Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de destinasyon imajı üzerine yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 58 - 71, 31.12.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1160357

Abstract

Bu çalışmada, destinasyon imajı konusunda yapılmış akademik çalışmaların süreç içerisindeki gelişimlerinin incelenmesi amacıyla ilgili alandaki lisansüstü tezlerin bibliyometrik özelliklerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaç özelinde, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yayınlanan destinasyon imajı konulu 85 lisansüstü tez; yayın yılı, türü, yayınlandığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, danışman unvanı, araştırma yöntemi, veri toplama tekniği, örnekleme tekniği, örneklem grubu, yayın dili, sayfa sayısı ve anahtar sözcük sayısı olmak üzere birtakım bibliyometrik parametreler doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama tekniği olarak içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde maxqda nitel veri analizi programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre destinasyon imajı konusu ile ilgili en fazla lisansüstü tezin 2020 yılında yayınlandığı, söz konusu tezlerin en fazla yüksek lisans tezi olarak Gazi Üniversitesi bünyesinde hazırlandığı, tezlerin genellikle sosyal bilimler enstitüsü, turizm işletmeciliği anabilim dalı bünyesinde Doç. Dr. unvanına sahip öğretim üyelerinin danışmanlıklarında yürütüldüğü, tezlerde sıklıkla nicel araştırma yönteminin kullanıldığı, veri toplama tekniği olarak en fazla anket tekniğinden yararlanıldığı, tezlerde kullanılan örnekleme tekniğinin çoğunlukla kolayda teknik olduğu, tezlerin örneklem grubunun genellikle turistlerden meydana geldiği ve tezlerin en fazla Türkçe dili ile 50-150 sayfa aralığında, 4 anahtar sözcük ile hazırlandığı tespit edilmiştir.

