Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Relationship between Paternalistic Leadership and Organizational Democracy Perception: A Study in Terms of Generations

Year 2023, Volume 37, Issue 1, 23 - 34, 24.01.2023

Abstract

The aims of this study are to determine the effects of paternalistic leadership style and paternal-istic leadership behaviours which are accepted in Eastern cultures on the organizational democ-racy perception (with its sub-dimensions) of employees and to investigate whether this effect changes according to generations (X and Y generations). For this purpose, a questionnaire was applied to 210 people working in Balıkesir Metropolitan Municipality. According to the results of the study, statistically significant and positive relationships were found between paternalis-tic leadership and organizational democracy perception (β = .69, p < .01) and which is the sub-dimensions of organizational democracy; participation (β = .72, p < .01), transparency (β = .67, p < .01), justice (β = .53, p < .01), equality (β = .53, p < .01), and accountability (β = .40, p < .01). However, the moderator effect of the X and Y generations (β = .04, p > .05) could not be determined in the relationship between paternalistic leadership and the perception of organizational democracy.

References

  • Abercrombie, N., & Hill, S. (1976). Paternalism and patronage. British Journal of Sociology, 27(4), 413–429. [CrossRef] Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165–182. Alwin, D. F., & Mccammon, R. J. (2007). Rethinking Generations, Research in human development, 4(3–4), 219–237. Aycan, Z. (2001). Paternalizm: Yönetim ve liderlik Anlayışına İlişkin üç Görgül çalışma. Yönetim Araştırma Dergisi, 1(1), 1–26. Aycan, Z. (2006). Paternalism towards conceptual refinement and opera tionalization. In U. Kim, K. Yang, & K. Hwang (Eds.), Indigenous and cultural psychology understanding people in context (ss. 445-466). Springer Science. Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve İlkeler. Pegem Akademi Yayınları. Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Evren ve Örneklem. İçinde S. Baştürk (Çev.), Bilimsel araştırma Yöntemleri (ss. 129-159). Vize Yayıncılık.

Paternalist Liderlik ve Örgütsel Demokrasi Algısı İlişkisi: Kuşaklar Açısından Bir Araştırma

Year 2023, Volume 37, Issue 1, 23 - 34, 24.01.2023

Abstract

Bu çalışma, Doğu kültürlerine özgü bir liderlik tarzı olan paternalist liderlik tarzı ve paternalist lider davranışlarının örgüt çalışanlarının demokrasi algısını (alt boyutları ile birlikte) nasıl etkilediğini ve bu etkinin farklı kuşaklar (X ve Y kuşakları) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 210 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre paternalist liderlik ile örgütsel demokrasi algısı (β = ,69, p < ,01) ve örgütsel demokrasinin alt boyutları katılım (β = ,72, p < ,01), şeffaflık (β = ,67, p < ,01), adalet (β = ,53, p < ,01), eşitlik (β = ,53, p < ,01), hesap verebilirlik (β = ,40, p < ,01) arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Ancak paternalist liderlik ile örgütsel demokrasi algısı ilişkisinde, X ve Y kuşaklarının (β = ,04, p > ,05) düzenleyici etkisi tespit edilememiştir.

References

  • Abercrombie, N., & Hill, S. (1976). Paternalism and patronage. British Journal of Sociology, 27(4), 413–429. [CrossRef] Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165–182. Alwin, D. F., & Mccammon, R. J. (2007). Rethinking Generations, Research in human development, 4(3–4), 219–237. Aycan, Z. (2001). Paternalizm: Yönetim ve liderlik Anlayışına İlişkin üç Görgül çalışma. Yönetim Araştırma Dergisi, 1(1), 1–26. Aycan, Z. (2006). Paternalism towards conceptual refinement and opera tionalization. In U. Kim, K. Yang, & K. Hwang (Eds.), Indigenous and cultural psychology understanding people in context (ss. 445-466). Springer Science. Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve İlkeler. Pegem Akademi Yayınları. Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Evren ve Örneklem. İçinde S. Baştürk (Çev.), Bilimsel araştırma Yöntemleri (ss. 129-159). Vize Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Yahya KATI>
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3917-509X
Türkiye


Sinem ŞAHNAGİL This is me
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0920-6948
Türkiye

Publication Date January 24, 2023
Published in Issue Year 2023, Volume 37, Issue 1

Cite

APA Katı, Y. & Şahnagil, S. (2023). Paternalist Liderlik ve Örgütsel Demokrasi Algısı İlişkisi: Kuşaklar Açısından Bir Araştırma . Trends in Business and Economics , 37 (1) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trendbusecon/issue/75566/1241059