Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2022, Issue 62, 431 - 454, 30.04.2022
https://doi.org/10.21764/maeuefd.1040654

Abstract

Bu çalışmada, alan yazın taranarak hazırlanan ve uygulanan 10 haftalık Orman Okulu Eğitim Planının (OOEP) değerlendirilmesi amaçlanmıştır. OOEP, çocuk, öğretmen ve program olmak üzere 3 farklı açıdan değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anaokulu’nda eğitim gören 5-6 yaş arası çocuklar (n=35) ve öğretmenleri (n=1) oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yolu seçilmiştir ve temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini, her çocukla her hafta yapılan birebir görüşmeler (f=10), öğretmenleriyle uygulama sonunda yapılan değerlendirme görüşmesi (f=1) ve araştırmacının doküman olarak ele aldığı eğitim planı oluşturmaktadır. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın güvenirliği için veri üçgenleme kullanılmış ve kodlayıcılar arası görüş birliği (%95) sağlanmıştır. Bulgulara göre, fiziksel ve duyuşsal alan olmak üzere iki tema elde edilmiştir. Bu temalar doğrultusunda, OOEP’in kazanımları değerlendirildiğinde fiziksel ve duyuşsal alanla ilgili kazanımların dengeli olduğu ancak, çocukların hatırladıkları, zorlandıkları, ilgilerini çeken, eğlendikleri ve yapmak istedikleri etkinlikler olarak, daha az duyuşsal alanla ilgili etkinlikleri (Keşif, Doğayla bağ kurma, Rahatlama), daha çok fiziksel alanla ilgili etkinlikleri (Alet kullanma, Büyük kas motor aktivite, Yapı-İnşa, Farklı Materyal, Duyusal Deneyim) ifade ettikleri görülmüştür. Öğretmenin ifade ettiği tüm kazanımlarınsa duyuşsal alanla ilgili olduğu (doğaya saygı, özgürlük, mutluluk, sınırlarını tanıma, kendini ifade, risk yönetimi, özgüven, sebat, paylaşma, sorumluluk vb.) dikkat çekmiştir.

References

 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Blackwell, S. (2015). Impacts of long term forest school programmes on children’s resilience, confidence and wellbeing. Acesso em, 30(04), 1-46.
 • Bilton, H. (2010). Outdoor learning in the early years: management and innovation (3rd ed.). New York: Taylor & Francis.
 • Close, M. (2012). The forest school initiative and its perceived impact on children’s learning and development: an investigation into the views of children and parents, Doctoral Dissertation, Cardiff University, The United Kingdom.
 • Davis, B., & Waite, S. (2005). Forest Schools: An Evaluation of the Opportunities and Challenges in Early Years. Final Report. January 2005.
 • Dilek, O. (2019). Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Dowdell, K., Gray, T., & Malone, K. (2011). Nature and its influence on children’s outdoor play. Journal of Outdoor and Environmental Education, 15(2), 24-35.
 • Eroğlu, S.B. (2018). An evaluation of the forest school program in a state preschool in İstanbul, Master Thesis, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Harris, F. (2017). The nature of learning at forest school: practitioners' perspectives. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 45(2), 272-291.
 • Kahriman-Pamuk, D., & Ahi, B. (2019). A phenomenological study on the school concept of the children attending the forest school. Journal of Qualitative Research in Education, 7(4), 1386-1407.
