Year 2017, Volume 15 , Issue 1, Pages 1 - 25 2017-06-15

Investigation of Problems Established by Primary School Students Based on Four Transaction Capabilities
İlkokul Öğrencilerinin Dört İşlem Becerisine Dayalı Kurdukları Problemlerin İncelenmesi

Neşe (IŞIK) TERTEMİZ [1]


The aim of this study is to analyse mathematical problems which require use of mathematical operations with natural numbers developed by primary school students, meanings attached to these problems. The study design was qualitative research based on the survey model. The data of the study were collected through a semi-structured form involving problem statements. The participants were primary school students attending public schools in two big cities during the school year of 2013-2014. More specifically, there were 65 first grade, 85 second grade, 90 third grade and 88 fourth grade students. 2612 mathematical problems were produced by the participants. Of them 327 were developed by first grade, 595 by second grade, 810 by third grade and 880 by fourth grade students. The data was analysed through descriptive statistics and content analysis. The findings of study showed that majority of participants regardless of grade levels were much more successful in developing mathematical problems which required use of addition and subtraction rather than multiplication and division. The participants mostly developed verbal problems. In regard to meanings attached to mathematics problems it was found that participants regarded addition as combination, subtraction as isolation, and multiplication and division as equal groups.

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 1–4. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde doğal sayılarla dört işlem gerektiren matematik cümlelerine yönelik kurdukları problemler ve bu problemlere yükledikleri anlamların incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımında ele alınmış tarama modelinde bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak her sınıf düzeyinde dört işlem becerisine dayalı işlemsel ifadelerin verildiği yarı yapılandırılmış ölçme araçları kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılında iki büyük şehrin birer merkez ilkokullarına devam etmekte olan 65 birinci sınıf, 85 ikinci sınıf, 90 üçüncü sınıf ve 88 dördüncü sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada birinci sınıfta 327, ikinci sınıfta 595, üçüncü sınıfta 810, dördüncü sınıfta 880 olmak üzere toplam 2612 problem analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Bulgulara göre, tüm sınıflarda öğrencilerin çoğu toplama ve çıkarma işlemi matematik cümlelerine yönelik problem kurmada çarpma ve bölme işlemi matematik cümlelerine yönelik problem kurmaya göre daha başarılı olmuşlardır. Kurulan problemler daha çok sözel hikaye problemleridir.

