Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 483 - 504 2020-06-26

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yunus DOGAN [1]


Günümüzde çoğu üniversitede lisans ve lisansüstü dersler, eğitimde kalite ve çeşitliliği artırma, üniversiteler arası etkileşimi daha verimli hale getirme, daha fazla öğrenciye ulaşma ve ekonomik maliyetleri azaltma gibi çeşitli nedenlerle çevrimiçi verilmektedir. Bu bağlamda Fırat Üniversitesi, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde bazı dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmekte olan üniversitelerden biridir. Lisans ve Ön-lisans bölümlerinde okutulmakta olan zorunlu yabancı dil İngilizce dersleri de 2017-2018 yılından itibaren uzaktan eğitim modunda verilen dersler arasındadır. Ancak, yabancı dil derslerinin, dil yeterliliği için gerekli beceri ve bilgilerin karmaşık yapısı dolayısıyla, uzaktan eğitim yoluyla öğrenilmesi en zor derslerden olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Spor fakültesi öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İngilizce I dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Spor fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan ve İngilizce dersini alan 476 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun uzaktan çevrim-içi ortamda yabancı dil öğrenme konusunda kararsıza yakın olumsuz görüş belirttikleri; öğrencilerin görüşleri arasında cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farkların olduğu anlaşılmıştır. Çalışma sonuçları ilgili literatür eşliğinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
uzaktan eğitim, yabancı dil, çevrim-içi öğrenme
  • Abdous, M. (2019). Influence of Satisfaction and Preparedness on Online Students’ Feelings of Anxiety. The Internet and Higher Education, 41: 34-44. Alhamami, M. (2018) Beliefs about and intention to learn a foreign language in face-to-face and online settings. Computer Assisted Language Learning, 31:1-2, 90-113. Alkış, N., & Taşkaya-Temizel, T. (2018). The Impact of Motivation and Personality on Academic Performance in Online and Blended Learning Environments. Educational Technology & Society, 21(3), 35-47. Ally, M. (2004). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson & F. Ellouimi (Eds.), Theory and practice of online learning. Athabasca, AB, Canada: Athabasca University. Aras, E. (2019). Spor Eğitimi Kurumlarında Görev Yapan Akademik Personel ve Spor Eğitimi Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Aydın, O.(2015). Rusçanın Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Olarak Öğretimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Barnard, L., Lan, W.Y., To, Y.M., Paton, V.O., & Lai, S-L. (2009). Measuring Self-regulation in Online and Blended Learning Environments. Internet and Higher Education, 12, 1-6. Bursal, M. (2017). SPSS ile Temel Veri Analizleri. Anı Yayıncılık, Ankara. Cacheiro-Gonzalez, M.L., & Medina-Rivilla, A. (2019). The Learning Platform in Distance Higher Education: Students’ Perceptions. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 20(1), 71-95. Chakowa, J. (2018). Enhancing Beginners’ Second Language Learning through an Informal Online Environment. Journal of Educators Online, 15(1). Cinkara, E., & Bagceci, B. (2013). Leaners’ Attitudes towards Online Language Learning; and Corresponding Success Rates. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 14(2), 118-130. Compton, L.K.L. (2009). Preparing Language Teachers to Teach Langauge Online: a Look at Skills, Roles and Responsibilities. Computer Assisted Language Learning, 22(1), 73-99. Doğan, Y. (2016). Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Biliş-üstü Farkındalıkları, Öz-yeterlik Algıları, Yabancı Dile Yönelik Kaygıları, Tutumları ve Akademik Başarılarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doğan, Y. (2019). Foreign Language Clasroom Anxiety and Online Learning Anxiety, 6th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara. Ekmekçi, E. (2014). Distance Education in Foreign Language Teaching: Evaluations from the Perspectives of Freshman Students. IETC 2014 Konferans Bildirisi, Chicago, 390-397. Golonka, E.M., Bowles, A.R., Frank, V.M., Richardson, D.L. & Freynik, S. (2014) Technologies for foreign language learning: a review of technology types and their effectiveness, Computer Assisted Language Learning, 27:1, 70-105. Gherasim, L.R., Butnaru, S., & Lacob, L. (2011). The Motivation, Learning Environment and School Achievement. The International Journal of Learning, 17. Göçmez, L. (2014). Distance Foreign Language Learners’ Learning Beliefs and Readiness for Autonomous Learning. Unpublished Master Thesis, Gazi University Institute of Educational Sciences. Gürleyik, S., & Akdemir, E. (2018). Guiding Curriculum Development: Student Perceptions for the Second Language Learning in Technology-Enhanced Learning Environments. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 131-138. Gütl, C., Chang, V., Edwards, A., Boruta, S. (2013). Flexible and Affordable Foreign Language Learning Environment based on Web 2.0 Technologies. iJET, 8(2): 16-28. Hakkari, F. (2018). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Derslerine Yönelik Görüşleri. Journal of Social and Humanities Sciences Research-SHSR Journal, 5(23), 1140-1151. Harrison, R.A., Harrison, A., Robinson, C., & Rawlings, B. (2018) The experience of international postgraduate students on a distance-learning programme, Distance Education, 39:4, 480-494. Hartnett, M. (2016). Motivation in Online Education. Springer Science+Business Media Singapore Pte Ltd. Hrastinski, S. (2009). A theory of online learning as online participation. Computers & Education, 52, 78-82. Huang, Q. (2019). Comparing Teacher’s Roles of F2f learning and Online Learning in a Blended English Course. Computer Assisted Language Learning, 32(3). Hurd, S. (2006). Individual Learner Differences and Distance Language Learning: An Overview. RTVU ELT Express, 12(4) İstifci, İ.