Research Article
BibTex RIS Cite

Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 436 - 444, 27.04.2023
https://doi.org/10.33206/mjss.1194738

Abstract

Bu deneysel çalışmanın amacı, ortaokul 5.sınıf öğrencilerine uygulanan origami oyunlarıyla yapılan öğretimin öğrencilerin geometriye yönelik tutumlarına etkisi olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test, eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2021-2022 eğitim öğretim yılında “Geometri Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Mardin ili Nusaybin ilçesinde devlete bağlı bir ortaokulun 21 kişilik iki sınıfında öğrenim gören toplamda 42 kişilik 5. sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. Araştırma için bir sınıf deney ve bir sınıf kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubuna geometri alan ve uzunluk ölçme konusu origamiye dayalı 6 etkinlikle 5 hafta işlenirken, kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle ders işlenmiştir. Uygulamanın öğrencilerin geometri tutumlarına etkisinin anlamlı olup olmadığını tespit için bağımlı ve bağımsız t-testleri yapılmıştır. Yapılan t-testleri sonucunda origami oyunlarıyla ve geleneksel yöntemle öğretim uygulandığı sınıflarda öğrencilerin matematik dersinde geometri konularına yönelik tutumlarında çok az değişmeler sağlanmıştır. Sonuç olarak iki grup arasında anlamlı fark elde edilememesi origami oyunlarıyla yapılan öğretimin geleneksel yöntemle yapılan öğretime göre öğrencilerin geometriye yönelik tutumlarını değiştirmede çok etkili olmadığını göstermiştir. Ancak origami uygulanan grubun deney öncesine göre kontrol grubuna göre tutumunda daha fazla değişiklik olmuştur.

Thanks

Teşekkürler

References

 • Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi (2. baskı). Ankara: Asıl Yayın Dağıtım.
 • Aydın, F. (2021). Matematik öğretmenlerinin origaminin matematik eğitiminde kullanılmasına ilişkin inançların ve öz yeterlik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Baykul, Y. (2021). İlköğretimde matematik öğretimi (16. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bindak, R. (2004). Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama (Doktora Tezi).Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Boakes, N. (2008). Origami-mathematics lessons: Paper folding as a teaching tool. Mathidues, 1(1), 1-9 Erişildi: https://www.fau.edu/education/centersandprograms/mathitudes/documents/20080901bMathitudesOct08 revisionFinalVersionforpublicationOct242008.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (29. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemler (25. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, K. (2006). Math in motion: Origami math for students who are deaf and hard of hearing. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11(2), 262-266. doi: 10.1093/deafed/enj019
 • Çakmak, S. (2009). Origami tabanlı ögretimin ilkögretim öğrencilerinin matematikteki uzamsal yetenekleri üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Ankara. Corpus ID: 140507572
 • Gelişen, A. (2017). 9. Sınıfta üçgenlerin öğretiminde origami ve sözsüz ispatların kullanılması ile ilgili bir öğretim deneyi (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Georgeson, J. (2011). Fold in origami and unfoldmath. Mathematics Teaching in Middle School, 16(6), 354-361. doi: 10.5951/MTMS.16.6.0354
 • Kaba, Y., Boğazlıyan, D. ve Daymaz, B. (2016).Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz- yeterlikleri. The Journal of Aca¬demic Social Science Studies, 52(Winter-I), 335-350. doi: 10.9761/JASSS3727
 • Kandil, S. (2016). Origami etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sorgulama temelli öğretimin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin yansıma simetrisi konusundaki başarıları, geometri dersine yönelik tutumları ve geometriye yönelik öz yeterlik algıları üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2021). Bilimsel araştırma yöntemleri (37. baskı).Ankara: Nobel Akademik.
 • Krier, J. L. (2007). Mathematics and origami. the ancient arts unite. Retrieved from https://fliphtml5.com/nwht/wwea
 • MEB, Matematik Seferberliği Başlatıyor. (2022, 2 Mart). Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/meb- matematik-seferberligi-baslatiyor/haber/25386/tr
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2018). Matematik Dersi (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özdişçi, S. ve Katrancı, Y. (2019). Ortaokul düzeyinde geometriye yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1563-1573. doi: 10.24106/kefdergi.3152
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2020). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Anı.
 • Struchens, M. E., Harris, K. A. ve Martin, W. G. (2001). Assesing geometric and measurement understanding using manipualtives. Mathe¬matics Teaching in Middle School, 6(7), 402-405. doi: 10.5951/MTMS.6.7.0402
 • Sze, S. (2005). An analysis of constructivism and the ancient art of origami. Erişildi: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED490350.pdf
 • Takıcak, M. (2012). Origami etkinliklerine dayalı ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin üçgenler ünitesindeki akademik başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi) Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Tuğrul, B. ve Kavici, M. (2002). Kâğıt katlama sanatı ve öğrenme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 1-17. Erişildi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11132/133137
 • Ünlü, M., ve Ertekin, E. (2018). Ortaokul öğrencileri için geometriye yönelik inanç ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 39-48. doi: 10.24106/kefdergi.346334
 • Wang, J. ve Wang, X. (2012). Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus: Methods and Applications. West Susex: John Wiley & Sons; 5-9. doi:10.1002/9781118356258

The Effect of Teaching with Origami Games on 5th Grade Students' Attitudes towards Geometry

Year 2023, Volume: 12 Issue: 2, 436 - 444, 27.04.2023
https://doi.org/10.33206/mjss.1194738

Abstract

The aim of this experimental study is to determine whether origami-based game technique has an effect on 5th grade students' attitudes towards geometry. In the study, pre-test post-test, semi-experimental design with paired control group which is one of the quantitative research methods was used. The data of the study were collected with the "Geometry Attitude Scale" in the 2021-2022 academic year. Two 5th grade classes, each consisting of 21 students, from a secondary school in Nusaybin, Mardin were selected as the study group of the research, one as the experimental and the other as the control group. While the experimental group was taught through 6 origami-based activities for 5 weeks, the control group was taught according to the Ministry of National Education curriculum. Dependent and independent t-tests were conducted to determine whether the application had a significant effect on students' geometry attitudes. In conclusion, the lessons taught through the origami-based game technique were not very effective in changing students' attitudes when compared to the lessons taught according to the Ministry of National Education curriculum. However, there were more changes in the attitude of the origami applied group compared to the control group.

