Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 624 - 649 2020-12-28

A Metaphorical Analysis of Perception of the School Councellors Working in the Temporary Education Centers (TECs) about the Syrian Refugee Children
Geçici Eğitim Merkezlerinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanların Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Algılarının Metaforla İncelenmesi

Şerife IŞIK [1] , Ümre KAYNAK [2]


The aim of this study is to research the perception of the school councellors working in the Temporary Education Centers (TECs) about the Syrian refugee children. A metaphor study is applied to the participants for this aim, and the participants are asked to complete the sentences such as “Refugee (Syrian) children are like ………, similar to ………., because …….. . The answers given by the participants are coded by the researchers, categories are fixed, and metaphors are placed into the categories. By the feedbacks taken from a field expert, categories and category metaphor matching were given to their final aspects. In this context, it has been observed that the perception of the school councellors are collected in the categories such as mostly-damaged, need support/labor/guidance, contentious nature, strong sides, and prosperity. The results of the study are discussed by comparing especially with the perceptions of the different study groups which are in the literature, and it is focused on the reasons for the similarities and differences in this occupational group.
Bu çalışmanın amacı Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) çalışan okul psikolojik danışmanlarının Suriyeli mülteci çocuklara yönelik algılarının incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için metafor çalışması yapılmış, katılımcılardan “Mülteci (Suriyeli) çocuk ….. gibidir/benzer, çünkü….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Katılımcıların cevapları araştırmacılar tarafından kodlanmıştır. Katılımcıların tüm cevapları her iki araştırmacı tarafından incelenmiş ve kategoriler belirlenmiştir. Sonrasında katılımcıların metaforları kategorilere yerleştirilmiştir. Bir alan uzmanından alınan dönütlerle kategorilere ve kategori metafor eşleştirmelerine son hali verilmiştir. Bu kapsamda okul psikolojik danışmanlarının algılarının en çok zarar gören destek/emek/yönlendirilmeye ihtiyaç duyan, mücadeleci yapı, güçlü yanlar, zenginlik gibi kategorilerde toplandığı görülmüştür. Araştırma sonuçları alanyazında yer alan özellikle farklı çalışma gruplarının algıları ile karşılaştırılarak tartışılmış, bu meslek grubundaki algıların farklılıkların ve benzerliklerin nedenleri üzerinde durulmuştur. Araştırma sonuçlarına dayalı önerilere yer verilmiştir.
 • Aydoğdu, F. ve Ayanoğlu, M. (2019). Ortaokulda görev yapan öğretmenlerin “Suriyeli Çocuk” kavramına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Bildirileri, 274-282.
 • Baker, C., Varma, M. ve Tanaka, C. (2001). Sticks and stones: Racism as experienced by adolescents in New Brunswick. The Canadian Journal of Nursing Research, 33(3), 87-105.
 • Baloğlu, M., Göv, E. ve Bağrıaçık, T. (Edt.) (2017). Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik rehberlik hizmetleri kılavuz kitabı. Ankara: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Benli Özdemir, E. (2018). Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerle birlikte eğitim alan Türk öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi, 11(34), 1199-1219.
 • Carlson, B. E., Cacciatore, J. ve Klimek, B. (2012). A risk and resilience perspective on unaccompanied refugee minors. Social Work, 57(3), 259–269. http://dx.doi.org/10.1093/sw/sws003
 • Castles, S. ve M. J. Miller (2008) Göçler çağı-modern dünyada uluslar arası göç hareketleri. (B. Uğur Bal ve İ. Akbulut, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Ceri, V., Nasıroğlu, S., Ceri, M. ve Çetin, F. Ç. (2018). Psychiatric morbidity among a school sample of syrian refugee children in Turkey: A cross-sectional, semistructured, standardized ınterview-based study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 57(9), 696-698.
 • Çoşkun, İ. ve Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitimde yol haritası. Fırsatlar ve zorluklar. İsanbul: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA).
 • Daud A., Klinteberg B. ve Rydelius P. A. (2008). Resilience and vulnerability among refugee children of traumatized and non-traumatized parents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2(7), 1-11. https://doi.org/10.1186/1753-2000-2-
 • Demir, Ö. O. (2017). Suriyeli göçmen üniversite öğrencilerinde yılmazlığın incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Dyal, J. A. ve Dyal, R. Y. (1981). Acculturation, stress and coping: some implications for research and education. International Journal of Intercultural Relations, 5(4), 301-328. https://doi.org/10.1016/0147-1767(81)90045-6
 • Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikaları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. İstanbul: Turkuvaz.
 • Gibson, R. L. ve Mitchell, M. H. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik. S. Doğan (Ed.). Çok kültürlü psikolojik danışma. (D. Y. Kağnıcı, S. Koydemir ve Ö. Özü Cengiz, Çev). içinde (199-211). Ankara: Nobel.
 • Gülersez, Ü. (2019). Suriyeli mülteci öğrencilerde kendini toparlama gücünün incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürgan, U. (2018, June). Eğitim kurumlarındaki idarecilerin Suriye’den göç ve Suriyeli öğrenciler hakkındaki metaforik algıları. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS)’de sunulmuş bildiri, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Hays, D. G. ve Singh, A. A. (2012). Qualitative inquiry in clinical and educational settings. New York: Guilford.
 • Hek, R. (2005). The role of education in the settlement of young refugees in the UK: The experiences of young refugees. Practice, 17(3), 157–171. https://doi.org/10.1080/09503150500285115