 • Kanat, T. (2020). Orman okulu uygulamalarının okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Kanyılmaz, E. S. (2016). Riskli oyuna izin verme ölçeğinin geliştirilmesi ve annelerin riskli oyuna izin verme düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Knight, S. (2011). Risk and adventure in early years outdoor play: learning from forest schools (1st ed.). India: SAGE Publications India Pvt Ltd.
 • Knight, S. (2009). Forest schools and outdoor learning in the early years (1st ed.). London: SAGE Publications Ltd.
 • Knight, S. (2016). Forest school in practice (1st ed.). London: SAGE Publications Ltd.
 • Koyuncu, M. (2019). Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşım: orman okullarında öğretmen, veli ve yönetici görüşlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Leather, M. (2013). Lost in translation: a critique of “forest school” in the UK. Future Faces: Outdoor Education Research Innovations and Visions, 93.
 • Lovell, R. (2009). An evaluation of physical activity at forest school, Doctoral Dissertation, The University of Edinburgh, Scotland.
 • Maynard, T. (2007). Forest schools in Great Britain: an initial exploration. Contemporary issues in early childhood, 8(4), 320-331.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (3.baskıdan çeviri, Çev. Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf 01 Aralık 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Forest Research Organization & Forestry Commission England. (2005). “Such enthusiasm-a joy to see”: an evaluation of forest school in England (1st ed.). Wales: Murray, R., & O'Brien, E.
 • Forest Research Organization & Forestry Commission England. (2006). A marvellous opportunity for children to learn. A participatory evaluation of Forest School in England and Wales (1st ed.). Bordon, Hampshire: O’Brien, L., & Murray, R.
 • O’Brien, L., & Murray, R. (2007). Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 249-265.
 • O'Brien, L. (2009). Learning outdoors: the forest school approach. Education, 37(1), 45-60.
 • Ridgers, N. D., Knowles, Z. R., & Sayers, J. (2012). Encouraging play in the natural environment: A child focused case study of Forest School. Children's Geographies, 10(1), 49-65.
 • Sevim, B. S., & Bapoğlu, S. (2020). Çocukların riskli oyunla ilgili algıları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 5(1), 1-15.
 • Slade, M., Lowery, C., & Bland, K. E. N. (2013). Evaluating the impact of Forest Schools: a collaboration between a university and a primary school. Support for Learning, 28(2), 66-72.
 • Swarbrick, N., Eastwood, G., & Tutton, K. (2004). Self‐esteem and successful interaction as part of the forest school project. Support for Learning, 19(3), 142-146.
 • Temel, Z. F. & Yılmaz Ünal, S. (2017). Orman Okulu. Z. Fulya Temel (Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar içinde (s.275-292). Ankara: Hedef CS.
 • Tiplady, L. S., & Menter, H. (2020). Forest School for wellbeing: an environment in which young people can ‘take what they need’. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-16.
 • Waters, J., & Begley, S. (2007). Supporting the development of risk-taking behaviours in the early years: an exploratory study. Education, 35(4), 365-377.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (6. Baskı). Ankara: Seçkin.

