PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

DETERMINATION of SCIENCE and TECHNOLOGY TEACHERS’ IN-SERVICE EDUCATION INSET NEEDS on PERFORMANCE ASSESSMENT

Year 2010, Volume 18, Issue 3, 819 - 838, 01.09.2010

Abstract

Determination of science and technology teachers’ in-service training Inset needs on performance assessment is aimed in this study. The study was carried out at 2007–2008 instructional term-first semester with 30 science and technology teachers in Artvin centre primary schools. The sample was selected among volunteer teachers. In this research qualitative research method was used. Data was gathered via semi structured interviews. Content – analysis has been promoted to analyze the data. After interview data were analyzed, it was determined that teachers need an Inset on performance assessment and performance assessment instruments such as anecdote record, check list, grade scale, rubric, portfolio, peer and self assessment forms.

References

 • 1. Elmore, R. F. (1992). Why Restructuring Alone Won’t Improve Teaching. Educational Leadership, 50 (April): 44-48.
 • 2. Özyürek, L. (1981). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Öğretim Programlarının Etkinliği, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 102, Ankara.
 • 3. Kanlı,U. ve Yağbasan, R. (2002). 2000 Yılında Ankara’da Fizik Öğretmenleri için Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği, Milli Eğitim Dergisi, 153-154,12-18.
 • 4. Bekiroğlu, F.O. (2004). “Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi”, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • 5. Uşun, S. ve Cömert, D. (2003). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 125-138.
 • 6. Taymaz, A. H. (1997). Hizmet İçi Eğitim Kavramlar İlkeler ve Uygulamalar, 3. Baskı, Takav Tapu ve Kadastro Vakfı Matbaası, Ankara.
 • 7. Kaya, A. (2003). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Laboratuar Programı Geliştirme ve Model Önerme, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.
 • 8. Tekin, S. (2004). Kimya Öğretmenleri İçin Kavramsal Anlama ve Kavram Öğretimi Amaçlı Bir Hizmet-İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 9. Kaya, A., Küçük, M. ve Çepni, S. (2004). Fizik Laboratuarlarına Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 89-103.
 • 10. Ercan, F. ve Akbaba-Altun,S. (2005). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • 11. Gömleksiz, M. ve Bulut, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • 12. Kaya, E. ve Ersoy, A.F. (2007). “Sosyal Bilgiler Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27- 29 Nisan 2007, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • 13. Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan, B. ve Yıldız, N. (2005). “Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.
 • 14. Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim-Online, 6(2), 204-212.
 • 15. Şahin, İ. (2007). Yeni İlköğretim 1. Kademe Türkçe Programının Değerlendirilmesi, İlköğretim-Online, 6(2), 284-304.
 • 16. MEB (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4–5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • 17. Acat, B. ve Demir, E. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • 18. Çalık, S. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • 19. Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • 20. Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • 21. Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme–Değerlendirme Kısmının İncelenmesi, (Afyonkarahisar İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • 22. EARGED (2008a). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
 • 23. EARGED (2008b). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
 • 24. EARGED (2008c). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
 • 25. Kanatlı, F. (2008). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • 26. Karakuş, F. ve Kösa, T. (2009). İlköğretim Matemtik Öğretmenlerinin Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 181/1.
 • 27. Metin, M., Demiryürek, G. ve Kalın, Ö. (2007). “Türkçe Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme - Değerlendirme Anlayışı Hakkındaki Düşünceleri”, III. Sosyal Bilimler Eğitim Kongresi, 18 -20 Haziran Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 28. Metin, M. ve Özmen, H. (2009). “Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeye Yönelik Hizmet-İçi İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Artvin İli Örneği”, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18 – 20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Giresun.
 • 29. Şenel, T. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Etkililiğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 30. Strauss, A. L. ve Corbin, J. (1998). � �- bury Park, CA: Sage.
 • 31. Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sega.
 • 32. Denzin, N. K ve Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials, 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • 33. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • 34. Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (Second Edition), Sage Publications, Thousand Oaks, London.
 • 35. Kanlı, U. (2001). Ortaöğretimde Görev Yapan Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 36. Posnanski, T. J. (2002). Professional Development Programs for Elementary Science Teachers: An Analysis of Teacher Self-Efficacy Beliefs and a Professional Development Model, Journal of Science Teacher Education, 13, 189-220.
 • 37. Airasian, P. W. (2001). Classroom Assessment: Concepts and Application. New York: McGraw-Hill.
 • 38. Taylor, G.,R. (2003). Informal Classroom Assessment Strategies for Teachers, Maryland, Oxford.
 • 39. Çepni, S. (2007). Performansların Değerlendirilmesi, Karip, E. (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, 2007, 1. Baskı, Ankara.
 • 40. Bahar, M., Bıçak, B., Durmuş, S. ve Nartgün, Z. (2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • 41. Kutlu, Ö., Doğan, C. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • 42. Adanalı, K. (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • 43. Şeker, S. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Işığında Değerlendirilmesi: (Gümüşhane İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 44. Linn, R. L., ve Gronlund, N. (2000). Measurement and Assessment in Teaching. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • 45. Alıcı, D. (2008). Öğrencinin Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Diğer Ölçme Araç ve Yöntemleri, Tekindal, S. (Ed), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegama Yayıncılık, Ankara.
 • 46. Kubiszyn, T. ve Borich, G. (1993). Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice, Fourth Edition. Harper Collins College Publishers.
 • 47. Gronlund, N. E. (2005). Assessment of Student Achievement 6 th (ed), University of Illinois, Allyan & Bacon.
 • 48. Selvi, K. (2006). “İlköğretim Programlarının Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirmesi”, Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 18-19, Muğla.
 • 49. Güven, B. ve Eskitürk, M. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmede Kullandıkları Yöntem ve Teknikler”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • 50. Bushman, L. ve Schnitker, B. (1995). Teacher Attitudes on Portfolio Assessment, Implementation, and Practicability. ERIC Dokümanı Servis Numarası: ED 388661.
 • 51. Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2003). İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Portfolyoların Uygulanabilirliğine Yönelik Güçlükler Hakkındaki Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 159-166.
 • 52. Ersoy, Y. (1996). Hizmet İçi Eğitim ve Yetiştirme Kursunu Geliştirme-I Amaçlar ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 151-160.
 • 53. Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması (Kahramanmaraş Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Year 2010, Volume 18, Issue 3, 819 - 838, 01.09.2010

