BibTex RIS Cite

Faculty Members in the process of change: What They Hoped, What They Found?

Year 2015, Volume: 14 Issue: 43, 61 - 74, 10.12.2015

Abstract

When the models of training programs are being changed in medical schools, the period of change brings about a great number of questions. Particularly whether this period of change is managed effectively or not is one of such questions. In the Faculty of Medicine of 19 Mayıs University, there has been a process of change in which a transition was made from the integrated model to the problem-based learning model.
The purpose of this research is to determine the expectations and perceptions of faculty members towards the management of the process of change in the Faculty of Medicine of Ondokuz Mayıs University.
The sample of this research, which was designed in the cross-sectional model, consists of 106 members of the faculty. The scale of “the change management scale in medical education through the expectations and perceptions of the faculty members” was used as the measurement tool for the research. The scale can give bilateral scores as to the “expectation” and “perception” about the process of change and consists of 70 items. It was scored with a four-point Likert-type scale (1: none – 4: most). Descriptive statistics, t-test and one-way analysis of variance were used for the analysis of research data.
64.2% of faculty members who participated in the research are male. 43.4% of them are professors, 35.8% are associate professors, and 20% are assistant professors. 9.4% of them work in Basic Sciences, 49.1% in Internal Medicine, and 41.5% in Surgical Sciences. The mean perception scores of faculty members as to the management of the process of change was found to be higher than the mean expectation scores (t=22.01; p=0.00). No significant difference was found between the mean expectation scores of faculty members as to the management of the process of change in terms of the variables of gender, title, the department, having administrative duties, taking role in the change, and working in the board of education. Moreover, the mean perception scores of the members who took part in the process of change were higher than those who did not (t=2.17; p=0.03), and the scores of the members who did not work in boards of education were higher than those who did (t=2.04; p=0.04).
In the Faculty of Medicine of Ondokuz Mayıs University, there has been a process of change during the transition to problem-based learning model, which fulfilled the expectations of the faculty members. In another word, it can be said that the process of change of the curriculum in the faculty was managed effectively.
When the models of training programs are being changed in medical schools, the period of change brings about a great number of questions. Particularly whether this period of change is managed effectively or not is one of such questions. In the Faculty of Medicine of 19 Mayıs University, there has been a process of changeAnahtar Sözcükler:eğitim programı, problem dayalı öğrenme, değişim yönetimi, tıp fakültesiKey Words: : educational programme, problem based learning, change management, medical facultyAraştırmaTıp Eğitimi Dünyası / Mayıs 2015 / Sayı 4361in which a transition was made from the integrated model to the problem-based learning model.The purpose of this research is to determine the expectations and perceptions of faculty members towards the management of the process of change in the Faculty of Medicine of Ondokuz Mayıs University.The sample of this research, which was designed in the cross-sectional model, consists of 106 members of faculty. The scale of “the change management scale in medical education through the expectations and perceptions of the faculty members” was used as the measurement tool for the research. The scale can give bilateral scores as to the “expectation” and “perception” about the process of change and consists of 70 items. It was scored with a four-point Likert-type scale (1: none – 4:most). Descriptive statistics, t-test and one-way analysis of variance were used for the analysis of research data.64.2% of faculty members who participated in the research are male. 43.4% of them are professors, 35.8% are associate professors, and 20% are assistant professors. 9.4% of them work in Basic Sciences, 49.1% in Internal Medicine, and 41.5% in Surgical Sciences. The mean perception scores of faculty members as to the management of the process of change was found to be higher than the mean expectation scores (t=22.01; p=0.00). No significant difference was found between the mean expectation scores of faculty members as to the the management of the process of change in terms of the variables of gender, title, the department, having administative duties, taking role in the change, and working in the board of education. Moreover, the mean perception scores of the members who took part in the process of change were higher than those who did not (t=2.17; p=0.03), and the scores of the members who did not work in boards of education were higher than those who did (t=2.04; p=0.04).In the Faculty of Medicine of Ondokuz Mayıs University, there has been a process of change during the transition to problem-based learning model, which fulfilled the expectations of the faculty members. In another words, it can be said that the process of change of the curriculum in the faculty was managed effectively.

