Year 2020, Volume 2 , Issue 2, Pages 97 - 120 2020-07-10

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi

Türkan ÇELİK [1]


Kopya davranışı, sınavı hazırlayan otoriteler tarafından her ne kadar istenmese de yüzyıllardır sınavlara eşlik etmeye devam etmektedir. Yapılan sınavın kalite ve objektifliğini düşüren kopya, değerlendirme işleminin adaletli yapılmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler ve ilahiyat öğrencilerinin kopya çekme eğilimlerini bazı değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya sosyal bilgiler ve ilahiyat 1. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 153 öğrenci ve öğrencilerin sınavlarında gözetmenlik yapan 4 akademisyen alınmıştır. Karma yöntemle yapılan çalışma bulgularında, öğrencilerin kopya çekme tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, yetiştiği çevre, anne ve baba eğitim durumları açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ancak çalışmanın öğrenim görülen bölüm değişkeni açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu fark ilahiyat öğrencilerinin lehinde olmuştur. Buraya kadar çalışmanın nicel ve nitel bulguları paralellik göstermiştir. Ancak 4 sınav gözetmeninden toplanan nitel verilerin sonuçları öğrencilerin nicel ve nitel bulgularından farklı sonuçlar vermiştir. Sosyal bilgiler öğrencilerinin sınavlarında gözetmenlik yapan akademisyen ifadeleri, sosyal bilgiler öğrencilerinden elde edilen bulgularla benzerlik gösterirken, ilahiyat bölümünde gözetmenlik yapan akademisyen ifadelerinde benzer bulgulara rastlanmamıştır. Gözetmenler ilahiyat öğrencilerinin kopya çekme tutumu sergilediklerini ifade etmişlerdir.
kopya çekme tutumu, sosyal bilgiler öğretmen adayları, ilahiyat öğrencileri, karma desen
  • Akdağ, M. ve Güneş, H. (2002). Kopya çekme davranışları ve kopya çekmeye ilişkin tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8 (3)
  • Anderman, M. E., Cup, K. P., Lane, D. (2010). Impulsivity and Academic Cheating. The Journal of Experimental Education, 78, 135–150.
  • Brickman, W. W. (1961). Ethics, Examinations and Education School and Society. 89, 412.
  • Creswell, J. W., Plano-Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi, Çev. Ed.: Totan, T., Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Çeliköz, M. (2016). Öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutumları ve kopya çekme nedenleri. Journal of Research in Education and Teaching, 5(2). 241-251.
  • Dam, H. (2013). Örgün Din Eğitimde Kopya Sorunu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 34, 71-108.
  • Dirik, M. Z. (1997). Türk eğitim sisteminde sınavlarda kopya çekme sorunu-2. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar Arası Eğitim Sempozyumu, Elazığ. Etter, S., Cramer, J. J., Finn, S. (2006). Origins Of Academic Dishonesty: Ethical Orientations And Personality Factors Associated With Attitudes About Cheating With Information Technology. Journal of Research on Technology in Education, 39(2), 133–155. Gallant, T. B., Binkin, N. & Donohue, M. (2015). Students at risk for being reported for cheating. Journal of Academic Ethics, 13(3), 217-228. Hosny, M. & Fatima, S. (2014). Attitude of students towards cheating and plagiarism: University case study. Journal of Applied Sciences, 14(8), 748-757. Kaymakcan, R. (2002). İlahiyat öğrencilerinin kopya çekmeye karşı yaklaşımları. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5: 121-138. Köse, İ. A. ve Öztemur, B. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin kopya çekme davranışı ile ilgili tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 133-142. Ledesma, G. R. (2011). Academic Dishonesty among Undergraduate Students in a Korean University. Research in World Economy, 2 (2), 25-35. Lickona, T. (1991). Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, Bantam Books. Lüle Mert, E. (2012). Temel işlevi bilim insanı yetiştirmek olan bazı bölümlerde kopya. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 1813-1829. McCabe, D. L., Trevino, L. K., Butterfield, K. D. (2001). Cheating in academic institutions: A decade of research. Ethics and Behavior, 11 (3), 219-232. Nyamawe, A. S., & Mtonyole, N. (2014). The Use of Mobile Phones in University Exams Cheating: Proposed Solution. International Journal of Engineering Trends and Technology, 17(1), 14-17. O'Rourke, J., Barnes, J., Deaton, A., Fulks, K., Ryan, K. & Rettinger, D.A. (2010). Imitation is the sincerest form of cheating: The influence of direct knowledge and attitudes on academic dishonesty. Ethics and Behavior, 20, 47-64. Özgüngör, S. (2008). Üniversite öğrencilerinde öğretmene ilişkin algıların ve öğrenci özelliklerinin kopya çekme davranışlarıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 33 (149): 68-79. Özyurt, Y. ve Eren, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ve kopya çekmeye yönelik tutumlarının görünümü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 78-101. Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.) Ankara: Pegem Akademi. Selçuk, Z. (1995). Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda Kopya Çekme, Eğitim Yönetimi, 1 (3). Semerci, Ç. ve Sağlam, Z. (2005). Polis adaylarının sınavlarda kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 163-177. Tan, Ş. (2001). Sınavlarda Kopya Çekmeyi Önlemeye Yönelik Önlemler. Eğitim ve Bilim. 26 (126): 32-40. Topcu, Y. ve Uzundumlu, A. S. (2011). Yüksek öğretimde öğrencilerin kopya çekme motivasyonu ile ilgili tutum ve davranışları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 302-313. URL-1: TDK, (2019). Kopya kelimesinin anlamı, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KOPYA. Erişim tarihi: 26.03.2019 Witherspoon, M., Maldonado, N., Lacey, C. H. (2012). Undergraduates and Academic Dishonesty. International Journal of Business and Social Science, 3 (1), 76-86. Yıldırm, A. ve Şimşek, H. (2013). Soysal bilimlerde nitel araştırıma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Zeytinkaya, D. (2018). “Kopya Çekmeye Yönelik Fransızca Öğretmen Adaylarının Görüşleri”, International Social Sciences Studies Journal, 4(23): 4458-4467. Zhang, Y. ve Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. B. Wildemuth (Ed.). Applications of social research methods to questions in ınformation and library science içinde (s. 308-319). Westport, CT: Libraries Unlimited.
  • MEB, (2018). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı. Erişim adresi: https://www.ogretmenler.com/dokumanlar/finish/1098-2018-2019-mufredati/22636-ortaokul-din-kulturu-mufredati/0.html. MEB, (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Türkan ÇELİK (Primary Author)
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ- MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 10, 2020

Bibtex @research article { mrefdergi697130, journal = {Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2667-5234}, eissn = {2667-5234}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {97 - 120}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Türkan} }
APA Çeli̇k, T . (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi . Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 97-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mrefdergi/issue/55983/697130
MLA Çeli̇k, T . "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi" . Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 97-120 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mrefdergi/issue/55983/697130>
Chicago Çeli̇k, T . "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi". Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 97-120
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi AU - Türkan Çeli̇k Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 120 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-5234-2667-5234 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi %A Türkan Çeli̇k %T Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi %D 2020 %J Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2667-5234-2667-5234 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Çeli̇k, Türkan . "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi". Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 2 / 2 (July 2020): 97-120 .
AMA Çeli̇k T . Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 2(2): 97-120.
Vancouver Çeli̇k T . Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 2(2): 97-120.
IEEE T. Çeli̇k , "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekme Eğilimlerinin İncelenmesi", Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 97-120, Jul. 2020