Year 2021, Volume 11 , Issue 2, Pages 953 - 968 2021-05-11

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMEN KİMLİKLERİNİN YORDAYICISI OLARAK 21. YÜZYIL ÖĞRENEN BECERİLERİ

Eray EĞMİR [1] , Cahit ERDEM [2]


21. yüzyılda öğretmenlerin kazanması gereken ve öğrencilere kazandırılmak istenen beceriler ve etkili bir öğretim hizmeti sunabilmek için öğretmenlerin mesleki kimlik algılarının önemi bir arada düşünüldüğünde, 21. yüzyıl öğrenen becerileri ile meslek öncesi öğretmen kimliği arasındaki ilişkinin araştırılması bir gereklilik halini almaktadır. Bu araştırmada öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerileri ile meslek öncesi öğretmen kimlikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ve 21. yüzyıl öğrenen becerilerinin meslek öncesi öğretmen kimliğini ne düzeyde yordadığını belirlemek amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinin benimsendiği bu çalışmada Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği Ölçeği ve 21. yy. Öğrenen Becerileri Kullanım Ölçeği yardımıyla 505 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t testi, Anova ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerileri ve meslek öncesi öğretmen kimliği düzeylerinin ortanın üzerinde olduğu, iki değişken arasında orta düzeyde pozitif bir ilişkin var olduğu ve öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerilerinin meslek öncesi öğretmen kimliklerindeki değişiminin %40’ını açıkladığı belirlenmiştir. Sonuçlar ilgili çalışmalar bağlamında tartışılmıştır. Çalışma ile öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerileri ile meslek öncesi öğretmen kimliği arasındaki ilişkiye dair alanyazındaki eksikliği doldurmak amaçlanmıştır.
21. yy becerileri, öğretmen kimliği, öğretmen adayları
 • Akbay, T., Sıvacı, S.Y. ve Akbay, L. (2020). Investigation of teacher candidates’ 21st century learner skills via PAMS. Elementary Education Online, 19(3), 1498-1508.
 • Ananiadou, K. ve Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, 4, OECD Publishing.
 • Alptekin Yolcu, M. (2018). Investigation of preservice primary school teachers’ early teacher identity perceptions. Unpublished Master’s Thesis. Hacettepe University, Turkey.
 • Arpacı, D. ve Bardakçı, M. (2015). Adaptation of early teacher identity measure into Turkish. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 687-719.
 • Babanoğlu, M.P. ve Ağçam, R. (2018). Exploring the possible selves of Turkish preservice teachers. Mediterranean Journal of Educational Research, 26, 447-462. DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.22
 • Beauchamp, C. ve Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189. DOI: 10.1080/03057640902902252
 • Beijaard, D., Meijer, P. ve Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teaching and Teacher Education, 20, 107–128.
 • Boholano, H.B. (2017). Smart social networking: 21st century teaching and learning skills. Research in Pedagogy, 7(1), 21-29.
 • Buchanan, R. (2015). Teacher identity and agency in an era of accountability. Teachers and Teaching, 21(6), 700-719.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (8. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Certel, Z., Bahadır, Z. ve Topuz, R. (2019). The role of 21st century learner skills of physical education and sports teachers and teacher candidates on teacher skills. Turkish Journal of Sport and Exercise, 21(2), 395-402.
 • Craig, J. (2012). Six steps for implementing 21st century skills. Onondaga-Cortland-Madison BOCES. http://www.ocmboces.org/tfiles/folder1041/6_Steps_to_Implement_21st_Century_Skills.pdf
 • Çelik, H.R. ve Kalkan, Ö.K. (2019). Perception of the Pre-service teachers on the early teacher identity: Pamukkale university case. Ege Journal of Education, 20(2), 351-365.
 • Çetin, G. (2017). Prospective teachers’ aspirations to achieve professional goals and their beliefs about the attainability of them: The roles of teacher identity and possible selves. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensitütüsü, Bolu.
 • Darling-Hammond, L. (1997). The quality of teaching matters most. Journal of Staff Development,18(1), 38-41.
 • Dede, C. (2009). Comparing frameworks for 21st century skills. http://www.watertown.k12.ma.us/dept/ed_tech/research/pdf/ChrisDede.pdf (Erişim Tarihi: 02/11/2019)
 • Eğmir, E. ve Çelik, S. (2019). The educational beliefs of pre-service teachers as an important predictor of teacher identity. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(2), 438-451. DOI: https://doi.org/10.33200/ijcer.621717
 • Erdem, C. (2019). Introduction to 21st century skills and education. C.Erdem, H. Bagcı ve M. Koçyiğit (Eds) 21st century skills and education içinde. New Castle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Erdem, C. (2020). Öğretmen kimliği araştırmalarında yeni bir kavram: Öğretmen etkenliği. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1).