(2017). Perceptions of Turkish EFL Students on Online Language Learning Platforms and Blended Language Learning. Journal of Education and Learning, 6(1), 113-121. İşman, A. (2011). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi, 4.Baskı. Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın, 4. Baskı. Kuruçay, M., & İnan, F. A. (2017). Examining the Effects of Learner-Learner Interactions on Satisfaction and Learning in an Online Undergraduate Course. Computers & Education, 115: 20-37. Liang-Yi, L., & Chin-Chung, T. (2017). Accessing Online Learning Material: Quantitative Behavior Patterns and their Effects on Motivation and Learning Performance. Computers & Education, 114: 286-297. Li, H. (2019). Language Learning Strategies for Digital Classrooms. International Journal of English Literature and Social Sciences, 4(3): 635-640. Lin, C-H., Zhang, Y., & Zheng, B. (2017). The Roles of Learning Strategies and Motivation in Online Language Learning: A Structural Equation Modelling Analysis. Computers & Education, 113, 75-85. Martin-Monje, E., Dolores Castrillo, M., & Manana-Rodriguez, J. (2017). Understanding Online Interaction in Language MOOCs through Learning Analytics. Computer Assisted Language Learning, 31 (3): 251-272. Nuan, L., Mingli, Z., & Dan, Q. (2018). Effects of different interactions on students’ sense of community in e-learning environment. Computers & Education, 115: 153-160. Orhan, A. (2016). Uzaktan Eğitimle Yürütülen Yabancı Dil Dersi Öğretim Programının Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli ile Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ozan, Ö. (2008). Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Learning Management Systems-LMS) Değerlendirilmesi. XIII. Türkiyede İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Petersen, K. B. (2014). Learning Theories and Skills in Online Second Language Teaching and Learning: Dilemmas and Challenges. Journal of the International Society for Teacher Education, 18(2): 41-51. Pichette, F. (2009). Second Language Anxiety and Distance Language Learning. Foreign Language Annals, 42(1): 77-92. Schulze, M., & Scholz, K. (2018). Learning Trajectories and the Role of Online Courses in a Language Program. Computer Assisted Language Learning, 31 (3): 185-205. Şahinkayası, H., Şahinkayası, Y. & Tat, M. (2017). Uzaktan Eğitimle Ders Alan Öğrencilerin E-Öğrenme Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği. 5 th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017 Abstract Proceedings, 433-434. Shroff, R. H., & Vogel, D. R. (2009). Assessing the factors deemed to support individual student intrinsic motivation in technology supported online and face-to-face discussions. Journal of Information Technology Education, 8, 59-85. Şen-Ersoy, N. (2015). Uzaktan İngilizce Dersinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 95-106. Şirin, R. (2015). İngilizce Dersinin Uzaktan Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ushida, E. (2005). The Role of Students’ Attitudes and Motivation in Second Language Learning in Online Language Courses. CALICO Journal, 23(1), 49-78. Widjaja, A.E., & Chen, J.V. (2017). Online Learners’ Motivation in Online Learning: The Effect of Online Participation, Social Presence and Collaboration. In Learning Technologies in Education: Issues and Trends. Cecilia Muniarti and Ridwan Sanjaya (Eds.), Soegijapranata Catholic University, Semarang, Indonesia. Yavuz, R. (2016). Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumları ile İngilizce Dersine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Zhou, M. (2016). The Roles of Social Anxiety, Autonomy and Learning Orientation in Second Language Learning: a Structural Equation Modeling Analysis. System, 63: 89-100.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5038-3404
Author: Yunus DOGAN (Primary Author)
Institution: FIRAT UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 5, 2019
Acceptance Date : June 5, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd655955, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {483 - 504}, doi = {10.37217/tebd.655955}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Dogan, Yunus} }
APA Dogan, Y . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 483-504 . DOI: 10.37217/tebd.655955
MLA Dogan, Y . "Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 483-504 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/655955>
Chicago Dogan, Y . "Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 483-504
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Yunus Dogan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.655955 DO - 10.37217/tebd.655955 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 483 EP - 504 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.655955 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.655955 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Yunus Dogan %T Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.655955 %U 10.37217/tebd.655955
ISNAD Dogan, Yunus . "Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 483-504 . https://doi.org/10.37217/tebd.655955
AMA Dogan Y . Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. TEBD. 2020; 18(1): 483-504.
Vancouver Dogan Y . Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 483-504.
IEEE Y. Dogan , "Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Çevrim-içi Yabancı Dil Öğrenmeye yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 483-504, Jun. 2020, doi:10.37217/tebd.655955