Research Article
BibTex RIS Cite

Ortaokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Çalışmalarındaki Yazı Türü Eğilimlerinin Belirlenmesi

Year 2019, Volume: 9 Issue: 3, 475 - 483, 29.11.2019

Abstract

Araştırmanın
amacı, ortaokul öğrencilerinin serbest yazma çalışmalarındaki yazı türleri
eğilimlerini belirlemektir. Ortaokul öğrencilerinin hangi yazı türü ile yazmaya
eğilimli olduklarının belirlemek, araştırma için önemli görülmektedir.
Araştırma nitel araştırma türlerinden temel nitel araştırma ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı
güz döneminde üç farklı devlet ortaokulunda öğrenim gören 133 kız (%59) ve 93
(%41) erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 21’i 5. sınıf, 73’ü 6. sınıf,
64’ü 7. sınıf ve 68’i 8. sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmanın veri toplama
aracını, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (2018) yer alan metin türleri
tablosu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, doküman incelemesi (belgesel
tarama) yoluyla toplanmış ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Veriler
önce kodlanmış sonra kodlar belli kategoriler altında bir araya getirilmiştir.
Kodlamalar iki alan uzmanı ile yapılmış ve kodlamalar arasındaki uyuma dikkat
edilmiştir. Kodlama farklılıklarının oluştuğu durumlarda ilgili veriler üçüncü
bir alan uzmanına gösterilmiş ve kodlamalara son şekli verilmiştir. Araştırma
ile ulaşılan sonuçlar şunlardır: 5. sınıf öğrencileri deneme ve anı türlerinde
yazmaya eğilimlidir. 6. sınıf öğrencileri deneme, öykü ve anı türlerinde
yazmaya eğilimlidir.  7. sınıf
öğrencileri deneme, anı ve öykü türlerinde yazmaya eğilimlidir. 8. sınıf
öğrencileri deneme, anı ve öykü türlerinde yazmaya eğilimlidir. Ortaokul öğrencileri
deneme, anı ve öykü türlerinde yazmaya eğilimlidir. 

References

 • MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Robson, C. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri gerçek dünya araştırması. (Trans. Ed.: Şakir Çınkır & Nihan Demirkasımoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Qualitative research a guide to desing and implementation. S. Duman (Çeviri Editörü). (3. Basımdan Çeviri). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th ed.). New York, US: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. New York: Sage.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Güneş, F. (2013). Türkçede metin öğretimi yerine metinle öğrenme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11),
 • Dilidüzgün, Ş. (2011). İlköğretim Türkçe metin çalışmalarında metin türü farkındalığı. G. L. Uzun ve Ü. Bozkurt (Editörler.) Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching/Türkçenin Eğitimi Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar (ss. 459-474). Essen: Die Blaue Eule
 • Bozkurt, B. Ü. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının metin türlerini kavramlaştırma eğilimleri ve tür farkındalıkları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 86-102.
 • Arı, G. (2011). Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6(3), 489-511.
Year 2019, Volume: 9 Issue: 3, 475 - 483, 29.11.2019

Abstract

References

 • MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Robson, C. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri gerçek dünya araştırması. (Trans. Ed.: Şakir Çınkır & Nihan Demirkasımoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Merriam, S. B. (2013). Qualitative research a guide to desing and implementation. S. Duman (Çeviri Editörü). (3. Basımdan Çeviri). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th ed.). New York, US: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. New York: Sage.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Güneş, F. (2013). Türkçede metin öğretimi yerine metinle öğrenme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11),
 • Dilidüzgün, Ş. (2011). İlköğretim Türkçe metin çalışmalarında metin türü farkındalığı. G. L. Uzun ve Ü. Bozkurt (Editörler.) Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching/Türkçenin Eğitimi Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar (ss. 459-474). Essen: Die Blaue Eule
 • Bozkurt, B. Ü. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının metin türlerini kavramlaştırma eğilimleri ve tür farkındalıkları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 86-102.
 • Arı, G. (2011). Türkçe (6, 7, 8. sınıf) ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevleri arasındaki tür uyumu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6(3), 489-511.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section ARTICLE
Authors

Keziban TEKŞAN 0000-0002-5768-0022

Üzeyir SÜĞÜMLÜ 0000-0003-2135-5399

Publication Date November 29, 2019
Submission Date November 2, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 9 Issue: 3

Cite

APA TEKŞAN, K., & SÜĞÜMLÜ, Ü. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Çalışmalarındaki Yazı Türü Eğilimlerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(3), 475-483.

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD