PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2004, Volume 2, Issue 4, 465 - 475, 01.12.2004

Abstract

Fen alanı derslerindeki kavramların birçok öğrenci tarafından anlaşılmasının güç olduğu bir gerçektir. Deneysel uygulamalar; öğrencide fen kavramlarını anlama, akılda tutma ve bilimsel düşünme ile ilgili yetenekleri geliştirerek öğrenciyi iletişim ve işbirliğine yöneltir. Fen eğitimiyle ilgili yapılan birçok araştırma, laboratuvar destekli fen eğitimi alan öğrencilerin daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, Amasya il merkezindeki ilk ve ortaöğretim okullarında fen derslerinin (fizik-kimya-biyoloji ve fen bilgisi) işlenişinde laboratuvar yönteminden ne ölçüde yararlanıldığını, uygulamaların amacını ve öğrenmeye etkileri hakkındaki öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Daha önce yapılan araştırmalarda da görüldüğü gibi bu araştırma sonucunda da, ankete katılan öğretmenler; okullardaki laboratuvar koşullarının yetersizliği, sınıf mevcudunun kalabalık olması vb. nedenlerden dolayı derslerin işlenişinde laboratuvarlardan tam anlamıyla ve etkin bir şekilde yaralanılamadığını belirtmişlerdir. Örneklem öğretmenlerin görüşlerine göre; laboratuvar uygulamalarından yeterli verimin alınabilmesi için sınıf mevcutları azaltılmalı, haftalık programdaki fen dersi saatleri artırılmalı, laboratuvarlar güvenlik konusunda geliştirilmeli ve müfredat yenilikleri hususunda öğretmenlere zaman zaman hizmet içi kurslar verilmelidir.

THE EVALUATION OF LABORATORY STUDIES IN SCIENCE

Year 2004, Volume 2, Issue 4, 465 - 475, 01.12.2004

Abstract

It is clear that the concepts in science are too difficult for the students to understand. Experiments help them realize these concepts and keep them in mind as well as leading them to communicate and cooperate. Research has established that the science supported by laboratory applications make the students more successful. This study was carried out in the primary and secondary schools in the city center of Amasya to see how helpful the laboratory applications in the science (physics, chemistry and biology and science) are and to learn the views of the teachers about their objectives of applications and their effects on learning. As in the surveys previously carried out, at the end of the survey, the teachers participating in the questionnaire claim that the conditions in the laboratory are far from being satisfactory, and the classrooms are overcrowded and so forth, such that they cannot use the science laboratories effectively and meaningfully. The teachers participating in the questionnaire demand that the population of the classrooms should be decreased, the number of science classes should be increased in the schedule, the security of the laboratories should be improved and in-service training should occasionally be given to the teachers for the curriculum changes to benefit from the laboratory applications.

Details

Other ID JA37CB89PY
Journal Section Articles
Authors

Şafak ULUÇINAR This is me


Arzu CANSARAN This is me


Aysun KARACA This is me

Publication Date December 1, 2004
Application Date December 1, 2004
Acceptance Date
Published in Issue Year 2004, Volume 2, Issue 4

Cite

APA Uluçınar, Ş. , Cansaran, A. & Karaca, A. (2004). FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 465-475 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26126/275208

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.