PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

PSİKOLOJİK DANIŞMA MÜDAHALESİ OLARAK BÜYÜK GRUP REHBERLİĞİ

Year 2006, Volume 4, Issue 3, 219 - 240, 01.09.2006

Abstract

Literatür incelendiğinde, grup rehberliği kavramı konusunda bazı farklı görüşlerin yer aldığı görülmektedir. Rehberliğin bireysel bir yardım olduğu, grup rehberliği kavramının rehberliğin tanımı ile çeliştiği ve bu kavram yerine, “rehberlikte grup etkinlikleri” kavramının kullanılmasının daha uygun olduğu belirtilmektedir. Grup rehberliği, “bireyin gelişmesine, kendisini ve imkânlarını tanımasına, gerçekçi ve uygun planlar ve seçimler yaparak kendini yönlendirmesine ilişkin grup etkinlikleri ve süreçleri” olarak tanımlanabilir. Grup rehberliğinin bireyleri geliştirici, koruyucu, düzeltici ve uyum sağlayıcı işlevleri bulunmaktadır. Grup rehberliği ile grupla psikolojik danışmayı ayırt etmeye çalışanlar: konular, grubun büyüklüğü, liderlik ve etkileşim türleri üzerinde durmuşlardır. Grup rehberliği kapsamında sıralanan etkinliklerin çoğu psikolojik danışma ile doğrudan ilişkili değildir. Kapsam olarak öğrencilerin kendilerini tanımalarına, yönelmelerine (mesleğe, öğrenim dalına, vb.) ve benliklerini çevreleriyle bütünleştirmelerine yardımcı olan bütün grup etkinlikleri grup rehberliği kavramı içerisinde yer almaktadır. Bu makalede, psikolojik danışma müdahalesi olarak büyük grup rehberliği kuramsal açıdan incelenmektedir. Önce büyük grup rehberliğinin tanımı, büyük grup rehberliğini organize ederken ve yapılandırırken dikkate alınması gereken faktörler ve büyük grupla danışmanın nasıl kolaylaştırılacağı açıklanmaktadır. Sonra büyük grup rehberliğinin avantajları ve sınırlılıkları belirtilmektedir.

References

 • Brock, S. E. (l998). Helping classrooms cope with tramatik evens. Professional School Counseling,2(2),ll0-ll7. Bruce, B. A.; Shade R. A. and Cossairt, A. (1996). Classroom-testedguidance activites for promoting inclusion. School Counselor, 43, 224-231.
 • Corey, G. (1995). Theory and Pratice of Group Counseling. (4 th. ed.). California: Brooks/Cole Publishing Company
 • Cuthbert, M. I. (2000). Large group developmental guidance. Managing Your School Counseling Program:
 • K-12 Developmental Strategies. Minneapolis: Educational Media Corporation. Doğan, S. (2000). Pratik Bir Sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı. Sınıf Rehber Öğretmenliği
 • Programlığı Modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21,125-140
 • Doğan, S. (l999). Etkileşim Grubu. G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, l9(1):91-108. Dudley, J. (l995). When Grief Visits School. Minnapolis, Mn: Educational Media Corporation. Erkan, S. (2005). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri 7. baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erkan, S. (l996).Krize Müdahale Planı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(4),ss.547. Fairchild, T. N. (l986). Cries Intervention Stratagies For School- Based Hepler- Charles Thomas Publisher. Springfielld, lL. Gazda, G. M. (1989). Group Counseling: A Developmental Approach (3rd ed.). Newton: MA: Allyn and Bacon.
 • Gibson, R. L. and Mitchell, M. H. (1995). Introduction to Counselig and Guidance. (4th ed.). Englewood Cliff,
 • New Jersey, Prentice-Hall, Inc. Kepçeoğlu, M. (2000). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınları
 • Kuzgun, Y. (2000). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (7. baskı.) Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Mathewson, R. H. (1962). Guidance Policy and Practive. New York: Harper-Row Publishers.
 • Myrick, R. D.; Merhill, H. and Swanson, L. (1986). Changing student attitudes through classroom guidance. School Counselor, 33, 244-252.
 • Myrick, R. D. (2003). Developmental Guidance and Coungseling: A Practica Approach. (40 th. Ed.).
 • Minneapolis: Educational Media Corporation. Nazlı, S. (2003). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öncü, H. (2002). Psikolojik Danışma Müdahalesi Olarak Küçük Grupla Psikolojik Danışma. G.Ü. Gazi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, 22(2): 83-102. Ohlsen, M. (1988). Group Counseling. (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Özgüven, İ. E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara PDREM Yayınları.
 • Radd, T. R. (1993). The Grow With Guidance System Manuel. Canton, Ohio: Grow With Guidance.
 • Peters, H. J. and Farwell, G. G. (1959). Guidance: A Developmental Approach. Chicago: Rand Mc Nelley Co.
 • Ruben, A. M. (1989). Preventing school dropouts through classroom guidance Elementary School Guidance and Counseling, 24(1), 21-29.
 • Shertzer, B. and Stone, S. C. (1971). Fundamentals of Guidance. Boston: Hougton Mifflin Company.
 • Tan, H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Ülkü, S. (1977). Rehberlikte Grup Yaklaşımı. A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1-4): 263-299.
 • Vander Kolk, C. J. (1985). Introduction to Group Counseling and Psychotherap . Columbus Charles E. Merrill
 • Publishing Company, A Bell and Howell Company. Voltan, Acar, N. (2001). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri.(Geliştirilmiş 3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Wittmer, J. (2000). Managing Your School Counseling Program: K-12 Developmental Strategies (2nd ed.).
 • Minneapolis, MN: Educational Media. Wilkinson, C. M. (1990). Technigues for overcoming test anxiety. Elementary School Guidance and Counseling, (3), 234-237.