References

 • Iles V. Leading and managing change. ABC of Clinical Leadership. UK: Blackwell Publishing Ltd; 2011.
 • Erdoğan İ. Eğitimde değişim yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları; 2004.
 • Ali SK, Baig LA. Problems and issues in implementing innovative curriculum in the devoloping countries: the Pakistani experience. BMC Medical Education 2012;12 (31): 2-8.
 • Cooke M, Irby DM, Sullivan W, Ludmerer KM. American Medical Education 100 Years after the Flexner Report. The New England Journal of Medicine 2006; 355 (13): 1339-1344.
 • Hussey DE. Kurumsal değişimi başarmak. İstanbul: Rota Yayınları; 1997.
 • Peker, Ö. (1995). Yönetimi geliştirmenin sürekliliği. Ankara: TODAİE Yayınları; 1995.
 • Çınar İ. İnsan kaynağı geliştirme bağlamında değişim yönetimi. Ege Eğitim Dergisi 2005; 6 (1): 81-93.
 • Robbins S. Organizational behavior (eleventh edition). New Jersey: Pearson Educational Ltd; 2005.
 • Leblebici DN, Bensghir TK. Gelişmenin örgütler ve örgütsel değişim üzerindeki yansımaları. Amme İdaresi Dergisi 2001; 34 (2): 19-37.
 • Frankel JR, Wallen NE. How to design and evaluate research in education. USA: McGraw Hill Inc; 1996.
 • Yılmaz Demiral N, Atılgan H. Öğretim üyelerinin beklenti̇ ve algıları üzerinden tıp eğitiminde değişim yönetimi̇ ölçeği. Tıp Eğitimi Dünyası 2014; 39.
 • Demiral N. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatay ve dikey entegre eğitim sistemine geçişteki değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyesi beklenti ve algıları. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi; 2007.
 • Carrera LI, Tellez TE, D’Ottavio AE. Implementing a problem-based learning curriculum in an Argentinean medical school: implicatins for devoloping countries. Academic Medicine 2003; 78: 798-801.
 • Bleakly A, Browne J, Ellis K. Quality in Medical Education. Understanding Medical Education. Evidence, Theory, and Practice (second edition). John Wiley & Sons, Ltd; 2014.
 • Özdemir S. Eğitimde örgütsel yenileşme (5. baskı). Ankara: PegemA Yayınları; 2000.
 • Jippes, M, Driessen EW, Majoor GD, Gıjselaers Wh, Muıjtjens AMM, van Der Vleuten CPM. Impact of national context and culture on curriculum change: A case study. Medical Teacher 2013; 35: 661-670.
 • Jippes M, Majoor GD. Influence of national culture on the adoption of integrated and problem based curricula in Europe. Medical Education 2008; 42: 279-285.
 • Slavin SJ, Schindler D, Chibnall JT, Fendell G, Shoss M. PERMA: A model for institutional leadership and culture change. Academic Medicine 2012; 87 (11): 148
 • Özan S., Gürpınar E, Şahin H. Yolumuza ışık tutanlar. Tıp Eğitimcileri için Önemli Kuruluşlar ve Belgeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 2011; 32: 30-68
 • XX Tıp Fakültesi Akademik kurul toplantı kayıtları (1998-2008)
 • Gwee MC. Globalization of problem based learning: cross-cultural implications. Kaosiung J Med Sci. 2008; 24(3)14-22.
 • Swanwick T, McKimm J. Leading in a culturally diverse health service. ABC of Clinical Leadership. UK: Blackwell Publishing Ltd; 2011.
 • Khoo HE. Implemention of problem-based learning in Asian medical schools and students’ perceptions of their experince. Medical Education 2003; 37: 401-409.
 • Alimo-Metcalfe B, Franks M. Gender and Leadership. ABC of Clinical Leadership. UK: Blackwell Publishing Ltd; 2011.
 • Terzi C. Tıp eğitimi toplum sağlığına bir köprü. İstanbul: İletişim Yayıncılık; 2001.

