PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Year 2004, Volume 2, Issue 4, 495 - 509, 01.12.2004

Abstract

İlköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi tarih konularının işlenmesinde hikâye anlatım yöntemi ile düz anlatım yönteminin öğrencilerin erişileri üzerindeki etkisini ölçmenin amaçlandığı bu araştırmada, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Hikâye anlatım yöntemi, ilköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi tarih konularının öğretilmesinde geleneksel yönteme göre; a. Bilgi Düzeyinde, b. Kavrama Düzeyinde, c. Toplam öğrenci erişilerinde daha başarılı mıdır? Araştırmada bu sorulara cevap bulabilmek için önce, yurtiçi ve yurtdışı ilgili yayın ve araştırmalar taranmıştır. Elde edilen bulgular ışığında ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinden birer tarih ünitesi seçilmiş, bu ünitelere göre iki farklı test geliştirilmiştir. İlgili testler önce ön test olarak seçilen deney gruplarına verilmiştir. M.E.B. Sosyal Bilgiler Programına uygun olarak 6. ve 7. sınıflarda birer ünitede hikâye anlatım yöntemi ve geleneksel yönteme göre uygulama yapıldıktan sonra yine her iki sınıfın şubelerine son testler verilmiştir. Kırşehir ili Prof. Dr. Erol Güngör ilköğretim Okulu 6/B (30), 6/C (30), 7/B (30), 7/F (30) olmak üzere toplam 120 öğrenci üzerinde yapılan araştırmanın sonucu olan bu çalışmada istatiksel işlemler, uygulanan ölçme araçlarının geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda, hikâye anlatım yönteminin ilköğretim 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi tarih konularında; bilgi, kavrama düzeyleri ile toplam öğrenci erişilerinde daha başarılı olduğu bulgulanmıştır.

THE EFFECTIVENESS OF STORYTELLING METHODS IN TEACHING HISTORY TOPICS OF SOCIAL STUDIES CLASS IN PRIMARY SCHOOL

Year 2004, Volume 2, Issue 4, 495 - 509, 01.12.2004

Abstract

This study aims to identify the effects of direct instruction and storytelling techniques on the level of students' achievement in teaching history topics of social studies class in sixth and seventh grades of primary school. The answers to the following questions have been sought in the study: Is the storytelling technique more useful than the traditional technique in teaching history topics of social studies class in sixth and seventh grades of elementary school at a. Knowledge Level, b. Comprehension Level, c. In terms of total students' achievement? First, a detailed literature review is presented. In the light of this, one history unit from grade six and one from grade seven were chosen and according to these units two different tests were developed. The tests were first administered to the experiment groups chosen as pre-test groups. After the teaching was conducted using direct instruction and storytelling techniques, according to the syllabus designed by the National Ministry of Education, tests were given to the two groups as post-tests. The tests were administered to the 120 students attending the classrooms 6/B (30), 6/C (30), 7/B (30), 7/F (30) in Prof. Dr. Erol Güngör İlköğretim Okulu in Kırşehir Province. The statistical procedure established the validity and reliability of the instruments used in the study. As a result of the study, it is observed that the storytelling technique was more useful than the traditional technique in teaching history topics of social studies class in sixth and seventh grades of primary school at knowledge and comprehension levels, increasing the total achievement level of the students.

Details

Other ID JA94NC63TT
Journal Section Articles
Authors

Ahmet ŞİMŞEK This is me

Publication Date December 1, 2004
Application Date December 1, 2004
Acceptance Date
Published in Issue Year 2004, Volume 2, Issue 4

Cite

APA Şimşek, A. (2004). İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 495-509 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26126/275211

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.