Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Eşdeğer Yarılar Güvenirliğinin Farklı Homojenlik Düzeylerindeki Örneklem Büyüklüklerinde, Test Uzunluğuna, Yarıya Bölme Yöntemlerine ve Güvenirlik Kestirme Tekniklerine Göre İncelenmesi

Year 2016, Volume 12, Issue 1, 237 - 252, 19.04.2016
https://doi.org/10.17860/efd.64335

Abstract

Bu araştırmanın amacı, farklı madde uzunluklarına sahip testlerin eşdeğer yarılar güvenirliklerini, düşük, orta ve yüksek düzey homojenlikteki gruplarda, farklı yarıya bölme yöntemlerine ve güvenirlik kestirme tekniklerine dayalı olarak incelemektir. Araştırmada yer alan evrenlere ilişkin veri üretimi Wingen 3 programında, tek boyutlu Madde Tepki Kuramı modellerinden 2 parametreli lojistik modele dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğünün eşdeğer yarılar güvenirliğine olan etkisinin incelenebilmesi için her evrenden basit seçkisiz örnekleme ile 50’şer adet 50, 300 ve 500 birimlik örneklemler çekilmiştir. Evrenlere ve örneklemlere ilişkin güvenirlik ve standart hata hesaplamaları için, MATLAB 6.5 programlama dili kullanılmıştır. Sonuç olarak, çalışma grubunun heterojenleşmesi, örneklem büyüklüğü ve test uzunluğunun artışı ile eşdeğer yarılar güvenirliklerinin arttığı, güvenirliklere ilişkin standart hataların ise azaldığı gözlenmiştir. Tekler-çiftler ve madde güçlüğüne göre tekler-çiftler yöntemleriyle yarıya bölünen testlerden elde edilen eşdeğer yarılar güvenirliklerinin daha yüksek, standart hataların ise daha düşük çıktığı belirlenmiştir. Tüm homojenlik düzeyindeki gruplarda, kullanılan güvenirlik kestirme tekniklerinin, eşdeğer yarılar güvenirlik ortancaları ve standart hataları arasında neredeyse yok denecek kadar az bir fark oluşturduğu gözlenmiştir. Araştırmada yer alan gruplar heterojenleştikçe, örneklem büyüklüğü ve test uzunluğu arttıkça; tekler-çiftler ve madde güçlüğüne göre tekler-çiftler yöntemlerinin kullanıldığı durumlarda evren ve örneklemler arasındaki uyumun arttığı gözlenmiştir.

Examining Split-Half Reliability for Sample Sizes In Different Homogeneity Levels According to Test Length, Split-Half Methods And Reliability Estimation Techniques

Year 2016, Volume 12, Issue 1, 237 - 252, 19.04.2016
https://doi.org/10.17860/efd.64335

Abstract

The purpose of the study is to examine split-half reliabilities of tests in different lengths for low, medium and high homogeneity level groups based on different split-half methods and reliability estimation techniques. The unidimensional data simulation of the study was generated on Wingen 3 software depending on 2 Parametric Logistic Model of Item Response Theory. In order to determine how split-half reliabilities is affected by sample size, 50 samples for 50, 300 and 500 sample sizes were drawn from populations by using simple random sampling. The split-half reliabilities and the standard errors of sample reliabilites were computed by codes written in MATLAB 6.5 programming language. On examining the results, it was found that the more heteregoneous is the sample, the more higher the sample and test length, the higher is the split-half reliabilities and the standard errors of reliabilities were decreased. When the tests split into halves with odds evens method and odds-evens according to item difficulties method, the split-half reliabilities were higher; the standard errors were lower. The difference between the standard errors and the medians of split-half reliabilites attained by reliability estimation techniques in all homogeneity groups was scarcely any. It was found that the consistency between populations and samples was higher in the cases where the groups were heteregenous; the test length and the sample sizes were high and oddsevens method and odds-evens according to item difficulties method were used.

-

Year 2016, Volume 12, Issue 1, 237 - 252, 19.04.2016
https://doi.org/10.17860/efd.64335

Abstract

-

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Yeşim SOĞUKSU This is me


Devrim ALICI

Publication Date April 19, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Soğuksu, Y. & Alıcı, D. (2016). Eşdeğer Yarılar Güvenirliğinin Farklı Homojenlik Düzeylerindeki Örneklem Büyüklüklerinde, Test Uzunluğuna, Yarıya Bölme Yöntemlerine ve Güvenirlik Kestirme Tekniklerine Göre İncelenmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 237-252 . DOI: 10.17860/efd.64335

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.