PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2005, Volume 22, Issue 22, 135 - 149, 11.10.2013

Abstract

The aim of this study is to determine the factors influencing
communication skills of university students. Descriptive method was used in this study. For this purpose 380 (190 females; 190 males) students are randomly recruited from Mugla University Faculty of Education's various departments. Main instruments are “Information Gathering Form”, “Interpersonal Relationship Styles Scale”, “Relationship Scales Questionnaire”, “Rosenberg Self-Esteem Inventory -Self-Esteem Subscale-” and “Communication Skills Inventory”. SPSS for WINDOWS was used for data analysis. Multiple hierarchical regression analysis was used for explaining students’ communication skills; correlational statistics was also employed to search for relationships among all variables. The findings showed that the interpersonal relationship styles -humanity and sensitivity subdimensions-, attachment styles -secure and fearful subdimensions- and self-esteem important predictors of communication skills. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of interpersonal relationship styles, attachment styles, selfesteem and communication skills, conducting future research for implications as well.

Key words: Interpersonal relationship styles, attachment styles, selfesteem,

communication skills and university students.

References

  • Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma, Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106.
  • Wright, D. E. (1999). Personal Relationships: An Interdisciplinary Approach, Mayfield Publishing, California.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Year 2005, Volume 22, Issue 22, 135 - 149, 11.10.2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına uygun olarak Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı gruplarda tesadüfi seçimle 380 kişi üzerinde (190 kız; 190 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Bilgi Toplama Formu”, “Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği”, “İlişki Ölçekleri Anketi”, “Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri” ile “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS kullanılmıştır. Öğrencilerin iletişim becerilerini açıklamak için “çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi”; değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için “korelasyon” kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için kişilerarası ilişki tarzlarının alt boyutları olan “insan severlik”, ve “duyarlılığın”; bağlanma stillerinin alt boyutları olan “güvenli” ve “korkulu” bağlanmanın; ve benlik saygısının iletişim becerilerinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları, önceki bulgular ışığında kişilerarası ilişki tarzları, bağlanma stilleri, benlik saygısı ve iletişim becerileri kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

References

  • Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma, Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106.
  • Wright, D. E. (1999). Personal Relationships: An Interdisciplinary Approach, Mayfield Publishing, California.

Details

Primary Language tr;
Journal Section Articles
Authors

Atilgan ERÖZKAN This is me

Publication Date October 11, 2013
Published in Issue Year 2005, Volume 22, Issue 22

Cite

APA Erözkan, A. (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 22 (22) , 135-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/360/2013