Year 2020, Volume 7 , Issue 3, Pages 105 - 123 2020-12-01

The Effect of Activities Developed with Web 2.0 Tools Based on the 5E Learning Cycle Model on the Multiplication Achievement of 4th Graders

Mehmet ÖZENÇ [1] , Harun DURSUN [2] , Selçuk ŞAHİN [3]


This study examines the effects of activities developed with WEB 2.0 tools based on the 5E learning cycle model on the multiplication achievement of 4th graders. Nonequivalent control group pretest-posttest quasi-experimental design was employed in the study. Two of the three groups that were equivalent in terms of achievement were assigned as experimental group and one as control group. While multiplication activities developed with WEB 2.0 tools based on 5E learning cycle model were used in the math classes of the experiment 1 group, multiplication activities developed with WEB 2.0 tools were used in the math classes of the Experiment 2 group. The control group math class was taught according to the 4th grade math textbook approved by the Ministry of National Education. The study lasted 14 hours (three weeks). A semi-structured interview form was used to determine student views on WEB 2.0 tools. According to the study results, there was no significant difference between the pretest achievement scores of the experiment 1, experiment 2 and control group students. A significant difference was determined between the pretest and posttest scores of experiment 1, experiment 2 and control group students in favor of the posttest. A significant difference was found between the posttest achievement scores between the groups. This difference was in favor of the experiment 1 group between experiment 1 and control group and in favor of the Experiment 2 group between experiment 2 and control group. There was no significant difference between the experiment 1 and experiment 2 groups.
web 2.0 tools, 5E learning cycle model, multiplication achievement, 4th graders
  • Akkaya, A. (2019). Bilgisayar donanımı konusunda web 2.0 araçlarıyla geliştirilen etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. Altıok, S., Yükseltürk, E., & Üçgül, M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8. Arslan, A. (2008). Web destekli öğretimin ve öğretimsel materyal kullanımının öğrencilerin matematik kaygısına, tutumuna ve başarısına etkisi (Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Aydın-Ünal, Z., & İpek, A. S. (2008). Gerçekçi matematik eğitiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına ve matematiğe karşı tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Baki, A. (1996). Matematik öğretiminde bilgisayar her şey midir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 135-143. Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Ankara: Pegem A yayıncılık. Baş, B. & Turhan, O. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisine yönelik web 2.0 araçları: Poll everywhere örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1233-1248, DOI: 10.17860/mersinefd.344695. Başaran, B. (2010). Web tabanlı sistemlerde scorm uyumlu whiteboard movie tekniğinin öğrencilerin fizik derslerindeki başarı ve tutumlarına etkisinin araştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır. Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi (1-5.Sınıflar) (10. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Bıyıklı, C. & Yağcı, E. (2015). 5E öğrenme modeline göre düzenlenmiş eğitim durumlarının akademik başarı ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 302-325. Bilgin, İ., Ay, Y. & Coşkun, H. (2013). 5E öğrenme modelinin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin madde konusundaki başarılarına etkisinin ve model hakkında öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (4), 1449-1470. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Nitel Araştırmalar: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Onbirinci Baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık. Bybee, R. W. (2009). The basics 5E instructional model and 21dt centruy skılls. In National Academies Board on Science Education. Washington DC.1-24. Bybee, R.W. (2014). The BSCS 5E Instructional Model: Personal Reflections and Contemporary Implications. Guest Editorial,10-13. Bybee, R.W., Taylor, A.J., Gardner, A., Van Scotteer P., Powell, J.C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness, and applications. Colorado: Springs, CO: BSCS Campbell, M. (2006). The effects of the 5e learning cycle model on students' understanding of force and motion concepts (Unpublished master’s theses). University of Central Florida. Carr, C.T., Zube, P., Dickens, E., Hayter, C. A. & Barterian, J. A. (2013). Toward a model of sources of ınfluence in online education: cognitive learning and the effects of web 2.0. Communication Education, 62(1), 61-85, DOI: 10.1080/03634523.2012.724535 Chimo, D. M. (2012). Effects of Web 2.0 technology on student learning in science (Unpublished master’s theses). Montana State University, Montana. Crook, C., Cummings, J., Fisher, T., Graber, R., Harrison, C. & Lewin, C., (2008). Web 2.0 technologies for learning: the current landscap -opportunities, challenges and tensions. A Report Becta. Dorji, U., Panjaburee, P., & Srisawasdi, N. (2015). A Learning Cycle Approach to Developing Educational Computer Game for Improving Students’ Learning and Awareness in Electric Energy Consumption and Conservation. Journal of Educational Technology & Society, 18 (1), 91–105. Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-25 Eze, E. M. (2016). Awareness and use of Web 2.0 tools by LIS Students at University of Nigeria, Nsukka, Enugu State, Nigeria. Library Philosophy & Practice. Franklin, T. & van Harmelen, M. (2007). Web 2.0 for content for learning and teaching in higher education (Report) http://ie-repository.jisc.ac.uk/148/1/web2-content-learning-and- teaching.pdf. Genç, Z (2010). Web 2.0yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulama örneği. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi. Gömleksiz, M. N. & Pullu, E. K. (2017). Toondoo ile dijital hikâyeler oluşturmanın öğrenci başarısına ve tutumlarına etkisi. Turkish Studies, 12 (32), 95-110. Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 603-634. Karasar, N. (2005) Bilimsel araştırma yöntemi (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Korkmaz, Ö., Vergili, M., Çakır, R., & Erdoğmuş, F. U. (2019). Plickers web 2.0 ölçme ve değerlendirme uygulamasının öğrencilerin sınav kaygıları ve başarıları üzerine etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 15-37. Korucu, A. T. & Gündoğdu, M. M. (2014). Eğitim teknolojilerinde web 2.0 kullanımı 2007–2015 dönemi makalelerin içerik analizi. Journal of Turkish Science Education, 11(1), 3-23. Kovalik, C., Kuo, C. L., Cummins, M., Dipzinski, E.,Joseph, P. & Laskey, S. (2014). Implementing web 2.0 tools in the classroom: Four teachers’ accounts. TechTrends, 58 (5), 91-95. Liu, T.-C., Peng, H., Wu, W.-H.,& Lin, M.-S. (2009). The Effects of Mobile Natural-science Learning Based on the 5E Learning Cycle: A Case Study. Journal of Educational Technology & Society, 12 (4), 344–358. National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2010). Principles and Standards for School Mathematics. http://www.nctm.org/Standards-and-Positions/Principles-and-Standards/ O'Reilly, T. (2007). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Communications & Strategies, 1(3), 17-37 Richards, R. (2010). Digital citizenship and web 2.0 tools. Journal of Online Learning and Teaching, 6(2), 516-522. Saraç, H. (2017). 5e öğrenme modelinin öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi: Metaanaliz çalışması. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 ( 2), 16 – 49. Sperry, S. S. (2016). Erken Çocuklukta Matematik. (S. Erdoğan, Çev.Ed.). Ankara. Şaşan, H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim. Sayı (74-75), 49-52. Şengül, S. & Körükcü, E. (2012). Tam sayılar konusunun görsel materyal ile öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2). Tatlı, Z., İpek-Akbulut, H. & Altınışık, D. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerine web 2.0 araçlarının etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(3), 659-678. Thompson, J. (2007). Is Education 1.0 ready for web 2.0 students? Innovate 3(4). http://innovateonline.info/pdf/vol3_issue4/Is_Education_1.0_Ready_for_Web_2.0_Sudents_.pdf Topçu, H., Küçük, S. & Göktaş, Y. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 119-136. Tural-Sönmez, M., Artut, P. (2012). Web üzerinden sunulan eğitsel matematik oyunlarının kesirler ve ondalık sayılara ilişkin öğrenci başarısına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012. TÜİK. (2019). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 Van de Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. (S. Durmuş, Çev.Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Witzel, B. S., & Little, M. E. (2018). Zorlanan Çocuklar için ilköğretim matematik öğretimi. (M.F. Öçal, T. Kar, Çev.Ed.). Ankara: Eğiten Yayıncılık. Ulaş, A. H., Sevim, O. & Tan, E. (2012). The effect of worksheets based upon 5e learning cycle model on student success in teaching of adjectives as grammatical components. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 391 – 398.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6339-4092
Author: Mehmet ÖZENÇ (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2367-9274
Author: Harun DURSUN
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2192-1776
Author: Selçuk ŞAHİN
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 1, 2020

APA Özenç, M , Dursun, H , Şahin, S . (2020). The Effect of Activities Developed with Web 2.0 Tools Based on the 5E Learning Cycle Model on the Multiplication Achievement of 4th Graders . Participatory Educational Research , 7 (3) , 105-123 . DOI: 10.17275/per.20.37.7.3