Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınma gerekçeleri ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki

Year 2017, Volume 1, Issue 1, 59 - 70, 19.05.2017

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’nda barınan öğrencilerin barınma gerekçelerinin yurttaki memnuniyet düzeylerini nasıl yordadığını bulmaktır. Araştırmanın örneklemini 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Dönemi’nde Kahramanmaraş KYK İl Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçelerinde yer alan yurtlarda barınan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada İkiz (2008) tarafından geliştirilen ve Kirişci ve Atalmış (2016) tarafından kısa formu oluşturulan “Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda Memnuniyet Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda öğrencilerin yurtta kalma gerekçelerinin öğrencilerin memnuniyet düzeylerindeki değişimin %43’ünü açıkladığı bulunmuştur. “Yurdun sağladığı imkanların (ısınma, banyo, yemek, çevre v.b.) cazip olması”,  “Yurdun maddi yönden uygun olması”, “Yurtta düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler”, “Yurdun güvenli olması”, “Yurt hayatının daha disiplinli olması”, “Arkadaşlarımın çoğunun yurtta kalıyor olması” gerekçeleri öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı yordayıcıları olduğu görülürken,  “Yurdun okuluma yakın olması”, “Yurtta kalmamı ailemin istemesi”, “Temizlik, yemek hazırlama vb. işler olmadığından derslerime daha fazla zaman ayırma isteği” gerekçelerinin ise öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı olmayan yordayıcıları olduğu bulunmuştur.

References

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.
 • Güllü, K., & Kuşdereci, S. (2011). Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumunun verdiği hizmetlerin üniversite öğrencileri tarafından algılanması: Sivas yurtkur örneği. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 185-209.
 • İkiz, M. (2008). Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu’nda hizmet kalitesi ve müşteri tatmin düzeyinin ölçülmesi: Edirne Selimiye öğrenci yurdu müdürlüğü örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karataş, S. (2012). Yükseköğretim öğrencilerinin kredi ve yurtlar kurumu hizmet kalitesi ve yurtlardan memnuniyetleri üzerine görüşleri (Afyonkarahisar – Tınaztepe yurdu örneği), International Journal of Social Science, 5(5),185-200.
 • Kavrakoğlu, İ. (1993). Kalite Güvencesi Iso 9000 Ve Toplam Kalite. İstanbul: Yapım El Company.
 • Kirişçi, G. & Atalmış, E. H. (2016). The effects of demographics and socio-economic level upon students’ satisfaction level who are staying in higher education credit and dormitories institution. In M. Tepekaya & E.H. Atalmış (Eds.), 2016 Educational Strategies (117-136). Saarbrücken, Germany: LAP Lampert.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
 • KYK (2016). Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2016 Faaliyet Raporu. http://yurtkur.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/KYK/FaaliyetRaporlar%C4%B1/2016_falliyet_raporu_1.pdf adresinden 05.09.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Thorndike, R. M. (2005). Measurement and evaluation in psychology and education (Seventh Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Tunç, A. (1992). Üniversite yurtları ile vakıf, dernek ve özel yüksek öğrenim yurtlarının yapısı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Türker, R. (2003). Yükseköğretimde kalite, üniversite ve toplum. Bilim, eğitim ve düşünce dergisi, 3(4),11.
 • Usta, H. (2017). Kar amaçsız kuruluşlarda müşteri şikayet ve memnuniyetinin incelenmesi: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda bir araştırma. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yağız, Ö. (1997). Yüksek öğretim kurumları ve toplam kalite yönetimi. ODTÜ gelişme dergisi, 24(2), 257-293.
 • Yalçın, S. & Özdemir, A. (2000). Öğrencilerin yurt ve üniversitede karşılaştıkları sorunların yaşantılarına nasıl yansıdığının, bu sorunlarını çözümlemede hangi yollara başvurduklarının ve psiko- sosyal servislerden ne gibi yardımlar almak istediklerinin belirlenmesi. Ankara: Kredi ve yurtlar kurumu yayını.
 • Yünlü, S. (2007). Müşteri ilişkileri yönetimi ve YURTKUR’da bir araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Todaie: Ankara.

