Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

POSTMODERN SİYASAL EŞİTLİK SORUNU: KİMLİK-FARKLILIK İLİŞKİSİ VE DEMOKRATİK SİYASET

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 287 - 316, 30.11.2021
https://doi.org/10.30561/sinopusd.1009212

Abstract

Makale postmodern dönemde kimlik-farklılık ilişkisi çerçevesinde belirlenen siyasal eşitlik sorununa odaklanmaktadır ve kimlik temelli farklılık taleplerinin postmodern dönemde yeni bir siyasi eşitlik sorunu olarak karşımıza çıktığı iddiasına dayanmaktadır. 1960’lı yıllardan itibaren kimlik olgusunun sosyal bilimlerde en merkezi kavramlardan birisi haline geldiği söylenebilir. Kimliğe yönelik bu ilgi şüphesiz postmodern olarak isimlendirilen tarihselliğin yarattığı bir dizi değişimle ilgilidir. Demokratik siyaset açısından söz konusu değişimin önemi, kimliğin politikleşerek bir eşitlik talebi haline gelmiş olmasıdır. Böylece kimlik temelli eşitlik talepleri, demokratik siyasetin yeniden gözden geçirilmesi sorununu da beraberinde getirmiştir. Çünkü kimliğin politikleşmesi aynı zamanda “farklılıklara” ilişkin vurgunun giderek artmasına sebep olmaktadır. “Farklılığın” giderek “kutsanması” ise bir arada yaşamanın politik imkânlarını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda makale; tanınma, çokkültürlülük, müzakereci ve radikal demokrasi tartışmaları ekseninde hem eşitlik taleplerinin karşılanabileceği hem de toplumsal bütünlüğü koruyacak bir arada yaşama politikalarını demokratik siyaset açısından ele almaktadır. Çalışmanın yöntemi söz konusu tartışmalara dayalı eleştirel kaynak taraması yöntemidir. Makalede müzakereci demokrasi modelinin politik tasavvurları büyük oranda benimsenmiş; ahlak ve adalet kavramları da postmodern siyasal eşitlik taleplerinin karşılanması ve demokratik siyasetin geleceği açısından öne çıkarılmıştır.

