Writing Rules

İlk Sayfa:

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları ile yazar ad ve açık adresleri içermelidir. Ayrıca sorumlu yazar ve tüm iletişim bilgileri kapak sayfasında verilmelidir.

Makale düzeni:

Makaleler, A4 boyutundaki kağıda 11 punto Times New Roman yazı karakteri ile çift satır aralıklı, iki yana hizalı yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalenin sayfaları numaralandırılmalıdır. Makale, “Kaynaklar” bölümü dahil 20 (yirmi) sayfadan uzun olmamalıdır. Yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı, unvan belirtilmemelidir.

Makale içinde bölüm başlıkları: ‘Kaynaklar’ bölümü hariç hepsi numaralandırılmalıdır. Başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır. Ana başlıklar koyu ve alt başlıklar italik olmalıdır.

Bölüm başlıkları, baş harfleri büyük, ardışık numaralandırılarak, giriş ve ana bölümler 11 punto kalın , ara ve alt ara bölümler sırası ile 10 punto ile italik koyu harflerle yazılmalıdır. Bölüm sonlarında (0nk) aralık, bölüm başlıklarından sonra (0nk) aralık bırakılmalıdır.

Tablolar ve şekiller metin içinde yer almalı; tablo ve sekil başlıkları tabloların ve şekillerin bulunduğu yerlerde metin içinde Times New Roman “10 pt” italik olarak  verilmelidir.  Paragraf girintisi 1,25cm olarak ayarlanmalıdır.

Ayrıca sorumlu yazar ve tüm iletişim bilgileri kapak sayfasında verilmelidir


Makale Başlığı:

Kısa ve kapsayıcı olmalı, 15 (onbeş) sözcüğü geçmemeli ve ilk sözcüğün baş harfi büyük olmak üzere küçük harfle ve koyu yazılmalıdır. İngilizce başlık aynı biçimde ve bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Özet ve Abstract:

Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 250’şer sözcüğü geçmemelidir. Özet, çalışmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını özetlemelidir.

Anahtar kelimeler:

Özetin bir satır altına, çalışmanın içeriği ile doğrudan ilişkili ve dizinlemeyi kolaylaştıracak en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. İlk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olarak yazılmalıdır. Her anahtar kelime birbirinden virgül ile ayrılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2, anahtar kelime 3, anahtar kelime 4, anahtar kelime 5.

Giriş:

Bu bölümde; çalışmanın konusu özetlenmeli, konu hakkındaki mevcut bilgi doğrudan ilişkili önceki çalışmalarla değerlendirilmeli ve bilgi üretimine ihtiyaç duyulan hususlar vurgulanıp çalışma ile ilişkilendirilmelidir. Son olarak çalışmanın amacı net ve açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Materyal ve Yöntem:

Bu bölümde; çalışmada kullanılan canlı ve cansız materyaller, uygulanan yöntemler, değerlendirilen ölçütler, uygulanan deneme desenleri veya örnekleme yöntemleri ile istatistiksel analizler ve güven sınırları gerektiğinde kaynaklarla da desteklenerek açık ve net biçimde anlatılmalıdır. Bu amaçla gerektiğinde alt başlık kullanılmalıdır.

Bulgular:

Bu bölümde çalışmada elde edilen bulgular şekil ve çizelgeler yardımıyla ve istatistiksel analizlere dayalı olarak açık ve net bir biçimde verilmelidir. Şekil ve çizelgelerdeki tüm verilerin metin içinde tekrarından kaçınılmalı, vurgulayıcı noktalar anlatılmalıdır. Aynı veriler hem grafik hem de çizelge ile verilmemeli, konuya en uygun araç seçilmeli, anlatımda tekrarlayan cümle ve ifadelerden kaçınılmalıdır.

Tartışma ve Sonuç:

Bu bölümde elde edilen bulgular, uyum ve zıtlık açısından önceki çalışmalarla karşılaştırılmalı, doldurduğu bilgi açığı vurgulanmalı, önceki bölümlerdeki ifadelerin olduğu gibi tekrarından kaçınılmalıdır. Son olarak ulaşılan nihai sonuç ve varsa öneriler verilmelidir.

Makale düzeninde bölümlerin “Bulgular ve Tartışma” ve/veya “Sonuç” şeklinde düzenlenmesi mümkün ve yazar(lar)a bağlıdır.

Teşekkür:

Gerekli ise bu bölümde çalışmaya veya makaleye katkı veren kişiler, destekleyen kurumlar (varsa proje numaralarıyla) belirtilmelidir.

Şekiller ve Tablolar:

Makalelerde fotoğraf, grafik, şekil, şema ve benzerleri "Şekil", sayısal değerler ise "Tablo" olarak adlandırılmalıdır.

Tüm şekil ve tablolar kendi içlerinde numaralandırılmalı ve metnin içerisine  yerleştirilmelidir. Şekil ve tablo iç yazılarında  en az 8 punto kullanılmalıdır.  Makalelerde fotoğraflar 600 dpi çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır. Yazarlar makalede kullandıkları şekillerin baskı kalitelerini kontrol etmeli ve yüksek kalitede basıma uygun şekiller kullanmalıdırlar. Çizelgelerde dikey çizgi kesinlikle bulunmamalıdır.  Tablo ve şekil başlıkları ve açıklamaları kısa, öz ve tanımlayıcı olmalıdır. Şekil ve tablolarda kısaltma kullanılmış ise hemen altında kısaltmalar açıklanmalıdır. Parçalardan oluşan şekiller gruplandırılmalı veya yüksek kalitede TIF formatına dönüştürülmelidirler.