Deği̇şi̇m Süreci̇nde Öğreti̇m Üyeleri̇: Ne Umdular, Ne Buldular

Year 2015, Volume: 14 Issue: 43, 61 - 74, 10.12.2015

Abstract

Tıp fakültelerinde eğitim programı modellerinde değişime gidilirken, değişim süreci pek çok soruyu beraberinde getirir. Özellikle değişim sürecinin etkin biçimde yönetilip yönetilmediği bu sorulardan birisidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde entegre eğitim modelinden probleme dayalı öğrenim modeline geçişin gerçekleştiği bir değişim süreci yaşanmıştır.
Amaç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim modelindeki değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyeleri beklenti ve algılarının belirlenmesidir
Yöntem: Genel tarama tasarımındaki bu araştırmanın örneklemini 106 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak ‘Öğreti̇m üyeleri̇ni̇n beklenti̇ ve algıları üzeri̇nden tıp eği̇ti̇mi̇nde deği̇şi̇m yöneti̇mi̇’ ölçeği̇ kullanılmıştır. Ölçek, değişim süreci ile ilgili “beklenti” ve “algıya” ilişkin iki taraflı puanlar verebilmekte ve 70 maddeden oluşmakta ve dörtlü Likert tipi (1: hiç - 4: çok) ile puanlanmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğretim üyelerinin % 64, 2’si erkektir. Öğretim üyelerinin % 43,4’ü profesör, % 35,8’i doçent, % 20’si yardımcı doçent unvanına sahiptir. Öğretim üyelerinin % 9,4’ü Temel Bilimler, % 49,1’i Dahili Bilimler, % 41,5’i Cerrahi Bilimlerde görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin algı puan ortalamaları beklenti puan ortalamalarına göre daha yüksek bulunmuştur (t= 22,01; p=0,00). Değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyelerinin beklenti puan ortalamaları arasında cinsiyet, ünvan, çalışılan bölüm, yönetim görevi olma, değişimde rol alma, eğitim kurullarında görev yapma değişkenlerine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Değişim sürecinde rol alan öğretim üyelerinin almayanlara (t=2,17; p=0,03), eğitim kurullarında görev yapmayan (t=2,04; p=0,04) öğretim üyelerinin yapanlara göre değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin algı puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde probleme dayalı öğrenim modeline geçişte öğretim üyelerinin beklentilerini karşılayan bir değişim süreci yaşanmıştır. Başka bir ifade ile, fakültede eğitim programının değişim sürecinin etkin bir biçimde yönetildiği söylenebilir.
Tıp fakültelerinde eğitim programı modellerinde değişime gidilirken, değişim süreci pek çok soruyu beraberinde getirir. Özellikle değişim sürecinin etkin biçimde yönetilip yönetilmediği bu sorulardan birisidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde entegre eğitim modelinden probleme dayalı öğrenim modeline geçişin gerçekleştiği bir değişim süreci yaşanmıştır.Amaç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim modelindeki değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyeleri beklenti ve algılarının belirlenmesidirYöntem: Genel tarama tasarımındaki bu araştırmanın örneklemini 106 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak ‘Öğreti̇m üyeleri̇ni̇n beklenti̇ ve algıları üzeri̇nden tıp eği̇ti̇mi̇nde deği̇şi̇m yöneti̇mi̇’ ölçeği̇ kullanılmıştır. Ölçek, değişim süreci ile ilgili “beklenti” ve “algıya” ilişkin iki taraflı puanlar verebilmekte ve 70 maddeden oluşmakta ve dörtlü Likert tipi (1: hiç - 4: çok) ile puanlanmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan öğretim üyelerinin % 64, 2’si erkektir. Öğretim üyelerinin % 43,4’ü profesör, % 35,8’i doçent, % 20’si yardımcı doçent unvanına sahiptir. Öğretim üyelerinin % 9,4’ü Temel Bilimler, % 49,1’i Dahili Bilimler, % 41,5’i Cerrahi Bilimlerde görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin algı puan ortalamaları beklenti puan ortalamalarına göre daha yüksek bulunmuştur (t= 22,01; p=0,00). Değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyelerinin beklenti puan ortalamaları arasında cinsiyet, ünvan, çalışılan bölüm, yönetim görevi olma, değişimde rol alma, eğitim kurullarında görev yapma değişkenlerine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Değişim sürecinde rol alan öğretim üyelerinin almayanlara (t=2,17; p=0,03), eğitim kurullarında görev yapmayan (t=2,04; p=0,04) öğretim üyelerinin yapanlara göre değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin algı puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.Sonuç: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde probleme dayalı öğrenim modeline geçişte öğretim üyelerinin beklentilerini karşılayan bir değişim süreci yaşanmıştır. Başka bir ifade ile, fakültede eğitim programının değişim sürecinin etkin bir biçimde yönetildiği söylenebilir.

