Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 959 - 976 2020-12-18

ADVANTAGE AND LIMITATIONS OF APPLICATION OF ANTI-BIAS PROGRAMS IN PRE-SCHOOL CLASSES
ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI

Uygar BAYRAKDAR [1] , Berrin AKMAN [2]


This study includes what Anti-Bias and Multicultural Education is, how it is defined in the literature, what preconditions of Anti-Bias-Programs are, from which components they are formed, what they are aiming for and which stakeholders they are benefiting from. Also, what the roles and responsibilities of people and experts in Anti-Discriminatory Programs are, what should be considered when applying these programs are explained in this study. In addition to these, the advantages and limitations of the implementation of "Anti-Bias-Programs" in kindergartens have been compiled and interpreted according to the opinions in the literature. As a common feature of the advantages created by the implementation of "Anti-Bias-Programs" in kindergartens, it is seen that the representation of cultural and individual differences in education environments is increasing and accordingly both the social and academic outputs in the education and training process are positively affected. We can say that the disadvantages created by the implementation of "Anti-Bias Programs" in kindergartens are more in the axis of content, material, duration and lack of consciousness according to the literature. 

Bu çalışmada Anti Ayrımcı ve Çok Kültürlü eğitimin ne olduğu, alan yazında nasıl tanımlandığı, Anti Ayrımcı Programların ön koşullarının ne olduğu, hangi bileşenlerden oluştuğu, neleri hedeflediği ve hangi paydaşlardan yararlandığı yer almaktadır. Ayrıca Anti Ayrımcı Programlarda yer alan kişilerin ve uzmanların rol ve sorumluluklarının ne olduğu, bu programlar uygulanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Bunların yanı sıra “Anti Ayrımcı Programların” okulöncesi sınıflarda uygulanmasının yarattığı avantajlar ve sınırlılıkları alan yazında yer alan görüşlere göre derlenmiş ve yorumlanmıştır. “Anti Ayrımcı Programların” okulöncesi sınıflarda uygulanmasının yarattığı avantajların ortak yönü olarak eğitim ortamlarında kültürel ve bireysel farklılıkların temsilinin artıyor olması ve buna bağlı olarak eğitim öğretim sürecinde hem sosyal hem akademik çıktıların olumlu etkilenmesi olarak görülebilir. “Anti Ayrımcı Programların” okulöncesi sınıflarda uygulanmasının yarattığı dezavantajların ise alan yazına göre daha çok içerik, materyal, süre ve bilinç eksikliği ekseninde yer aldığını söyleyebiliriz. 
 • Abdullah, A. C. (2009). Multicultural education in early childhood: Issues and challenges. Journal of International Cooperation in Education, 12(1), 159-175.
 • Ajzen, I. (1991), “The Theory of Planned Behaviour”, Organisational Behaviour and Human Decision Processes, Vol: 50, No: 2, 179-211.
 • Arievitch, I. M., & Stetsenko, A. (2000). The Quality of Cultural Tools and Cognitive Development: Gal’perin’s Perspective and Its Implications. Human Development, 43(2), 69-92.
 • Barta, J., & Winn, T. (1996). Involving parents in creating anti-bias classrooms. Children Today, 24(1), 28.
 • Bell, D., Jean-Sigur, R. E., & Kim, Y. A. (2015). Going global in early childhood education. Childhood Education, 91(2), 90-100.
 • Bennett, C. I. (1986). Comprehensive multicultural education: Theory and practice. Boston: Allyn and Bacon.
 • Cirik, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 27-40.
 • Corso, R. M., Santos, R. M., & Roof, V. (2002). Honoring diversity in early childhood education materials. TEACHING Exceptional Children, 34(3), 30-36.
 • Derman-Sparks, L. (1989). Anti-bias curriculum: Tools for empowering young children. National Association for the Education of Young Children, 1834 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20009-5786.
 • Derman-Sparks, L., & Edwards, J. O. (2010). Anti-bias education for young children and ourselves. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
 • Derman-Sparks, L., LeeKeenan, D., & Nimmo, J. (2014). Leading anti-bias early childhood programs: A guide for change. Teachers College Press.
 • Derman-Sparks, L., Nimmo, J., & LeeKeenan, D. (2015). Leadership Matters: Creating Anti-Bias Change in Early Childhood Programs. Exchange (19460406), (226), 8-11.
 • Ekmişoğlu, M. (2007). Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı Kavramı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale
 • Ercan, S. (2015). Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Eğitimin Beş Yaş Çocuklarında Farklılıklara Saygı Kazanımına Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Froschl, M. (1984). Including All of Us: An Early Childhood Curriculum about Disability. Educational Equity Concepts, 440 Park Ave. South, New York, NY 10016.
 • Gay, G. (1994). A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education. Urban Monograph Series.
 • Gilliam, W. S., Maupin, A. N., Reyes, C. R., Accavitti, M., & Shic, F. (2016). Do early educators’ implicit biases regarding sex and race relate to behavior expectations and recommendations of preschool expulsions and suspensions. Yale University Child Study Center.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kılınç, H. H. (2012). Küreselleşmenin Eğitim Programları Üzerindeki Etkisine İlişkin Akademisyen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma/Views Of Academicians On The Effect Of Globalization On Curriculum: A Qualitative Study. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 397-413.
 • Göregenli, M. (2012). Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık. Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar, 175-187.
 • Güven, E. D. (2005). Eğitim üzerine yinelenen eleştiriler, alternatif öneriler. Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı-PİVOLKA, 4(17), 6-8.
 • Hohensee, J. B., & Derman-Sparks, L. (1992). Implementing an Anti-Bias Curriculum in Early Childhood Classrooms. ERIC Digest.
 • http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf. (Erişim Tarihi: 28.11.2017)
 • https://lesley.edu/article/teaching-young-children-to-understand-and-accept-differences. (Erişim Tarihi: 20.04.2019)
 • Janmohamed, Z. (2005). Chapter Eight: Rethinking Anti-bias Approaches in Early Childhood Education: A SHIFT TOWARD ANTI-RACISM EDUCATION. Counterpoints, 252, 163-182.
 • Katz, P. A. (1981). Development of Children's Racial Awareness and Intergroup Attitudes. Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.
 • Kieff, J., & Wellhousen, K. (2000). Usıng “Tool Kıts” To Develop Antıbıas Teachıng Strategıes Among Preservıce Early Chıldhood Educators. Journal of Early Childhood Teacher Education, 21(2), 227-233.
 • LeeKeenan, D., & Nimmo, J. (2016). Anti-bias Education in Challenging Times. Childcare Exchange (19460406), (232), 66-69.
 • Lin, M., Lake, V. E., & Rice, D. (2008). Teaching anti-bias curriculum in teacher education programs: What and how. Teacher Education Quarterly, 35(2), 187-200.
 • MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı. Ankara: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Paker, M. (2012). Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık. Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (seçbir), 41-53.
 • Pacino, M. A. (2007). Reflections on equity, diversity, and schooling. Rowman & Littlefield.
 • Pacino, M. A. (2015). Educating Immigrant Children. International Journal Of Learner Diversity & Identities, 21(3/4), 11-20.
 • Pattnaik, J. (2003). Learning about the “other”: Building a case for intercultural understanding among minority children. Childhood Education, 79(4), 204-211.
 • Phoon, H. S., Abdullah, M. Y., & Abdullah, A. C. (2013). Multicultural Early Childhood Education: Practices and Challenges in Malaysia. Australian Educational Researcher, 40(5), 615-632.
 • Polat, İ., ve Kılıç, E. (2013). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ve çokkültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 352-372.
 • Santos, R. M., Fowler, S. A., Corso, R. M., & Bruns, D. A. (2000). Acceptance, knowledgment, and adaptability selecting culturally and linguistically appropriate early childhood materials. Teaching Exceptional Children, 32(3), 14.
 • Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).
 • Şişman, Y. (2014). Engelliler Açısından Eşitlik, Ayrımcılık ve Eğitim Hakkı. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (32). DOI: http://dx.doi.org/10.21560/spcd.37719 (Erişim Tarihi: 18.03.2019.)
 • Tarman, I. ve Tarman, B. (2011). Developıng Effectıve Multıcultural Practıces: A Case Study Of Explorıng A Teacher's Understandıng And Practıces. Journal of International Social Research, 4(17).
 • Zeytinoğlu, E. (2010). Ayrımcılık Yasağına Genel Bir Bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 9, Sayı 18, Güz s.115 – 134.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Derleme Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-6310-6492
Author: Uygar BAYRAKDAR (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Pr.
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5668-4382
Author: Berrin AKMAN
Institution: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : November 5, 2020
Publication Date : December 18, 2020

