Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Systematic Review of the Studies Conducted in Turkey on the Mathematical Misconceptions of Middle and High School Students

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 535 - 556, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.933804

Abstract

The aim of this study is to make a systematic review of the studies conducted between 2014- 2020 in Turkey on the mathematical misconceptions of 5th-12th grade students. In accordance with this aim, the subject areas and methodological approaches of the studies were determined. The relevant literature was reviewed using five databases, which are ERIC, Web of Science, Science Direct, Dergipark, and the Council of Higher Education Thesis Center. The review was conducted based on the data search protocol determined by the researchers, and the data were collected using the Publications Classification Form. A total of 46 selected studies were systematically reviewed. When the subject areas of the studies were examined, it was seen that the studies mostly focused on middle school rather than high school. In addition, the majority of the studies on high school focused on the learning areas of numbers and algebra. Similarly, the studies on middle school mostly concentrated on the learning areas of numbers and operations and algebra. When the methodological approaches of the studies were examined, it was seen that qualitative methods were used more than quantitative methods. As for the data collection tools of the reviewed studies, it was revealed that achievement tests including open-ended questions were mainly used.

References

  • Adıgüzel, T., Şimşir, F., Çubukluöz, Ö. & Özdemir, B. G. (2018). Master's Theses and Doctoral Dissertations on Misconceptions in Mathematics and Science Education in Turkey: A Thematic Analysis. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 57-92. https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/38072/411387.
  • Akbulut, E. S. (2018). The effect of using smart boards on eliminating misconceptions in algebra of secondary school 7th grade students. (Publication no. 537898) [Master’s thesis, Dokuz Eylül University]. Council of Higher Education Thesis Center.

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Matematiksel Kavram Yanılgılarına Yönelik Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Sistematik Derlemesi

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 535 - 556, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.933804

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2014-2020 yılları arasında 5-12. sınıf düzeyindeki matematiksel kavram yanılgılarına yönelik yürütülen çalışmaların sistematik olarak derlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda incelenen çalışmaların konu alanı ve yöntemsel eğilimleri belirlenmiştir. İlgili alan yazın ERIC, Web of Science, Science Direct, Dergipark ve Ulusal Tez Merkezi olmak üzere beş farklı veri tabanı üzerinden taranmıştır. Alan yazın taraması araştırmacılar tarafından belirlenen veri arama protokolüne göre yapılmış ve veriler Yayın Sınıflama Formu aracılığıyla toplanmıştır. Sistematik derleme için dahil etme kriterlerine göre seçilen 46 çalışma bu araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. Matematiksel kavram yanılgısı çalışmalarının konu alanı eğilimleri incelendiğinde çalışmaların lise kademesine kıyasla ortaokul kademesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca lise kademesinde en fazla çalışmanın sayılar ve cebir öğrenme alanında yapıldığı görülmüştür. Benzer şekilde ortaokul kademesinde çalışmaların sayılar ve işlemler ile cebir öğrenme alanlarında yoğunluk gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaların yöntemsel eğilimleri incelendiğinde ise nitel yöntemlerin nicel yöntemlere kıyasla daha fazla kullanıldığı görülmüştür. İncelenen çalışmaların veri toplama araçlarında ise ağırlıklı olarak açık uçlu sorular içeren başarı testlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.

References

  • Adıgüzel, T., Şimşir, F., Çubukluöz, Ö. & Özdemir, B. G. (2018). Master's Theses and Doctoral Dissertations on Misconceptions in Mathematics and Science Education in Turkey: A Thematic Analysis. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 57-92. https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/38072/411387.
  • Akbulut, E. S. (2018). The effect of using smart boards on eliminating misconceptions in algebra of secondary school 7th grade students. (Publication no. 537898) [Master’s thesis, Dokuz Eylül University]. Council of Higher Education Thesis Center.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines, Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Bahadır YILDIZ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4816-3071
Türkiye


Gülsen DEMİRCİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7597-9530
Türkiye


Koray AKDENİZ This is me
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6343-4514
Türkiye


Selen GALİÇ (Primary Author)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3524-6428
Türkiye


Selin GÜNEŞ This is me
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1665-7643
Türkiye


Tuba KAVUNCU
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8028-5330
Türkiye


Tuğçe MAYAN YILDIZ This is me
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7249-8694
Türkiye


Yeşim OZANSAK TOPCU
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7472-8614
Türkiye

Publication Date December 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 3

Cite

APA Yıldız, B. , Demirci, G. , Akdeniz, K. , Galiç, S. , Güneş, S. , Kavuncu, T. , Mayan Yıldız, T. & Ozansak Topcu, Y. (2021). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Matematiksel Kavram Yanılgılarına Yönelik Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Sistematik Derlemesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 535-556 . DOI: 10.17860/mersinefd.933804

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.