PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRMENİN ETKİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: “ÇEVRE SORUNU ÖRNEĞİ”

Year 2010, Volume 8, Issue 3, 527 - 567, 01.09.2010

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının performansa dayalı değerlendirmenin etkisi hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Araştırma, 2006–2007 yılı bahar dönemindeki, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği birinci sınıfta öğrenim gören 40 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve çalışma dört aşamada tamamlanmıştır: İlk aşamada performans görevi geliştirilmiştir. İkinci aşamada, öğretmen adaylarından performans görevine yönelik bir Power Point sunusu ve rapor hazırlamaları istenmiştir. Üçüncü aşamada hazırladıkları sunuyu sınıf ortamında sunmaları istenmiştir. Son aşamada ise öğretmen adaylarına yarı yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının araştırma yapma, Power Point sunusu hazırlama, sunum yapma ve yazma becerilerinin geliştiği görülmüştür.

References

 • Airasian, P. W. (2001). Classroom assessment: Concepts and application. New York: McGraw-Hill.
 • Aladağ, H. ve Gürpınar, K. (2007). Üniversite öğrencilerinin sunu becerilerini etkileyen faktörler, Akademik
 • Bilişim Kongresi; Dumlupınar Üniversitesi: Kütahya, http://ab.org.tr/ab07/bildiri/205.doc.
 • Aslanoğlu, A. E. ve Kutlu, Ö. (2003). Öğretimde sunu becerilerinin değerlendirilmesinde dereceli puanlama
 • anahtarı (rubric) kullanılmasına ilişkin bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, 36, Sayı, 1–2. Birgin, O. (2003). Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyasının uygulanabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Birgin, O. ve Baki, A. (2007). The use of portfolio to assess student’s performance, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl, 4, Sayı:2.
 • Birgin, O. (2008). Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, Sayfa: 1–24.
 • Cingör, N. (2003). Kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (2.Baskı). Trabzon.
 • Çepni, S. ve Diğ. (2005) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (4. Baskı). Pegema Yayıncılık.
 • Denzin, N. K ve Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials, Sage Publication.
 • Goodrich, A. H. (2001). The effects of ınstructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education, 4, (4).
 • Kan, A. (2007). Portfolyo değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 32, S: 133–144.
 • Karamanoğlu, S. S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen başarılarının değerlendirilmesinde sorgulama programının kullanılması: Portfolyo. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karip, E. ve Diğ. (2007). Ölçme ve değerlendirme (1. Baskı). Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Khattri, N., Reeve, A.L., ve Kane, M.B. (1998). Principles and practices of performance assessment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kubıszyn, T. ve Borıch, G. (1993). Educational testing and measurement: Classroom application and practice. HarperCollinsCollegePublishers, Fourth Edition.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan F. (2005). Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için elektronik portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme. The Turkish Online Journal of Educaton Technology, January, Volum 4, issue 1, article 13.
 • Linn, R. L., ve Gronlund, N. E. (2000). Measurement and assessment in teaching. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Mehrens, W.A.(1992). Using performance assessment for accountability purposes. Educational Measurement: Issues and Practice, 11(1), 3–9, 20.
 • Metin, M. (2008). Performans değerlendirmenin öğretmen adayları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı:354.
 • Mıhladız, G. (2007). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde portfolyo uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4–5. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E. B. Ankara.
 • Morgil ve Diğ. (2004). Bilgisayar destekli kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. The Turkısh Journal of Educational Technology, Volum 3, Issue 2, Artıcle 15.
 • Nitko, A. J. (2004). Educational assessment of students, 4thEdition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • Okan, N. (2005). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersindeki portfolyo uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. TOJET January 2004 ISSN: 1303–6521 Volume 3, Issue 1, Article 14.
 • Özsevgeç. T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Cilt 3, sayı 2.
 • Shavelson, R. J. (1994). Guest editor’s preface. International Journal of Educational Research, 21, 235–237.
 • Slater, T. F. (1996). The effectiveness of portfolio assessments in science. Journal of College Science Teaching, 26(5), 315–318.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

PRE-SERVICE TEACHERS’ OPINIONS ON EFFECTS OF PERFORMANCE-BASED ASSESSMENT: A SAMPLE OF “ENVIRONMENTAL PROBLEM”

Year 2010, Volume 8, Issue 3, 527 - 567, 01.09.2010

Abstract

The aim of this study is to describe pre-service teachers’ opinions on effects of performance based assessment. This research was carried out in spring semester of 2007 at Artvin Çoruh University, Faculty of Education with 40 freshman pre-service teachers. In this study qualitative research method was used and it was implemented in four phases: Firstly, performance assessment task were developed. Secondly, it was asked pre-service teachers to prepare Power Point presentation and a report. Thirdly, pre-service teachers presented their presentations. Finally, it was carried out a semi structured interviews. In the result, preservice teachers improved searching, preparing Power Point presentations, oral presentation and writing skills.