LARGE GROUP GUIDANCE AS PSYCHOLOGICAL COUNSELLING INTERVENTION

Year 2006, Volume 4, Issue 3, 219 - 240, 01.09.2006

Abstract

A close review of the related literature would yield various views about group guidance. It is suggested that guidance is assistance at the individual level and thus “group guidance” contradicts with the definition of guidance, and that it is better to use “group activities in guidance” instead. Group guidance can be defined as “group activities and process that help the individual develop, know his capabilities and himself, direct himself through realistic plans and choices.” Group guidance has the functions of progress, protection, correction and adaptation. Those making a distinction between group guidance and psychological counselling in groups focus on the subject, the size of the group, leadership and the types of interaction. Most of the activities listed in the context of group guidance are not closely related to psychological counselling. Group guidance covers all the group activities that help students know themselves, their orientation and integration with their environments. This paper examines large group guidance as a psychological counselling intervention in a psychological perspective. Moreover, the paper deals with the factors to consider when designing a large group guidance and the facilitation of the process when working with a large group. Finally, the advantages and the limitations of large group counselling are enumerated.

References

 • Brock, S. E. (l998). Helping classrooms cope with tramatik evens. Professional School Counseling,2(2),ll0-ll7. Bruce, B. A.; Shade R. A. and Cossairt, A. (1996). Classroom-testedguidance activites for promoting inclusion. School Counselor, 43, 224-231.
 • Corey, G. (1995). Theory and Pratice of Group Counseling. (4 th. ed.). California: Brooks/Cole Publishing Company
 • Cuthbert, M. I. (2000). Large group developmental guidance. Managing Your School Counseling Program:
 • K-12 Developmental Strategies. Minneapolis: Educational Media Corporation. Doğan, S. (2000). Pratik Bir Sınıf Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı. Sınıf Rehber Öğretmenliği
 • Programlığı Modeli. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21,125-140
 • Doğan, S. (l999). Etkileşim Grubu. G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, l9(1):91-108. Dudley, J. (l995). When Grief Visits School. Minnapolis, Mn: Educational Media Corporation. Erkan, S. (2005). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri 7. baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Erkan, S. (l996).Krize Müdahale Planı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(4),ss.547. Fairchild, T. N. (l986). Cries Intervention Stratagies For School- Based Hepler- Charles Thomas Publisher. Springfielld, lL. Gazda, G. M. (1989). Group Counseling: A Developmental Approach (3rd ed.). Newton: MA: Allyn and Bacon.
 • Gibson, R. L. and Mitchell, M. H. (1995). Introduction to Counselig and Guidance. (4th ed.). Englewood Cliff,
 • New Jersey, Prentice-Hall, Inc. Kepçeoğlu, M. (2000). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınları
 • Kuzgun, Y. (2000). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (7. baskı.) Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Mathewson, R. H. (1962). Guidance Policy and Practive. New York: Harper-Row Publishers.
 • Myrick, R. D.; Merhill, H. and Swanson, L. (1986). Changing student attitudes through classroom guidance. School Counselor, 33, 244-252.
 • Myrick, R. D. (2003). Developmental Guidance and Coungseling: A Practica Approach. (40 th. Ed.).
 • Minneapolis: Educational Media Corporation. Nazlı, S. (2003). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Öncü, H. (2002). Psikolojik Danışma Müdahalesi Olarak Küçük Grupla Psikolojik Danışma. G.Ü. Gazi Eğitim
 • Fakültesi Dergisi, 22(2): 83-102. Ohlsen, M. (1988). Group Counseling. (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Özgüven, İ. E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara PDREM Yayınları.
 • Radd, T. R. (1993). The Grow With Guidance System Manuel. Canton, Ohio: Grow With Guidance.
 • Peters, H. J. and Farwell, G. G. (1959). Guidance: A Developmental Approach. Chicago: Rand Mc Nelley Co.
 • Ruben, A. M. (1989). Preventing school dropouts through classroom guidance Elementary School Guidance and Counseling, 24(1), 21-29.
 • Shertzer, B. and Stone, S. C. (1971). Fundamentals of Guidance. Boston: Hougton Mifflin Company.
 • Tan, H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Ülkü, S. (1977). Rehberlikte Grup Yaklaşımı. A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1-4): 263-299.
 • Vander Kolk, C. J. (1985). Introduction to Group Counseling and Psychotherap . Columbus Charles E. Merrill
 • Publishing Company, A Bell and Howell Company. Voltan, Acar, N. (2001). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri.(Geliştirilmiş 3. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Wittmer, J. (2000). Managing Your School Counseling Program: K-12 Developmental Strategies (2nd ed.).
 • Minneapolis, MN: Educational Media. Wilkinson, C. M. (1990). Technigues for overcoming test anxiety. Elementary School Guidance and Counseling, (3), 234-237.

Details

Other ID JA74KM55SZ
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin ÖNCÜ This is me

Publication Date September 1, 2006
Application Date September 1, 2006
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 4, Issue 3

Cite

APA Öncü, H. (2006). PSİKOLOJİK DANIŞMA MÜDAHALESİ OLARAK BÜYÜK GRUP REHBERLİĞİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (3) , 219-240 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26119/275154

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.