Year 2020, Volume 18 , Issue 1, Pages 122 - 135 2020-06-26

2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Ferhat KARAKAYA [1] , Merve ADIGÜZEL [2] , Osman ÇİMEN [3] , Mehmet YILMAZ [4]


Bilginin hızla yaygınlaşması, ülkelerin eğitim, sosyal, siyasi, ekonomik ve toplumsal konularda köklü değişlikler yapmaya zorlamaktadır. Bu değişiklikler, beraberinde nitelikli insan yetiştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Eğitim ekosistemimizde öğretmenin rolünün çok önemli ve hassas bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim “Eğitim 2023 Vizyonu” ve “MEB Öğretmen Yeterlikleri” raporunda öğretmenin eğitim sistemi içerisindeki önemi vurgulanmıştır. Bu araştırmada, Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programına yönelik biyoloji öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Türkiye’nin farklı illerinde aktif görev yapmakta olan 44 biyoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik değerleri olan yüzde ve frekans hesaplanmıştır. Ayrıca örnek öğretmen görüşleri sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre, biyoloji alan ders/laboratuvar saatlerinin azalması, ders/laboratuvar içeriklerinin birleştirilmesi ve bazı ders/laboratuvarların kaldırılmasının biyoloji öğretmen adaylarının alan bilgisini olumsuz etkileyeceğini düşünülmektedir. Sonuç olarak, lisans eğitiminde aldıkları eğitim kalitesi biyoloji öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri ve öğretmenlik mesleği yeterliklerinin gelişmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle lisans programlarının alan bilgisine yönelik daraltılması yerine derinleştirilmesi gerekmektedir.
Biyoloji bilgisi, biyoloji öğretmen adayları, öğretim programı
 • Badur, S., Timur, B., & Timur, S. (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programının genel amaçlarının gerçekleşme derecesi hakkındaki öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 471-497.
 • Bahar, M., Yener, D., Yılmaz M. & Emen, H., Gürer, F. (2018). 2018 Fen bilimleri öğretim programı kazanımlarındaki değişimler ve fen teknoloji matematik mühendislik (STEM) entegrasyonu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 702-735.
 • Bozdak, A, Özdemir, T., & Seraslan D. (2016). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin eğitim fakültelerinde almış oldukları öğretmenlik eğitimine ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 100-113.
 • Demir, S., Böyük, U., & Koç, A. (2011). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin laboratuvar şartları ve kullanımına ilişkin görüşleri ile teknolojik yenilikleri izleme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 66-79.
 • Gülay, A., & Altun, T. (2017). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yeterlik algılarının ve karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 738-749.
 • Güneş, M.H., Şener, N., Germi, N.T., & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 1-11.
 • İnce Aka, E., Yılmaz, M. & Karakaya, F. (2019). 2018 Fen bilgisi öğretmenliği lisans programındaki biyoloji derslerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-143.
 • Karacaoğlu, Y., & Acar, Y. (2014). Yenilenen programların uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 45-58.
 • Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.
 • Mercan, G., Gürlen, E., & Köseoğlu, P. (2018). Biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel bilgileri günlük yaşamları ile ilişkilendirebilme durumlarının incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi,7(1), 319-343.
 • Meriç, G., & Tezcan, R. (2005). Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 62-82.
 • Miles, M. & Huberman, M. (2015). Nitel Veri Analizi. S. Akbababa Altun ve A. Ersoy (Ed.), Ankara: Pegem Akademi. Milli Eğitim Bakanlığı (2017a). Biyoloji Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20182215535566-Biyoloji%20d%C3%B6p.pdf (01.03.2019 tarihinde alınmıştır)
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017b). http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf (01.03.2019 tarihinde alınmıştır).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf (18.01.2019 tarihinde alınmıştır).
 • Okumuş, S., & Doymuş, K. (2018). İyi bir eğitim ortamı için yedi ilkenin işbirlikli öğrenme ve modellerle birlikte uygulanmasının 6. sınıf öğrencilerinin fen başarısına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 203-238.
 • Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007). Effective classroom management: teacher preparationand professional development. National Comprehensive Center for Teacher Quality.
 • Özcan, H., Oran, Ş. & Arık, S. (2018). Fen bilimleri dersi 2013 ve 2017 öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı incelenmesi. Başkent Unıversity Journal of Education, 5(2), 156-166.
 • Özden, M., & Cavlazoğlu, B. (2015). İlköğretim Fen Dersi öğretim programlarında bilimin doğası: 2005 ve 2013 programlarının incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 3(2), 40-65.
 • Sağlam, M. (2006). A.B.Ülkelerinde eğitim basamakları arasında öğrenci akışının düzenlenmesi, A.B Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu, İstanbul: Neta M.
 • Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R., & Eilks, I. (2013). The meaning of ‘relevance’in science education and its implications for the science curriculum. Studies in Science Education, 49(1), 1-34.
 • Şahin, S., Öz Aydın S., & Yurdakul, B. (2016). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı yedinci sınıf insan ve çevre ünitesindeki etkinliklerin bilimsel süreç becerileri açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(1), 32-59.
 • Tekerek, B., Karakaya, F., & Tekerek, M. (2018). An investigation on undergraduate programs of teacher training regarding 21th century skills: Example of elementary mathematics and science. Education Conference 2018 (EDUCCON2018), Türkiye.
 • Ural Keleş, P. (2018). 2017 Fen bilimleri dersi öğretim programı hakkında beşinci sınıf fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 121-142.
 • Van Driel, J., Beijaard, D., & Verloop, N. (2001). Professional developmentand reform in science education: The role of teachers' practical knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 38(2), 137-158.
 • Yılmaz, M., Gündüz, E., Çimen, O., & Karakaya, F. (2017). Examining of biology subjects in the science textbook for grade 7 regarding scientific content, Turkish Journal of Education. 6(3), 128-142.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (2018). Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Biyoloji_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf (25.11.2018 tarihinde alınmıştır).
 • Zhang, F., & Liu, Y. (2014). A study of secondary school English teachers’ beliefs in the context of curriculum reform in China. Language Teaching Research, 18(2), 187-204.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5448-2226
Author: Ferhat KARAKAYA (Primary Author)
Institution: Yozgat Bozok Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2462-0231
Author: Merve ADIGÜZEL
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6651-6849
Author: Osman ÇİMEN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4957-1261
Author: Mehmet YILMAZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 17, 2019
Acceptance Date : March 5, 2020
Publication Date : June 26, 2020