References

 • Airasian, P. W. (2001). Classroom assessment: Concepts and application. New York: McGraw-Hill.
 • Aladağ, H. ve Gürpınar, K. (2007). Üniversite öğrencilerinin sunu becerilerini etkileyen faktörler, Akademik
 • Bilişim Kongresi; Dumlupınar Üniversitesi: Kütahya, http://ab.org.tr/ab07/bildiri/205.doc.
 • Aslanoğlu, A. E. ve Kutlu, Ö. (2003). Öğretimde sunu becerilerinin değerlendirilmesinde dereceli puanlama
 • anahtarı (rubric) kullanılmasına ilişkin bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, 36, Sayı, 1–2. Birgin, O. (2003). Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyasının uygulanabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Birgin, O. ve Baki, A. (2007). The use of portfolio to assess student’s performance, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl, 4, Sayı:2.
 • Birgin, O. (2008). Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, Sayfa: 1–24.
 • Cingör, N. (2003). Kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (2.Baskı). Trabzon.
 • Çepni, S. ve Diğ. (2005) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (4. Baskı). Pegema Yayıncılık.
 • Denzin, N. K ve Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and interpreting qualitative materials, Sage Publication.
 • Goodrich, A. H. (2001). The effects of ınstructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education, 4, (4).
 • Kan, A. (2007). Portfolyo değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 32, S: 133–144.
 • Karamanoğlu, S. S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen başarılarının değerlendirilmesinde sorgulama programının kullanılması: Portfolyo. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karip, E. ve Diğ. (2007). Ölçme ve değerlendirme (1. Baskı). Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Khattri, N., Reeve, A.L., ve Kane, M.B. (1998). Principles and practices of performance assessment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kubıszyn, T. ve Borıch, G. (1993). Educational testing and measurement: Classroom application and practice. HarperCollinsCollegePublishers, Fourth Edition.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan F. (2005). Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için elektronik portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme. The Turkish Online Journal of Educaton Technology, January, Volum 4, issue 1, article 13.
 • Linn, R. L., ve Gronlund, N. E. (2000). Measurement and assessment in teaching. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Mehrens, W.A.(1992). Using performance assessment for accountability purposes. Educational Measurement: Issues and Practice, 11(1), 3–9, 20.
 • Metin, M. (2008). Performans değerlendirmenin öğretmen adayları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı:354.
 • Mıhladız, G. (2007). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde portfolyo uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4–5. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E. B. Ankara.
 • Morgil ve Diğ. (2004). Bilgisayar destekli kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. The Turkısh Journal of Educational Technology, Volum 3, Issue 2, Artıcle 15.
 • Nitko, A. J. (2004). Educational assessment of students, 4thEdition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
 • Okan, N. (2005). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersindeki portfolyo uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. TOJET January 2004 ISSN: 1303–6521 Volume 3, Issue 1, Article 14.
 • Özsevgeç. T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Cilt 3, sayı 2.
 • Shavelson, R. J. (1994). Guest editor’s preface. International Journal of Educational Research, 21, 235–237.
 • Slater, T. F. (1996). The effectiveness of portfolio assessments in science. Journal of College Science Teaching, 26(5), 315–318.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Other ID JA42DR82KF
Journal Section Articles
Authors

Mustafa METİN
0000-0002-6936-510X


Salih BİRİŞÇİ This is me

Publication Date September 1, 2010
Application Date September 1, 2010
Acceptance Date
Published in Issue Year 2010, Volume 8, Issue 3

Cite

APA Metin, M. & Birişçi, S. (2010). ÖĞRETMEN ADAYLARININ PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRMENİN ETKİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: “ÇEVRE SORUNU ÖRNEĞİ” . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 527-567 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26103/275024

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.