Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2216 - 2230 2020-10-13

S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği

Zülkif YALÇIN [1] , Aysun SANDAL [2]


Günümüz gelişen ekonomisine adapte olmak adına fikir kirliliğiyle yanlış bilgi sahibi olmamak için finansal ve mali tablolar hakkındaki terimleri bilip, bu terimlerin finansal piyasaya etkilerini çözümleyip, işletmelere ayna tutmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun yanında finansal farkındalığın oluşması işletmelerin özenli ve gerekli finansal donanıma sahip olan, mali tabloları okuma kabiliyeti gelişmiş, muhasebe ile ilgili işlemlerini yürüten Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (S.M.M.M.) açısından duyarlılığın yüksek olmasıyla ilişkilidir. Bu bağlamda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ekonomi açısından dağarcıklarında yer alan kuramların gerçeklikleriyle yüzleşmeleri hem kendilerini geliştirmeleri için hem de verdikleri hizmeti doğru bir şekilde aktarmaları için önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; Tunceli ili ve Elazığ ilinde bulunan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin finansal ve mali tablo okuryazarlık düzeylerini ölçmeye çalışmaktır. Bu çalışmayı yaparken özellikle finansal ve mali tablo okuryazarlık hakkında yapılan çalışmalardan literatür taraması yapılacaktır. Daha sonra Tunceli ve Elazığ illerindeki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerine önceden belirlenmiş demografik ve finansal bilgileri içeren anket uygulaması yapılacaktır. Çalışmamızda çoktan seçmeli anket uygulanmış olup anketler S.P.S.S. paket programında analiz edilmiştir. Araştırmamızın kısıtını bu illerde bulunan meslek mensuplarının anket sorularımıza yüz yüze görüşmemize rağmen cevap vermekten kaçınmalarıdır. Bu çalışma ile bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara katkı sunmak temel amacımız olmuştur.
Finansal Okuryazarlık, Mali Tablo Okuryazarlığı, S.M.M.M.
 • Akdoğan, N. ve Tenker, N. (2010). Finansal Tablolar Analizi ve Mali Analiz Teknikleri Kitabı (13.bs.)
 • Alkaya, A ve Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık - Finansal Bilgi, Davranış Ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 585-598.
 • Altıntaş, K. M. (2009). Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Eğitimin Önemi, Türk sigorta Enstitüsü Vakfı, İstanbul.
 • Bayraktaroğlu, A. ve Bilge, S. (2018). Finansal Eğitimin Finansal Okur-Yazarlık Üzerindeki Etkisi: Muğla İlinde Kadınlara Yönelik Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19(42), 99.
 • Baysa, E ve Karaca S. S. (2016). Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (71), 109-126.
 • Chen, Haiyang - Volpe, Ronald P. (1998),"An Analysis of Personal Finance Literacy Among College Students", Financial Services Review, Vol. 7, No. 2, pp. 107-128.
 • Chinen, Kenichiro - Endo, Hideki (2012),"Effects of Attitude and Background on Students' Personal Financial Ability: A United States Survey", International Journal of Management, Vol. 29 No. 2, June, pp. 778-791.
 • Çabuk, A, Arman, A, K, Erol, C, Başar, A, B, Sevim Ş ve Sayılır, Ö. (2013). Finansal Tablolar Analizi. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
 • Dağdelen, T. (2017). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Aydın İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, S.B.E
 • Er, B ve Taylan, A. (2017). Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Araştırmasına Yönelik Bir Araştırma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(11), 298-300
 • Gökmen, H. (2012). Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, İstanbul.
 • Karacan, S ve Günce, N. (2018). Meslek Yüksekokullarında Mali Tablo Okuryazarlığın Öğrenci Perspektifinden Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(11), 699-701.
 • Kazbek, A. (2015). Finansal Tablolar Okuryazarlığı Kitabı, Karahan Kitabevi (1.bs).
 • Kılıç vd. (2015) ‘‘Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma’’, Muhasebe Finansman Dergisi, 66(1),129-150
 • Knoll, Melissa A. Z. - Houts, Carrie R. (2012),"The Financial Knowledge Scale: An Application of Item Response Theory to the Assessment of Financial Literacy",The Journal of Consumer Affairs, Vol. 46, No. 3, Fall, pp. 381-410.
 • Louw, Jurgens. - Fouche, Jaco. - Oberholzer, Merwe. (2013),"Financial Literacy Needs Of South African Third-Year University Students", International Business & Economics Research Journal, Vol. 12, No. 4, April, pp. 439-450.
 • Özdemir, F, S. (2011). Finansal Raporlama Sistemlerinin Bilginin İhtiyaca Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi: İMKB Şirketlerinde Finansal Başarısızlık Tahminleri Yönüyle Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Teyyare, E, Ayyıldız, B, Dirican, H, Zıvalı, B. S. ve Renkli, B. (2018). İktisadi ve Mali Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmanlar Dergisi,14(1), 99-120.
 • Temizel, F. (2010). Mavi Yakalılarda Finansal Okuryazarlık, Beta Basım Yayım Dağıtım: İstanbul.
 • Yücel, S ve Çiftçi, N. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 145- 146.
 • https://www.turmob.org.tr
 • https://www.mevzuat.gov.tr
 • https://www.kgk.gov.tr
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4118-8316
Author: Zülkif YALÇIN (Primary Author)
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6132-2044
Author: Aysun SANDAL
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 19, 2020
Acceptance Date : June 25, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss739654, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2216 - 2230}, doi = {10.33206/mjss.739654}, title = {S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği}, key = {cite}, author = {Yalçın, Zülkif and Sandal, Aysun} }
APA Yalçın, Z , Sandal, A . (2020). S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2216-2230 . DOI: 10.33206/mjss.739654
MLA Yalçın, Z , Sandal, A . "S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2216-2230 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/739654>
Chicago Yalçın, Z , Sandal, A . "S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2216-2230
RIS TY - JOUR T1 - S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği AU - Zülkif Yalçın , Aysun Sandal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.739654 DO - 10.33206/mjss.739654 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2216 EP - 2230 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.739654 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.739654 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği %A Zülkif Yalçın , Aysun Sandal %T S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.739654 %U 10.33206/mjss.739654
ISNAD Yalçın, Zülkif , Sandal, Aysun . "S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2216-2230 . https://doi.org/10.33206/mjss.739654
AMA Yalçın Z , Sandal A . S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği. MJSS. 2020; 9(4): 2216-2230.
Vancouver Yalçın Z , Sandal A . S.M.M.M’lerin Finansal Okuryazarlık ve Finansal Tablo Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tunceli ve Elazığ Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2216-2230.