Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Development Study of an Achievement Test Regarding 6th Grade Light and Sound Subject

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 53 - 72, 27.11.2019
https://doi.org/10.33710/sduijes.577411

Abstract

This study aims to develop a valid and reliable instrument for assessing 6th grade students’ achievement in Light and Sound subject. For this purpose, a table of specifications was prepared in accordance with the learning outcomes, and 24 multiple-choice and 7 open-ended questions were prepared. Following the expert opinion, 20 multiple-choice and 5 open-ended questions were obtained. The first pilot test was carried out with 20 students and the questions became more clear and the duration of testing was decided. The prepared test was applied to 200 students in the 6th grade of six secondary schools in Kayseri during the spring semester of 2015-2016 academic year. As a result of item analysis performed with Excel and SPSS programs, one question was removed from the test and the number of multiple-choice questions was reduced to 19. The final achievement test consists of 24 questions, 19 multiple-choice and 5 open-ended questions, in total. The mean item difficulty and discriminative indexes of the multiple-choice questions of the final form were 0.64 and 0.60, respectively; and the mean item difficulty and discriminative indexes of the open-ended questions were 0.53 and 0.66, respectively. Accordingly, 7 of the questions are easy and 17 of them are of medium difficulty while distinctiveness of the all 24 questions are very well. Additionally, the Cronbach's alpha reliability coefficient of the multiple-choice questions was found as 0.844. Since the interrater reliability coefficients calculated for open-ended questions were greater than 0.70, it was seen that there was a very high, positive and significant relationship between the raters for all open-ended items. These results show that the developed achievement test has valid and reliable results to the extent that it can be used in scientific studies and teachers' evaluation processes.

References

 • Akbulut, H. H. (2010). Sıvıların kaldırma kuvveti ve yüzme kavramlarına yönelik probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Akbulut, İ. & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: İlköğretim 7. sınıf Kuvvet ve Hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, A. & Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve Ses ünitesinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 24(1), 335-352.
 • Bakırcı, H., Çepni, S., & Yıldız, M. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modelinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: Işık ve Ses ünitesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 182-204.
 • Başol, G. & Yüksel, M. (2017). Bir genellenebilirlik analiz çalışması: “Hücre Bölünmesi & Kalıtım Ünitesi”. Internatıonal Journal of Assessment Tools in Educatıon. 4(2),149-165.
 • Bayrakçeken, S. (2008). Test geliştirme: Ölçme ve değerlendirme. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Berberoğlu, G. & Güzel, Ç. (2013). Eğitim sistemimizdeki ölçme ve değerlendirme uygulamaları nasıl olmalıdır? Cito: Kuram ve Uygulama, 21, 10-16.
 • Bilgeç, İ. (2016). Açık uçlu soruların kullanıldığı matematik sınavlarının ölçme ve değerlendirme perspektifinden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012), Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th ed). New York: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers
 • Çalışkan, H. & Yıldız, M. (2008). 1998 ve 2004 Programlarına göre hazırlanan ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki ünite değerlendirme sorularının analizi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(1), 75-88.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (2. Baskı). Üçyol Kültür Merkezi, Trabzon.
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E. ve diğerleri. (2008). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, N. & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin Ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Demircioğlu, H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik Maddenin Halleri konusu ile ilgili bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Dunbar, N. E., Brooks, C. F., & Miller, T. K. (2006). Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. Innovative Higher Education, 31(2), 2006, 115-128.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A Simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.
 • Goodwin, L. D. (2001). Interrater agreement and reliability. Measurement in Physical education and Exercise Science, 5(1), 13-14.
 • Gölgeli, D. & Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesinin öğretiminde kavram karikatürlerinin kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 113-124.
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). “Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XI (I), 1-19.
 • Güler, N. & Gelbal, S. (2010). Açık uçlu matematik sorularının güvenirliğinin klasik test kuramı ve genellenebilirlik kuramına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 989-1019.
 • Güven, G. & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn&Bacon.
 • İdin, S. & Aydoğdu, C. (2016). Kuvvet ve Hareket ünitesi başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-33.
 • Kan, A. (2001). Yazılı yoklamaların puanlanmasında puanlama cetveli ve yanıt anahtarı kullanımının puanlamaya ve puanlayıcı güvenirliğine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler ve teknikler. Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Kibar, Z. (2006). İlköğretim düzey fen bilgisi öğretiminde yüksek etkileşimli bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • MEB (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2015). Fen bilimleri 6. sınıf ders kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Mintzes, J. J., Wandersee, J. H., & Novak, J. D. (2001). Assessing understanding in biology. Journal of Biological Education, 35(3), 118-125.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (2. bs.). London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme (8.Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Özdemir, M. A. & Dindar, H. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde kavramsal değişim yaklaşımının, öğrenme stillerine göre öğrenci başarısına etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 288-299.
 • Öztürk, N. (2013). Altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Salgut, B. (2007). İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesinde internetin de kullanıldığı bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Şeker, H. & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. (1. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Şen, H. C. & Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit Elektrik Devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Tan, Ş., Kayabaşı, Y., & Erdoğan, A. (2002). Öğretimi planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tan, Ş. (2008). Öğretimde ölçme ve değerlendirme. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tosun, C. & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522
 • Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • URL-1. http://testleri.gen.tr/6-sinif-isik-ve-ses-testleri-coz.aspx, Erişim tarihi: 01.03.2016.
 • URL-2. http://www.vitaminegitim.com/ortaokul, Erişim tarihi: 01.03.2016.
 • Uzunöz, A. & Buldan, İ. (2012). Ortaöğretim coğrafya dersi Doğal Sistemler konu alanı Atmosfer ve İklim ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 291-312.
 • Ünsal, Y. & Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4.sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 22(3), 107-120.
 • Yurd, M. & Olğun, Ö. S. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve Bil-İste-Öğren stratejisinin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 386-396.

