Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2327 - 2336 2020-10-13

Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Aybüke CAN [1] , Gökhan KERSE [2]


Bu çalışmanın amacı kişi-örgüt ve kişi-iş uyumunun örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma bankacılık sektöründe yapılmış ve Karaman il ve ilçe merkezlerindeki 180 banka çalışanından anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Bu verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Amacı uygun istatistiksel analizler yapıldıktan sonra kişi-örgüt uyumunun ve kişi-iş uyumunun örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Boyutsal düzeyde ise kişi-örgüt uyumu ve kişi-iş uyumu, vatandaşlığa ilişkin centilmenlik-vicdanlılık-sivil erdem davranışlarını güçlendirmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışından özgecilik-nezaket ise sadece kişi-örgüt uyumu algısının artmasıyla güçlenmiş, kişi-iş uyumu özgecilik-nezaket davranışını etkilememiştir.
Kişi-Örgüt Uyumu, Kişi-İş Uyumu, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
 • Afsar, B., & Badir, Y. F. (2016). Person–organization fit, perceived organizational support, and organizational citizenship behavior: The role of job embeddedness. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 15(3), 252-278.
 • Akbaş, T. T. (2010). Örgütsel Etik İklim, Kişi-Örgüt Uyumu, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Görgül Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstiüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Brkich, M., Jeffs, D., & Carless, S. A. (2002). A Global Self-Report Measure of Person-Job Fit. European Journal of Psychological Assessment, 18(1), 43-51.
 • Büyükyılmaz, O. (2018). Relationship Between Person-Organization Fit and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction. International Journal of Management and Administration, 2(4), 135-146.
 • Chatman, J. A. (1989). Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public Accounting Firms. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1989, No. 1, pp. 199-203). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 • Earnhardt, M. P. (2011). The Correlation between Person-Job Fit, Job Performance, Job Satisfaction, and Motivational Gifts in The Military Context. Londra, University of Regent.
 • Edwards, J. R. (1991). Person-job Fit: A Conceptual Integration, Literature Review, and Methodological Critique. ABD, John Wiley & Sons.
 • Farzaneh, J., Farashah, A. D., & Kazemi, M. (2014). The Impact of Person-Job Fit and Person-Organization Fit on OCB, Personnel Review, 43(5), 672-691.
 • Kalkan, A. (2013). Algılanan Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Kuramsal ve Görgül Bir Araştırma. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kerse, G. (2013). Personel Güçlendirme ile Bireyin Yaratıcılık Algısı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Kerse, G. (2018). The Impact of Job Crafting on Person-Job Fit: “I Am Compatible With My Work Because I Can Make Changes in My Work”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), 941-958.
 • Kerse, G., & Karabey, C. N. (2014). Personel Güçlendirme ile Bireyin Yaratıcılık Algısı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(29), 22-41.
 • Kerse, G., Soyalın, M., & Karabey, C. N. (2016). Kişi-örgüt uyumu, Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 100-113.
 • Koçak, D. (2018). Kişi-Örgüt Uyumu, Zorunlu Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi. Journal of Graduate School of Social Sciences, 22(3), 1487-1508.
 • Kristof, A. L. (1996). Person‐organization fit: An Integrative Review of Conceptualizations, Measurement, and Implications. Personnel psychology, 49(1), 1-49.
 • Meyerink, D. J. (2016). The Influence of Person-Organization Value Congruence on Applicants' Level of Attraction Towards an Organization. Unpublished Doctoral Dissetation, University of Middle Tennessee State.
 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S., McKee, D. O., & McMurrian, R. (1997). An Investigation into The Antecedents of Organizational Citizenship Behaviors in a Personal Selling Context. Journal of Marketing, 61(3), 85-98.
 • Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a Mediator of the Relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
 • Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (1989). A Second Ggeneration Measure of Organizational Citizenship Behavior. Unpublished Manuscript, Indiana University, Bloomington.
 • Polatçı, S., & Cindiloğlu, M. (2013). Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 299-318.
 • Polatçı, S., Özçalık, F., & Cindiloğlu, M. (2014). Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerinde Kişi-Örgüt Uyumunun Etkileri. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 1-12.
 • Qureshi, H. (2015). A Study of Organizational Citizenship Behavior (OCB) and its Antecedents in an Indian Police Agency. Unpublished Doctroral Dissertation, University of Cincinnati, ABD.
 • Schneider, B. (1987). E= f (P, B): The Road to a Radical Approach to Person-Environment Fit. Journal of Vocational Behavior, 31(3), 353-361.
 • Sekiguchi, T. (2004). Person-Organization Fit and Person-Job Fit in Employee Selection: A Review of The Literature. Osaka Keidai Ronshu, 54(6), 179-196.
 • Tomlinson, J. C. (2012). Romans 12 Motivational Gifts and Nurses: An İnvestigation of Job Satisfaction, Person-Job Fit, and the Clifton StrengthsFinder Assessment. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Regent, Londra.
 • Türkiye Bankalar Birliği. Türkiye’de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Göstergelerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı. Haziran 2018.
 • Ulutaş, M. (2011). Birey-örgüt Uyumunun İş Stresi ve Verimlilik Üzerine Etkisi: Dalaman Havalimanı Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 14(1-2), 13-30.
 • Yazıcı, U. (2018). Kişi-iş Uyumu ile Proaktif Kişilik ve Proaktif Çalışmanın Akademik Personel Performansı Üzerine Etkisi: Bartın Üniversitesi Örneği. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın.
 • Yıldız, N. & Akgemci, T. (2011). Örgütsel Psikolojisi Yeni Yaklaşımlar Güncel Konular. Aykut Bedük (Ed.), Örgütsel Vatandaşlık içinde (ss.29-48). Konya, Atlas Akademi.
 • Zaragoza, K. (2018). Exploring the Quality of the Leader-Follower Relationship and Its Effect on Followers' Organizational Citizenship Behaviors in a Public-Service Organization. Unpublished Doctoral Dissertation, Brandman University, Kaliforniya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1482-2825
Author: Aybüke CAN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1565-9110
Author: Gökhan KERSE (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 26, 2020
Acceptance Date : August 23, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss742854, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2327 - 2336}, doi = {10.33206/mjss.742854}, title = {Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Can, Aybüke and Kerse, Gökhan} }
APA Can, A , Kerse, G . (2020). Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2327-2336 . DOI: 10.33206/mjss.742854
MLA Can, A , Kerse, G . "Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2327-2336 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/742854>
Chicago Can, A , Kerse, G . "Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2327-2336
RIS TY - JOUR T1 - Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama AU - Aybüke Can , Gökhan Kerse Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.742854 DO - 10.33206/mjss.742854 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2327 EP - 2336 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.742854 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.742854 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama %A Aybüke Can , Gökhan Kerse %T Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.742854 %U 10.33206/mjss.742854
ISNAD Can, Aybüke , Kerse, Gökhan . "Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2327-2336 . https://doi.org/10.33206/mjss.742854
AMA Can A , Kerse G . Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. MJSS. 2020; 9(4): 2327-2336.
Vancouver Can A , Kerse G . Kişi-Örgüt ve Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2327-2336.