  • Abu-Elwan, R. (1999). The development of mathematical problem posing skills for prospective middle school teachers. in A. Rogerson (Ed.) Proceedings of the International conference on Mathematical Education in to the 21st Century: Social Challenges, Issues and Approaches, (Vol. II, pp. 1-8),Cairo,Egypt. Akay, H. (2006). Problem kurma yaklaşımı ile yapılan matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı, problem çözme becerisi ve yaratıcılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi.Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Akay, H. ve Boz, N. (2009). Prospective teachers’ views about problem-posinga ctivities. Procedia Socialand Behavioral Sciences, (1),1192-1198. Altun, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe (6.,7. ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. (6.Baskı) Aktüel yayıncılık. Ankara. Arıkan, E. E. ve Ünal, H. (2013a). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325. Arıkan, E. E. ve Ünal, H. (2013b). Problem Posing and problem solving ability of students with different socio economics levels. International Journal Social Science Research, 2(2), 16-25. Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. USA: Open University Cankoy, O. (2013). Interlocked problem posing andchildren’s problem posingperformance infreestructuredstuations. International Journal of Scienceand Mathematics Education, 12, 219-238. Cankoy, O. ve Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,38, 11-24. Cohen, L. ve Manion, L. (1997). Research methods in education. London: Routledge. Çarkçı, İ. & Tertemiz, N. (2015). 4. sınıf öğrencilerinin gerçek hayat durumlarına yönelik ortaya koydukları problemlerin incelenmesi. 2. Cyprus International Congress of Education Research (2.Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi), 3-6 December, Kyrenia,North Cyprus. Çıldır, S. ve Sezen, N. (2011). A study on theevaluation of problem posingskills in terms of academicsuccess. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2494-2499. Dickson, L., Brown, M., & Gibson, O. (1984). Children learning mathematics a teacher’s guide to recent research. London: The Alden Press Ltd, Oxford. English, L. D. (1997). The development of fifth-gradechildren’s problem posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183–217. Fidan, S. (2008) İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde öğrencilerin problem kurma çalışmalarının problem çözme başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Glendon, A., Lean M. A., Clements K., & Gina Del C. (1990). Linguistic and pedagogical factor saffecting children’s understanding of aritmetic word problems: A comparative study. Educational Studies in Mathematics, 21,165-193. Gracber, A.O. (1991). The effect of problem type and common misconceptions on preservice epementary teachers’ thinking about division. School Science and Mathematics , 91(4),157-162. Güvercin ve Verbovskiy, (2014). The effect of problem posing tasks used in mathematics instruction to mathematic academic achievement and attitudes to ward mathematics. International Online Journal of PrimaryEducation, 3(2), 59-65. Karataş, İ. ve Güven, B. (2003). Problem çözme davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Klinik mülakatın potansiyeli. İlköğretim Online Dergisi. Cilt 2. Sayı 2. 2-9. Keşan, C., Kaya, D. ve Güvercin, S. (2010). The effect of problem posing approach to the gifted student’s mathematical abilities. International Online Journal of Educational Science, 2(3), 677-687. Kılıç, Ç. (2013). İlköğretim öğrencilerinin doğal sayılarla dört işlem gerektiren problem kurma etkinliklerindeki performanslarının belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013), 256–274 Kılıç, Ç. (2013). Turkish primary school teachers’ opinions about problem using applications: students, the mathematics curriculum and mathematics textbooks, Australian Journal of TeacherEducation, Vol 38, 5, May 2013. Lowrie, T. (2002). Designing a framework for problem posing: Young children generating openended tasks. Contemporary Issues in Early Childhood,3(3), 354-364. NCTM. (2000). Principals and standarts for school mathematics, reston, Va: National Counsil of Teachers of Mathematics Pub.
  • Olkun, S. ve Uçar, Z. T. (2009). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Maya Akademi Eğitim ve Danışmanlık. Passolunghi, M.C., & Pazzaglia, F. (2005). A comparison of up dating processes in children good or poor in arithmetic word problem-solving. Learning and Individual Differences, 15, 257–269. Pesen, C. (2008). Matematik öğretimi. (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Riley, M. S., Greeno, J. G., & Heller, J. I. (1983).Development of children's problem-solving ability in arithmetic. In H.P. Ginsburg (Ed.), Reports, Learning Research and Development Center, USA: Pittsburgh Uni. (ss. 153-196). ED 252410. MEB. (2009). İlköğretim matematik dersi (1-5.sınıflar) öğretim program, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics,14(1), 19-28. Silver, E. A., & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal for Research in Mathematics Education, 521-539. Stoyanova, E. (2005). Problem solving strategies used by years 8 and 9 students. Australian Mathematics Teacher, 61(3), 6-11. Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. Technology in mathematics education, 518-525. Şengül, S. ve Kantarcı, Y. (2014). Structured problem posing cases of prospectıve mathematıcs teachers: Experıences and suggestıons .International Journal on New Trends in Education and Their Implications5(4), 190-204. Tertemiz (Işık), N. Özkan, T., Çoban Sural, Ü. ve Ünlütürk Akça, H. (2015). İlkokul 1-4. sınıf matematik ders kitaplarında doğal sayılarla dört işlem becerisine dayalı problem yapılarının incelenmesi. Uluslarararsı Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.3(5),119-137. Toluk-Uçar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing. Teaching and Teacher Education, 25 (1), 166-75. Van De Walle, A. J., Karp, S. K., & Bay-Williams, M. J. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim (7. Baskıdan) (Çev. Ed. S. Durmuş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. Yuan, X., & Sriraman, B. (2011). An exploratory study of relationships between students’ creativity and mathematical problem-posing abilities. In The elements of creativity and giftedness in mathematics (pp. 5-28). Sense Publishers.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date 2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Neşe (IŞIK) TERTEMİZ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 15, 2017
Acceptance Date : April 13, 2021
Publication Date : June 15, 2017

APA (ışık) Tertemiz, N . (2017). İlkokul Öğrencilerinin Dört İşlem Becerisine Dayalı Kurdukları Problemlerin İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 15 (1) , 1-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/29870/321747