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim HİE ihtiyaçlarını belirlemektir. Çalışma, 2007–2008 Eğitim Öğretim yılı bahar yarılında, Artvin ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan 30 Fen ve Teknoloji öğretmeni ile yürütülmüştür. Örneklem, araştırmaya gönüllü olan öğretmenlerden rastgele seçilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış mülakatla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Görüşmelerin analizi sonunda; öğretmenlerin performans değerlendirme ve performans değerlendirmede kullanılan anekdot kaydı, kontrol listesi, dereceli ölçek, dereceli puanlama anahtarı, ürün dosyası, akran ve öz değerlendirme formları gibi değerlendirme araçlarına yönelik HİE’e ihtiyacı olduğu belirlenmiştir.

References

 • 1. Elmore, R. F. (1992). Why Restructuring Alone Won’t Improve Teaching. Educational Leadership, 50 (April): 44-48.
 • 2. Özyürek, L. (1981). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Öğretim Programlarının Etkinliği, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 102, Ankara.
 • 3. Kanlı,U. ve Yağbasan, R. (2002). 2000 Yılında Ankara’da Fizik Öğretmenleri için Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği, Milli Eğitim Dergisi, 153-154,12-18.
 • 4. Bekiroğlu, F.O. (2004). “Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi”, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • 5. Uşun, S. ve Cömert, D. (2003). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 125-138.
 • 6. Taymaz, A. H. (1997). Hizmet İçi Eğitim Kavramlar İlkeler ve Uygulamalar, 3. Baskı, Takav Tapu ve Kadastro Vakfı Matbaası, Ankara.
 • 7. Kaya, A. (2003). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Laboratuar Programı Geliştirme ve Model Önerme, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.
 • 8. Tekin, S. (2004). Kimya Öğretmenleri İçin Kavramsal Anlama ve Kavram Öğretimi Amaçlı Bir Hizmet-İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 9. Kaya, A., Küçük, M. ve Çepni, S. (2004). Fizik Laboratuarlarına Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 89-103.
 • 10. Ercan, F. ve Akbaba-Altun,S. (2005). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • 11. Gömleksiz, M. ve Bulut, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • 12. Kaya, E. ve Ersoy, A.F. (2007). “Sosyal Bilgiler Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27- 29 Nisan 2007, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • 13. Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkan, B. ve Yıldız, N. (2005). “Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri.
 • 14. Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim-Online, 6(2), 204-212.
 • 15. Şahin, İ. (2007). Yeni İlköğretim 1. Kademe Türkçe Programının Değerlendirilmesi, İlköğretim-Online, 6(2), 284-304.
 • 16. MEB (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4–5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • 17. Acat, B. ve Demir, E. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • 18. Çalık, S. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • 19. Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Öğesinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • 20. Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • 21. Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme–Değerlendirme Kısmının İncelenmesi, (Afyonkarahisar İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • 22. EARGED (2008a). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Türkçe Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
 • 23. EARGED (2008b). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
 • 24. EARGED (2008c). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
 • 25. Kanatlı, F. (2008). Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • 26. Karakuş, F. ve Kösa, T. (2009). İlköğretim Matemtik Öğretmenlerinin Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 181/1.
 • 27. Metin, M., Demiryürek, G. ve Kalın, Ö. (2007). “Türkçe Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme - Değerlendirme Anlayışı Hakkındaki Düşünceleri”, III. Sosyal Bilimler Eğitim Kongresi, 18 -20 Haziran Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • 28. Metin, M. ve Özmen, H. (2009). “Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeye Yönelik Hizmet-İçi İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Artvin İli Örneği”, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18 – 20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Giresun.
 • 29. Şenel, T. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Etkililiğinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 30. Strauss, A. L. ve Corbin, J. (1998). � �- bury Park, CA: Sage.
 • 31. Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sega.
 • 32. Denzin, N. K ve Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials, 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • 33. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • 34. Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (Second Edition), Sage Publications, Thousand Oaks, London.