 • Hodes, M. (2000). Psychologically distressed refugee children in the United Kingdom. Child Psychology & Psychiatry Review, 5(2), 57–68.
 • HRW (Human Rights Watch). (2015). “Geleceğimi hayal etmeye çalıştığımda hiçbir şey göremiyorum” Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların eğitime erişimini önündeki engeller- Kayıp bir nesil olmalarını önlemek. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey1115tu_web.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Kara, Ö. T., Yiğit, A. ve Ağirman, F. (2016). The Study Of The Perceptions Of The Students Studying In The Department Of Turkish Teaching In Çukurova University About The Term Syrian Refugee. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 12(4), 945-961.
 • Karagözoğlu, N. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 33-50.
 • Kardeş, S. ve Akman, B. (2018). Suriyeli sığınmacıların eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1224-1237. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.466333
 • Kılcan, B., Çepni, O. ve Kılınç, A. Ç. (2017). Mülteci öğrencilere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1045-1057. https://doi.org/10.14687/jhs.v14i2.4324
 • Kirby, L. D. ve Fraser, M. W. (1997). Risk and resilience in childhood. In M. Fraser (Eds.), Risk and resilience in childhood (pp.10-33). Washington, DC: NASW Pres.
 • Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., ... Pottie, K. (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care. Canadian Medical Association Journal, 183(12), 959-967.
 • Koman, E. (2016). Suriyeli mülteci çocuklar ve engellenen eğitim hakkı. Heinrich Böll Stiftung Derneği Alternatif Dergisi, 2,4-8. https://tr.boell.org/sites/default/files/alternatif_02_web_tr.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kuzu Jafari, K., Tonga, N. ve Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Acjes, 2(2), 134-146. https://doi.org/10.31805/acjes.479232
 • Lewis, J. ve Bradley, L. J. (2000). Advocacy in counseling. Greensboro: Caps.
 • Masten, A. S. (1994). Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity. In M. C. Wang ve E. W. Gordon (Eds.), Educational resilience in inner-city America: Challenges and prospect (pp.3-25). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • MEB (2019). Geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitim hizmetleri. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29143928_18-01-2019_Ynternet_BYlteni.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB. (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html adresinden erişilmiştir.
 • Mercan Uzun, E. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Özer, S. ve Şirin, S. R. (2013). Suriyeli Mülteci Çocuklar Saha Araştırması Sonuç Raporu. Bahçeşehir Üniversitesi: İstanbul.
 • Pieloch, K. A., McCullough, M. B. ve Marks, A. K. (2016). Resilience of children with refugee statuses: A research review. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 57(4), 330-339. https://doi.org/10.1037/cap0000073
 • Polat, F. (2012). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Sam, D. L. ve Berry, J. W. (1995). Acculturative stress among young immigrants in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 36(1), 10-24. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.1995.tb00964.x
 • Sanchez-Cao, E., Kramer, T. ve Hodes, M. (2012) Psychological distress and mental health service contact of unaccompanied asylumseeking children. Child Care Health Dev, 39(5),651–659. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2012.01406.x
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2016). Ilkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 208-229.
 • Schachner, M. K. (2017). From equality and inclusion to cultural pluralism– evolution and effects of cultural diversity perspectives in schools. European Journal of Developmental Psychology, 3(2), 1- 17. https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1326378
 • Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. The Qualitative Report, 10(2), 358-394.
 • Şimşek, N., Bastık, U. ve Parlak, F. (2017). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin sınıf içi uyum sorunları ile ilgili görüşleri. II. Internatıonal Academıc Research Congress Abstracts Book, 97-98.
 • Şirin, S. R., ve Rogers-Şirin, L. (2015). The educational and mental health needs of Syrian refugee children. Washington, DC: Migration Policy Institute.
 • Sleijpen M., Boeije H. R, Kleber R. J. ve Mooren T. (2015). Between power and powerlessness: a meta-ethnography of sources of resilience in young refugees. Ethnicity & Health. 21(2), 158-180. https://doi.org/10.1080/13557858.2015.1044946
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücü’nün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 297-306.
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi, 2(2), 29–63.
 • UNICEF (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocuklar bilgi notu. http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiyedeki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar_Bilgi%20Notu%20Nisan%202016_1.pdf adresinden edinilmiştir.
 • UNICEF ve Gap Çalıştay Final Raporu (2016). Suriyeli Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi İçin Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı. 4-5 Mayıs 2016, Şanlıurfa.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2020). Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi. http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5184-8218
Author: Şerife IŞIK
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4999-9594
Author: Ümre KAYNAK (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 24, 2019
Acceptance Date : August 21, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Işık, Ş , Kaynak, Ü . (2020). Geçici Eğitim Merkezlerinde Çalışan Okul Psikolojik Danışmanların Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Algılarının Metaforla İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 624-649 . DOI: 10.37217/tebd.664177