6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 53 - 72, 27.11.2019
https://doi.org/10.33710/sduijes.577411

Abstract

Bu çalışmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin “Işık ve Ses” konusundaki başarılarını ortaya koyacak geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesidir. Bu amaçla kazanımlara uygun olarak bir belirtke tablosu oluşturularak, 24 çoktan seçmeli ve 7 açık uçlu soru hazırlanmıştır. Uzman görüşünün ardından 20 çoktan seçmeli ve 5 açık uçlu soru elde edilmiştir. Testin ilk pilot uygulaması 20 öğrenci ile gerçekleştirilerek sorular daha anlaşılır hale getirilmiş ve testin uygulama süresine karar verilmiştir. Hazırlanan test 2015-2016 öğretim yılının bahar döneminde Kayseri’de bulunan altı ortaokulun 6. sınıflarında öğrenim gören 200 öğrenciye uygulanmıştır. Excel ve SPSS programları ile gerçekleştirilen madde analizi sonucunda bir soru testten çıkarılarak çoktan seçmeli soru sayısı 19’a düşürülmüştür. Son hali verilen başarı testi 19 çoktan seçmeli ve 5 açık uçlu olmak üzere toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Nihai başarı testinin çoktan seçmeli sorularının ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri sırasıyla 0.64 ve 0.60 olarak, açık uçlu sorularının ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik indeksleri ise sırasıyla 0.53 ve 0.66 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorulardan 7’si kolay, 17’si orta güçlükte olup, 24 sorunun tamamı çok iyi ayırt ediciliktedir. Ayrıca, çoktan seçmeli soruların Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.844 olarak bulunmuştur. Açık uçlu sorular için hesaplanan puanlayıcılar-arası güvenirlik katsayıları 0.70’ten büyük olduğundan, bütün maddeler için puanlayıcılar arasında oldukça yüksek, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, geliştirilen başarı testinin bilimsel çalışmalarda ve öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde kullanabilecekleri ölçüde geçerli ve güvenilir sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir.

