Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Eğitimi Alanında Çalışan Öğretmenlerin Aile Eğitim Stratejilerine ilişkin Görüşlerinin Kıdem Durumuna Göre İncelenmesi

Year 2017, Volume 9, Issue 2, 225 - 250, 20.12.2017

Abstract

Araştırma, okul öncesi kurumda görev yapan öğretmenlerin aile eğitim etkinliklerine
yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimleme
(survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya toplam 830 öğretmen katılmıştır.
Öğretmenlere araştırmacılar tarafından hazırlanan “Aile Eğitim Etkinlikleri Anket”i
uygulanmıştır. Anket maddeleri ilgili literatür tarandıktan sonra oluşturulmuştur.
Oluşturulan anket maddeleri için farklı üniversitelerde görev yapan yedi öğretim
üyesinden uzman görüşü alınmış ve anket maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Daha
sonra 120 öğretmenle pilot çalışma yapılmış ve ankete son şekli verilmiştir. Veriler,
SPSS 15.00 programında Ki kare ( χ2) yöntemi ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ebeveynlere yönelik yapılan eğitim etkinlikleri
sıklık düzeyine göre sıralanmıştır. Öğretmenlerin genel olarak kıdem durumuna göre
aile eğitim etkinliklerini uygulama sıklıkları sırasıyla; % 50,0 oranında bireysel
görüşmeleri 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler; %51,9 oranında eğitim
toplantılarını 1-5 yıl oranında mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler, %48,7 oranında
sınıf içi etkinliklerine katılımı 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler ; %54,3
oranında ev ziyaretlerini 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler; %49,8
oranında eğitim panolarını 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler ve % 47,5
oranında 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin konferansı kullandıkları
tespit edilmiştir. Ayrıca; kıdem yılı (meslekteki çalışma yılı) 1-5 yıl arasında olan
öğretmenlerin kıdem yılı 6-10 yıl ve 11 yıl ve üstü olan öğretmenlere göre daha
yüksek oranda aile eğitim etkinliklerini (bireysel görüşmeler; eğitim toplantıları;
eğitim etkinliklerine katılım; ev ziyaretleri; eğitim panoları ve konferans) hazırlık,
uygulama ve değerlendirme aşamalarını uyguladıkları tespit edilmiştir.