Bibtex @research article { tebd660417, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {122 - 135}, doi = {10.37217/tebd.660417}, title = {2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karakaya, Ferhat and Adıgüzel, Merve and Çi̇men, Osman and Yılmaz, Mehmet} }
APA Karakaya, F , Adıgüzel, M , Çi̇men, O , Yılmaz, M . (2020). 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 122-135 . DOI: 10.37217/tebd.660417
MLA Karakaya, F , Adıgüzel, M , Çi̇men, O , Yılmaz, M . "2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 122-135 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/55173/660417>
Chicago Karakaya, F , Adıgüzel, M , Çi̇men, O , Yılmaz, M . "2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (2020 ): 122-135
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi AU - Ferhat Karakaya , Merve Adıgüzel , Osman Çi̇men , Mehmet Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37217/tebd.660417 DO - 10.37217/tebd.660417 T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 135 VL - 18 IS - 1 SN - -2459-1912 M3 - doi: 10.37217/tebd.660417 UR - https://doi.org/10.37217/tebd.660417 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi %A Ferhat Karakaya , Merve Adıgüzel , Osman Çi̇men , Mehmet Yılmaz %T 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi %D 2020 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 18 %N 1 %R doi: 10.37217/tebd.660417 %U 10.37217/tebd.660417
ISNAD Karakaya, Ferhat , Adıgüzel, Merve , Çi̇men, Osman , Yılmaz, Mehmet . "2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 / 1 (June 2020): 122-135 . https://doi.org/10.37217/tebd.660417
AMA Karakaya F , Adıgüzel M , Çi̇men O , Yılmaz M . 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. TEBD. 2020; 18(1): 122-135.
Vancouver Karakaya F , Adıgüzel M , Çi̇men O , Yılmaz M . 2018 Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 18(1): 122-135.