towards IT since attitude is an important factor for the acceptance of IT. For this purpose, the attitudes of business students towards and competence in IT have been studied using data gathered from 394 undergraduate business students. As a result of the study, it has been found that most of the students own computers and have a good level of access to IT resources but their perceived level of competency is low. Moreover, female students compared to male students, students who don’t own a computer compared to students owning a computer and students who have high levels of access to IT compared to those with lower access show higher anxiety about IT, feel they have less control when they face a problem related to IT and have lower perceived level of IT competence. Also, depending on which year they are in, students show different attitudes towards IT and their competence increases as they become more senior. Finally, it has been found that different dimensions of attitude have effects on IT competence
İşletmelerde bilgi teknolojileri (BT) kullanımının giderek yaygınlaşmasının bir sonucu olarak, bu teknolojiler konusunda yüksek beceriye sahip çalışan ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyacın farklı alanlarda ve pozisyonlarda çalışan işletme bölümü mezunları için de giderek arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, işletme bölümü öğrencilerinin BT yeterlik düzeylerini ortaya koymak ve BT’nin benimsenmesinde önemli bir faktör olan BT’ye yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu amaçla işletme öğrencilerinin BT tutumları ve yeterlik düzeyleri 394 işletme bölümü öğrencisinden toplanan veri kullanılarak çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin çoğunun bilgisayar sahibi olduğu ve genel olarak BT erişim olanaklarının iyi düzeyde olduğu ancak BT becerileri konusunda kendilerini yeterli görmedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca bayan öğrencilerin erkeklere göre, bilgisayarı olmayan öğrencilerin bilgisayar sahibi olanlara göre, BT erişim olanakları düşük olan öğrencilerin erişim olanakları daha iyi olanlara göre, BT konusunda daha yüksek düzeyde kaygı taşıdıkları, BT ile ilgi sorunları çözmede kendilerini daha zayıf hissettikleri ve algılanan BT yeterlik düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca farklı sınıflardaki öğrencilerin BT tutumları ve yeterlikleri açısından farklılık olduğu ve üst sınıflardaki öğrencilerin algılanan BT becerileri konusunda genel olarak daha iyi durumda oldukları bulunmuştur. Bu bulgulara ek olarak, BT tutumunu oluşturan farklı boyutların BT becerileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür
 • Ballantine, J. A., McCourt Larres, P., & Oyelere, P. (2007). Computer usage and the validity of self-assessed computer competence among firstyear business students. Computers & Education, 49(4), 976-990.4
 • Baloğlu, M., & Çevik, V. (2008). Multivariate effects of gender, ownership, and the frequency of use on computer anxiety among high school students. Computers in Human Behavior, 24(6), 2639-2648.
 • Chou, C. (2003). Incidences and correlates of Internet anxiety among high school teachers in Taiwan. Computers in Human Behavior, 19(6), 731-749.
 • Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: AddisonWesley.
 • Furst-Bowe, J., & Boger, C. (1995). An analysis of required computer competencies for university students. [Article]. Journal of Research on Computing in Education, 28(2), 175.
 • Heinssen, R. K., Glass, C. R., & Knight, L. A. (1987). Assessing computer anxiety: Development and validation of the Computer Anxiety Rating Scale. Computers in Human Behavior, 3(1), 49-59.
 • Kaminski, K., Switzer, J., & Gloeckner, G. (2009). Workforce readiness: A study of university students' fluency with information technology. Computers & Education, 53(2), 228-233.
 • Korobili, S., Togia, A., & Malliari, A. (2010). Computer anxiety and attitudes among undergraduate students in Greece. Computers in Human Behavior, 26(3), 399-405.
 • McGuire, W. J. (1985). Attitudes and attitude change. In G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), The handbook of social psychology (3 ed., Vol. 2, pp. 233-346). New York: Random House.
 • Meelissen, M. R. M., & Drent, M. (2008). Gender differences in computer attitudes: Does the school matter? Computers in Human Behavior, 24(3), 969-985.
 • Myers, J. M., & Halpin, R. (2002). Teachers’ attitudes and use of multimedia technology in the classroom: Constructivist-based professional development training for school districts. Journal of Computing in Teacher Education, 18(4), 133-140.
 • Popovich, P. M., Gullekson, N., Morris, S., & Morse, B. (2008). Comparing attitudes towards computer usage by undergraduates from 1986 to 2005. Computers in Human Behavior, 24(3), 986-992.
 • Selwyn, N. (1997). Students' attitudes toward computers: Validation of a computer attitude scale for 16-19 education. Computers & Education, 28(1), 35-41.
 • Selwyn, N. (1998). The effect of using a home computer on students' educational use of IT. Computers & Education, 31(2), 211-227.4
 • van Braak, J. P. (2004). Domains and determinants of university students' self-perceived computer competence. Computers & Education, 43(3), 299-312.
 • Wallace, P., & Clariana, R. B. (2005). Perception versus Reality— Determining Business Students’ Computer Literacy Skills and Need for Instruction in Information Concepts and Technology. Journal of Information Technology Education, 4, 141-151.
Other ID JA32RC43PF
Journal Section Article
Authors

Author: İbrahim Halil SEYREK
Institution: Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Şehitkamil, Gaziantep

Dates

Application Date : December 1, 2010
Acceptance Date : April 6, 2020
Publication Date : December 1, 2010

APA SEYREK, İ . (2010). İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 387-406 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24246/257079