Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 136 - 147 2018-10-01

FACTORS AFFECTING THE PREFERENCE FOR THE FINANCIAL CONSULTANCY PROFESSION: THE CASE OF İZMİR
MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Zehra Nuray NİŞANCI [1] , Muhammet İŞKARA [2]


The profession of financial consultancy has been legalized in Turkey in 1989 with the law numbered 3568. There are many factors that affect the preference of the financial consulting profession as well as other profession groups. The purpose of this study is to determinate the factors that affect the choice of the financial consulting profession’s members of the financial consulting profession. For this purpose, a survey was conducted for financial consultants working in city of İzmir. According to the findings in this article there are significant factors that influence when opting for financial consulting professions, these are: parental guiding to career paths, peers and teacher effect, role model’s profession, professional (urban) occupation, good income, background knowledge constructing career area, profession interests, parents career, chance/destiny/coincidence, autonomous working and the career maintaining its quality in the future. On the other hand, ineffectual factors of this profession are: offering respectable social status, related to the numerical field, cognitive features apply, finding job easily in this area, promotion opportunities, no overtime work, being an office job and flexible working hours. 

Mali müşavirlik mesleği, Türkiye’de 1989 yılında 3568 sayılı kanun ile yasallaşmıştır. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi mali müşavirlik mesleğinin de tercih edilmesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Mali Müşavir olarak görev yapan meslek mensuplarının, mesleği tercih etmelerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırma, İzmir SMMM Odasına kayıtlı 342 mali müşavirin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, anne baba yönlendirmesi, okul arkadaşları ve öğretmenlerin etkisi, rol modelin meslek mensubu olması, mesleğin kentli mesleği olması ve gelirinin iyi olması, alınan eğitimin mesleğe uygun olması, mesleğe duyulan özel ilgi, bağımsız çalışma imkanı sunması, gelecekte önemini koruyacağı düşüncesi, baba mesleği olması ve şans/kader/tesadüf faktörleri mali müşavirlik mesleğini seçmede önemli etkisi olan faktörlerdendir. Mesleğin saygın bir sosyal statü sunması, sayısal alan olması, zihinsel özelliklere uygunluğu, meslekte kolay iş bulabilme ve yükselme imkanının olması, fazla sermaye gerektirmeyen bir meslek olması, masa başı işlerden olması ve çalışma saatlerinin esnek olması faktörleri ise mali müşavirlik mesleğini seçmede önemli etkisi olmayan faktörler olarak tespit edilmiştir.