References

 • Akça, G. (2005). Modernden Postmoderne Kültür ve Kimlik, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 1-24
 • Barber, B. R. (1999). Temelcilik ve Demokrasi, S. Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.492-509). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı
 • Best, S. ve Kellner, D. (2016). Postmodern Teori, (Çev. M. Küçük ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Cohen, J. (1999). Müzakereci Demokraside Usul ve Esas, S. Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.140-173). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları
 • Cohen, J. L. (1999). Demokrasi Farklılık ve Özel Yaşam Hakkı, S. Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.268-309). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık, (Çev. F. Lekesilazım ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Dahl, R. (1996). Equality versus İnequality, Political Science and Politics, 29/4, pp. 639-648
 • Dahl, R. (2006). On Political Equality, London:Yale University
 • Doytcheva, M. (2016). Çokkültürlülük. (Çev. T. Akıncılar Onmuş). İstanbul: İletişim Yayınları
 • Erdoğan, M. (2008). Adalet ve Eşitlik, Muhafazakâr Düşünce, 4/15, 9-22
 • Fay, B. (2017). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Çokkültürlü Bir Yaklaşım, (Çev. İ. Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Habermas, J. (1999). Demokrasinin Üç Normatif Modeli, S.Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.37-50). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları
 • Harwey, D. (2019). Postmodernliğin Durumu, (Çev. S. Savran). İstanbul: Metis Yayınları
 • Heywood, A. (2017). Modern Siyaset Teorisine Giriş, (Çev. H. M. Köse). İstanbul: Küre Yayınları
 • Honneth, A. (2016). Tanınma Uğruna Mücadele, (Çev. Ö Aktok). İstanbul: İthaki Yayınları
 • Honneth, A. (2018). Bizdeki Ben: Tanınma Teorisi Üzerine İncelemeler, çev. Özgür Aktok, İstanbul: İthaki Yayınları
 • Israel, J. (2018),.Radikal Aydınlanma ve Modern Demokrasinin Kökenleri, (Çev. A. F. Yıldırım). İstanbul: Vakıfbank Yayınları
 • Köker, L. (2014). “Charles Taylor: Kimlik/Farklılık Sorununa Sahici Demokratik Çözüm Arayışı”, Amy Gutmann, (Der.). Çokkültürcülük-Tanınma Politikası içinde (ss.11-14) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Küçük, M. (2018). Entelektüellerin Tehlikeli Oyuncağı: Postmodern, M. Küçük (Der.). Modernite versus Postmodernite içinde (ss. 65-85). İstanbul: Say Yayınları
 • Küçük, M. (2018). Postmodernin Modern Karakteri ya da Dönemleştirme İronisi, M. Küçük (Der.). Modernite versus Postmodernite içinde (ss. 27-64). İstanbul: Say Yayınları
 • Kymlica, W. (2015). Çokkültürlü Yurttaşlık. (Çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Lyotard, J. F. (2019). Postmodern Durum, (Çev. İ. Birkan ). Ankara: Bilgesu Yayınları
 • Modood, T. (2014). Çokkültürcülük Bir Yurttaşlık Tasarımı. (Çev. İ. Yılmaz). Ankara: Phoenix Yayınları
 • Mollaer, F. (2016). Kimlik: Can Alıcı Bir Mesele ve Banalleşen Bir Kelime, F. Mollaer (Der.). Kimlik Politikaları Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık içinde (7-21). Ankara: Doğu Batı Yayınları
 • Mollaer, F. (2019). Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık, İstanbul: Metis Yayınları
 • Mouffe, C. (2015). Siyasal Üzerine, (Çev. M. Ratip), İstanbul: İletişim Yayınları
 • Mouffe, C. (2018). Radikal Demokrasi Modern mi Postmodern mi? M. Küçük (Der.). Modernite versus Postmodernite içinde (ss. 331-352). İstanbul: Say Yayınları
 • Öztürk, A. (2014). Kimlik Siyaseti Üzerine Etik Politik Bir Tartışma, Kent Kültürü ve Yönetimi, 7/1, 9-14
 • Parekh, B. (2000). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek. (Çev. B. Tanrıseven). Ankara: Phoenix Yayınları
 • Sarıbay, A. (2000). Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, İstanbul Alfa Yayınları
 • Sartori, G. (2014). Demokrasi Teorisine Geri dönüş, (Çev. T. Karamustafaoğlu ve M. Turhan). İstanbul: Sentez Yayınları
 • Sunar, L. (2019). Modern Zamana Geçerken Bedenleşen İnsan John Locke’un Beden, Emek ve Mülkiyet Kuramının Bir Eleştirisi, L. Sunar ve Latif Karagöz (Der.). İnsanı Yeniden Düşünmek Modern Düşüncede Tartışmalar içinde (ss. 21-57). İstanbul: İlem Yayınları
 • Taylor, C. (2018). Benliğin Kaynakları Modern Kimliğin İnşası, (Çev. S. A. Baş). İstanbul: Küre Yayınları
 • Taylor, C. (2014). “Tanınma Politikası”, Amy Gutmann, (Der.). Çokkültürcülük-Tanınma Politikası içinde (ss.46-94) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Touraine, A. (2017). Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek Miyiz? (Çev. O. Kunal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Türker, Ö. (2017), Ahlaki Tecrübenin İnşasında Başkanın Rolü, L. Sunar ve S. Varlık (Der.). Ahlak ve Başkası Modern Felsefe ve İslam Düşüncesindeki Öteki içinde (ss.165-190). İstanbul: Nobel Yayınları
 • Urhan, V. (2016). Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik, Özgürlük. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 103-119
 • Young, I. M. (1999). İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesinde, S.Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.174-196). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları

Year 2021, Volume 5, Issue 2, 287 - 316, 30.11.2021
https://doi.org/10.30561/sinopusd.1009212