References

 • Albritton, T.S. (2003). Parents as teachers: advancing parent ınvolvement in a child’s education Mississipi: The University of Souther Mississipi
 • Aksoy,A. ve Turla,A.(2001). Okul-Aile İşbirliği. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı.İstanbul:Ya-Pa Yayınları
 • Arabacı, N. (2015) Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. 2. Baskı. Eds. Ayşe Belgin Aksoy. Aile Eğitimi ve Katılımı. s. 305-327
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Y.M. (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. (2. Baskı), İstanbul: Ya-Pa Yayınları
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Y.M. (2006). Okul Öncesi Eğitim ve Ana Sınıfı Programları. , İstanbul: Ya Pa Yayınları
 • Barrera, J.M. & Warner, L. (2006). Involving Families in School Events. Retrieved September 13, 2014, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ724636.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri Analizi El Kitabı. (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Couchenour,D.&Chrisman, M.K.(2007). Families Schools, and Communites: Together for Young Children (3rdEd.). Clifton Park
 • Eğmez, F.C.K. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı (Kocaeli’nde Beş Anaokulunda Yapılan Araştırma). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Epstein.J.L., Sanders, M.G., Simon, B.S.,Salinas, K.C., Jansorn, N.R.&Voorhis, F.L. (2002). School, Family and Community Partnership; Your Handbook For Action. (2nd edition). Corwin Pres.:California:
 • Fantuzzo, J., Mcwayne, C. & Perry, A.M. (2004). “Multiple dimensions of Family Involvement and Their relations to Behavioral and Learning Competencies For urban, Low Income Children”, School Psyhology Review, 33(4), 467-480. http://eric.ed.gov
 • Friend, M., & Cook, L. (2003). The fundamentals of collaboration. In M. Friend & L. Cook (Eds.), Interactions: Collaboration Skills for School Professionals (pp. 1- 25). Boston, MA: Allyn and Bacon
 • Gbadamosi, T. & Lin, H., L., (2003)“Parent’s İnterests, Current involvement and Level of Parental İnvolvement in School Activities”, Alabama State University
 • George, S., M., (2003) Fundamentals of Early Childhood Education, New Jersey: Copyright by Pearson Education, ınc., Upper saddle River,
 • Gestwicki, C. (2007). Home, school, and community relations. 6th ed. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.
 • Gürşimşek, I., Girgen, G., Harmanlı, Z., ve Ekinci, D. (2002). Çocuğun Eğitiminde Aile Katılımının Önemi (Bir Pilot Çalışma). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Kök Yayıncılık, 262-274.
 • Güven, G. (2011). Farklı Eğitim Modelleri Kullanılarak Uygulanan Aile Eğitim ve Aile
 • Katılım Programlarının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uygulamalarına ve Ebeveynlerin Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara
 • Haktanır,G.(1994) Çocuğun Ruh Sağlığında Aile ve Okulun Önemi. Okul Öncesi Dergisi 47:9-14.
 • Hoover Dempsey, K. V. & Joan, M.T. (2002). Family-School Comunication, Vanderbuilt University. Retrieved September 13, 2014, from http://www.acev.org/arastirma/arastirmalar.asp,2008. NY:Delmar Learning.
 • Işık H. (2007). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Okul-Aile İşbirliği Çalışmalarının Anne Baba Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Kaya, Ö. M. (2002). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları ile Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne-Baba Görüşleri, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • MEB (2006). Okul öncesi eğitim programı. Retrieved November 12, 2014, from http://tegm.meb.gov.tr/www/okulöncesi-egitimprogrami-ve kurul karari/içerik/54
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Retrieved September 13, 2014, from http://tegm.meb.gov.tr/www/okulöncesi-egitimprogrami-ve kurul karari/içerik/54 3 Kasım 2013’de alınmıştır.
 • Mcbride, A. Brant, T.R. & Rane, J.H. (2001). Intervening with Teachers to Encourage Father/Male Involvement in Early Childhood Programs. Early Childhood Research Quartely 16, 77-93
 • Morrison, J.W., Storey, P. & Zhang, C. (2011). Accessible Family Involvement in Early Childhood Programs. Dimensions of Early Childhood. Vol 39, No 3 s.21-26 Retrieved Mayr 13, 2015, from http://southernearlychildhood.org/upload/pdf/Accessible_Family_Involvement_in _Early_Chil hod_Programs_by_Johnetta_W__Morrison_Pamela_Storey_and_Chenyi_Zhang.p df
 • Murray, E., McFarland-Piazza, L. & Harrison, L. J. (2015). Changing Patterns of Parent- Teacher Communication and Parent Involvement from Preschool to School. Early Child Development and Care. Vol.185, No.7, 1031-1052. Retrieved September 13, 2014, from http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2014.975223
 • OBADER (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi. Retrieved April 13, 2014, from http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/obader.pdf
 • Oktay, A.(2002). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul:Epsilon Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü (2008). Öğretmen Yeterlilikleri. Retrieved April 13, 2014, from http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fre tmen_Yete likleri Kitab%C4%B1_Par%C3%A7a_1.pdf
 • Rathbun, A. & Hauskin, E. (2001). How Are Transition-to-Kindergarten Activities Associated with Parent Involvement During Kindergarten? Paper Presented at The Annal Meeting of The American Edutional-Research Foundation: Seattle, WA.
 • Temel Z. F. (2009). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. Uluslar arası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim Kongresi. 3O Nisan-03 Mayıs Trabzon. 89-98
 • Tezel Şahin, F. ve Turla, A.(1996) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Anne Baba Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi.II.Ulusal Eğitim Sempozyumu, s.32- 49,İstanbul.
 • Tezel Şahin, F. Ve Turla, A.(2003) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Aile Katılım Çalışmalarının İncelenmesi. (Ed.G. Haktanır ve T. Güler). Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı, s.379 392.Kuşadası/Türkiye
 • Tezel, F.Ş. & Ersoy, Ö, (1999). 0-6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi. Mesleki Eğitim Dergisi 1(1),58-62
 • Turner, K., Richards, M. & Sanders, R. (2007). Randomised Clinical Trial Of A Group Parent Education Programme For Australian İndigenous. Journal of Paediatries and Child Health 43, 429-437.
 • Vural, D.E. (2012). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretime Etkisinin aile Katılımı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yurdagül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (S.1-6)28-30 Eylül Denizli.
 • Zellman,G. & Waterman, J.(1998) Understanding the impact of parent school involvement on children’s educational outcomes. The journal of Educational Research, 91 (6), 370- 380