 • Albez, A. ve Bilici, N. (2012). Meslek Yüksekokulları Muhasebe Öğrencilerinin Mesleğe Bakışları: Atatürk Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), ss.383-398.
 • Akbulut, Y. (1999). Meslek Ahlakı Kriterleri ve Muhasebe Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(1), 133.
 • Akdemir, Ç. (1991). Okullarımızda mesleki rehberliğin önemi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 76-83.
 • Aktas, M. (2011). Kültürel Degerler ve Kisi Örgüt-Kisi Is Uyumu Iliskisi: Kavramsal Bir Çerçeve. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 13, ss.13-21.
 • Ahmed, K.; Alam, K. F. And Alam, M. (1997). An Empirical Study Of Factors Affecting Accounting Students' Career Choice In New Zealand. Accounting Education, 6(4), 325-335.
 • Ahmadi, M.; Helms, M.M. and Nodoushani, P.(1995). A Factor Analytic Approach Profiling Job Selection Differences of Male and Female Accountants. Managerial Auditing Journal. Vol. Iss:7, 17-24.
 • Arıkan, Y. (2010). Dünya ile Türkiye Ekonomisinin Değerlendirmesi ve Muhasebe Mesleğindeki Gelişmeler. Mali Çözüm Dergisi, 98:11- 21.
 • Can, A.V. (2007). Luca Pacioli “Muhasebenin Babası” mıdır”? Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 12: 1-15.
 • Claude, S.et George,Jr.(1974). La Gestion-Les Grands Courants Des Origines À Nos Jour. Les éditions internationales. Paris.
 • Çam, O., Khorshid, L. Ve Özsoy A.(2000). Bir Hemşirelik Yüksekokulundaki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 1: 33-40
 • Çurğatay, V. (2010). Üniversite Sinavina Girecek Öğrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe
 • Devellioğlu, F. (2002). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 19.Baskı, Ankara
 • Dinç, E. (2008). Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 90-106. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kosbed/issue/25704/271234
 • Elmacıoğlu, T. (1998). Hayatın Bütününde Başarı. İstanbul.
 • Eren, E.(1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Yay.İstanbul
 • Fayol, H.(1966). Administration Industrielle et Générale. Dunod. Paris
 • Felton, S.;Burh, N. and Northey, M.(1994). Factors İnfluencing The Business Student’s Choice of a Career in Chartered Accountancy. İssues in Accounting Education. 9 (1).Freidson, E. (1988). Profession of medicine: A study of the sociology of applied knowledge. University of Chicago Press.
 • Feyiz, M. A. (2010). Genel Muhasebe. Murathan Yayınları. Trabzon
 • Genç, G.; Kaya, A. Ve Genç, M. (2007). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkiyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), s. 49-63.
 • Gul, F. A., Andrew, B. H., Leong, S. C., & Ismail, Z. (1989). Factors influencing choice of discipline of study—Accountancy, engineering, law and medicine. Accounting & Finance, 29(2), 93-101.
 • Güvemli, O. (2009). Muhasebe Eğitim ve Uygulamalarını Etkileyen ve Yeni Yüzyılın Başlarını Biçimlendiren Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin MUFAD’ın Faaliyetlerini Etkilemesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Sayı 42, 229 – 232.
 • Gökgöz, A. Ve Zeytin, M. (2012). Muhasebe Mesleğinin Seçilmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Yalova ve Bilecik İlleri Örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (8), ss.67-85.
 • İlhan, S. (2008). Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2008, Sayı:21
 • İzmir Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odasi/İZSMMO, http://archive.ismmmo.org.tr/, Erişim:24.05.2017
 • Karadağ, A. (2002). Meslek Olarak Hemşirelik. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 5(2).
 • Keser, A. ve Güler, B.K.(2016). Çalışma Psikolojisi. Umuttepe Yayınları. Kocaeli Üniversitesi
 • Kuzgun,Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Nobel Yayınları. Ankara
 • Küçüksavaş, N. (1998). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulaması. 7.Baskı, Beta Basım Yay. İstanbul
 • Korkmaz, A. (2000). Sosyal Tabakalaşma Ders Notları.Güz Dönemi.
 • Lightbody, P., Siann, G., Tait, L., & Walsh, D. (1997). A fulfilling career? Factors which influence women's choice of profession. Educational Studies, 23(1), 25-37.
 • Onur, B. (1995). Gelişim Psikolojisi. 6. Baskı. Ankara.
 • Özdemir, S. (2010). Ön lisans muhasebe öğrencilerinin kariyer planlamasını etkileyen unsurlar: Ege bölgesinde bir araştırma. MÖDAV 2010/2. ss.103-121.
 • Özsoy, O. (2004). Değişen Dünyada Meslek Seçimi: Geleceğin Meslekleri. İstanbul.
 • Nişancı, Z. N. (2015). Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:25, ss.257-294.
 • Paolillo, J. G., & Estes, R. W. (1982). An empirical analysis of career choice factors among accountants, attorneys, engineers, and physicians. Accounting Review, 785-793.Razon, N. http://ekipnormarazon.com/makalelerimiz/meslek-secimi/gencin-meslek-secimini- etkileyen-faktorler/ 27.6.2018
 • Robbins, S.P. Ve Judge, T.A. (2013). Örgütsel Davranış. Çeviri Editörü. Erdem, İ. 14. Basımdan çeviri. İstanbul. Nobel Yayınları.
 • Selimoğlu, S. K., Aslan, Ü., Ve Güvemli, B. (2009). 12. Dünya Muhasebe Tarihi Kongresinde Sunulan Türk Akademisyenler ve Uygulamacilarin Bildirileri: Bir Literatür Incelemesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (42). ss.217-228.
 • Sevilengül, O. (2007). Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi 13.Baskı. Ankara
 • Sürmeli, F. (2004). Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ve İşletme Fakülteleri Yayınları.
 • Şimşek, M.Ş. (1998). İşletme Bilimlerine Giriş. 5.Baskı. Konya
 • Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2011). Yönetim ve Organizasyon. 13. Baskı. Eğitim Akademi. Konya
 • Terry, G.R.; Franklin, S.G.(1985). Les Principes des Manegement. Economica. Paris
 • Tokar, D. M., Fisher, A. R., Subich, L. M. (1998). Personality and Vocational Behavior: A Selective Review of the Literature. 1993-1997. Journal of Vocational Behavior. 53. pp.115- 153.
 • Turmob Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği. www.turmob.org.tr. Erişim: 26.05.2017
 • Vergi Dünyasi (1989). Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Gerekçesi. Sayı:95
 • Yazıcı, M. (1998). Muhasebe Tümlemeleri ve Örgütlenmesi. İstanbul.
 • Zysberg, L. And Berry, D. M. (2005). Gender And Students’ Vocational Choices In Entering The Field Of Nursing. Nursing outlook. 53(4), 193-198.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1782-237X
Author: Zehra Nuray NİŞANCI (Primary Author)
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1782-237X
Author: Muhammet İŞKARA
Institution: BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SMMM
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 1, 2018

Bibtex @research article { mufider450464, journal = {Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-5836}, address = {}, publisher = {Şuayyip Doğuş DEMİRCİ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {136 - 147}, doi = {10.32951/mufider.450464}, title = {MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {NİŞANCI, Zehra Nuray and İŞKARA, Muhammet} }
APA NİŞANCI, Z , İŞKARA, M . (2018). MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi , 1 (2) , 136-147 . DOI: 10.32951/mufider.450464
MLA NİŞANCI, Z , İŞKARA, M . "MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 1 (2018 ): 136-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mufider/issue/39121/450464>
Chicago NİŞANCI, Z , İŞKARA, M . "MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 1 (2018 ): 136-147
RIS TY - JOUR T1 - MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ AU - Zehra Nuray NİŞANCI , Muhammet İŞKARA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32951/mufider.450464 DO - 10.32951/mufider.450464 T2 - Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 147 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-5836 M3 - doi: 10.32951/mufider.450464 UR - https://doi.org/10.32951/mufider.450464 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %A Zehra Nuray NİŞANCI , Muhammet İŞKARA %T MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi %P -2630-5836 %V 1 %N 2 %R doi: 10.32951/mufider.450464 %U 10.32951/mufider.450464
ISNAD NİŞANCI, Zehra Nuray , İŞKARA, Muhammet . "MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ". Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 1 / 2 (October 2018): 136-147 . https://doi.org/10.32951/mufider.450464
AMA NİŞANCI Z , İŞKARA M . MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. MUFİDER. 2018; 1(2): 136-147.
Vancouver NİŞANCI Z , İŞKARA M . MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİ TERCİHTE ETKİLİ FAKTÖRLER: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi. 2018; 1(2): 147-136.