References

 • Iles V. Leading and managing change. ABC of Clinical Leadership. UK: Blackwell Publishing Ltd; 2011.
 • Erdoğan İ. Eğitimde değişim yönetimi. Ankara: Pegem A Yayınları; 2004.
 • Ali SK, Baig LA. Problems and issues in implementing innovative curriculum in the devoloping countries: the Pakistani experience. BMC Medical Education 2012;12 (31): 2-8.
 • Cooke M, Irby DM, Sullivan W, Ludmerer KM. American Medical Education 100 Years after the Flexner Report. The New England Journal of Medicine 2006; 355 (13): 1339-1344.
 • Hussey DE. Kurumsal değişimi başarmak. İstanbul: Rota Yayınları; 1997.
 • Peker, Ö. (1995). Yönetimi geliştirmenin sürekliliği. Ankara: TODAİE Yayınları; 1995.
 • Çınar İ. İnsan kaynağı geliştirme bağlamında değişim yönetimi. Ege Eğitim Dergisi 2005; 6 (1): 81-93.
 • Robbins S. Organizational behavior (eleventh edition). New Jersey: Pearson Educational Ltd; 2005.
 • Leblebici DN, Bensghir TK. Gelişmenin örgütler ve örgütsel değişim üzerindeki yansımaları. Amme İdaresi Dergisi 2001; 34 (2): 19-37.
 • Frankel JR, Wallen NE. How to design and evaluate research in education. USA: McGraw Hill Inc; 1996.
 • Yılmaz Demiral N, Atılgan H. Öğretim üyelerinin beklenti̇ ve algıları üzerinden tıp eğitiminde değişim yönetimi̇ ölçeği. Tıp Eğitimi Dünyası 2014; 39.
 • Demiral N. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatay ve dikey entegre eğitim sistemine geçişteki değişim sürecinin yönetilmesine ilişkin öğretim üyesi beklenti ve algıları. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi; 2007.
 • Carrera LI, Tellez TE, D’Ottavio AE. Implementing a problem-based learning curriculum in an Argentinean medical school: implicatins for devoloping countries. Academic Medicine 2003; 78: 798-801.
 • Bleakly A, Browne J, Ellis K. Quality in Medical Education. Understanding Medical Education. Evidence, Theory, and Practice (second edition). John Wiley & Sons, Ltd; 2014.
 • Özdemir S. Eğitimde örgütsel yenileşme (5. baskı). Ankara: PegemA Yayınları; 2000.
 • Jippes, M, Driessen EW, Majoor GD, Gıjselaers Wh, Muıjtjens AMM, van Der Vleuten CPM. Impact of national context and culture on curriculum change: A case study. Medical Teacher 2013; 35: 661-670.
 • Jippes M, Majoor GD. Influence of national culture on the adoption of integrated and problem based curricula in Europe. Medical Education 2008; 42: 279-285.
 • Slavin SJ, Schindler D, Chibnall JT, Fendell G, Shoss M. PERMA: A model for institutional leadership and culture change. Academic Medicine 2012; 87 (11): 148
 • Özan S., Gürpınar E, Şahin H. Yolumuza ışık tutanlar. Tıp Eğitimcileri için Önemli Kuruluşlar ve Belgeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 2011; 32: 30-68
 • XX Tıp Fakültesi Akademik kurul toplantı kayıtları (1998-2008)
 • Gwee MC. Globalization of problem based learning: cross-cultural implications. Kaosiung J Med Sci. 2008; 24(3)14-22.
 • Swanwick T, McKimm J. Leading in a culturally diverse health service. ABC of Clinical Leadership. UK: Blackwell Publishing Ltd; 2011.
 • Khoo HE. Implemention of problem-based learning in Asian medical schools and students’ perceptions of their experince. Medical Education 2003; 37: 401-409.
 • Alimo-Metcalfe B, Franks M. Gender and Leadership. ABC of Clinical Leadership. UK: Blackwell Publishing Ltd; 2011.
 • Terzi C. Tıp eğitimi toplum sağlığına bir köprü. İstanbul: İletişim Yayıncılık; 2001.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Original Article
Authors

Özlem Mıdık This is me

Nilüfer Demiral Yılmaz

Ömer Tontuş

Publication Date December 10, 2015
Submission Date December 10, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 14 Issue: 43

Cite

Vancouver Mıdık Ö, Demiral Yılmaz N, Tontuş Ö. Faculty Members in the process of change: What They Hoped, What They Found?. TED. 2015;14(43):61-74.