References

 • Akyurt, H., & Atay, L. (2009). Destinasyonda İmaj Oluşturma Süreci. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Al, U. & Soydal, İ. (2012). Dergi Kendine Atıfının Etkisi: Energy Education Science and Technology Örneği. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 699-714.
 • Artuğer, S., & Çetinsöz, B. C. (2014). Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 366-384.
 • Aslan, M. (2021). İş Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2623-2633.
 • Atay, L. (2003). Destinasyon Pazarlaması Yönetimine İlişkin Stratejik Bir Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 144-158.
 • Atay, L. (2003). Turistik Destinasyon Pazarlaması ve Bir Alan Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Avcıkurt, C. (2004). Ülke İmajı ve Turizm İlişkisi – Türkiye Örneği: Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması. Haftasonu Turizm Konferansı (IX), 17-19 Ekim 2004, ss.1-17, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir.
 • Ayaz, N., & Türkmen, B. M. (2018). Yöresel Yiyecekleri Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(1), 22-38.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Aydın, B. & Aksöz, O. E. (2019). Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 615-636.
 • Aylan, S., & Kaya, İ. (2020). Bir Hüzün Turizmi Destinasyonu Olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaretçilerinin Elektronik Yorumlarının İçerik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 488-504.
 • Ball, R. (2017). An Introduction to Bibliometrics: New Development and Trends, Chandos Publishing.
 • Baloğlu, S. & McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868-897.
 • Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors Influencing Destination Image. Annals of tourism research, 31(3), 657-681.
 • Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). Tourists’ Characteristics and The Perceived Image of Tourist Destinations: A Quantitative Analysis—A Case Study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25(5), 623-636.
 • Broadus, R. N. (1987). Toward A Definition of “Bibliometrics”. Scientometrics, 12(5), 373-379.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing The Competitive Destination of The Future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Cai, L. A. (2002). Cooperative Branding for Rural Destinations. Annals of Tourism Research, 29(3), 720-742.
 • Cevizkaya, G., İlsay, S. & Avcıkurt, C. (2014). Turizm Alan Yazınında Engelliler ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili 2000-2013. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2), 101-108.
 • Cho, B. H. (2000). Destination. Encyclopedia of tourism, 1, 144-145.
 • Crompton, J. L. (1979). An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location upon that Image. Journal Of Travel Research, 17(4), 18-23.
 • Çiçek, H., Demirel, M., & Onat, O. K. (2010). İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 187-206.
 • Çokal, Z. (2019). Turist Rehberlerinin Performansının Destinasyon İmajına Etkisinde Etik Davranışlarının Düzenleyici Rolü: Nevşehir Örneği, Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Nevşehir.
 • Day, J., Skidmore, S., & Koller, T. (2002). Image Selection in Destination Positioning: A New Approach. Journal of vacation marketing, 8(2), 177-186.
 • Demirbulat, Ö. G., & Dinç, N. T. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Duran, G., & Çelikkaya, S. (2019). Türkiye’de Lojistik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. GÜ İslahiye İibf Uluslararası E-Dergi, 3(3), 152-167.
 • Eker, N. (2021). İkonaların Algılanan Değerinin Destinasyon İmajı ve Davranışsal Niyete Etkileri: Kapadokya Örneği, Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sakarya.
 • Ekşi, O., Cesur, Z. & Güven, T. (2022). Destinasyon Pazarlamasının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (8), 136-147.
 • Erdoğan, H. (1996). Uluslararası Turizm. Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa.
 • Gallarza, M. G., Saura, I. G., & Garcia, H. C. (2002). Destination Image: Towards A Conceptual Framework. Annals of tourism research, 29(1), 56-78.
 • Geray, H. (2004). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle. Siyasal Kitabevi. Ankara.
 • Gövce, M., Özdoğan, O. N. & Şimşek, U. (2018). Destinasyon Pazarlamasında Gastronominin Rolü: Bibliyometrik Bir Analiz. International Gastronomy Tourism Studies Congress, 20-22 Eylül 2018, Kocaeli.
 • Güleç, E. (2020). Elazığ Gastronomik Kimliğinin Destinasyon İmajı Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bilim Dalı, Ankara.
