PDF EndNote BibTex RIS Cite

Başkut Ve Zuckmayer’de Bürokrasi-Vatandaş İlişkisi

Year 2014, Volume 0, Issue 32, 29 - 46, 23.01.2015

Abstract

Bürokrasi, devlet-vatandaş ilişkisinde çatışmalara ve kargaşaya neden olan en önemli etkendir. Öznel olan bürokrasi, toplumsal barışa zarar verdiği gibi, insanların umutsuzluğa ve nihilizme yönelmesine sebebiyet verir.  

Zuckmayer’in önemli eseri “Köpenick’li Yüzbaşı”, hapisten çıktıktan sonra dürüstçe yaşamak isteyen bir vatandaşın, bürokrasi yüzünden devlete isyan etmesini ve çıkardığı olaylarla devleti halkının gözünde küçük düşürebildiğini, devletin bu gibi durumlardaki acizliğini göstermesi bakımından önemlidir.

Başkut’un “Buzlar Çözülmeden” adlı oyununda Akıl hastanesinden kaçan birkaç delinin, kendilerini kardan görevlerine gelemeyen kaymakam ve diğer bürokratlarmış gibi tanıtarak kasabanın, bürokrasi kaldırılarak yönetebileceği, önceleri var olan devlet-vatandaş çatışmasının kısa sürede bürokrat-vatandaş-devlet birlikteliğine dönüşebileceği alaycı üslupla ispatlanır.

Eserlerde, insanların elde ettiği gücün kendisini nasıl köleleştirdiği, bürokrasi yolu ile öznel olan devlet yapısının, bireysel ve toplumsal ayrışma noktasına getirilmesi ve bunun doğal sonucunda ortaya çıkan  “iç karışıklık ve çatışma hali” Türk ve Alman farklı toplumsal özellikleri bağlamında gerçekleşir.  

References

 • ABADAN, Nermin, (1959), Bürokrasi, Ankara: A.Ü.S.B.F.Yayınları.
 • AND, Metin,(1973), 50 Yılın Türk Tiyatrosu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • AYTAÇ, Gürsel, (1996), Çağdaş Alman Edebiyatı, Ankara. Gündoğan Yayınları.
 • BASKUT, Cevat Fehmi, (1965), Buzlar Çözülmeden, İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitapevi.
 • BAYMUR. F., (1994 ), Genel Psikoloji, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • BOZKURT, Erdoğan, (2014), “Bireylerin İletişim Sorunları ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi”, http://mizahcafe.com/1308/Burokrasi.
 • ÇALISLAR, Aziz, (1995), Tiyatro Ansiklopedisi, Ankara: Türk Kültür Bakanlığı.
 • DAFTD L. R., (1989), Organizational Theory and Design, London: West Publishing Co.
 • ERDOĞAN, İlhan, (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri.
 • ERGUN, Turgay - POLATOĞLU, Aykut,(1992), Ankara: Kamu Yönetimine Giriş.
 • GÜMÜŞ, Mustafa, (1994), Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • HEGEL, G.W.F., (1995), Tarihte Akıl, (çev.Önay Sözer), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • KABAKLI, Ahmet, (1973), Türk Edebiyatı, İstanbul: Türkiye Yayınları.
 • KARACA, Nesrin Tagızade, (2005), “Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Öncelikli Bir İsim: Cevat Fehmi Başkut”, Türk Dili Dergisi, Ankara: S. 640.
 • KAZU, Yaşar, (2014), “Toplum Destekli Polis Anlayışında İletişim Yeterliliklerinin Önemi”, http://boylebuyurdunietzsche.com/index.php/ makalelerim - buerokrasi.
 • KOÇEL, Tamer, (1998), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları.
 • METZLER, J.B.,(1986), Metzler Autoren Lexikon.Deutschesprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlug.
 • NUTKU, Özdemir, (1985), Dünya Tiyatrosu Tarihi, I. Cilt, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Hüsnü, “Edebiyat Konuları”, http://www.mostar.com.tr/ koseDetaylar. ).
 • SOKULLU, Sevinç, (1979), Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Ankara: Meteksan.
 • SOLAK, Sercan, (2011), “Gogol,’un Müfettiş, Keller’in Giyimdir İnsanı Gösteren ve Başkurt’un Buzlar Çözülmeden” Adlı Eserlerinin Sosyokülürel Açıdan Karşılaştırılması. Konya: Selçuk Üniversitesi Alman Dili Edb. Bölümü. (Yayımlanmamış mezuniyet tezi),
 • TOLUNAY, Nihal, (1990), İşletmelerde Çatışma ve Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • WEBER, Max, (1986), Sosyoloji Yazıları, (çev. Taha Parla), İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
 • ZUCKMAYER, Karl, (1993), Köpenickli Yüzbaşı (Oturma İzni), (çev. Vural Ülkü), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ttp://www.caginpolisi.com.tr/54/7-8-9-10-11-12.htm