Year 2022, Issue 62, 431 - 454, 30.04.2022
https://doi.org/10.21764/maeuefd.1040654

Abstract

References

 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Blackwell, S. (2015). Impacts of long term forest school programmes on children’s resilience, confidence and wellbeing. Acesso em, 30(04), 1-46.
 • Bilton, H. (2010). Outdoor learning in the early years: management and innovation (3rd ed.). New York: Taylor & Francis.
 • Close, M. (2012). The forest school initiative and its perceived impact on children’s learning and development: an investigation into the views of children and parents, Doctoral Dissertation, Cardiff University, The United Kingdom.
 • Davis, B., & Waite, S. (2005). Forest Schools: An Evaluation of the Opportunities and Challenges in Early Years. Final Report. January 2005.
 • Dilek, O. (2019). Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Dowdell, K., Gray, T., & Malone, K. (2011). Nature and its influence on children’s outdoor play. Journal of Outdoor and Environmental Education, 15(2), 24-35.
 • Eroğlu, S.B. (2018). An evaluation of the forest school program in a state preschool in İstanbul, Master Thesis, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Harris, F. (2017). The nature of learning at forest school: practitioners' perspectives. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 45(2), 272-291.
 • Kahriman-Pamuk, D., & Ahi, B. (2019). A phenomenological study on the school concept of the children attending the forest school. Journal of Qualitative Research in Education, 7(4), 1386-1407.
 • Kanat, T. (2020). Orman okulu uygulamalarının okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Kanyılmaz, E. S. (2016). Riskli oyuna izin verme ölçeğinin geliştirilmesi ve annelerin riskli oyuna izin verme düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Knight, S. (2011). Risk and adventure in early years outdoor play: learning from forest schools (1st ed.). India: SAGE Publications India Pvt Ltd.
 • Knight, S. (2009). Forest schools and outdoor learning in the early years (1st ed.). London: SAGE Publications Ltd.
 • Knight, S. (2016). Forest school in practice (1st ed.). London: SAGE Publications Ltd.
 • Koyuncu, M. (2019). Okul öncesi eğitimde alternatif yaklaşım: orman okullarında öğretmen, veli ve yönetici görüşlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Leather, M. (2013). Lost in translation: a critique of “forest school” in the UK. Future Faces: Outdoor Education Research Innovations and Visions, 93.
 • Lovell, R. (2009). An evaluation of physical activity at forest school, Doctoral Dissertation, The University of Edinburgh, Scotland.
 • Maynard, T. (2007). Forest schools in Great Britain: an initial exploration. Contemporary issues in early childhood, 8(4), 320-331.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (3.baskıdan çeviri, Çev. Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf 01 Aralık 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Forest Research Organization & Forestry Commission England. (2005). “Such enthusiasm-a joy to see”: an evaluation of forest school in England (1st ed.). Wales: Murray, R., & O'Brien, E.
 • Forest Research Organization & Forestry Commission England. (2006). A marvellous opportunity for children to learn. A participatory evaluation of Forest School in England and Wales (1st ed.). Bordon, Hampshire: O’Brien, L., & Murray, R.
 • O’Brien, L., & Murray, R. (2007). Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 249-265.
 • O'Brien, L. (2009). Learning outdoors: the forest school approach. Education, 37(1), 45-60.
 • Ridgers, N. D., Knowles, Z. R., & Sayers, J. (2012). Encouraging play in the natural environment: A child focused case study of Forest School. Children's Geographies, 10(1), 49-65.
 • Sevim, B. S., & Bapoğlu, S. (2020). Çocukların riskli oyunla ilgili algıları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 5(1), 1-15.
 • Slade, M., Lowery, C., & Bland, K. E. N. (2013). Evaluating the impact of Forest Schools: a collaboration between a university and a primary school. Support for Learning, 28(2), 66-72.
 • Swarbrick, N., Eastwood, G., & Tutton, K. (2004). Self‐esteem and successful interaction as part of the forest school project. Support for Learning, 19(3), 142-146.
 • Temel, Z. F. & Yılmaz Ünal, S. (2017). Orman Okulu. Z. Fulya Temel (Ed.), Okul Öncesi Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar içinde (s.275-292). Ankara: Hedef CS.
 • Tiplady, L. S., & Menter, H. (2020). Forest School for wellbeing: an environment in which young people can ‘take what they need’. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-16.
 • Waters, J., & Begley, S. (2007). Supporting the development of risk-taking behaviours in the early years: an exploratory study. Education, 35(4), 365-377.
 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (6. Baskı). Ankara: Seçkin.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Elif Süreyya KANYILMAZ CANLI> (Primary Author)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0003-2111-7497
Türkiye


Fulya TEMEL>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5375-3503
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Submission Date December 23, 2021
Acceptance Date February 17, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume , Issue 62

Cite

Bibtex @research article { maeuefd1040654, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2022}, number = {62}, pages = {431 - 454}, doi = {10.21764/maeuefd.1040654}, title = {BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kanyılmaz Canlı, Elif Süreyya and Temel, Fulya} }
APA Kanyılmaz Canlı, E. S. & Temel, F. (2022). BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (62) , 431-454 . DOI: 10.21764/maeuefd.1040654
MLA Kanyılmaz Canlı, E. S. , Temel, F. "BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2022 ): 431-454 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/69717/1040654>
Chicago Kanyılmaz Canlı, E. S. , Temel, F. "BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2022 ): 431-454
RIS TY - JOUR T1 - BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Elif SüreyyaKanyılmaz Canlı, FulyaTemel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.1040654 DO - 10.21764/maeuefd.1040654 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 431 EP - 454 VL - IS - 62 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.1040654 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.1040654 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Elif Süreyya Kanyılmaz Canlı , Fulya Temel %T BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 62 %R doi: 10.21764/maeuefd.1040654 %U 10.21764/maeuefd.1040654
ISNAD Kanyılmaz Canlı, Elif Süreyya , Temel, Fulya . "BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 62 (April 2022): 431-454 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.1040654
AMA Kanyılmaz Canlı E. S. , Temel F. BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (62): 431-454.
Vancouver Kanyılmaz Canlı E. S. , Temel F. BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; (62): 431-454.
IEEE E. S. Kanyılmaz Canlı and F. Temel , "BİR ORMAN OKULU UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no. 62, pp. 431-454, Apr. 2022, doi:10.21764/maeuefd.1040654