Year 2019, Volume 17 , Issue 2, Pages 64 - 74 2019-06-30

FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çağatay DERECELİ [1] , Turhan TOROS [2] , Rabia YILDIZ [3]


Bu çalışmanın amacı; futbol hakemlerinin durumluk kaygı ve genel öz yeterliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya, 21-34 yaş aralığında, 2018-2019 futbol sezonunda Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ilinde görev yapan toplam 117 erkek futbol hakemi gönüllü olarak katılmıştır. Hakemlerin durumluk kaygı düzeyleriyle ilgili veri toplamak amacıyla Martens ve ark. (1990) tarafından geliştirilen Koruç (1998) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Yarışmasal Durumluk Kaygı Envanteri (CSAI-2), genel öz yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla ise Sherer ve ark. (1982) tarafından geliştirilen Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Genel Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenler arasında karşılaştırma ve korelasyon türü incelemeleri içeren ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan normallik testi sonucu dağılımın normal bulunmasıyla birlikte, ikili karşılaştırmalar için Bağımsız t testi, ilişki durumlarına bakmak amacıyla ise Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, hakemlerin başlama, yılmama ve sürdürme çabası/ısrar alt boyut puanlarında hakemlik kategorisine göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Hakemlerin yaşları ile bedensel

kaygı alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.


Kaygı, Öz Yeterlik, Futbol Hakemi
 • Bandura A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84, 2, 191.
 • Bandura A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of social and clinical psychology, 4, 3, 359-373.
 • Bandura A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior, New York: Academic Press, 4, 71-81.
 • Bandura A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control, New York, 3-604.
 • Baştuğ G., Duman S., Akçakoyun F., Karadeniz F. (2016). Football referees; stress, self-confidence, decision making, Journal of Human Sciences, 13, 3, 5399-5406.
 • Engür M. (2002). Elit Sporcularda Başarı Motivasyonunun Öğrencilerinin Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Feltz D.L., Short S.E., Sullivan P.J. (2008). Self-efficacy in sport. Human Kinetics.
 • Göksel A.G., Pala A., Caz Ç. (2016). Futbol Hakemlerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Tercihleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHIVE), 11, 15-28.
 • Karasar N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Konter E. (1996). Sporda Stres ve Performans (1. Baskı b.). İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
 • Konter E. (1997). Profesyonel Futbolcuların Yaş Gruplarının Durumluk Kaygı Düzeylerine Etkisi. 1. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu (s. 82). Mersin: Bağırgan Yayımevi.
 • Koruç Z. (1998). CSAI-2’nin Türkçe uyarlaması. V. Spor Bilimleri Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 93.
 • Macila E. (2013). Basketbol oyuncularının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa, Kıbrıs.
 • Magaletta P.R., Oliver J.M. (1999). The hope construct, will, and ways: Their relations with self‐efficacy, optimism, and general well‐being. Journal of clinical psychology, 55, 5, 539-551.
 • Martens R. (1977). Sport Competition Anxiety Test. Champaign IL: Human Kinetics Publishers.
 • Martens R., Vealey R. S., Burton D. (1990). Competitive anxiety in sport. Human Kinetics.
 • Özgül F. (2003). Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinde durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Pajares F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10, 149, 1-49.
 • Sherer M., Maddux J.E., Mercandante B., Prentice-Dunn S., Jacobs B., Rogers R.W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51, 2, 663-671.
 • Sherer M., Adams C. H. (1983). Construct validation of the self-efficacy scale. Psychological reports, 53, 3, 899-902.
 • Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. Anxiety and behavior, 1(3).
 • Tavacıoğlu L., Kora K., Karaveli D., Yazıcı O., Ercan H. (1997). Kaygının Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi. 1. Ululararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Mersin: Bağırgan Yayımevi, 47-48.
 • Uzunoğlu Ö.U., Şahin M., Fişekçioğlu B. (2009). Türk Futbol Hakemlerinin Karar Verme Stillerinin Klasmanlarına Ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11, 1, 32–36.
 • Ülper H., Bağcı H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz yeterlik algıları. Electronic Turkish Studies, 7, 2.
 • Yıldırım F., İlhan İ. Ö. (2010). Genel özyeterlilik ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21, 4, 301-308.
 • Zorba E., Göksel A. G., Pala A., Zorba N. (2016). Futbol Hakemlerinin Müsabaka Öncesi Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Ege Bölgesi Örneği), Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Spormetre, 14, 2.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-2771-2000
Author: Çağatay DERECELİ (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8328-2925
Author: Turhan TOROS

Orcid: 0000-0003-0911-6459
Author: Rabia YILDIZ

Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { spormetre530152, journal = {SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-284X}, eissn = {2717-6347}, address = {Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi 06830 Gölbaşı – Ankara / TÜRKİYE}, publisher = {Ankara University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {64 - 74}, doi = {10.33689/spormetre.530152}, title = {FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Dereceli̇, Çağatay and Toros, Turhan and Yıldız, Rabia} }
APA Dereceli̇, Ç , Toros, T , Yıldız, R . (2019). FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 17 (2) , 64-74 . DOI: 10.33689/spormetre.530152
MLA Dereceli̇, Ç , Toros, T , Yıldız, R . "FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 64-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/spormetre/issue/45740/530152>
Chicago Dereceli̇, Ç , Toros, T , Yıldız, R . "FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 64-74
RIS TY - JOUR T1 - FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Çağatay Dereceli̇ , Turhan Toros , Rabia Yıldız Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33689/spormetre.530152 DO - 10.33689/spormetre.530152 T2 - SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 74 VL - 17 IS - 2 SN - 1304-284X-2717-6347 M3 - doi: 10.33689/spormetre.530152 UR - https://doi.org/10.33689/spormetre.530152 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Çağatay Dereceli̇ , Turhan Toros , Rabia Yıldız %T FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2019 %J SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1304-284X-2717-6347 %V 17 %N 2 %R doi: 10.33689/spormetre.530152 %U 10.33689/spormetre.530152
ISNAD Dereceli̇, Çağatay , Toros, Turhan , Yıldız, Rabia . "FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 / 2 (June 2019): 64-74 . https://doi.org/10.33689/spormetre.530152
AMA Dereceli̇ Ç , Toros T , Yıldız R . FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 17(2): 64-74.
Vancouver Dereceli̇ Ç , Toros T , Yıldız R . FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 17(2): 64-74.
IEEE Ç. Dereceli̇ , T. Toros and R. Yıldız , "FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol. 17, no. 2, pp. 64-74, Jun. 2019, doi:10.33689/spormetre.530152