Last Issue

Volume: 16 - Issue: 2

Year: 2021

Makaleler

leyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is a peer-reviewed scientific journal started publishing in 2006 and published regularly in May and November as two times a year since 2007.

SDUFASJS may publish additional number(s) without changing the frequency of periodical publication within the year.

No application, evaluation and/or publication fee is charged for any of the articles submitted to the journal for evaluation.

Please click here for the list of abstracting and indexing databases where Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) is indexed.


In our journal, scientific articles in Turkish and English language from Biology, Physics, Statistics, Chemistry and Mathematics areas are published.

Studies such as technical notes, letters to the editors, expositions, surveys and compilations are not accepted to publish in the SDUFASJS starting from 2017 and articles written in English language may given priority of publication.


You can access the template file prepared according to the writing rules of Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (SDUFASJS) from the "Author Guide" page.

It is very important to comply with the spelling rules shown in the relevant document in order for your study to pass the evaluation stage without any problems.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile “Committee on Publication Ethics” (COPE) tarafından yayınlanan ilkeleri dikkate almaktadır. Bu bağlamda yazarların, hakemlerin ve editörlerin yerine getirmeleri önem arz eden hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A. Yazarlar:
1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), değerlendirilmek üzere dergiye iletilen tüm çalışmaları sadece DergiPark tarafından sunulan sistem ile kabul etmektedir. Posta, faks, e-posta veya diğer yollar ile iletilmeye çalışılan çalışmalar değerlendirilmeye alınmamaktadır.

2. Yazar(lar), çalışmalarını Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’nin internet sitesinde ilan edilmiş olan formata uygun şekilde hazırlamak ve istenilen tüm belgeleri (Telif Hakkı Devir Formu, Etik Kurul Onay Belgesi vs.) dergiye sunmakla yükümlüdürler. Yazar isimleri, kurum bilgileri, iletişim adresleri ve ORCID bilgileri eksiksiz ve doğru verilmeli, bu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda en kısa sürede dergi yetkilileri ile iletişime geçilmelidir.

3. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı tüm eylemlerden kaçınılması ile etik ilkelere uyulması konularında ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazar(lar)a aittir. İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, destek alınan kurum ve kuruluşların katkılarının belirtilmemesi, henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez çalışmalarının sahiplerinin izni olmadan kullanılması, anket vb. çalışmaların katılımcıların açık rızası alınmadan kullanılması, araştırma ve deneylerde çalışmalara başlanmadan önce alınmış olması gereken izinlerin alınmadan çalışmanın yapılmış olması ve diğer tüm ihlallerden yazar(lar) sorumludurlar.

4. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmalarının özgün olması beklenmektedir.

5. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmalarda kullanılan tüm kaynakların eksiksiz ve doğru biçimde, dersinin internet sitesinde ilan edilen örnek makale dosyasında belirtilen kurallara riayet edilerek kaynak olarak gösterilmiş olması gerekmektedir.

6. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmaların, değerlendirilmek üzere aynı anda başka bir dergiye daha gönderilmemesi veya başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmanın aynı anda Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazar(lar), çalışmalarını Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere gönderdiklerinde bu durumu kabul etmiş olurlar.

7. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD) editör kurulu üyelerinin veya çalışmayı değerlendiren hakemlerin gerekli görmesi durumunda yazar(lar) çalışmalarının ham verilerini sunmakla yükümlüdürler.

8. Yazar(lar), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere gönderdikleri çalışmalarında varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek tüm durumları ve ilişkileri açıkça beyan etmelidirler.

9. Yazar(lar), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere gönderdikleri çalışmalarında varsa verilerin tüm kullanım haklarına, araştırma/analiz/ölçme/anket/değerlendirme/saha çalışması/klinik çalışma vb. diğer konularda ise gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgelere sahip olmalıdırlar ve istenildiğinde dergiye sunmalıdırlar.

10. Yazar(lar), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere gönderdikleri çalışmaları ile ilgili süreçleri DergiPark sistemi üzerinden takip edebilirler. Çalışmalarının durumu ile ilgili olarak, editörler kurulu üyelerini e-posta, telefon ve/veya diğer iletişim kanalları ile rahatsız etmeleri durumunda çalışmalarının değerlendirme süreçleri durdurularak sonlandırılabilir.

B. Hakemler:
1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne değerlendirilmek üzere iletilen çalışmaların bilimsel içeriğinin, bilimsel düzeninin, derginin ilke ve standartlarına uygunluğunun, kamuoyu ve bilim camiasının erişimine sunulacak şekilde yayınlanmaya uygun olup olmadığının denetimi hakemler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hususlar ile etik ilkeler dikkate alınarak hakemlik davetinin kabul/red edilmesi gerekmektedir.

2. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakemlik davetleri ve tüm süreçler sadece DergiPark tarafından sunulan sistem ile yapılmaktadır. Hakemlerin; değerlendirmek üzere davet edildikleri çalışmalar ile ilgili olarak editör, yazar vb. üçüncü şahıslara telefon, e-posta, faks vb. diğer yollar ile ulaşmaları veya iletişime geçmeye çalışmaları durumunda hakemlikleri geçersiz sayılabilir. Bu bağlamda; hakemlerin, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD) tarafından sağlanmış olan “SDÜFEFFD Makale Değerlendirme Formu” ile değerlendirdikleri çalışmalar ile ilgili olan görüş ve önerilerini editör(ler)e iletmeleri gerekmektedir.

3. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların isimleri yazarlara bildirilmemektedir.

4. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, sadece vakit ayırabilecekleri ve değerlendirme yapmak için konu ile ilgili uzmanlık alanına giren çalışmaları incelemeyi kabul etmesi gerekmektedir.

5. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmelerini tarafsızlık ve gizlilik içerisinde; dürüst, adil ve nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmaları beklenmektedir. Cinsiyet, milliyet, siyasal görüş, dini inanış ve ticari kaygılar gibi faktörlerin değerlendirmeye etki etmelerine izin vermemelidirler.

6. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, hakemlik sürecinin bir çaba gerektirdiğini ve yeterli zaman ayırarak yapılması gerektiğini bilerek, değerlendirmelerini derginin internet sitesinde hakemlere yönelik alanda belirtilen süre içerisinde tamamlamaları beklenmektedir.

7. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmeleri istenilen çalışmanın yazar(lar)ı ile her hangi bir çıkar çatışması içerisinde olmaları durumunda, bunu en hızlı şekilde alan editörü veya dergi editörüne iletilmeleri gerekmektedir.

8. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmeleri istenilen çalışma hakkındaki görüşlerini iletecekleri “SDÜFEFFD Makale Değerlendirme Formu”nda ilgili alanları hassasiyetle tamamlamaları, editöre ve yazarlara iletilecek alanları dikkatle doldurmaları gerekmektedir. Değerlendirmelerinde yapıcı ve nazik bir dil ve tutum kullanmaları, eleştiri ve önerilerini akademik etiğe uygun bir şekilde iletmeleri beklenmektedir. Aşağılayıcı, düşmanlık, hakaret, küçümseyici ve/veya benzeri kişisel yorumlar içeren ifadelerden kaçınılmalıdır.

9. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirmeleri istenilen çalışma hakkındaki görüşlerini iletecekleri “SDÜFEFFD Makale Değerlendirme Formu”nda kararlarının gerekçesini net ve açıklayıcı şekilde ifade etmelidirler. Özensiz ve baştan savma değerlendirmelerin, yeniden hakemlik süreci gerektirdiğini unutmayarak sürece dahil olan tüm tarafların zamanını boşa harcayacak tutumlardan kaçınmalıdırlar.

10. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne hakem olarak davet edilen araştırmacılar ve/veya uzmanların, değerlendirdikleri çalışma hakkında görüşleri ne olursa olsun süreç esnasında ve sonrasında fikirlerini gizli tutmaları gerekmektedir.

C. Editör(ler) / Alan Editör(ler)i:
1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen çalışmaların değerlendirme süreçleri ve değerlendirme politikası, derginin internet sitesinde belirtilmiştir. Bu bağlamda bir çalışmanın değerlendirilmesi için atanmış editör/alan editör(ler)i bu açıklamaları benimseyerek hareket etmelidirler.

2. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen çalışmalar, benzerlik ve yazım kontrolleri yapıldıktan sonra alan editörüne iletilmektedir. Çalışmalar ilgili alan editörüne, dergi editörü tarafından atanmakta ve bu aşamaya kadar akademik bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bu süreçte rol alan tüm katılımcılar, çalışmalar ile ilgili bilgilerin gizliliği hususunda gereken hassasiyette hareket etmelidirler.

3. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen bir çalışma ile ilgili olarak editör/alan editörleri; çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlamak için gerekenleri yapmakla yükümlüdürler.

4. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen bir çalışma ile ilgili olarak editör/alan editörleri; yazar(lar)ın cinsiyet, milliyet, siyasal görüş, dini inanış, kurum, makam, mevki ve/veya herhangi bir çıkar ilişkisinin (akademik, ticari, siyasi, sosyal vb.) değerlendirmeye etki etmelerine izin vermemelidirler.

5. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen bir çalışma ile ilgili olarak editör/alan editörleri; her hangi bir çalışmanın değeri, özgünlüğü, derginin odak ve kapsamına uygunluğu, bilimsel katkısı, akademik seviyesi, benzerlik oranı, yazım kurallarına uygunluğu vb. gibi faktörleri göz önüne alarak kabul veya red edilmesine karar verme hakkına sahiptirler.

6. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen bir çalışma ile ilgili olarak editör/alan editörlerinin; bir çalışmanın değerlendirilmesi amacı ile ilgili çalışmanın tarafsız, objektif ve efektif olarak değerlendirilmesini sağlayabilecek en az üç (3) hakem ataması yapmaları gerekmektedir.

7. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen bir çalışma ile ilgili olarak kabul/red kararı alan editörü tarafından hakem görüşleri dikkate alınarak verilir ve editöre iletilir. Ancak; dergi editörü, hakemlerin görüş ve önerileri ile yazarların değerlendirme sürecindeki cevaplarını göz önüne alarak kabul/red kararını gerekçelendirerek değiştirme hakkına sahiptir.

8. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)’ne iletilen bir çalışma ile ilgili olarak editör/alan editörleri; çalışmanın içeriğini, hakemler ve editörler kurulu üyeleri dışında üçüncü şahıslarla hukuki olarak zorunlu durumlar haricinde gizli tutmalıdırlar.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti talep edilmemektedir.