Ethical Principles and Publication Policy

YAYIN SIKLIĞI VE DİLİ

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe veya İngilizce çalışmaları kabul etmektedir. Gönderilen çalışmalar, hangi dilde ise (Türkçe veya İngilizce), o dilin dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazına uygun, anlaşılabilir biçimde hazırlanmalıdır. Bu kriterleri sağlamayan yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Körleme Yöntemi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde, tüm çalışmaların hakem değerlendirme sürecinde, çalışmaların yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği çift körleme hakem değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır.

Ön Değerlendirme Süreci
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, öncelikle Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Derginin amaç ve kapsamına, Türkçe ve İngilizce dil ve anlatım kurallarına uymayan, özgünlük değeri taşımayan ve yayın politikalarına uymayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, çalışmanın Dergi’ye gönderim tarihinden itibaren en geç iki hafta içerisinde Yayın Kurulu tarafından bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar, hakem sürecine alınır.

Hakem Süreci
Çalışmalar, içerikleri doğrultusunda ilgili hakemlere gönderilir. Çalışmayı inceleyen Yayın Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem/hakemler önerebilir. Sorumlu Yayın Kurulu üyesinden gelen hakem önerileri, Editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalar hakemlere iletilir. Hakemler, değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki süreci ve belgeyi üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadırlar.

Hakem Değerlendirme Süreci
Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 21 gündür. Hakemlerden gelen düzeltme önerilerinin, yazarlar tarafından öneriler doğrultusunda en geç 21 gün içerisinde tamamlanması gereklidir. Hakemler, değerlendirmesini yaptıkları bir çalışma için en fazla iki düzeltme önerebilirler. Hakemler, çalışmanın düzeltilmiş versiyonunu (en fazla iki düzeltme önerisi sonrası) inceleyerek, “yayınlanabilir” veya “yayınlanamaz” kararı vermek durumundadırlar.

Değerlendirme Sonucu
Hakemlerden gelen görüşler, çalışmadan sorumlu Yayın Kurulu üyesi tarafından en geç iki hafta içerisinde incelenir. Yayın Kurulu üyesi, çalışmanın hakem değerlendirme sonuçlarına göre çalışma hakkındaki görüşünü Editöre iletir.

Editör Kararı
Editör; hakemler ve Yayın Kurulu tarafından “yayınlanabilir” görüşü verilen çalışmalar için son kararı, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verir. İntihal denetimi iThenticate yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilir. “Yayınlanamaz” görüşü verilen çalışmalar, intihal denetimine gerek duyulmadan yazarlarına iade edilir.

Çalışma Gönderme Rehberi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar Dergi Yönetim Sistemi’ne üye olarak çalışmalarını gönderebilirler. Yazarlar üye olmak ve çalışmalarını göndermek için "Çalışma Gönderme Rehberi"nde yer alan yönergeleri izlemelidirler.

Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde değerlendirme sürecindeki çalışmalar için, Editör, Yayın Kurulu üyeleri ve/veya hakemler, en fazla iki düzeltme veya iyileştirme önerebilirler. Yazarlar, önerilen düzeltme veya iyileştirmeleri eksiksiz, açıklayıcı ve zamanında tamamlamakla yükümlüdürler.

Çalışmayı Geri Çekme
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yayın politikaları gereği, değerlendirme aşamasındaki çalışmalarını geri çekmek isteyen yazarlar, geri çekme isteklerini e-posta aracılığıyla Editör’e iletmek durumundadırlar. Editör, geri çekme bildirimini inceleyerek, en geç bir hafta içerisinde yazarlara dönüş sağlar. Yazarlar, çalışmalarının telif haklarını, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne çalışmalarının gönderimi aşamasında devretmiş sayıldıklarından, geri çekme isteği onaylanmadıkça, çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek amacıyla gönderemezler.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde değerlendirilmek üzere çalışmalarını gönderen yazarların, çalışmalarının hakem sonuçlarına itiraz etme hakkı saklıdır. Yazarlar, çalışmalarına yapılan değerlendirme sonucu/ görüş/ yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını kaynak göstererek Dergi Yönetim Sistemi üzerinden iletmelidirler. İtirazlar, Yayın Kurulu tarafından en geç 30 gün içerisinde incelenerek, yazarlara olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazarların değerlendirme sonucuna itirazlarının olumlu bulunması durumunda, Yayın Kurulu, çalışmanın değerlendirme sürecini konu alanına uygun farklı hakemlerle yeniden başlatır.


GİZLİLİK BEYANI
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetim Sistemi’nde girilecek tüm veriler (isim, elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler vb.) yalnızca Dergi’nin ve Ankara Üniversitesi bilimsel çalışmaları için kullanılır. Bu veriler, başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.


TELİF HAKKI VE LİSANSLAMA

Makalelerdeki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur.

Dergi’de yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez.

Yazarlar, makalelerinin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen makalelerin telif hakkını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne devrederler.

Yayın Kurulu, makalelerin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

1. Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar.

2. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.

3. Yazarın üreteceği kitaplar, makaleler vb. çalışmalarında, Dergi’nin kaynakça olarak belirtilmesi koşuluyla, makalenin tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, çıktı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Creative Commons Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) aracılığıyla kullanıma sunmaktadır.

İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için izin alınması gereklidir.

AÇIK ERİŞİM BİLDİRİMİ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunmaktadır. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim Politikası'yla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


İNTİHAL DENETİMİ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda her çalışma, Yayın Kurulu'nun uygun bulduğu intihal denetim sisteminden geçirilir.

İntihal denetimi iThenticate yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Her çalışmanın yazılım aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanmaktadır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilmektedir ve Yayın Kurulu için raporlaştırılmaktadır.

Yayın Kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını vermektedir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilmekte veya çalışma yazarlara iade edilebilmektedir.