Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Year 2022, Volume 8, Issue 3, 118 - 129, 30.11.2022

Abstract

Araştırma betimsel türde desenlenmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilerin yabancı dile yönelik motivasyonlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş ölçeğin geçerli ve güvenilir bir biçimde Türkçeye uyarlanması esas alınmıştır. Ölçeğin dil geçerliği çalışması aşamasında Denizli il merkezindeki bir anadolu lisesinin 10. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 110 öğrenci katılımcı olarak çalışmaya dahil olmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi aşamasına ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayının hesaplanması işlemi aşamasına Denizli il merkezindeki dört anadolu lisesinin 9. sınıf düzeyinde öğrenim gören 350 öğrenci katılmıştır. Uygulamalardan sonra elde edilen verilerin analizinde SPSS 16.0 ve LISREL 8.7 paket programları kullanılmıştır. Ölçeğin dil geçerliğine ilişkin 30 maddeden 0.69-0.79 arasında 24 madde ve 0.80-0.89 arasında 6 madde yer aldığı belirlenmiştir. DFA sonuçları x2 değeri= 1082.99 (sd=384, p<0.000), (x2/sd)=2.82, GFI=0.82, RMSEA (Yaklaşık hataların ortalama kare kökü)= 0.075, AGFI=0.78 CFI= 0.97, NFI=0.95, RMR=0.18, SRMR=0.073 şeklinde ulaşılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayı değerleri; ‘özgüveni öğrenme’ faktörü için 0.88, ‘İngilizce öğrenmeye/toplumuna yönelik motivasyonlar’ faktörü için 0.87, ‘uluslararası motivasyon’ faktörü için 0.79, ‘bireysel olarak İngilizce kullanımı’ faktörü için 0.88, ‘İngilizce öğrenmeye verilen değer’ faktörü için ise 0.67 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tüm maddelerine ilişkin Cronbach Alpha değeri ise 0.94 olarak hesaplanmıştır. ‘Motivation for English as a global language questionnaire’ adlı ölçek, lise düzeyindeki öğrencilere uygulanabilir formda geçerli ve güvenilir bir şekilde Türkçeye uyarlanmıştır.

References

 • Adıyaman, A. (2019). Yabancı dil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (39), 234-248.
 • Anbarlı Kırkız, Y. (2010). Öğrencilerin İngilizce dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi.
 • Arnold, J. (2011). Attention to affect in language learning. International Journal of English Studies, 22(1),11-22.
 • Aydoğmuş, M.& Kurnaz, A. (2017). Ortaokul İngilizce dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-24.
 • Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (B.E.F. Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Bao, Y. Y., & Liu, S. Z. (2021). The influence of affective factors in second language acquisition on foreign language teaching. Open Journal of Social Sciences, 9,463-470. https://doi.org/10.4236/jss.2021.93030
 • Baş, G. (2012). İlköğretim İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 411-424.
 • Block, D. (2004). Key concept in ELT- Globalization and language teaching. ELT Journal, 58 (1), 75-77.
 • Büyüköztürk, Ş., (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (On ikinci baskı) Pegem Yayıncılık.
 • Carballo, O.C.,&Ulate, N.V.(2009). EFL learning experiences developed in communicative courses at universidad nacional. Revista De Lenguas Modernas, 11, 333-343.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G.,& Büyüköztürk, Ş., (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları. Pegem Yayıncılık.
 • Dewaele, J.M. (2011). Reflections on the emotional and psychological aspects of foreign language learning and use. Anglistik: International Journal of English Studies, 22(1), 23-42.
 • Doğan, Ö. (2009). İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerin motivasyon düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Edwards, J. (2017). Social contexts, language policy, and language learners: The sociology of language teaching and learning. Eli Hinkel (Ed.), In handbook of Research in Second Language Teaching and Learning (pp.3-15). Routledge. Er, M. (2012). Boosting foreign language self-concept in language classrooms through cooperative learning activities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 535-544.
 • Erdem, D. (2007). İngilizce dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 45-54.
