Research Article
PDF BibTex RIS Cite

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ HİBE PROJELERİNDE KULLANILAN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU: İKG ÖRNEĞİ

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 51 - 68, 25.06.2023
https://doi.org/10.58307/kaytek.1293112

Abstract

Bu çalışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından pandemi öncesi dönemde geliştirilen ve AB tarafından fonlanan hibe projelerinden faydalanan yararlanıcılar, hibelere başvuran/başvurmayı planlayan potansiyel yararlanıcılar ve Başkanlık personeli tarafından kullanılan uzaktan eğitim portalı olan İKG Akademi incelenecektir. Pandemi ile beraber önemi ve kullanım oranı artan bu araçların sağladığı imkanlar ele alınırken kullanıcılar için sağladığı avantaj ve dezavantajlar ortaya konulacaktır.

AB destekli hibe proje hazırlığı ve uygulaması gibi teknik bir konuda iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve bununla ilgili farkındalık oluşturulması vatandaş odaklı, hızlı, kaliteli ve kesintisiz elektronik hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak, benzer platformların oluşturulmasına zemin hazırlayacaktır.

Thanks

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler.

References

 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85- 124. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403827
 • Curacı, U. T. (2021). Eğitimde Teknolojinin Kullanımı. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergi- si , 3 (2) , 166-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaytek/issu- e/68781/1034397s.171
 • Devran, Y. & Elitaş, T. (2017). Uzaktan Eğitim: Fırsatlar ve Tehditler. AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , 8 (27) , 31-40.
 • Erdoğan, E. (2013). “Sosyal Güvenlik Alanında AB Katılım Öncesi Mali Yardımları “. Sos- yal Güvence , 0 (4) , 50-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyal- guvence/issue/16497/172308
 • Kaçan, A. & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Programlarına Bir Bakış. Ulus- lararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (1), 1-21. Retrieved from https://dergi- park.org.tr/en/pub/uebt/issue/53891/713456
 • Karasoy, H. ;Cebe, E. & Babaoğlu, P. (2021). “Türkiye’de Uzaktan Eğitim Politikaları” Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 3 (2) , 143-165 . Retrieved from https://dergi- park.org.tr/tr/pub/kaytek/issue/68781/1002339
 • Kırali, F. N. & Alcı, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algısına İlişkin Görüşleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8 (30), 55-83. Retrieved from htt- ps://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/30078/324645
 • Özbay, Ö. (2015). “Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu”, INESJOUR- NAL, 2(5), 376-394. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/is- sue/40015/475774
 • Sarıtaş, M. (2009). Uzaktan Eğitim. M.Sarıtaş (Ed.). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. 137-163.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). On Birinci Kalkınma Planı, https://www.sbb.gov.tr/ wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf Erişim Tarihi/Access Date: 19.01.2023
 • Stauffer, B. (2020), “What’s the difference between online learning and distance lear- ning?”, Applied Educational Systems
 • Şahin, G. G. & Perkmen, S. (2011). Uzaktan Eğitim. S. Perkmen, E.Tezci (Ed.). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.95-107.
 • World Economic Forum, (2023), Future of Jobs Report 2023 Insight Report,May. Retrie- ved from ,https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf Yıldız, M.; Babaoğlu, C. & Şahin, B. (2016) “Kamu Politikasını Türk İdare Tarihi Üzerinden Çalışmak”, Hacettepe Üniversitesi IIBF Dergisi, 34(2), s. 133-158.
 • https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim-sistemi/tarihce Erişim Tarihi/Ac- cess Date: 05.02.2023
 • https://akademi.ikg.gov.tr/mod/page/view.php?id=49 Erişim Tarihi/Access Date: 11.03.2023
 • https://www.avrupa.info.tr/tr/katilim-oncesi-mali-yardim-araci-ipa-880 Erişim Tarihi/ Access Date: 03.02.2023
 • http://www.ikg.gov.tr/hakkimizda/ Erişim Tarihi/Access Date: 11.03.2023
 • https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-inst- rument-pre-accession-assistance_en Erişim Tarihi/Access Date: 07.02.2023
 • http://www.uzaktan-egitim.net/?pnum=65&pt=%C3%96zet Erişim Tarihi/Access Date: 07.02.2023.
 • https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/hakkimizda Erişim Tarihi/Access Date: 07.02.2023
 • https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/yuksekogretim-genel-kurulun- ca-2022-2023-bahar-yariyili-egitim-surecine-iliskin-alinan-kararlar.aspx Erişim Tarihi/Access Date: 12.03.2023

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 51 - 68, 25.06.2023
https://doi.org/10.58307/kaytek.1293112

Abstract

References

 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85- 124. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403827
 • Curacı, U. T. (2021). Eğitimde Teknolojinin Kullanımı. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergi- si , 3 (2) , 166-174 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaytek/issu- e/68781/1034397s.171
 • Devran, Y. & Elitaş, T. (2017). Uzaktan Eğitim: Fırsatlar ve Tehditler. AJIT-e: Academic Journal of Information Technology , 8 (27) , 31-40.
 • Erdoğan, E. (2013). “Sosyal Güvenlik Alanında AB Katılım Öncesi Mali Yardımları “. Sos- yal Güvence , 0 (4) , 50-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyal- guvence/issue/16497/172308
 • Kaçan, A. & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki Uzaktan Eğitim Programlarına Bir Bakış. Ulus- lararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (1), 1-21. Retrieved from https://dergi- park.org.tr/en/pub/uebt/issue/53891/713456
 • Karasoy, H. ;Cebe, E. & Babaoğlu, P. (2021). “Türkiye’de Uzaktan Eğitim Politikaları” Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 3 (2) , 143-165 . Retrieved from https://dergi- park.org.tr/tr/pub/kaytek/issue/68781/1002339
 • Kırali, F. N. & Alcı, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Algısına İlişkin Görüşleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8 (30), 55-83. Retrieved from htt- ps://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/30078/324645
 • Özbay, Ö. (2015). “Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu”, INESJOUR- NAL, 2(5), 376-394. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/is- sue/40015/475774
 • Sarıtaş, M. (2009). Uzaktan Eğitim. M.Sarıtaş (Ed.). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A. Yayıncılık. 137-163.
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). On Birinci Kalkınma Planı, https://www.sbb.gov.tr/ wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf Erişim Tarihi/Access Date: 19.01.2023
 • Stauffer, B. (2020), “What’s the difference between online learning and distance lear- ning?”, Applied Educational Systems
 • Şahin, G. G. & Perkmen, S. (2011). Uzaktan Eğitim. S. Perkmen, E.Tezci (Ed.). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.95-107.
 • World Economic Forum, (2023), Future of Jobs Report 2023 Insight Report,May. Retrie- ved from ,https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf Yıldız, M.; Babaoğlu, C. & Şahin, B. (2016) “Kamu Politikasını Türk İdare Tarihi Üzerinden Çalışmak”, Hacettepe Üniversitesi IIBF Dergisi, 34(2), s. 133-158.
 • https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/acikogretim-sistemi/tarihce Erişim Tarihi/Ac- cess Date: 05.02.2023
 • https://akademi.ikg.gov.tr/mod/page/view.php?id=49 Erişim Tarihi/Access Date: 11.03.2023
 • https://www.avrupa.info.tr/tr/katilim-oncesi-mali-yardim-araci-ipa-880 Erişim Tarihi/ Access Date: 03.02.2023
 • http://www.ikg.gov.tr/hakkimizda/ Erişim Tarihi/Access Date: 11.03.2023
 • https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-inst- rument-pre-accession-assistance_en Erişim Tarihi/Access Date: 07.02.2023
 • http://www.uzaktan-egitim.net/?pnum=65&pt=%C3%96zet Erişim Tarihi/Access Date: 07.02.2023.
 • https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/hakkimizda Erişim Tarihi/Access Date: 07.02.2023
 • https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/yuksekogretim-genel-kurulun- ca-2022-2023-bahar-yariyili-egitim-surecine-iliskin-alinan-kararlar.aspx Erişim Tarihi/Access Date: 12.03.2023

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Osman Murat ÇETİN
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
0000-0002-8294-5053
Türkiye

Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA
ÇETİN, O. M. (2023). AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ HİBE PROJELERİNDE KULLANILAN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU: İKG ÖRNEĞİ. Kamu Yönetimi Ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 51-68. https://doi.org/10.58307/kaytek.1293112