Birimler:

Makalelerde SI (Systeme International d’Units) birim sistemi kullanılmalıdır. Ondalık ayracı olarak nokta kullanılmalıdır (1,25 yerine 1.25 gibi). Birimlerde “/” kullanılmamalı ve birimler arasında bir boşluk bırakılmalıdır (örneğin: 5.6 kg/ha değil, 5.6 kg ha-1; 18.9 g/cm3 değil, 18.9 g cm-3; 1.8 μmol/s/m2 değil, 1.8 μmol s-1 m-2).

Kısaltmalar ve Semboller:

Makale başlığı ve başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır. Gerekli olan kısaltmalar kavramların ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Kısaltmalarda ve sembollerin kullanımında ilgili alanın evrensel kurallarına uyulması zorunludur.

Latince İsimler:

Makale başlığında yer alan Latince isimlerde yazar adı kullanılmamalıdır. Öz ve makale metninde ise Latince isim ilk geçtiği yerde yazar adıyla verilmeli, daha sonra geçtiği yerlerde uluslararası kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalıdır, Örnek: “Lupinus varius (L.)…dır.”, “L. varius ….. olarak da yetiştirilir.”. Tüm Latince isimler italik olarak yazılmalı, ancak yazımda ve gösterimde ilgili alanın evrensel yazım kurallarına uyulmalıdır.

Formüller:

Makalelerde formüller “Eşitlik” olarak adlandırılmalı, gerektiğinde numaralandırılmalı, numara formülün yanında sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmeli ve eşitlikler mümkün olduğunca tek satıra (çift sütunda 8 cm) sığdırılmalıdır.

Kaynakça:

Metin içinde kaynaklara atıf “yazar soyadı ve yıl” yöntemine göre yapılmalı ve yazımda aşağıdaki örnekler dikkate alınmalıdır:

Türkçe yazılan makalelerde; tek yazarlı eserlere “…………… bildirilmektedir (Metcalf 2006).”, iki yazarlı eserlere “………. olduğu belirlenmiştir (Acar ve Sarı 2010).”, üç veya daha fazla yazarlı eserlere ise “………... ortaya konmuştur (Shepherdson ve ark. 2000).” örneklerinde olduğu gibi atıf yapılmalıdır.

Aynı noktada birden fazla esere atıf yapılacaksa kaynaklar tarih sırasıyla ve aynı tarihli olanlar alfabetik sıralama ile “…….……… bildirilmektedir (Shepherdson ve ark. 1998; Metcalf 2006).” örneğinde olduğu gibi yazılmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla yayınına atıf varsa “… (Acar ve ark. 2013a, 2013b)” örneğindeki gibi yıldan sonra küçük harflerle tanımlanmalıdır.

Kaynaklar bölümünde, makalede atıfı yapılan tüm basılmış veya basıma kabul edilmiş eserler alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmeli ve kaynak isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır. Kaynak belirtiminde “Anonim” veya “Anonymous” kelimeleri yerine kurum kısaltmaları yoksa tam adı verilmelidir. Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerine ait sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Dergi:

Acar C (2015) Kent parkları olarak kıyı dolgu alanlarının değerlendirilmesi; Arsin sahil yolu dolgu alanı çevre ve peyzaj tasarım projesi. PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi 2015: 38-47.

Solecka I, Raszka B, Krajewski P (2018) Landscape analysis for sustainable land use policy: A case study in the municipality of Popielów, Poland. Land Use Policy 75: 116-126.

Kitap:

Lyle JT (1999) Design for Human Ecosystems. Island Press, Washington.

Johnson BR, Hill K (2002) Ecology and Design. Island Press, Washington.

Kitap bölümü:

Uzun O (2014) Peyzaj Planlamada Temel Yöntemsel Yaklaşımlar. (Ed: Çetinkaya G, Uzun O), Peyzaj Planlama. Birsen Yayınevi, İstanbul, s. 51-83.

Ward Thompson C (2017) Landscape and Health. In: Vand Den Brink A, Bruns D, Tobi H, Bell S (Ed), Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, New York, pp. 235-262.

Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları:

TÜİK (2017) Nüfus İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

İnternetten alınan bilgi:

UNESCO (2018) UNESCO in Brief. https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco. (Access date: 15 July 2018).

SÜSBİR (2018) Süs Bitkileri Sektör Raporu. http://www.susbitkileri.org.tr/content/docs/2017susrapor.pdf (Erişim tarihi: 15 Temmuz 2018).

Tezler:

Mutlu Danacı H (2012) Yöresel mimari ve kültürel peyzaj analizi: Antalya Elmalı örneği. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Bhandari R (2016) The urban edge: An integrative approach towards a sustainable and resilient waterfront. M.Sc. Thesis, Unitec Institute of Technology, New Zealand.

Tam metin kongre/sempozyum kitabı:

Turer Baskaya FA (2012)  Understanding the power of landscape in building a diseaster resilient city from İstanbul. In: Dymitryszyn I, Kaczynska M, Maksymiuk, G (Eds), The Power of Landscape: The Proceedings of ECLAS 2012 Conference. Warsaw, Poland, pp. 272-276.

Arslan M (2015) Ankara Üniversitesinde Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretiminin Tarihçesi. 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Antalya, s. 17-30.