 • Funk, H. (2012). Four models of language learning and acquisition and their methodological implications for textbook design. Electronic Journal Of Foreign Language Teaching, 9 (1), 298–311.
 • Gardner, R.C. (2012). Integrative motivation and global language (English) acquisition in Poland. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2(2),215-226.
 • George, D.,&Mallery, P.(2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Allyn & Bacon.
 • Hair, J. F. Anderson, R. E., Tahtam, R. L., &Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (Fifth edition). Pearson Education.
 • Hambleton, R.K. (2009). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. Ronald K. Hambleton, Peter F. Merenda,&Charles D. Spielberger (Eds.), In adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment (pp.3-39).Taylor & Francis.
 • Hooper, D., Coughlan, J., &Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
 • Hu, L., &Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55.
 • Ivan, O. R. (2012). Foreign language learning in the age of globalization. Quaestus Multidisciplinary Research Journal, 1 (1), 80-84.
 • Karayazgan,B.A.,&Saracaloğlu,A.S.(2021).İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1), 321-332.
 • Koç,C.T.,&Yastıbaş, A.E. (2022). Yabancı diller yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler için yabancı dil öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gefad / Gujgef, 42(1), 873-896.
 • Kramsch, C. (2014). Teaching foreign languages in an era of globalization: Introduction. The Modern Language Journal, 98, 1, 296-311.
 • Kumaravadivelu, B. (2006). TESOL methods: Changing tracks, challenging trends. TESOL Quarterly, 40 (1), 59-81.
 • Lens,W.,Paixão, M.P.,&Herrera, D. (2009). Instrumental motivation is extrinsic motivation: So what???. Psychologica, 50, 21-40.
 • Liddicoat, A.J. (2011). English in the era of globalisation: Implications for research methodologies for English language arts. Diane Lapp,&Douglas Fisher (Eds.), In handbook of research on teaching the English language arts (pp.410-415). Routledge.
 • Lightbrown, P.M.,&Spada, N. (2006). How languages are learned (Third edition). Oxford University Press.
 • Martin, B.L.,&Reigeluth, C.M. (1999). Affective education and the affective domain: Implications for instructional-design theories and models. Charles M. Reigeluth (Ed.), In instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (pp.485-511). Lawrance Erlbaum Associates.
 • Masouleh, N. S. (2012). From method to post method: A panacea!. English Language Teaching, 5 (4), 65-73.
 • Mehdiyev,E.,Uğurlu,C.T.,&Usta,H.G.(2017). İngilizce dil öğreniminde motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 54, 21-37.
 • Orakçı, Ş. (2017). Öğrenen özerkliğine dayanan öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce başarılarına, tutumlarına, öğrenen özerkliklerine ve kalıcı öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Pentcheva, M., &Shopov, T. (2001). Whole language, whole person. A handbook of language teaching methodology. Passagem Editores.
 • Saracaloğlu, A. S. (1992 Mart). Yabancı dile yönelik tutum ölçeği. Yayınlanmamış araştırma raporu. İzmir, Ege Üniversitesi.
 • Saville-Troike, M. (2006). Introducing second language acquisition. Cambridge University Press.
 • Stein-Smith, K. (2018). Foreign language skills as the ultimate 21st century global competency: Empowerment in a globalized world. International Journal of Research Studies in Language Learning, 7(3),71-86.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellenmesine giriş temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ekinoks Yayıncılık.
 • Tuncer, M., Berkant, H. G. &Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 260-266.
 • Warschauer, M. (2000). The changing global economy and the future of English teaching. TESOL Quarterly, 34 (3), 511-535.
 • Weger, H. D. (2008). Learner motivations and preferences: Realities in the language classroom. Unpublished doctorate dissertation, Georgetown University.
 • Weger, H. D. (2013). Examining English language learning motivation of adult international learners studying abroad in the US. RELC Journal, 44(1) 87–101.