References

 • Akbulut, H. H. (2010). Sıvıların kaldırma kuvveti ve yüzme kavramlarına yönelik probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Akbulut, İ. & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir?: İlköğretim 7. sınıf Kuvvet ve Hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aydın, A. & Kömürkaraoğlu, S. (2016). Işık ve Ses ünitesinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin bilgilerin kalıcılık düzeylerine etkisinin incelenmesi ve bu teknik hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 24(1), 335-352.
 • Bakırcı, H., Çepni, S., & Yıldız, M. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modelinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: Işık ve Ses ünitesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 182-204.
 • Başol, G. & Yüksel, M. (2017). Bir genellenebilirlik analiz çalışması: “Hücre Bölünmesi & Kalıtım Ünitesi”. Internatıonal Journal of Assessment Tools in Educatıon. 4(2),149-165.
 • Bayrakçeken, S. (2008). Test geliştirme: Ölçme ve değerlendirme. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Berberoğlu, G. & Güzel, Ç. (2013). Eğitim sistemimizdeki ölçme ve değerlendirme uygulamaları nasıl olmalıdır? Cito: Kuram ve Uygulama, 21, 10-16.
 • Bilgeç, İ. (2016). Açık uçlu soruların kullanıldığı matematik sınavlarının ölçme ve değerlendirme perspektifinden incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012), Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th ed). New York: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers
 • Çalışkan, H. & Yıldız, M. (2008). 1998 ve 2004 Programlarına göre hazırlanan ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarındaki ünite değerlendirme sorularının analizi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(1), 75-88.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (2. Baskı). Üçyol Kültür Merkezi, Trabzon.
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E. ve diğerleri. (2008). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirci, N. & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin Ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Demircioğlu, H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik Maddenin Halleri konusu ile ilgili bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Dunbar, N. E., Brooks, C. F., & Miller, T. K. (2006). Oral communication skills in higher education: Using a performance-based evaluation rubric to assess communication skills. Innovative Higher Education, 31(2), 2006, 115-128.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A Simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.). Boston: Pearson.
 • Goodwin, L. D. (2001). Interrater agreement and reliability. Measurement in Physical education and Exercise Science, 5(1), 13-14.
 • Gölgeli, D. & Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesinin öğretiminde kavram karikatürlerinin kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 113-124.
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 40-57.
 • Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). “Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XI (I), 1-19.
 • Güler, N. & Gelbal, S. (2010). Açık uçlu matematik sorularının güvenirliğinin klasik test kuramı ve genellenebilirlik kuramına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 989-1019.
 • Güven, G. & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn&Bacon.
 • İdin, S. & Aydoğdu, C. (2016). Kuvvet ve Hareket ünitesi başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-33.
 • Kan, A. (2001). Yazılı yoklamaların puanlanmasında puanlama cetveli ve yanıt anahtarı kullanımının puanlamaya ve puanlayıcı güvenirliğine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler ve teknikler. Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Kibar, Z. (2006). İlköğretim düzey fen bilgisi öğretiminde yüksek etkileşimli bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • MEB (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara.
 • MEB. (2015). Fen bilimleri 6. sınıf ders kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Mintzes, J. J., Wandersee, J. H., & Novak, J. D. (2001). Assessing understanding in biology. Journal of Biological Education, 35(3), 118-125.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (2. bs.). London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme (8.Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Özdemir, M. A. & Dindar, H. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde kavramsal değişim yaklaşımının, öğrenme stillerine göre öğrenci başarısına etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 288-299.
 • Öztürk, N. (2013). Altıncı sınıf fen ve teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Salgut, B. (2007). İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji dersi Işık ve Ses ünitesinde internetin de kullanıldığı bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Şeker, H. & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. (1. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Şen, H. C. & Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit Elektrik Devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39.
 • Tan, Ş., Kayabaşı, Y., & Erdoğan, A. (2002). Öğretimi planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tan, Ş. (2008). Öğretimde ölçme ve değerlendirme. PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tosun, C. & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522
 • Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Saydam Matbaacılık.
 • URL-1. http://testleri.gen.tr/6-sinif-isik-ve-ses-testleri-coz.aspx, Erişim tarihi: 01.03.2016.
 • URL-2. http://www.vitaminegitim.com/ortaokul, Erişim tarihi: 01.03.2016.
 • Uzunöz, A. & Buldan, İ. (2012). Ortaöğretim coğrafya dersi Doğal Sistemler konu alanı Atmosfer ve İklim ünitesi başarı testi geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 291-312.
 • Ünsal, Y. & Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4.sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 22(3), 107-120.
 • Yurd, M. & Olğun, Ö. S. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve Bil-İste-Öğren stratejisinin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 386-396.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Sinan YANAR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-4365-1164
Türkiye


Aslı SAYLAN KIRMIZIGÜL (Primary Author)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5678-8050
Türkiye


Hasan KAYA
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3529-9762
Türkiye

Publication Date November 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { sduijes577411, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2019}, volume = {6}, number = {2}, pages = {53 - 72}, doi = {10.33710/sduijes.577411}, title = {6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Yanar, Sinan and Saylan Kırmızıgül, Aslı and Kaya, Hasan} }
APA Yanar, S. , Saylan Kırmızıgül, A. & Kaya, H. (2019). 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması . SDU International Journal of Educational Studies , 6 (2) , 53-72 . DOI: 10.33710/sduijes.577411
MLA Yanar, S. , Saylan Kırmızıgül, A. , Kaya, H. "6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması" . SDU International Journal of Educational Studies 6 (2019 ): 53-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduijes/issue/50325/577411>
Chicago Yanar, S. , Saylan Kırmızıgül, A. , Kaya, H. "6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması". SDU International Journal of Educational Studies 6 (2019 ): 53-72
RIS TY - JOUR T1 - 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması AU - Sinan Yanar , Aslı Saylan Kırmızıgül , Hasan Kaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33710/sduijes.577411 DO - 10.33710/sduijes.577411 T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 72 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-9068 M3 - doi: 10.33710/sduijes.577411 UR - https://doi.org/10.33710/sduijes.577411 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması %A Sinan Yanar , Aslı Saylan Kırmızıgül , Hasan Kaya %T 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması %D 2019 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 6 %N 2 %R doi: 10.33710/sduijes.577411 %U 10.33710/sduijes.577411
ISNAD Yanar, Sinan , Saylan Kırmızıgül, Aslı , Kaya, Hasan . "6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması". SDU International Journal of Educational Studies 6 / 2 (November 2019): 53-72 . https://doi.org/10.33710/sduijes.577411
AMA Yanar S. , Saylan Kırmızıgül A. , Kaya H. 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. SDU International Journal of Educational Studies. 2019; 6(2): 53-72.
Vancouver Yanar S. , Saylan Kırmızıgül A. , Kaya H. 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. SDU International Journal of Educational Studies. 2019; 6(2): 53-72.
IEEE S. Yanar , A. Saylan Kırmızıgül and H. Kaya , "6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması", SDU International Journal of Educational Studies, vol. 6, no. 2, pp. 53-72, Nov. 2019, doi:10.33710/sduijes.577411
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068