e-ISSN: 2717-7246
Founded: 2020
Publisher: Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği
Cover Image
 

MEYAD Academy Journal; It is an academic, peer-reviewed journal published twice a year since 2020 by the Mobbing Education Support Research Association and includes studies in Turkish and English. Mobbing, violence, conflict, harassment and bullying etc. publications are given priority.

Note: According to the ULAKBİM decision dated February 25, 2020; Ethics committee approval should also be obtained for clinical and experimental studies on humans and animals that require an ethics committee decision for all branches of science (including social sciences). It is important that authors who will send articles to our journal pay attention to this issue and studies that do not meet this requirement will not be evaluated.

Please review the spelling rules carefully before uploading your works.


Editörden

Değerli okurlar; MEYAD AKADEMi dergimizin dokuzuncu sayısında sizlere ikisi araştırma, üçü derleme kategorisinde olmak üzere beş makale daha sunuyoruz.

Arıcı’nın yüksek lisans tezinden üretmiş olduğu “Yıkıcı Liderlik Algılarının Cinsiyet, Yaş ve Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi” başlıklı araştırma makalemizde; ortaokul öğretmenlerinden cinsiyet,yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerine göre okul müdürlerinin algılanan yıkıcı liderlik davranışlarını araştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yıkıcı liderlik görüşlerinin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Bu sayımızda özel sektörde çalışan bireylerin mobbing ve psikolojik sağlamlık ile ilgili görüşlerini inceleyen bir araştırmaya da yer verilmiştir. Karacil’in bu çalışması sonucunda mobbinge maruz kalan bireylerin psikolojik sağlamlığının olumsuz yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır.

Uğraş Tiryaki ve Şimşek’in derleme çalışmalarında aile sağlığı merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet incelenmiştir. Çalışmada; hastalar gibi hasta yakınlarının da sağlık çalışanlarına şiddet uygulama eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. Yapılan incelemede; sözlü şiddetin, fiziksel şiddetten daha yaygın olduğu görülmüştür.

“Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve Zorbalık: Cerrahi Bilimler Örneği” başlıklı dördüncü makalemizi Osmanoğlu ve Orhan kaleme almıştır. Yapılan çalışma; özellikle kadın cerrahlar ve stajyerler arasında yaygın olan ciddi cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz sorununa da vurgu yapmaktadır. Bu tür ayrımcı ve saldırgan davranışların iş yerindeki eşitsizlikleri pekiştirdiğine işaret edilmektedir.

Karacil’in “Mobbingin Birey Üzerindeki Etkileri: Bir Derleme Çalışma” başlıklı çalışmasında ise ulusal ve uluslararası çalışmalar analiz edilmiştir. Scholer, Scopus h-index, Science Direct, Dergipark, YÖK veri tabanları taranarak, araştırmada 2004-2024 yılları arasında yazılmış ve bilimsel hakemli dergilerde açık erişimli olarak yayımlanmış çalışmalar sistematik derleme yaklaşımından yararlanılarak incelenmiştir.

Kıymetli yazarlarımıza bizlere çalışmalarının değerlendirilmesi fırsatı verdikleri ve çalışma hayatına sundukları bilimsel katkıları için teşekkür ediyoruz. Bu makalelerin değerlendirilmesi, daha nitelikli hale gelmesi ve sizlere sunulmasında büyük özveri gösteren hakemlerimize ise ayrıca şükranlarımızı arz ediyoruz. Yeni sayılarda buluşabilmek dileğiyle...

Dr. Fatih SEYRAN