Abstract

References

 • Akça, G. (2005). Modernden Postmoderne Kültür ve Kimlik, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 1-24
 • Barber, B. R. (1999). Temelcilik ve Demokrasi, S. Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.492-509). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı
 • Best, S. ve Kellner, D. (2016). Postmodern Teori, (Çev. M. Küçük ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Cohen, J. (1999). Müzakereci Demokraside Usul ve Esas, S. Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.140-173). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları
 • Cohen, J. L. (1999). Demokrasi Farklılık ve Özel Yaşam Hakkı, S. Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.268-309). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları
 • Connolly, W. E. (1995). Kimlik ve Farklılık, (Çev. F. Lekesilazım ). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Dahl, R. (1996). Equality versus İnequality, Political Science and Politics, 29/4, pp. 639-648
 • Dahl, R. (2006). On Political Equality, London:Yale University
 • Doytcheva, M. (2016). Çokkültürlülük. (Çev. T. Akıncılar Onmuş). İstanbul: İletişim Yayınları
 • Erdoğan, M. (2008). Adalet ve Eşitlik, Muhafazakâr Düşünce, 4/15, 9-22
 • Fay, B. (2017). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Çokkültürlü Bir Yaklaşım, (Çev. İ. Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Habermas, J. (1999). Demokrasinin Üç Normatif Modeli, S.Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.37-50). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları
 • Harwey, D. (2019). Postmodernliğin Durumu, (Çev. S. Savran). İstanbul: Metis Yayınları
 • Heywood, A. (2017). Modern Siyaset Teorisine Giriş, (Çev. H. M. Köse). İstanbul: Küre Yayınları
 • Honneth, A. (2016). Tanınma Uğruna Mücadele, (Çev. Ö Aktok). İstanbul: İthaki Yayınları
 • Honneth, A. (2018). Bizdeki Ben: Tanınma Teorisi Üzerine İncelemeler, çev. Özgür Aktok, İstanbul: İthaki Yayınları
 • Israel, J. (2018),.Radikal Aydınlanma ve Modern Demokrasinin Kökenleri, (Çev. A. F. Yıldırım). İstanbul: Vakıfbank Yayınları
 • Köker, L. (2014). “Charles Taylor: Kimlik/Farklılık Sorununa Sahici Demokratik Çözüm Arayışı”, Amy Gutmann, (Der.). Çokkültürcülük-Tanınma Politikası içinde (ss.11-14) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Küçük, M. (2018). Entelektüellerin Tehlikeli Oyuncağı: Postmodern, M. Küçük (Der.). Modernite versus Postmodernite içinde (ss. 65-85). İstanbul: Say Yayınları
 • Küçük, M. (2018). Postmodernin Modern Karakteri ya da Dönemleştirme İronisi, M. Küçük (Der.). Modernite versus Postmodernite içinde (ss. 27-64). İstanbul: Say Yayınları
 • Kymlica, W. (2015). Çokkültürlü Yurttaşlık. (Çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Lyotard, J. F. (2019). Postmodern Durum, (Çev. İ. Birkan ). Ankara: Bilgesu Yayınları
 • Modood, T. (2014). Çokkültürcülük Bir Yurttaşlık Tasarımı. (Çev. İ. Yılmaz). Ankara: Phoenix Yayınları
 • Mollaer, F. (2016). Kimlik: Can Alıcı Bir Mesele ve Banalleşen Bir Kelime, F. Mollaer (Der.). Kimlik Politikaları Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık içinde (7-21). Ankara: Doğu Batı Yayınları
 • Mollaer, F. (2019). Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık, İstanbul: Metis Yayınları
 • Mouffe, C. (2015). Siyasal Üzerine, (Çev. M. Ratip), İstanbul: İletişim Yayınları
 • Mouffe, C. (2018). Radikal Demokrasi Modern mi Postmodern mi? M. Küçük (Der.). Modernite versus Postmodernite içinde (ss. 331-352). İstanbul: Say Yayınları
 • Öztürk, A. (2014). Kimlik Siyaseti Üzerine Etik Politik Bir Tartışma, Kent Kültürü ve Yönetimi, 7/1, 9-14
 • Parekh, B. (2000). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek. (Çev. B. Tanrıseven). Ankara: Phoenix Yayınları
 • Sarıbay, A. (2000). Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, İstanbul Alfa Yayınları
 • Sartori, G. (2014). Demokrasi Teorisine Geri dönüş, (Çev. T. Karamustafaoğlu ve M. Turhan). İstanbul: Sentez Yayınları
 • Sunar, L. (2019). Modern Zamana Geçerken Bedenleşen İnsan John Locke’un Beden, Emek ve Mülkiyet Kuramının Bir Eleştirisi, L. Sunar ve Latif Karagöz (Der.). İnsanı Yeniden Düşünmek Modern Düşüncede Tartışmalar içinde (ss. 21-57). İstanbul: İlem Yayınları
 • Taylor, C. (2018). Benliğin Kaynakları Modern Kimliğin İnşası, (Çev. S. A. Baş). İstanbul: Küre Yayınları
 • Taylor, C. (2014). “Tanınma Politikası”, Amy Gutmann, (Der.). Çokkültürcülük-Tanınma Politikası içinde (ss.46-94) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Touraine, A. (2017). Eşitliklerimiz ve Farklılıklarımızla Birlikte Yaşayabilecek Miyiz? (Çev. O. Kunal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Türker, Ö. (2017), Ahlaki Tecrübenin İnşasında Başkanın Rolü, L. Sunar ve S. Varlık (Der.). Ahlak ve Başkası Modern Felsefe ve İslam Düşüncesindeki Öteki içinde (ss.165-190). İstanbul: Nobel Yayınları
 • Urhan, V. (2016). Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik, Özgürlük. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 103-119
 • Young, I. M. (1999). İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesinde, S.Benhabib (Der.). Demokrasi ve Farklılık Siyasi Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması içinde (ss.174-196). İstanbul: Demokrasi Kitaplığı Yayınları

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Cem KOTAN (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7765-7324
Türkiye

Publication Date November 30, 2021
Application Date October 14, 2021
Acceptance Date November 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Kotan, C. (2021). POSTMODERN SİYASAL EŞİTLİK SORUNU: KİMLİK-FARKLILIK İLİŞKİSİ VE DEMOKRATİK SİYASET . Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 287-316 . DOI: 10.30561/sinopusd.1009212
This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike).