Year 2019, Volume 3 , Issue 6, Pages 517 - 529 2019-09-15

AN ANALYTICAL APPROACH ON THE REASONS AND EXPECTATIONS OF INFORMATION MANAGEMENT STUDENTS
BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM

Yazbahar ÇETİN [1] , Erkan PERKTAŞ [2]


The aim of this study is to identify the reasons why  the students of Information management department choose to study, the evaluate their point of view about the future of the profession and their awareness. The data which was collected from the survey and interview on the associate program in Ordu university akkus vocational high school has been used in the study.

According to the results of the study, students of Information Management department are generally satisfied with the university and faculty they study, and some suggestions have been made in accordance with the results.

Bu araştırmanın amacı Bilgi Yönetimi öğrencilerinin bu bölümü seçme nedenlerini tespit etmek, mesleğin geleceği ile ilgili bakış açılarını ve bilinç düzeylerini ölçmektir. Araştırmada Ordu Üniversitesi Akkuş Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi ön lisans programı öğrencilerine uygulanan 5 likertli anketten elde edilen veriler ve görüşmeler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda bilgi yönetimi öğrencilerinin genel olarak okudukları bölümü kendi istekleri ve rehberlik yönlendirmeleri doğrultusunda tercih ettikleri ve bu tercihleri doğrultusunda okudukları üniversite ve bölümden memnun oldukları gözlemlenmiş ve bu sonuçlar doğrultusunda okudukları bölümün gelecek beklentileri ve bölüm içerikleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.

 • Bir, Berat Bırfın. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi ve Yöneticiliği. Bekir Kemal Ataman ve Mesut Yalvaç (Haz.). Aysel Yontar Armağanı (s.103-120) içinde. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.
 • Charles, D. (2001). Universities and regional development. European Community under the targeted socio-economic research (TSER): Final Report, July.
 • Drucker, P. (2002). Geleceğin Toplumunda Yönetim. Çev. Mehmet Zaman. İstanbul: Hayat.
 • Owen, F. K. ve öte. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3). s. 135-151.
 • İşseveroğlu G. & Gençoğlu, Ü. G. (2011). Türkiye’de meslek yüksekokullarının bölge ihtiyaçlarına uygunluğu üzerine bir araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (49) 24-36.
 • Kuzgun, Y. (2006). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. 4. basım. İstanbul: Nobel.
 • Odabaş, H. (2006). Bilgi Yönetimi. Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç (Ed.)Bilgi...içinde. (s.99-108) Ankara: Referans.
 • Özdemirci, F. (2001). Belge Üretimi ve Kurumsal Bilgi Yönetimi 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu: Bildiriler (19-20 Nisan 2001:Hatay). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. s. 179-186.
 • Pekkaya, M. ve Nurdan Ç. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP İle Belirlenmesi. Jasss International Journal of Social Science 6 (1), s.798-818.
 • Polat, A. H., Gökmenoğlu, E. ve Sönmez, R. (2009). Düzce Üniversitesinin Yeni Açılan Meslek Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Başarı Seviyelerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s.563-573.
 • Sağsan, M. (2010). Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları. İstanbul: Siyasal Kitabevi.
 • Shockley III, W. (2000). Planning for Knowledge Management. Quality Progress 33(3),s. 57-64.
 • Torun, E., Çelik, A. ve Otar, S. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Rol Oynayan Etkenlerin Belirlenmesi KOU Arslanbey MYO Örneği. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu 1.Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s. 2291-2203.
 • Yanıkkerem, E., Altınparmak, S. ve Karadeniz, G. (2004). Gençlerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ve Benlik Saygıları. Nursing Forum Dergisi 7(2), s. 61- 62.
 • III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Sonuç Raporu. (2007). Adana: Yüksek Öğretim Kurumu.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4894-345X
Author: Yazbahar ÇETİN (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3080-2808
Author: Erkan PERKTAŞ

Dates

Publication Date : September 15, 2019

APA Çeti̇n, Y , Perktaş, E . (2019). BİLGİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE MESLEK TERCİH SEBEPLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM . The Journal of Social Science , 3 (6) , 517-529 . DOI: 10.30520/tjsosci.576181