Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 893 - 909 2020-12-28

Examining the Selection and Use Criteria of Digital and Non-Digital Materials of Teachers
Öğretmenlerin Dijital ve Dijital Olmayan Materyalleri Seçim ve Kullanım Kriterlerinin İncelenmesi

Kamile KÖDE [1] , Ahmet Naci ÇOKLAR [2]


Teaching materials have an important place in learning processes. Although the use of digital materials is important in the digital age, non-digital materials are still used effectively. However, there is a misperception that digital materials are more important. In this study, the selection and use of digital and non-digital materials were evaluated with the same teachers' views. In this context, the criteria for selection and use of digital or non-digital materials in the education process of 42 primary school teachers were investigated. The research is a qualitative study and in a case study design. As a result of the research, it was observed that teachers had digital resources in their schools and used these digital resources at every stage of the lesson, at an important moment when the subject required, during the lecture, at the end or beginning of the lesson. Teachers put the learning requirements and student status in the foreground most in terms of material selection. In terms of the advantages it provides, non-digital materials have features such as ease of expression and understanding, learning by doing and experiencing, while digital materials come to the fore with features such as interest and attention, multimedia support, and being economical. When examined in terms of disadvantages, teachers expressed non-digital materials with their structural and physical characteristics such as inability to individualize, difficulty in design and use, cost requirement, wear and tear, and in terms of digital materials, they expressed their tendency to negative behaviors such as easiness and indolence and addiction.
Öğrenme süreçlerinde öğretim materyalleri önemli bir yere sahiptir. İçinde yaşadığımız dijital çağda dijital materyallerin kullanımı önemli olmakla birlikte, dijital olmayan materyaller de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Buna karşın dijital materyallerin daha önemli olduğu şeklinde yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu araştırmada dijital ve dijital olmayan materyallerin seçimi ve kullanımı aynı öğretmen görüşleri ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 42 sınıf öğretmeninin eğitim öğretim süreci içerisinde dijital veya dijital olmayan materyalleri seçim ve kullanım kriterleri araştırılmıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır ve durum çalışması desenindedir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okullarında dijital kaynaklara sahip oldukları, bu dijital kaynakları dersin her aşaması, konunun gerektirdiği önemli bir anda, konu anlatımı sırasında, dersin sonu veya başı gibi aşamalarda kullandıkları görülmüştür. Öğretmenler materyal seçimi konusunda en çok öğrenim gereksinimleri ile öğrenci durumlarını ön plana çıkarmışlardır. Sağladığı avantajlar açısından dijital olmayan materyaller anlatım ve anlama kolaylığı, yaparak yaşayarak öğrenme gibi özellikleri ile ön plana çıkarken, dijital materyaller ilgi ve dikkat çekme, çoklu ortam desteği, ekonomik olma gibi özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Dezavantajları açısından incelendiğinde ise öğretmenler dijital olmayan materyalleri bireyselleştirememe, tasarım ve kullanım zorluğu, maliyet gerektirme, yıpranma gibi yapısal ve fiziksel özellikleri ile, dijital materyaller açısından ise kolaycılık ve tembelliğe sebep olma, bağımlılık gibi olumsuz davranışlara yatkınlık özellikleri ile ifade etmişlerdir.
 • Ateş, M. (2010). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, (22), 409–427.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1–9. http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/
 • Billings-gagliardi, S., ve Mazor, K. M. (2007). Student Decisions about Lecture Attendance : Do Electronic Course Materials Matter ?, Academic Medicine 82(10), 73–76.
 • Bozkurt, A., ve Akalın, S. (2015). Matematik Öğretiminde Materyal Geliştirmenin ve Kullanımının Yeri, Önemi ve Bu Konuda Öğretmenin Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (27), 47-56.
 • Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Menzi Çetin, N., Telli, E., ve Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından 21. Yüzyıl Öğrenen ve Öğretmen Özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235.
 • Davey, L. (2009). The Application of Case Study Evaluations. Elementary Education Online, 8(2), 1-3.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373–384. http://www.kefdergi.com/pdf/15_1/373.pdf
 • Dindar, H., ve Yaman, S. (2003). İlköğretim Okulları Birinci Kademede Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Eğitim Araç-Gereçlerini Kullanma Durumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 167–176.
 • Fodor, M., ve Jaeckel, K. (2018). What Does İt Take To Have A Successful Career Through The Eyes Of Generation Z-Based On The Results Of A Primary Qualitative Research. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 4(1), 1–7.
 • Gagné, R. M. (2013). Instructional technology: foundations. Routledge.
 • Gülbahar, Y. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (K. Selvi, Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Güneş, A. (2012). Dkab Dersinde Teknolojik Materyal Kullanımı ve Dkab Öğretmenlerinin Teknolojik Materyal Kullanma Eğilimleri (Gaziantep İli Örneği). C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 69–103.
 • Hembre, O. J. (2019). Exploring iPad Integration in Primary Schools: The Interaction of Policy-Initiated Reforms, Availability Assemblages, and Non-Digital Materials. Journal of Research on Technology in Education, 51(4), 342-355.
 • Howell, S., & O’Donnell, B. (2017). Digital trends and initiatives in education. Ontario Media Development Corporation.
 • Kablan, Z., Topan, B. ve Erkan, B. (2013). Sınıf İçi Öğretimde Materyal Kullanımının Etkililik Düzeyi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1629-1644.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kullanma Düzeyleri : Amasya İli Örneği. AÜ. Bayburt Eğitim Dergisi, 1(1), 90–101.
 • Koza Çiftçi, Ş., Yıldız, P., ve Bozkurt, E. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Materyal Kullanımına İlişkin Görüşleri. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 4(1), 79–89.
 • Mąkosa, P. (2013). Advantages and disadvantages of digital education. Biuletyn Edukacji Medialnej, (2), 21-31.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Norman, E., & Furnes, B. (2016). The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media?. Computers in Human Behavior, 54, 301-309.
 • Pişkin-Tunç, M., Durmuş, S., ve Akkaya, R. (2012). Ilkögretim Matematik Ögretmen Adaylarinin Matematik Ögretiminde Somut Materyalleri ve Sanal Ögrenme Nesnelerini Kullanma Yeterlikleri. MAT-DER Matematik Egitimi Dergisi, 1, 13–20. http://dergi.matder.org.tr/dergiler/sayi1/2piskin_tunc.pdf
 • Seemiller, C., ve Grace, M. (2017). Educating and Engaging The Next Generation of Students. About Campus, 22(3), 21–26.
 • Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Stemler, S. E. (2001). An Overview of Content Analysis. The Marketing Review, 3(4), 479–498. https://doi.org/10.1362/146934703771910080
 • Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yalın, H. İ. (2020). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme.(30. baskı) Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yenice, N., Sümer, Ş., Oktaylar, H. C., ve Erbil, E. (2003). Fen Bilgisi Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Dersin Hedeflerine Ulaşma Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 152–158.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6737-3157
Author: Kamile KÖDE
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9210-4779
Author: Ahmet Naci ÇOKLAR (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 24, 2020
Acceptance Date : November 19, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Köde, K , Çoklar, A . (2020). Öğretmenlerin Dijital ve Dijital Olmayan Materyalleri Seçim ve Kullanım Kriterlerinin İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 893-909 . DOI: 10.37217/tebd.799527