Year 2019, Volume 21 , Issue 37, Pages 101 - 114 2019-12-30

Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
A Qualitative Research on Views of University Students Aiming Public Service About Entrepreneurship Education

Şefik ÖZDEMİR [1]


Türkiye’de üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının kariyer hedefi, kamuya memur olarak atanmaktır. Ancak devletin memur olmayı isteyen tüm üniversite öğrencilerini istihdam etmesi mümkün görünmemektedir. Bu noktada üniversite öğrencileri için alternatif bir kariyer seçeneği olarak girişimcilik ve üniversitelerde verilen girişimcilik eğitimleri önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı tamamen memur olmaya odaklanmış üniversite öğrencilerinin girişimcilik dersine olan yaklaşımları ve bakış açılarını tespit ederek dersi ve dersin gerekliliğini değerlendirmektir. Bu amaçla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda girişimcilik dersi almış ve tek amaçları memur olmak olan 52 öğrenciyle yarı yapılandırılmış bir form aracılığıyla nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmadan elde edilen veriler içerik analiziyle kodlanarak temalar oluşturulmuştur. Elde edilen temalara göre girişimcilik eğitiminin; girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünmelerine, girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, yeteneklerinin farkına varmalarına, girişimcilik potansiyellerini ve girişimci ruhlarını ortaya çıkarmalarına, iş fikri üretmeye yönlenmelerine ve girişimcilik eğilimlerini arttırmalarına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca girişimcilik dersinden daha verimli sonuçların elde edilebilmesi için uygulamaya dönük faaliyetlerin yapılması ve uzaktan eğitim ile verilmemesi gerektiği tespit edilmiştir

The majority of university students have focused on a career goal to be appointed as public servant in Turkey. However, it is not possible for the state to employ all university students who want to become public servants. At this point, entrepreneurship and entrepreneurship trainings in universities become important as an alternative career option for university students. The aim of this study is to detect the approaches and point of view of university students that are completely focused on being a civil servant on the entrepreneurship course and evaluate the necessity of it. Accordingly, a qualitative research has been carried out through a semi-structured form applied to 52 health services vocational school students that have had an entrepreneurship course and have a single aim which is to be a civil servant. Themes were formed through content analysis on the data gained by qualitative research. According to the themes emerged, entrepreneurship education contributed participants’ thinking entrepreneurship as a career choice, developing their knowledge and skills on entrepreneurship, realizing their abilities, revealing their entrepreneurship potential and entrepreneurial spirit, leading towards creating business ideas and increasing their entrepreneurial tendencies. Besides, it is found out that actions that provide application should be carried out and the course shouldn’t be lectured through distance education in order to make the course more productive. 