 • Hotamışlı, M. & Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 1-20.
 • Hussain, A., Fatima, N. & Kumar, D. (2011). Bibliometric Analysis Of The ‘Electronic Library’ Journal (2000-2010). Webology, 8(1), 1-8.
 • Karataş, T. Ö. (2022). Coğrafi İşaretlemenin Destinasyon İmajı Üzerindeki Etkisinin Analizi: İzmir İli Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kastenholz, E. (2002). The Role and Marketing Implications of Destination Images on Tourist Behaviour: The Case of Northern Portugal, Doctoral Dissertation.Universidade de Aveiro, Portugal.
 • Kaşlı, M. & Yılmazdoğan, O. C. (2012). İmajın Turistik Talebe Etkisi: Eskişehir Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 199-209.
 • Ker, M. (1998). Profesyonel İmajın, İmaj Yönetimi Kapsamında Yeri ve Önemi. Pazarlama Dünyası, 12(71), 25-28.
 • Keskin, E. (2021). Destinasyon Pazarlaması Açısından Destinasyon İmajı ve Kış Turizmi: Yıldız Dağı Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halka İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Halka İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı, Kayseri.
 • Kılıç, B., & Akyurt, H. (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(1), 209-232.
 • Köşker, H. (2020). Coğrafi İşaret Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(4), 775-787.
 • Martínez, M. A., Cobo, M. J., Herrera, M., & Herrera-Viedma, E. (2015). Analyzing The Scientific Evolution of Social Work Using Science Mapping. Research on social work practice, 25(2), 257- 277.
 • Maxqda, (Eylül, 2022). Erişim Adresi: https://www.maxqda.com/tr (Erişim Tarihi: 14.09.2022).
 • Okubo, Y. (1997). Bibliometric indicators and analysis of research systems: Methods and examples. OECD Science, Technologhy and Industry Working Papers. Organisation for Economic Cooperation and Development: Paris.
 • Özdemir, G. (2007). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Özdemir, G. (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Pike, S. (2004). Destination Marketing Organizations: Bridging Theory and Practice (Advances in Tourism Research). Elsevier. UK.
 • Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach, Elsevier. UK.
 • Ryan, C. (2003). Recreational Tourism: Demands and Impacts, Channel View Publications. Clevedon.
 • Saltık, İ. A. (2020). Turist Rehberliği Konulu Ulusal Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili (1989-2018). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 45-69.
 • San Martín, H., & Del Bosque, I. A. R. (2008). Exploring The Cognitive–Affective Nature of Destination Image and The Role of Psychological Factors in Its Formation. Tourism management, 29(2), 263-277.
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M., & Okan, Ş. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 345-354.
 • Şahin, E., Akdağ, G., Çakıcı, C., & Onur, N. (2018). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında Yayınlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 30-41.
 • Şakar, G. D. & Cerit, A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 37-64.
 • Tarakçıoğlu, S., & Aydın, İ. (2003). Yunanistan, İtalya ve Mısır Ülkelerinin İmajlarının Türkiye’de Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentaları Tarafından Algılanması: Ampirik Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-24.
 • Taşçı, A. D., & Gartner, W. C. (2007). Destination Image and Its Functional Relationships. Journal of travel research, 45(4), 413-425.
 • Taşkın, M., & Akçay, S. (2019). Torunlarına Bakan Büyükannelerin Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2), 583-606.
 • Temizkan, R. (2005). Turist rehberlerinin Türkiye imajını algılamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Hatay.
 • Tolongüç, A. (1992). Tanıtım ve İmaj. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 11-19.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (Ağustos, 2022). Destinasyon Nedir? Erişim Adresi: www.sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 04.08.2022).
 • Ulama, Ş. (2015). Turizm Tanıtım Broşürlerinde Destinasyon İmajı Analizi: Türkiye Örneği. Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi, 6(11), 231-246.
 • Ünal, A. (2020). Destinasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, In V. International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), 28-30 Mayıs 2020, ss. 39-51, Türkiye.
 • Ünal, A, & Bayar, S. B. (2020). Türkiye’de Destinasyon Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), 237-250.
 • Üner, M. M., Güçer, E., & Taşçi, A. (2006). Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Yaraşlı, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı, Ankara.

