Year 2010, Volume 40 , Issue 188, Pages 125 - 143 2010-10-01

İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLER ARASI İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ahmet ŞAHİN [1]


Araştırmada, ilköğretim okulu yöneticilerinin kişiler arası iletişim becerileri ve çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır.Veriler Antalya ili merkezindeki devlet ilköğretim okullarında çalışan 90 yönetici ve 486 öğretmenden elde edilmiştir. Ölçme aracında ilköğretim okulu yöneticilerinin kişisel bilgilerini, kişiler arası iletişim becerilerini ve çatışma yönetimistratejilerini belirlemeye yönelik maddelere yer verilmiştir. Yönetici görüşlerinegöre yöneticilerin kişiler arası iletişim becerileri ile çatışma yönetimi stratejileriarasındaki tüm korelasyonlar anlamlı çıkmış ve tüm ilişkilerin pozitif yönlüolduğu bulunmuştur. Öğretmen görüşlerine göre ise yöneticilerin kişiler arasıiletişim becerileri ile problem çözme ve uzlaşma stratejileri arasındaki korelasyonlar anlamlı ve pozitif yönlü çıkmış; kişiler arası iletişim becerileri ile kaçınma stratejisi arasında negatif doğrusal bir ilişki belirlenmiş ve kişiler arası iletişim becerileri ile hükmetme stratejisi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.Sonuç olarak, hem yönetici hem de öğretmenlerden elde edilen çoklu doğrusalregresyon analizi sonuçlarına göre kişiler arası iletişim becerilerinin çatışmayönetiminde çok önemli bir yordayıcı olduğu söylenebilir
İlköğretim okulu yöneticileri, kişiler arası iletişimbecerileri, çatışma yönetimi stratejileri
Other ID JA42ZC59UC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ahmet ŞAHİN

Dates

Publication Date : October 1, 2010

APA Şahin, A . (2010). İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLER ARASI İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Milli Eğitim Dergisi , 40 (188) , 125-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36196/407021