Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 58 - 76 2018-06-28

İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Uygulamaları Sonrasında Yapılan Eleştiri ile İlgili Görüşleri
İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Uygulamaları Sonrasında Yapılan Eleştiri ile İlgili Görüşleri

Gülçin SARAÇOĞLU [1] , Alper GÜRIŞIK [2] , Dilek FURAT [3]Bu çalışmada mikro öğretim uygulamalarında öğretmen adaylarının yaptıkları/yapılan eleştiriler ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İngilizce öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfta okuyan 29 öğretmen adayı ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sürecinde öğretmen adaylarına kendilerini ve arkadaşlarını eleştirmeleri ile arkadaşlarından aldıkları eleştiriler sonucundaki görüşlerine ilişkin sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin içerik analizi sonuçları öğretmen adaylarının mikro öğretim sonrası kendi olumlu-olumsuz yönlerini eleştirebildikleri, göremedikleri yönleri hakkında arkadaşlarının eleştirilerini dikkate alarak alternatif fikirleri öğrendikleri, bu sayede kendilerini öğretmenlik mesleği açısından geliştirilebildikleri ve eleştiri alma ve yapma becerilerinin geliştiği ortaya koymuştur.


Bu çalışmada mikro öğretim uygulamalarında öğretmen adaylarının yaptıkları/yapılan eleştiriler ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İngilizce öğretmenliği bölümü üçüncü sınıfta okuyan 29 öğretmen adayı ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sürecinde öğretmen adaylarına kendilerini ve arkadaşlarını eleştirmeleri ile arkadaşlarından aldıkları eleştiriler sonucundaki görüşlerine ilişkin sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin içerik analizi sonuçları öğretmen adaylarının mikro öğretim sonrası kendi olumlu-olumsuz yönlerini eleştirebildikleri, göremedikleri yönleri hakkında arkadaşlarının eleştirilerini dikkate alarak alternatif fikirleri öğrendikleri, bu sayede kendilerini öğretmenlik mesleği açısından geliştirilebildikleri ve eleştiri alma ve yapma becerilerinin geliştiği ortaya koymuştur.