Bibliometric analysis of postgraduate theses on destination image in Turkey

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 58 - 71, 31.12.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1160357

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the bibliometric characteristics of the postgraduate theses in the relevant field in order to examine the developments in the process of academic studies on destination image. The study was analyzed in line with some bibliometric parameters such as publication year, type, university, institute, department, title of advisor, research method, data collection technique, sampling technique, sample group, publication language, number of pages and number of keywords. Qualitative research method was used in the study, and content analysis was used as a data collection technique. In the analysis of the data obtained in the research, maxqda qualitative data analysis program was used. According to the research findings, the most postgraduate theses on the subject of destination image were published in 2020, the said theses were prepared as master’s thesis at Gazi University, the theses were generally published by Assoc. Dr. It is carried out under the consultancy of faculty members holding the title of title, quantitative research method is frequently used in theses, survey technique is used most as data collection technique, sampling technique used in theses is mostly easy technique, the sample group of theses is generally composed of tourists, and theses are mostly in Turkish language with 50-150. It was determined that it was prepared with 4 keywords in the page range.

References

 • Akyurt, H., & Atay, L. (2009). Destinasyonda İmaj Oluşturma Süreci. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 142-163.
 • Al, U. & Soydal, İ. (2012). Dergi Kendine Atıfının Etkisi: Energy Education Science and Technology Örneği. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 699-714.
 • Artuğer, S., & Çetinsöz, B. C. (2014). Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 366-384.
 • Aslan, M. (2021). İş Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2623-2633.
 • Atay, L. (2003). Destinasyon Pazarlaması Yönetimine İlişkin Stratejik Bir Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 144-158.
 • Atay, L. (2003). Turistik Destinasyon Pazarlaması ve Bir Alan Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Avcıkurt, C. (2004). Ülke İmajı ve Turizm İlişkisi – Türkiye Örneği: Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması. Haftasonu Turizm Konferansı (IX), 17-19 Ekim 2004, ss.1-17, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir.
 • Ayaz, N., & Türkmen, B. M. (2018). Yöresel Yiyecekleri Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(1), 22-38.
 • Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Aydın, B. & Aksöz, O. E. (2019). Destinasyon Alanında Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 615-636.
 • Aylan, S., & Kaya, İ. (2020). Bir Hüzün Turizmi Destinasyonu Olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaretçilerinin Elektronik Yorumlarının İçerik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 488-504.
 • Ball, R. (2017). An Introduction to Bibliometrics: New Development and Trends, Chandos Publishing.
 • Baloğlu, S. & McCleary, K. W. (1999). A Model of Destination Image Formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868-897.
 • Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors Influencing Destination Image. Annals of tourism research, 31(3), 657-681.
 • Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). Tourists’ Characteristics and The Perceived Image of Tourist Destinations: A Quantitative Analysis—A Case Study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25(5), 623-636.
 • Broadus, R. N. (1987). Toward A Definition of “Bibliometrics”. Scientometrics, 12(5), 373-379.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing The Competitive Destination of The Future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • Cai, L. A. (2002). Cooperative Branding for Rural Destinations. Annals of Tourism Research, 29(3), 720-742.
 • Cevizkaya, G., İlsay, S. & Avcıkurt, C. (2014). Turizm Alan Yazınında Engelliler ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Profili 2000-2013. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2), 101-108.
 • Cho, B. H. (2000). Destination. Encyclopedia of tourism, 1, 144-145.
 • Crompton, J. L. (1979). An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location upon that Image. Journal Of Travel Research, 17(4), 18-23.
 • Çiçek, H., Demirel, M., & Onat, O. K. (2010). İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 187-206.
 • Çokal, Z. (2019). Turist Rehberlerinin Performansının Destinasyon İmajına Etkisinde Etik Davranışlarının Düzenleyici Rolü: Nevşehir Örneği, Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Nevşehir.
 • Day, J., Skidmore, S., & Koller, T. (2002). Image Selection in Destination Positioning: A New Approach. Journal of vacation marketing, 8(2), 177-186.
 • Demirbulat, Ö. G., & Dinç, N. T. (2017). Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 20-30.
 • Duran, G., & Çelikkaya, S. (2019). Türkiye’de Lojistik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. GÜ İslahiye İibf Uluslararası E-Dergi, 3(3), 152-167.
 • Eker, N. (2021). İkonaların Algılanan Değerinin Destinasyon İmajı ve Davranışsal Niyete Etkileri: Kapadokya Örneği, Doktora Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sakarya.
 • Ekşi, O., Cesur, Z. & Güven, T. (2022). Destinasyon Pazarlamasının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (8), 136-147.
 • Erdoğan, H. (1996). Uluslararası Turizm. Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa.