 • Alparslan, A., Bozkurt, Ö. Ç. ve Aydoğdı, A. (2017). Etkin Bir Girişimcilik Eğitim İçeriği Tartışması: Akademisyenler, Girişimciler ve Öğrenciler Üzerinde Saha Araştırmaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD), 1(1), 51-63.
 • Akın, H. B. ve Demirel, Y. (2015). Entrepreneurship Education and Perception Change: The Preliminary Outcomes of Compulsory Entrepreneurship Course Experience in Turkey. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 15-26.
 • Aksel, İ. ve Bağcı, Z. (2016). Girişimcilik Eğilimi: Bir Kamu Üniversitesinin İİBF’sinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinde Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 7(5), 2120-2133.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir Y. (2008). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133–147.
 • Barba-Sánchez, V. ve Atienza-Sahuquillo, C. (2017). Entrepreneurial Intention Among Engineering Students: The Role of Entrepreneurship Education. European Research on Management and Business Economics, 24(1), 53-61.
 • Bozkurt, Ö., Aslan, Z. ve Göral, M. (2011). Yükseköğretimde Verilen Girişimcilik Eğitiminin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Teknik Program ve Sosyal Program Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, 27-29 Mayıs.
 • Büyükyılmaz, O., Karakaya, A. ve Yıldıran, C. (2015). Girişimcilik Eğitimi Alan Bireylerin Demografik Özellikleri Açısından Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2), 105-125.
 • Byabashaija, W. ve Isaac K. (2011). The Impact of College Entrepreneurial Education on Entrepreneurial Attitudes and Intention to Start a Business in Uganda, Journal of Developmental Entrepreneurship, 16(1), 127-144.
 • Duran, C., Büber, H. ve Gümüştekin, G. E. (2013). Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı: Kütahya Meslek Yüksek Okulu Makine Programı Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 33-56.
 • Doğan, E. (2015). The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial İntentions Of University Students in Turkey. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (23), 79-93.
 • Ebewo, P. E., Rugimbana, R. ve Shambare, R. (2017). Effects of Entrepreneurship Education on Students’ Entrepreneurial Intentions: A Case of Botswana. Management, 5(4), 278-289.
 • Ekici, E. ve Turan, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 26(1), 201-215.
 • Eren, A. S. (2016). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Nicel Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1(5), 97-128.
 • Fayolle, A., Gailly, B. ve Lassas-Clerc, N. (2006). Effect and Counter-Effect of Entrepreneurship Education and Social Context on Student's Intentions. Estudios de economía aplicada, 24(2), 509-524.
 • Honig, B. (2004). Entrepreneurship Education: Toward A Model of Contingency-Based Business Planning. Academy of Management Learning and Education, 3(3), 256-273.
 • Hussain, A. ve Norashidah, D. (2015). Impact of Entrepreneurial Education on Entrepreneurial intentions Of Pakistani Students. Journal of Entrepreneurship and Business Innovation, 2(1), 43-53.
 • Işıkoğlu, N. (2005). Eğitimde Nitel Araştırma. Eğitim Araştırmaları, 20, 158-165.
 • Izedonmi, P. F. ve Okafor, C. (2010). The Effect of Entrepreneurship Education on Students’ Entrepreneurial Intentions. Global Journal of Management and Business Research, 10(6), 49-60.
 • Kalyoncuoğlu, S., Aydıntan, B. ve Göksel, A. (2017). The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention: An Experimental Study on Undergraduate Business Students. Journal of Management Research, 9(3), 72-91.
 • Kerse, G., Babadağ, M. ve Kerse, Y. (2017). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(4), 633-656.
 • Lorz, M., Susan, M. ve Thierry V. (2013). Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the Methods in Impact Studies. Journal of Enterprising Culture, 21(2), 123-151. Mueller, S. (2011). Increasing Entrepreneurial Intention: Effective Entrepreneurship Course Characteristics. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 13(1), 55-74.
 • Özdemir, L. (2015). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. SDÜ İİBF Dergisi, 1(20), 41-65.
 • Özdemir, Ş. (2017). Devlet ve Piyasa İkileminde Girişimcilik ve Türkiye’de Girişimcilik eğitiminde Devletin Rolü. (Yayımlanmamış doktora tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Patır, S. ve Karahan, M. (2010). Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 27-44.
 • Patricia, P. ve Silangen, C. (2016). The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention in Indonesia. DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen, 11(1), 67-86.
 • Pazarcık, Y. ve Aydın, E. (2015). Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim Ve Davranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 10(2), 126-146.
 • Sağlık İstatistikleri (2002). 03.12.2019 tarihinde https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/23523,2002-yili9pdf.pdf?0 adresinden erişilmiştir. Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu (2018). 03.12.2019 tarihinde https://sgb.saglik.gov.tr/Dkmanlar/TC%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu%202018.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Salik, N. ve Kaygın, E. (2015). Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(13), 145-162.
 • Sánchez, J. C. (2011). University Training for Entrepreneurial Competencies: Its Impact on Intention of Venture Creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 239-254.
 • Sánchez, J. C. (2013). The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention. Journal of Small Business Management, 51(3), 447–465.
 • Sarıtaş, A. ve Duran, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165.
 • Sezer, C. (2013). Kariyer Olarak Girişimcilik ve Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörlerin İçerik Analizi ile Belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 49-60.
 • Sultan, M. F., Maqsood, A., Student, K. A. S. B., ve Shrif, H. M. (2016). Impact of Entrepreneurial Education on Students Entrepreneurial Intentions. KASBIT Business Journals (KBJ), 9(1), 131-153.
 • Tanrıverdi, H., Bayram, G. N. ve Alkan, M. (2016). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi, 11(1), 1-29.
 • Tuncer, M., ve Doğan, S. (2018). Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 97-108.
 • Von Graevenitz, G., Harhoff, D. ve Weber, R. (2010). The Effects of Entrepreneurship Education. Journal of Economic Behavior ve Organization 76(1), 90–112.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3005-0570
Author: Şefik ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { kmusekad643340, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {101 - 114}, doi = {}, title = {Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Şefik} }
APA Özdemi̇r, Ş . (2019). Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (37) , 101-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/643340
MLA Özdemi̇r, Ş . "Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 101-114 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/643340>
Chicago Özdemi̇r, Ş . "Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 101-114
RIS TY - JOUR T1 - Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma AU - Şefik Özdemi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 114 VL - 21 IS - 37 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma %A Şefik Özdemi̇r %T Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma %D 2019 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 21 %N 37 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Şefik . "Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 / 37 (December 2020): 101-114 .
AMA Özdemi̇r Ş . Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 101-114.
Vancouver Özdemi̇r Ş . Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 101-114.