Year 2014, Volume 0, Issue 32, 29 - 46, 23.01.2015

Abstract

References

 • ABADAN, Nermin, (1959), Bürokrasi, Ankara: A.Ü.S.B.F.Yayınları.
 • AND, Metin,(1973), 50 Yılın Türk Tiyatrosu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • AYTAÇ, Gürsel, (1996), Çağdaş Alman Edebiyatı, Ankara. Gündoğan Yayınları.
 • BASKUT, Cevat Fehmi, (1965), Buzlar Çözülmeden, İstanbul. İnkılâp ve Aka Kitapevi.
 • BAYMUR. F., (1994 ), Genel Psikoloji, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • BOZKURT, Erdoğan, (2014), “Bireylerin İletişim Sorunları ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi”, http://mizahcafe.com/1308/Burokrasi.
 • ÇALISLAR, Aziz, (1995), Tiyatro Ansiklopedisi, Ankara: Türk Kültür Bakanlığı.
 • DAFTD L. R., (1989), Organizational Theory and Design, London: West Publishing Co.
 • ERDOĞAN, İlhan, (1999), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri.
 • ERGUN, Turgay - POLATOĞLU, Aykut,(1992), Ankara: Kamu Yönetimine Giriş.
 • GÜMÜŞ, Mustafa, (1994), Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, İstanbul: Alfa Yayınevi.
 • HEGEL, G.W.F., (1995), Tarihte Akıl, (çev.Önay Sözer), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • KABAKLI, Ahmet, (1973), Türk Edebiyatı, İstanbul: Türkiye Yayınları.
 • KARACA, Nesrin Tagızade, (2005), “Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Öncelikli Bir İsim: Cevat Fehmi Başkut”, Türk Dili Dergisi, Ankara: S. 640.
 • KAZU, Yaşar, (2014), “Toplum Destekli Polis Anlayışında İletişim Yeterliliklerinin Önemi”, http://boylebuyurdunietzsche.com/index.php/ makalelerim - buerokrasi.
 • KOÇEL, Tamer, (1998), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları.
 • METZLER, J.B.,(1986), Metzler Autoren Lexikon.Deutschesprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlug.
 • NUTKU, Özdemir, (1985), Dünya Tiyatrosu Tarihi, I. Cilt, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Hüsnü, “Edebiyat Konuları”, http://www.mostar.com.tr/ koseDetaylar. ).
 • SOKULLU, Sevinç, (1979), Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Ankara: Meteksan.
 • SOLAK, Sercan, (2011), “Gogol,’un Müfettiş, Keller’in Giyimdir İnsanı Gösteren ve Başkurt’un Buzlar Çözülmeden” Adlı Eserlerinin Sosyokülürel Açıdan Karşılaştırılması. Konya: Selçuk Üniversitesi Alman Dili Edb. Bölümü. (Yayımlanmamış mezuniyet tezi),
 • TOLUNAY, Nihal, (1990), İşletmelerde Çatışma ve Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • WEBER, Max, (1986), Sosyoloji Yazıları, (çev. Taha Parla), İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
 • ZUCKMAYER, Karl, (1993), Köpenickli Yüzbaşı (Oturma İzni), (çev. Vural Ülkü), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ttp://www.caginpolisi.com.tr/54/7-8-9-10-11-12.htm

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali Baykan This is me

Publication Date January 23, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 0, Issue 32

Cite

APA Baykan, A. (2015). Başkut Ve Zuckmayer’de Bürokrasi-Vatandaş İlişkisi . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 0 (32) , 29-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sefad/issue/16456/171675

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi belirtilen bu adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.