A Study Into Of Preschool Teachers’ Views Related To With Family Education Strategies According To Seniority Conditions

Year 2017, Volume 9, Issue 2, 225 - 250, 20.12.2017

Abstract

The current study was carried out to determine the views of preschool teachers with

regard to the application of family education activities. In the study, survey method

was used. A total sum of 830 teachers participated in the study. “The Questionnaire

of Family Education Activities” was applied to the participant teachers prepared. The

items of the questionnaire were formed after reviewing the related literature. Seven

instructors at working at different universities were applied for their expert ideas with

regard to the items in the questionnaire and the items were rearranged. Following that,

a pilot study was carried out with 120 teachers and the questionnaire was finally

formed. The data obtained were analyzed in the package program of SPSS 15.00

through chi square (X2) method.

At the end of the study, educational activities that were done by teachers for the

parents were given in their frequency order. The methods they mostly applied were as

follows: it was found that the frequency of practicing family education activities in

terms of teachers’ status of experience was in that way respectively teachers with an

experience of 1-5 years used individual interviews at the rate of 50.0%; those with an

experience of 1-5 years used educational meetings at the rate of 51.9%; those with an

experience of 1-5 years used activities in class at the rate of 48.7%; those with an

experience of 1-5 years used home visits at the rate of 54.3%; those with an experience

of 1-5 years used educational notice boards at the rate of 49.8% and the ones with an

experience of 1-5 years used conferences at the rate of 47.5%. In addition, it was also

found that the teachers with a working experience of 1-5 applied the stages of

preparation, practice and evaluation of family education activities at a higher level

compared to the ones with an experience of 6-10 years and 11 years and over.