 • Gallarza, M. G., Saura, I. G., & Garcia, H. C. (2002). Destination Image: Towards A Conceptual Framework. Annals of tourism research, 29(1), 56-78.
 • Geray, H. (2004). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle. Siyasal Kitabevi. Ankara.
 • Gövce, M., Özdoğan, O. N. & Şimşek, U. (2018). Destinasyon Pazarlamasında Gastronominin Rolü: Bibliyometrik Bir Analiz. International Gastronomy Tourism Studies Congress, 20-22 Eylül 2018, Kocaeli.
 • Güleç, E. (2020). Elazığ Gastronomik Kimliğinin Destinasyon İmajı Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bilim Dalı, Ankara.
 • Hotamışlı, M. & Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 1-20.
 • Hussain, A., Fatima, N. & Kumar, D. (2011). Bibliometric Analysis Of The ‘Electronic Library’ Journal (2000-2010). Webology, 8(1), 1-8.
 • Karataş, T. Ö. (2022). Coğrafi İşaretlemenin Destinasyon İmajı Üzerindeki Etkisinin Analizi: İzmir İli Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kastenholz, E. (2002). The Role and Marketing Implications of Destination Images on Tourist Behaviour: The Case of Northern Portugal, Doctoral Dissertation.Universidade de Aveiro, Portugal.
 • Kaşlı, M. & Yılmazdoğan, O. C. (2012). İmajın Turistik Talebe Etkisi: Eskişehir Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 199-209.
 • Ker, M. (1998). Profesyonel İmajın, İmaj Yönetimi Kapsamında Yeri ve Önemi. Pazarlama Dünyası, 12(71), 25-28.
 • Keskin, E. (2021). Destinasyon Pazarlaması Açısından Destinasyon İmajı ve Kış Turizmi: Yıldız Dağı Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halka İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Halka İlişkiler ve Tanıtım Bilim Dalı, Kayseri.
 • Kılıç, B., & Akyurt, H. (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(1), 209-232.
 • Köşker, H. (2020). Coğrafi İşaret Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(4), 775-787.
 • Martínez, M. A., Cobo, M. J., Herrera, M., & Herrera-Viedma, E. (2015). Analyzing The Scientific Evolution of Social Work Using Science Mapping. Research on social work practice, 25(2), 257- 277.
 • Maxqda, (Eylül, 2022). Erişim Adresi: https://www.maxqda.com/tr (Erişim Tarihi: 14.09.2022).
 • Okubo, Y. (1997). Bibliometric indicators and analysis of research systems: Methods and examples. OECD Science, Technologhy and Industry Working Papers. Organisation for Economic Cooperation and Development: Paris.
 • Özdemir, G. (2007). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Özdemir, G. (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Pike, S. (2004). Destination Marketing Organizations: Bridging Theory and Practice (Advances in Tourism Research). Elsevier. UK.
 • Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach, Elsevier. UK.
 • Ryan, C. (2003). Recreational Tourism: Demands and Impacts, Channel View Publications. Clevedon.
 • Saltık, İ. A. (2020). Turist Rehberliği Konulu Ulusal Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili (1989-2018). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 45-69.
 • San Martín, H., & Del Bosque, I. A. R. (2008). Exploring The Cognitive–Affective Nature of Destination Image and The Role of Psychological Factors in Its Formation. Tourism management, 29(2), 263-277.
 • Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M., & Okan, Ş. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 345-354.
 • Şahin, E., Akdağ, G., Çakıcı, C., & Onur, N. (2018). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında Yayınlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 30-41.
 • Şakar, G. D. & Cerit, A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 37-64.
 • Tarakçıoğlu, S., & Aydın, İ. (2003). Yunanistan, İtalya ve Mısır Ülkelerinin İmajlarının Türkiye’de Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentaları Tarafından Algılanması: Ampirik Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-24.
 • Taşçı, A. D., & Gartner, W. C. (2007). Destination Image and Its Functional Relationships. Journal of travel research, 45(4), 413-425.
 • Taşkın, M., & Akçay, S. (2019). Torunlarına Bakan Büyükannelerin Deneyimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 30(2), 583-606.
 • Temizkan, R. (2005). Turist rehberlerinin Türkiye imajını algılamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Hatay.
 • Tolongüç, A. (1992). Tanıtım ve İmaj. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 11-19.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), (Ağustos, 2022). Destinasyon Nedir? Erişim Adresi: www.sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 04.08.2022).
 • Ulama, Ş. (2015). Turizm Tanıtım Broşürlerinde Destinasyon İmajı Analizi: Türkiye Örneği. Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi, 6(11), 231-246.
 • Ünal, A. (2020). Destinasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, In V. International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), 28-30 Mayıs 2020, ss. 39-51, Türkiye.
 • Ünal, A, & Bayar, S. B. (2020). Türkiye’de Destinasyon Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), 237-250.
 • Üner, M. M., Güçer, E., & Taşçi, A. (2006). Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Yaraşlı, G. Y. (2007). Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı, Ankara.
There are 67 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Erge Tür 0000-0002-2733-5199

Publication Date December 31, 2022
Submission Date August 10, 2022
Acceptance Date October 16, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Tür, E. (2022). Türkiye’de destinasyon imajı üzerine yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Tourism and Recreation, 4(2), 58-71. https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1160357