References

 • Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi (2. baskı). Ankara: Asıl Yayın Dağıtım.
 • Aydın, F. (2021). Matematik öğretmenlerinin origaminin matematik eğitiminde kullanılmasına ilişkin inançların ve öz yeterlik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Baykul, Y. (2021). İlköğretimde matematik öğretimi (16. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bindak, R. (2004). Geometri tutum ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama (Doktora Tezi).Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Boakes, N. (2008). Origami-mathematics lessons: Paper folding as a teaching tool. Mathidues, 1(1), 1-9 Erişildi: https://www.fau.edu/education/centersandprograms/mathitudes/documents/20080901bMathitudesOct08 revisionFinalVersionforpublicationOct242008.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (29. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemler (25. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, K. (2006). Math in motion: Origami math for students who are deaf and hard of hearing. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11(2), 262-266. doi: 10.1093/deafed/enj019
 • Çakmak, S. (2009). Origami tabanlı ögretimin ilkögretim öğrencilerinin matematikteki uzamsal yetenekleri üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Ankara. Corpus ID: 140507572
 • Gelişen, A. (2017). 9. Sınıfta üçgenlerin öğretiminde origami ve sözsüz ispatların kullanılması ile ilgili bir öğretim deneyi (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Georgeson, J. (2011). Fold in origami and unfoldmath. Mathematics Teaching in Middle School, 16(6), 354-361. doi: 10.5951/MTMS.16.6.0354
 • Kaba, Y., Boğazlıyan, D. ve Daymaz, B. (2016).Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz- yeterlikleri. The Journal of Aca¬demic Social Science Studies, 52(Winter-I), 335-350. doi: 10.9761/JASSS3727
 • Kandil, S. (2016). Origami etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sorgulama temelli öğretimin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin yansıma simetrisi konusundaki başarıları, geometri dersine yönelik tutumları ve geometriye yönelik öz yeterlik algıları üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2021). Bilimsel araştırma yöntemleri (37. baskı).Ankara: Nobel Akademik.
 • Krier, J. L. (2007). Mathematics and origami. the ancient arts unite. Retrieved from https://fliphtml5.com/nwht/wwea
 • MEB, Matematik Seferberliği Başlatıyor. (2022, 2 Mart). Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/meb- matematik-seferberligi-baslatiyor/haber/25386/tr
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (MEB). (2018). Matematik Dersi (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özdişçi, S. ve Katrancı, Y. (2019). Ortaokul düzeyinde geometriye yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1563-1573. doi: 10.24106/kefdergi.3152
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2020). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Anı.
 • Struchens, M. E., Harris, K. A. ve Martin, W. G. (2001). Assesing geometric and measurement understanding using manipualtives. Mathe¬matics Teaching in Middle School, 6(7), 402-405. doi: 10.5951/MTMS.6.7.0402
 • Sze, S. (2005). An analysis of constructivism and the ancient art of origami. Erişildi: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED490350.pdf
 • Takıcak, M. (2012). Origami etkinliklerine dayalı ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin üçgenler ünitesindeki akademik başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi) Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Tuğrul, B. ve Kavici, M. (2002). Kâğıt katlama sanatı ve öğrenme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 1-17. Erişildi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11132/133137
 • Ünlü, M., ve Ertekin, E. (2018). Ortaokul öğrencileri için geometriye yönelik inanç ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 39-48. doi: 10.24106/kefdergi.346334
 • Wang, J. ve Wang, X. (2012). Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus: Methods and Applications. West Susex: John Wiley & Sons; 5-9. doi:10.1002/9781118356258
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ali Osman Engin 0000-0002-3705-6548

Bünyamin Dündar 0000-0003-2443-8704

Mustafa Çağrı Engin 0000-0002-4825-2675

Publication Date April 27, 2023
Submission Date October 26, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA Engin, A. O., Dündar, B., & Engin, M. Ç. (2023). Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 436-444. https://doi.org/10.33206/mjss.1194738
AMA Engin AO, Dündar B, Engin MÇ. Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. MJSS. April 2023;12(2):436-444. doi:10.33206/mjss.1194738
Chicago Engin, Ali Osman, Bünyamin Dündar, and Mustafa Çağrı Engin. “Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12, no. 2 (April 2023): 436-44. https://doi.org/10.33206/mjss.1194738.
EndNote Engin AO, Dündar B, Engin MÇ (April 1, 2023) Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 2 436–444.
IEEE A. O. Engin, B. Dündar, and M. Ç. Engin, “Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi”, MJSS, vol. 12, no. 2, pp. 436–444, 2023, doi: 10.33206/mjss.1194738.
ISNAD Engin, Ali Osman et al. “Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12/2 (April 2023), 436-444. https://doi.org/10.33206/mjss.1194738.
JAMA Engin AO, Dündar B, Engin MÇ. Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. MJSS. 2023;12:436–444.
MLA Engin, Ali Osman et al. “Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi”. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 436-44, doi:10.33206/mjss.1194738.
Vancouver Engin AO, Dündar B, Engin MÇ. Origami Oyunlarıyla Yapılan Öğretimin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi. MJSS. 2023;12(2):436-44.

MANAS Journal of Social Studies