The relationship between studens' reasons for living in dormitories of Credit and Dormitories Institution and their satisfaction levels

Year 2017, Volume 1, Issue 1, 59 - 70, 19.05.2017

Abstract

The aim of this study is to examine how studens' reasons for living in dormitories of Credit and Dormitories Institution (KYK) predict the level of satisfaction. The sample of the research is composed of the university students who reside in the dormitories located in the Central Dulkadiroğlu and Onikişubat Districts of Kahramanmaraş KYK Provincial Directorate in 2017-2018 education period. The "Satisfaction Level Scale in Higher Education Loan and Dormitories Institution", which was developed by İkiz (2008) and constructed by Kirişçi and Atalmış (2016) as a short form, was used in the research. As a result of the multiple regression analysis, the living reasons of the students have been determined to account for 43% of the changes in the satisfaction levels of the students. The findings have also suggested that the reasons such as “the opportunities provided by the dormitories (heating, bathroom, food, environment etc.) are attractive”, “Living in a dormitory is cheap”, “Educational, social, sportive and cultural activities provided by the dormitory”, “Living in a dormitory is safe”, and “Living in a dormitory is much more disciplined” were statistically significant predictors of satisfaction level of students. However, other reasons such as "The dormitory is close to university", "Living in a dormitory is a family request", " Cleaning and cooking takes more time when staying at home” were not statistically significant predictors of students' satisfaction levels in the dorm.

References

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.
 • Güllü, K., & Kuşdereci, S. (2011). Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumunun verdiği hizmetlerin üniversite öğrencileri tarafından algılanması: Sivas yurtkur örneği. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 185-209.
 • İkiz, M. (2008). Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu’nda hizmet kalitesi ve müşteri tatmin düzeyinin ölçülmesi: Edirne Selimiye öğrenci yurdu müdürlüğü örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karataş, S. (2012). Yükseköğretim öğrencilerinin kredi ve yurtlar kurumu hizmet kalitesi ve yurtlardan memnuniyetleri üzerine görüşleri (Afyonkarahisar – Tınaztepe yurdu örneği), International Journal of Social Science, 5(5),185-200.
 • Kavrakoğlu, İ. (1993). Kalite Güvencesi Iso 9000 Ve Toplam Kalite. İstanbul: Yapım El Company.
 • Kirişçi, G. & Atalmış, E. H. (2016). The effects of demographics and socio-economic level upon students’ satisfaction level who are staying in higher education credit and dormitories institution. In M. Tepekaya & E.H. Atalmış (Eds.), 2016 Educational Strategies (117-136). Saarbrücken, Germany: LAP Lampert.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.
 • KYK (2016). Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2016 Faaliyet Raporu. http://yurtkur.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/KYK/FaaliyetRaporlar%C4%B1/2016_falliyet_raporu_1.pdf adresinden 05.09.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Thorndike, R. M. (2005). Measurement and evaluation in psychology and education (Seventh Edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Tunç, A. (1992). Üniversite yurtları ile vakıf, dernek ve özel yüksek öğrenim yurtlarının yapısı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Türker, R. (2003). Yükseköğretimde kalite, üniversite ve toplum. Bilim, eğitim ve düşünce dergisi, 3(4),11.
 • Usta, H. (2017). Kar amaçsız kuruluşlarda müşteri şikayet ve memnuniyetinin incelenmesi: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda bir araştırma. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yağız, Ö. (1997). Yüksek öğretim kurumları ve toplam kalite yönetimi. ODTÜ gelişme dergisi, 24(2), 257-293.
 • Yalçın, S. & Özdemir, A. (2000). Öğrencilerin yurt ve üniversitede karşılaştıkları sorunların yaşantılarına nasıl yansıdığının, bu sorunlarını çözümlemede hangi yollara başvurduklarının ve psiko- sosyal servislerden ne gibi yardımlar almak istediklerinin belirlenmesi. Ankara: Kredi ve yurtlar kurumu yayını.
 • Yünlü, S. (2007). Müşteri ilişkileri yönetimi ve YURTKUR’da bir araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Todaie: Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Gülseda Kirişçi This is me
Kahramanmaraş Kredi ve Yurtlar Kurumu
0000-0002-1016-9286
Türkiye


Erkan Atalmış> (Primary Author)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9610-491X
Türkiye

Publication Date May 19, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Kirişçi, G. & Atalmış, E. (2017). Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınma gerekçeleri ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi , 1 (1) , 59-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ksued/issue/32916/371619

Open Access Policy
KSUJED provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.