 • 35. Kanlı, U. (2001). Ortaöğretimde Görev Yapan Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 36. Posnanski, T. J. (2002). Professional Development Programs for Elementary Science Teachers: An Analysis of Teacher Self-Efficacy Beliefs and a Professional Development Model, Journal of Science Teacher Education, 13, 189-220.
 • 37. Airasian, P. W. (2001). Classroom Assessment: Concepts and Application. New York: McGraw-Hill.
 • 38. Taylor, G.,R. (2003). Informal Classroom Assessment Strategies for Teachers, Maryland, Oxford.
 • 39. Çepni, S. (2007). Performansların Değerlendirilmesi, Karip, E. (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, 2007, 1. Baskı, Ankara.
 • 40. Bahar, M., Bıçak, B., Durmuş, S. ve Nartgün, Z. (2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • 41. Kutlu, Ö., Doğan, C. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • 42. Adanalı, K. (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • 43. Şeker, S. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Işığında Değerlendirilmesi: (Gümüşhane İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • 44. Linn, R. L., ve Gronlund, N. (2000). Measurement and Assessment in Teaching. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • 45. Alıcı, D. (2008). Öğrencinin Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Diğer Ölçme Araç ve Yöntemleri, Tekindal, S. (Ed), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegama Yayıncılık, Ankara.
 • 46. Kubiszyn, T. ve Borich, G. (1993). Educational Testing and Measurement: Classroom Application and Practice, Fourth Edition. Harper Collins College Publishers.
 • 47. Gronlund, N. E. (2005). Assessment of Student Achievement 6 th (ed), University of Illinois, Allyan & Bacon.
 • 48. Selvi, K. (2006). “İlköğretim Programlarının Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirmesi”, Muğla Üniversitesi XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 18-19, Muğla.
 • 49. Güven, B. ve Eskitürk, M. (2007). “Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmede Kullandıkları Yöntem ve Teknikler”, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 5-7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • 50. Bushman, L. ve Schnitker, B. (1995). Teacher Attitudes on Portfolio Assessment, Implementation, and Practicability. ERIC Dokümanı Servis Numarası: ED 388661.
 • 51. Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2003). İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Portfolyoların Uygulanabilirliğine Yönelik Güçlükler Hakkındaki Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 159-166.
 • 52. Ersoy, Y. (1996). Hizmet İçi Eğitim ve Yetiştirme Kursunu Geliştirme-I Amaçlar ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 151-160.
 • 53. Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması (Kahramanmaraş Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa METİN
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Artvin
0000-0002-6936-510X


Haluk ÖZMEN This is me
KTÜ,Fatih Eğitim Fakültesi, Söğütlü,Trabzon

Publication Date September 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 18, Issue 3

Cite

Bibtex @ { kefdergi625868, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2010}, volume = {18}, number = {3}, pages = {819 - 838}, title = {FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Metin, Mustafa and Özmen, Haluk} }
APA Metin, M. & Özmen, H. (2010). FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ . Kastamonu Eğitim Dergisi , 18 (3) , 819-838 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49056/625868
MLA Metin, M. , Özmen, H. "FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ" . Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2010 ): 819-838 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49056/625868>
Chicago Metin, M. , Özmen, H. "FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2010 ): 819-838
RIS TY - JOUR T1 - FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ AU - Mustafa Metin , Haluk Özmen Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 819 EP - 838 VL - 18 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ %A Mustafa Metin , Haluk Özmen %T FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ %D 2010 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Metin, Mustafa , Özmen, Haluk . "FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ". Kastamonu Eğitim Dergisi 18 / 3 (September 2010): 819-838 .
AMA Metin M. , Özmen H. FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Kastamonu Education Journal. 2010; 18(3): 819-838.
Vancouver Metin M. , Özmen H. FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2010; 18(3): 819-838.
IEEE M. Metin and H. Özmen , "FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM HİE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 18, no. 3, pp. 819-838, Sep. 2010

10037