 • Finegold, D. ve Notabartolo, A. S. (2008). 21st century competencies and their impact: an interdisciplinary literature review. https://www.hewlett.org/library/21stcenturycompetencies-impact-interdisciplinary-literature-review/ (Erişim Taihi: 05/10/2019)
 • Friesen, M.D. ve Besley, S.C. (2013). Teacher identity development in the first year of teacher education: A developmental and social psychological perspective. Teaching and Teacher Education, 36. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2013.06.005
 • George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Pearson.
 • Gökçen, M. ve Büyükgöze-Kavas, A. (2018). The role of gender in occupational choice: A scale development study. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1(1), 48-67.
 • Harris, J., Mishra, P. ve Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Hong, J.Y. (2010). Pre-service and beginning teachers’ professional identity and its relation to dropping out of the profession. Teaching and Teacher Education, 26, 1530-1543. https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.06.003
 • Kaplan, A. ve Flum, H. (2012). Identity formation in educational settings: A critical focus for education in the 21st century. Contemporary Educational Psychology, 37, 171-175.
 • Karalı, M.A. (2018). Examination of the relationship between social studies teacher candidates of pre-service teacher identity levels and possible selves levels. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Kavcar, C. (1987). Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20(1), 261-273.
 • Kennedy, I.G., Latham, G. ve Jacinto, H. (2016). Education skills for 21st century teachers: Voices from a global online educators’ forum. London: Springer.
 • Kozikoğlu, İ. ve Altunova, N. (2018). The predictive power of prospective teachers’ self-efficacy perceptions of 21st century skills for their life-long learning tendencies. Journal of Higher Education and Science, 8(3), 522-531.
 • Lasky, S. (2005). A sociocultural approach to understanding teacher identity, agency and professional vulnerability in a context of secondary school reform. Teaching and Teacher Education, 21, 899-916. doi:10.1016/j.tate.2005.06.003
 • McCoog, I.J. (2008). 21st century teaching and learning. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED502607.pdf (Erişim Tarihi: 12/03/2020)
 • Mertens, D. M. (2015). Research and evaluation in education and psychology (4. Baskı). Los Angeles: Sage.
 • OECD. (2012). Preparing teachers to deliver 21-st century skills. Organization for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264174559-4-en.pdf?expires=1588931408&id=id&accname=guest& checksum=4A19AE0F417D8F5C3E9F7462F50768D6 (Erişim Tarihi: 07/04/2020)
 • Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. MCB University Press, 9(5), 1-6.
 • Priestley, M., Biesta, G.J.J. ve Robinson, S. (2015). Teacher agency: An ecological approach. Bloomsburry.
 • P21. (2015). Partnership for 21st century learning framework definitions. http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf (Erişim Tarihi: 20/02/2020)
 • Soland, J., Hamilton, L.S. ve Stecher, B.M. (2013). Measuring 21st century competencies: Guidance for educator. A Global Cities Education Network Report, Rand Corporation.
 • Tao, J. ve Gao, X. (2017). Teacher agency and identity commitment in curricular reform. Teaching and Teacher Education, 63, 346-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2017.01.010
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Thrilling, B. ve Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Ulubey, Ö., Yıldırım, K. ve Alpaslan, M.M. (2018). Investigation of the effects of the pedagogical formation education certificate program on pre-service teachers’ teacher identity. MSKU Journal of Education, 5(1), 48-55.
 • Voinea, M. ve Palaşan, T. (2014). Teachers’ Professional identity in the 21st century Romania. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 128, 361-365.
 • Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need-and what we can do about it. Basic Books.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3054-1011
Author: Eray EĞMİR
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6988-8122
Author: Cahit ERDEM (Primary Author)
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 11, 2021

APA Eğmir, E , Erdem, C . (2021). ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMEN KİMLİKLERİNİN YORDAYICISI OLARAK 21. YÜZYIL ÖĞRENEN BECERİLERİ . Trakya Eğitim Dergisi , 11 (2) , 953-968 . DOI: 10.24315/tred.755615