 • Amobi, F.A., Irwin, L. (2009). Implementing on-campus microteaching to elicit pre-service teachers’ reflection on teaching actions: Fresh perspective on an established practice. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 9(1), 27 - 34.
 • Arsal, Z. (2014). Microteaching and pre-service teachers’ sense of self-efficacy in teaching. European Journal of Teacher Education, 37(4), 453-464. Atav, E., Kunduz, N. ve Seçken N. (2014). Biyoloji eğitiminde mikro öğretim uygulamalarına dair öğretmen adaylarının görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 1-15.
 • Bayraktar, E. (1982) Mikro öğretim yöntemi ve uygulaması, Asistanlık tezi Ankara: KTÖO.
 • Benton-Kupper, J. (2001). The microteaching experience: Student perspectives. Education, 121 (4), 830-836.
 • Blankenburg, R. M., & A. G. Thompson. (1971). “Microteaching” Momentum, 2(1). 35-7.
 • Chatzidimou, K. (2011). Microteaching, a ‘middle aged’ educational innovation: still in fashion? 1. The Future of Education International Conference’da sunulmuş bildiri. Milan-İtalya.
 • Çakır, Ö. ve Aksan, Y. (1992). Yabancı dil öğretmeni yetiştirmede mikro öğretimin rolü: Bir model. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi.7, 313-320.
 • Çelikten, M., Şanal M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19 Yıl : 2005/2 (207-237 s.).
 • Duban, N. ve Fidan-Kurtdede, N. (2015). Öğretmen adaylarının mikro-öğretim uygulamalarına bakışı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41). 949-959.
 • Ekşi, G. (2012). Implementing an Observation and Feedback Form for More Effective Feedback in Microteaching. Education and Science. 37(164), 268-282.
 • Fernández, M.L. & Robinson, M. (2006). Prospective teachersʹ perspectives on microteaching lesson study. Education, 127(2), 203‐215.
 • Galanouli, D., Murphy, C. & Gardner, J. (2004). Teachers' perceptions of the effectiveness of ICT-competence training. Computers & Education, 43(1). 63-79.
 • Goodman, J. (1986). “Universty education courses and the professianal preparition of teachers”. Teaching and Teacher Education, 12 (2).
 • Göçer, A. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının gerçekleştirdikleri mikro-öğretim uygulamalarının kendi görüşlerine göre değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 21-39.
 • Güven, M. (2011). Öğrenme-öğretme süreci. Öğretim ilke ve yöntemleri. (Edt: B. Duman) Ankara: Anı Yayıncılık. ss. 154-261.
 • Higgins, A. & Nicholl, H. (2003). The experiences of lecturers and students in the use of microteaching as a teaching strategy. Nurse Education in Practice, 3, 220-227. http://dx.doi.org/10.1016/S1471-5953(02)00106-3. Erişim Tarihi: 29.08.2017.
 • İnam, A. (1994). Eğitimi Eleştirmek. Bilim Teknik, Sayfa: 64-67.
 • Karadağ, R. ve Akkaya, A. (2013). İlk okuma yazma öğretimi dersinde mikro öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 39-59.
 • Karataş, F. Ö. ve Cengiz, C. (2016). Özel Öğretim Yöntemleri II Dersinde Gerçekleştirilen Mikro-Öğretim Uygulamalarının Kimya Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 24 (2). 565-584.
 • Kazu, H. (1996). Öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönteminin etkililiği(F.ü. teknik eğitim fakültesi örneği). Doktora tezi, Fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Elazığ, Türkiye.
 • Kuran, Kezban. (2009). Mikro öğretimin öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerinin kazanılmasına etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 384-401.
 • Külahçı, Ş. (1995). Öğretmen Yetiştirme Modeli Serisi, D-Mikro Öğretim. Ankara: Özışık Ofset Matbaacılık.
 • Lanier, J. E., & Little, J. (1986). Research on teacher education. InM. C. Wittrock (Ed.), Handbook on research on teaching. 527-569.
 • Napoles, J. (2008). Relationships Among Instructor, Peer, and Self- Evaluations of Undergraduate Music Education Majors’ Micro-Teaching Experiences. Journal of Research in Music Education 56 (1), s. 82-91.
 • Nortman, M. L. (1989) The effects of the student teaching experience on educational attitudes. Dissertation Abstract International. 50(5), November, 119-A.
 • Ostrosky, M. M., Mouzourou C., Danner N. And Zaghlawan H. Y. (2013). “Improving Teacher Practices Using Microteaching: Planful Video Recording and Constructive Feedback”, Young Exceptional Children, 16(1), 16-29.
 • Peker, M. (2009). Genişletilmiş mikro öğretim yaşantıları hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 353-376.
 • Popovich, N. G., & Katz, N. L. (2009). A Microteaching Exercise to Develop Performance-based Abilities in Pharmacy Students. American Journal of Pharmaceutical Education, 73(4), 1-8.
 • Semerci, N. (2000). Mikro öğretim dersinde kritik düşünmenin eleştiri becerisini geliştirmeye etkisi (F.Ü. Teknik eğitim fakültesi örneği). Eğitim ve Bilim. 25(117). 3-6.
 • Sevim, S. (2013). Mikro-öğretim uygulamasının öğretmen adayları gözüyle değerlendirilmesi. Dic¬le Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 303-313.
 • Shulman, L.S. (1998). Theory, practice and the education of professional. The Elementary School Journal. 98, 511-526.
 • TDK, (2017). http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&kelime Erişim tarihi: 21. 03. 2017.
 • Yalmancı-Gürbüzoğlu, S. & Aydın, S. (2014). The views of turkish pre-service science teachers concerning microteaching practices. Turkish Journal of Education Research Article on Teacher Trainig.3(4), 4-14.
 • Yıldırım, A. (2011). Eleştirel Pedagoji. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yücel, T. (2012). Eleştiri Kuramları. Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, İstanbul.
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülçin SARAÇOĞLU (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Alper GÜRIŞIK
Institution: Milli Eğirim Bakanlığı
Country: Turkey


Author: Dilek FURAT
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 14, 2018
Acceptance Date : March 2, 2018
Publication Date : June 28, 2018

APA Saraçoğlu, G , Gürışık, A , Furat, D . (2018). İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Uygulamaları Sonrasında Yapılan Eleştiri ile İlgili Görüşleri . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 58-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/37876/378642