Bibtex @review { trakyasobed688532, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {959 - 976}, doi = {10.26468/trakyasobed.688532}, title = {ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI}, key = {cite}, author = {Bayrakdar, Uygar and Akman, Berrin} }
APA Bayrakdar, U , Akman, B . (2020). ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 959-976 . DOI: 10.26468/trakyasobed.688532
MLA Bayrakdar, U , Akman, B . "ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 959-976 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/58399/688532>
Chicago Bayrakdar, U , Akman, B . "ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 959-976
RIS TY - JOUR T1 - ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI AU - Uygar Bayrakdar , Berrin Akman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.688532 DO - 10.26468/trakyasobed.688532 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 959 EP - 976 VL - 22 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.688532 UR - https://doi.org/10.26468/trakyasobed.688532 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI %A Uygar Bayrakdar , Berrin Akman %T ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.688532 %U 10.26468/trakyasobed.688532
ISNAD Bayrakdar, Uygar , Akman, Berrin . "ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 2 (December 2020): 959-976 . https://doi.org/10.26468/trakyasobed.688532
AMA Bayrakdar U , Akman B . ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(2): 959-976.
Vancouver Bayrakdar U , Akman B . ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(2): 959-976.
IEEE U. Bayrakdar and B. Akman , "ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 959-976, Dec. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.688532