Year 2022, Volume 8, Issue 3, 118 - 129, 30.11.2022

Abstract

References

 • Adıyaman, A. (2019). Yabancı dil öğrenmeye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (39), 234-248.
 • Anbarlı Kırkız, Y. (2010). Öğrencilerin İngilizce dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi.
 • Arnold, J. (2011). Attention to affect in language learning. International Journal of English Studies, 22(1),11-22.
 • Aydoğmuş, M.& Kurnaz, A. (2017). Ortaokul İngilizce dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-24.
 • Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (B.E.F. Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Bao, Y. Y., & Liu, S. Z. (2021). The influence of affective factors in second language acquisition on foreign language teaching. Open Journal of Social Sciences, 9,463-470. https://doi.org/10.4236/jss.2021.93030
 • Baş, G. (2012). İlköğretim İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 411-424.
 • Block, D. (2004). Key concept in ELT- Globalization and language teaching. ELT Journal, 58 (1), 75-77.
 • Büyüköztürk, Ş., (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (On ikinci baskı) Pegem Yayıncılık.
 • Carballo, O.C.,&Ulate, N.V.(2009). EFL learning experiences developed in communicative courses at universidad nacional. Revista De Lenguas Modernas, 11, 333-343.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G.,& Büyüköztürk, Ş., (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları. Pegem Yayıncılık.
 • Dewaele, J.M. (2011). Reflections on the emotional and psychological aspects of foreign language learning and use. Anglistik: International Journal of English Studies, 22(1), 23-42.
 • Doğan, Ö. (2009). İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerin motivasyon düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Edwards, J. (2017). Social contexts, language policy, and language learners: The sociology of language teaching and learning. Eli Hinkel (Ed.), In handbook of Research in Second Language Teaching and Learning (pp.3-15). Routledge. Er, M. (2012). Boosting foreign language self-concept in language classrooms through cooperative learning activities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 535-544.
 • Erdem, D. (2007). İngilizce dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 45-54.
 • Funk, H. (2012). Four models of language learning and acquisition and their methodological implications for textbook design. Electronic Journal Of Foreign Language Teaching, 9 (1), 298–311.
 • Gardner, R.C. (2012). Integrative motivation and global language (English) acquisition in Poland. Studies in Second Language Learning and Teaching, 2(2),215-226.
 • George, D.,&Mallery, P.(2003). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Allyn & Bacon.
 • Hair, J. F. Anderson, R. E., Tahtam, R. L., &Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis (Fifth edition). Pearson Education.
 • Hambleton, R.K. (2009). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. Ronald K. Hambleton, Peter F. Merenda,&Charles D. Spielberger (Eds.), In adapting educational and psychological tests for cross-cultural assessment (pp.3-39).Taylor & Francis.
 • Hooper, D., Coughlan, J., &Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53-60.
 • Hu, L., &Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55.
 • Ivan, O. R. (2012). Foreign language learning in the age of globalization. Quaestus Multidisciplinary Research Journal, 1 (1), 80-84.
 • Karayazgan,B.A.,&Saracaloğlu,A.S.(2021).İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1), 321-332.
 • Koç,C.T.,&Yastıbaş, A.E. (2022). Yabancı diller yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler için yabancı dil öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gefad / Gujgef, 42(1), 873-896.
 • Kramsch, C. (2014). Teaching foreign languages in an era of globalization: Introduction. The Modern Language Journal, 98, 1, 296-311.
 • Kumaravadivelu, B. (2006). TESOL methods: Changing tracks, challenging trends. TESOL Quarterly, 40 (1), 59-81.
 • Lens,W.,Paixão, M.P.,&Herrera, D. (2009). Instrumental motivation is extrinsic motivation: So what???. Psychologica, 50, 21-40.
 • Liddicoat, A.J. (2011). English in the era of globalisation: Implications for research methodologies for English language arts. Diane Lapp,&Douglas Fisher (Eds.), In handbook of research on teaching the English language arts (pp.410-415). Routledge.
 • Lightbrown, P.M.,&Spada, N. (2006). How languages are learned (Third edition). Oxford University Press.
 • Martin, B.L.,&Reigeluth, C.M. (1999). Affective education and the affective domain: Implications for instructional-design theories and models. Charles M. Reigeluth (Ed.), In instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (pp.485-511). Lawrance Erlbaum Associates.
 • Masouleh, N. S. (2012). From method to post method: A panacea!. English Language Teaching, 5 (4), 65-73.
 • Mehdiyev,E.,Uğurlu,C.T.,&Usta,H.G.(2017). İngilizce dil öğreniminde motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science, 54, 21-37.
 • Orakçı, Ş. (2017). Öğrenen özerkliğine dayanan öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce başarılarına, tutumlarına, öğrenen özerkliklerine ve kalıcı öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Pentcheva, M., &Shopov, T. (2001). Whole language, whole person. A handbook of language teaching methodology. Passagem Editores.
 • Saracaloğlu, A. S. (1992 Mart). Yabancı dile yönelik tutum ölçeği. Yayınlanmamış araştırma raporu. İzmir, Ege Üniversitesi.
 • Saville-Troike, M. (2006). Introducing second language acquisition. Cambridge University Press.
 • Stein-Smith, K. (2018). Foreign language skills as the ultimate 21st century global competency: Empowerment in a globalized world. International Journal of Research Studies in Language Learning, 7(3),71-86.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellenmesine giriş temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ekinoks Yayıncılık.
 • Tuncer, M., Berkant, H. G. &Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 260-266.
 • Warschauer, M. (2000). The changing global economy and the future of English teaching. TESOL Quarterly, 34 (3), 511-535.
 • Weger, H. D. (2008). Learner motivations and preferences: Realities in the language classroom. Unpublished doctorate dissertation, Georgetown University.
 • Weger, H. D. (2013). Examining English language learning motivation of adult international learners studying abroad in the US. RELC Journal, 44(1) 87–101.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Tuğba BABACAN> (Primary Author)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9707-1029
Türkiye


Mehmet Bahaddin ACAT>
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2930-2542
Türkiye

Publication Date November 30, 2022
Submission Date August 31, 2022
Acceptance Date November 5, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { pesausad1169275, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {3}, pages = {118 - 129}, title = {YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Babacan, Tuğba and Acat, Mehmet Bahaddin} }
APA Babacan, T. & Acat, M. B. (2022). YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (3) , 118-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/73629/1169275
MLA Babacan, T. , Acat, M. B. "YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 118-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/73629/1169275>
Chicago Babacan, T. , Acat, M. B. "YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 118-129
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI AU - TuğbaBabacan, Mehmet BahaddinAcat Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 129 VL - 8 IS - 3 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI %A Tuğba Babacan , Mehmet Bahaddin Acat %T YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI %D 2022 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Babacan, Tuğba , Acat, Mehmet Bahaddin . "YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 3 (November 2022): 118-129 .
AMA Babacan T. , Acat M. B. YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI. CC Licence. 2022; 8(3): 118-129.
Vancouver Babacan T. , Acat M. B. YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2022; 8(3): 118-129.
IEEE T. Babacan and M. B. Acat , "YABANCI DİLE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 118-129, Nov. 2022

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.