References

 • Albritton, T.S. (2003). Parents as teachers: advancing parent ınvolvement in a child’s education Mississipi: The University of Souther Mississipi
 • Aksoy,A. ve Turla,A.(2001). Okul-Aile İşbirliği. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı.İstanbul:Ya-Pa Yayınları
 • Arabacı, N. (2015) Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. 2. Baskı. Eds. Ayşe Belgin Aksoy. Aile Eğitimi ve Katılımı. s. 305-327
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Y.M. (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. (2. Baskı), İstanbul: Ya-Pa Yayınları
 • Aral, N., Kandır, A. & Can Y.M. (2006). Okul Öncesi Eğitim ve Ana Sınıfı Programları. , İstanbul: Ya Pa Yayınları
 • Barrera, J.M. & Warner, L. (2006). Involving Families in School Events. Retrieved September 13, 2014, from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ724636.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri Analizi El Kitabı. (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Couchenour,D.&Chrisman, M.K.(2007). Families Schools, and Communites: Together for Young Children (3rdEd.). Clifton Park
 • Eğmez, F.C.K. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ailenin Eğitime Katılımı (Kocaeli’nde Beş Anaokulunda Yapılan Araştırma). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Epstein.J.L., Sanders, M.G., Simon, B.S.,Salinas, K.C., Jansorn, N.R.&Voorhis, F.L. (2002). School, Family and Community Partnership; Your Handbook For Action. (2nd edition). Corwin Pres.:California:
 • Fantuzzo, J., Mcwayne, C. & Perry, A.M. (2004). “Multiple dimensions of Family Involvement and Their relations to Behavioral and Learning Competencies For urban, Low Income Children”, School Psyhology Review, 33(4), 467-480. http://eric.ed.gov
 • Friend, M., & Cook, L. (2003). The fundamentals of collaboration. In M. Friend & L. Cook (Eds.), Interactions: Collaboration Skills for School Professionals (pp. 1- 25). Boston, MA: Allyn and Bacon
 • Gbadamosi, T. & Lin, H., L., (2003)“Parent’s İnterests, Current involvement and Level of Parental İnvolvement in School Activities”, Alabama State University
 • George, S., M., (2003) Fundamentals of Early Childhood Education, New Jersey: Copyright by Pearson Education, ınc., Upper saddle River,
 • Gestwicki, C. (2007). Home, school, and community relations. 6th ed. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.
 • Gürşimşek, I., Girgen, G., Harmanlı, Z., ve Ekinci, D. (2002). Çocuğun Eğitiminde Aile Katılımının Önemi (Bir Pilot Çalışma). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Kök Yayıncılık, 262-274.
 • Güven, G. (2011). Farklı Eğitim Modelleri Kullanılarak Uygulanan Aile Eğitim ve Aile
 • Katılım Programlarının Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uygulamalarına ve Ebeveynlerin Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara
 • Haktanır,G.(1994) Çocuğun Ruh Sağlığında Aile ve Okulun Önemi. Okul Öncesi Dergisi 47:9-14.
 • Hoover Dempsey, K. V. & Joan, M.T. (2002). Family-School Comunication, Vanderbuilt University. Retrieved September 13, 2014, from http://www.acev.org/arastirma/arastirmalar.asp,2008. NY:Delmar Learning.
 • Işık H. (2007). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Okul-Aile İşbirliği Çalışmalarının Anne Baba Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Kaya, Ö. M. (2002). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları ile Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne-Baba Görüşleri, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • MEB (2006). Okul öncesi eğitim programı. Retrieved November 12, 2014, from http://tegm.meb.gov.tr/www/okulöncesi-egitimprogrami-ve kurul karari/içerik/54
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Retrieved September 13, 2014, from http://tegm.meb.gov.tr/www/okulöncesi-egitimprogrami-ve kurul karari/içerik/54 3 Kasım 2013’de alınmıştır.
 • Mcbride, A. Brant, T.R. & Rane, J.H. (2001). Intervening with Teachers to Encourage Father/Male Involvement in Early Childhood Programs. Early Childhood Research Quartely 16, 77-93
 • Morrison, J.W., Storey, P. & Zhang, C. (2011). Accessible Family Involvement in Early Childhood Programs. Dimensions of Early Childhood. Vol 39, No 3 s.21-26 Retrieved Mayr 13, 2015, from http://southernearlychildhood.org/upload/pdf/Accessible_Family_Involvement_in _Early_Chil hod_Programs_by_Johnetta_W__Morrison_Pamela_Storey_and_Chenyi_Zhang.p df
 • Murray, E., McFarland-Piazza, L. & Harrison, L. J. (2015). Changing Patterns of Parent- Teacher Communication and Parent Involvement from Preschool to School. Early Child Development and Care. Vol.185, No.7, 1031-1052. Retrieved September 13, 2014, from http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2014.975223
 • OBADER (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi. Retrieved April 13, 2014, from http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/obader.pdf
 • Oktay, A.(2002). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul:Epsilon Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü (2008). Öğretmen Yeterlilikleri. Retrieved April 13, 2014, from http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fre tmen_Yete likleri Kitab%C4%B1_Par%C3%A7a_1.pdf
 • Rathbun, A. & Hauskin, E. (2001). How Are Transition-to-Kindergarten Activities Associated with Parent Involvement During Kindergarten? Paper Presented at The Annal Meeting of The American Edutional-Research Foundation: Seattle, WA.
 • Temel Z. F. (2009). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. Uluslar arası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim Kongresi. 3O Nisan-03 Mayıs Trabzon. 89-98
 • Tezel Şahin, F. ve Turla, A.(1996) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Anne Baba Eğitim Çalışmalarının İncelenmesi.II.Ulusal Eğitim Sempozyumu, s.32- 49,İstanbul.
 • Tezel Şahin, F. Ve Turla, A.(2003) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Aile Katılım Çalışmalarının İncelenmesi. (Ed.G. Haktanır ve T. Güler). Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı Bildiri Kitabı, s.379 392.Kuşadası/Türkiye
 • Tezel, F.Ş. & Ersoy, Ö, (1999). 0-6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi. Mesleki Eğitim Dergisi 1(1),58-62
 • Turner, K., Richards, M. & Sanders, R. (2007). Randomised Clinical Trial Of A Group Parent Education Programme For Australian İndigenous. Journal of Paediatries and Child Health 43, 429-437.
 • Vural, D.E. (2012). Okul Öncesi Eğitimin İlköğretime Etkisinin aile Katılımı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Yurdagül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (S.1-6)28-30 Eylül Denizli.
 • Zellman,G. & Waterman, J.(1998) Understanding the impact of parent school involvement on children’s educational outcomes. The journal of Educational Research, 91 (6), 370- 380

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Gülhan GÜVEN This is me


Vedat BAYRAKTAR>

0000-0003-1076-4736


Fulya TEMEL>

Publication Date December 20, 2017
Submission Date May 16, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Güven, G. , Bayraktar, V. & Temel, F. (2017). Okul Öncesi Eğitimi Alanında Çalışan Öğretmenlerin Aile Eğitim Stratejilerine ilişkin Görüşlerinin Kıdem Durumuna Göre İncelenmesi . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 225-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ksbd/issue/34220/390523