Special Issue

Volume: Covid-19 Özel Sayı Cilt 1 , 12/30/21

Year: 2021

Articles

Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün hakemli dergisidir. 1983-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi ismi ile ve 2000 yılından bugüne kadar Toplum ve Sosyal Hizmet ismi ile yayımlanmakta olan dergi, sosyal hizmet ve sosyal hizmet disiplini ile bağlantılı diğer sosyal bilim alanlarına ve mesleki uygulamalara ilişkin araştırma, derleme ve vaka sunumu makalelerin yayınlanmasını amaçlamaktadır.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar genelde toplumsal konularda, özelde ise, psiko-sosyal boyutlarıyla eğitim, sağlık, adalet, çalışma ve sosyal güvenlik, sosyal politika ve sosyal hizmetin uygulama alanlarıyla ilgili olabilir. Bu konuların tümünün sosyal hizmet disiplini bağlamında irdeleniyor olması temel koşuldur. Sosyal hizmet alanlarına örnek olarak şunları sıralayabiliriz: aile, çocuk, gençlik, kadın, yaşlılık, engellilik, suçluluk, yoksulluk, işsizlik, sağlık (psiko-sosyal ve kültürel boyutlarıyla), psiko-onkoloji, madde bağımlılığı, alkolizm, AIDS, göç, sığınmacı ve mülteci sorunları, tıbbi sosyal hizmet, psikiyatrik sosyal hizmet, çalışma yaşamı, okul sosyal hizmeti, orduda sosyal hizmet, insan hakları, sivil toplum ve bu çerçevedeki diğer sosyal alanlar ve sorunlar. 

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ
YAZIM KURALLARI


 • Dergide TÜBA ve TÜBİTAK'ın yayın etiğine uygun yazılar yayınlanır. 
 • Dergiye gönderilecek derleme, araştırma veya vaka sunumu türünde makalelere ilişkin word şablonunu kullanabilirsiniz. 
 • Dergiye gönderilecek çalışmalarda kaynak gösterimi düzeni APA 6 (American Psychological Association Manual) standartlarına uygun olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek çalışmalar; özet, anahtar sözcükler ve kaynakçayı içerecek şekilde en az 5000 en fazla 9000 kelime olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek çalışmaların özeti 200 sözcüğü, anahtar kelimeler 5 adeti geçmemelidir.
 • Dergiye gönderilecek çalışmalarda metin Word formatında olmalı ve kenarlardan yeterli boşluk (soldan 3,5, sağdan 3, üstten ve alttan 3'er cm) bırakılarak, 1.5 aralıkla Arial fontu 11 punto ile yazılmalıdır. 
 • Dergiye gönderilecek çalışmalarda metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak altı nokta boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek çalışmalar sırasıyla çalışmanın türü (araştırma, derleme veya vaka sunumu), başlığı, yazar adları, yazarların bağlı oldukları kurumlar ve iletişim bilgileri, yazarların ORCID numaraları ile gönderilmelidir.
 • Çalışmanın diğer bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Sola dayalı, alt alta, Türkçe ve yabancı dilde başlık, Türkçe özet, anahtar sözcükler, yabancı dilde özet, yabancı dilde anahtar sözcükler, metin ve kaynakça.
 • Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, harita vb.) şekil olarak adlandırılmalıdır. Bütün çizelgeler ve şekiller, ayrı ayrı, Çizelge 1 ya da Şekil 1 düzeni içinde sıralandırılmalıdır. 
 • Çizelge ve şekillerin eni 14 boyu 20 cm'den büyük ya da eni 8cm'den küçük olmamalıdır. 
 • Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir. 

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ

YAYIN ETİĞİToplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, uluslararası etik standartları (COPE - Committee on Publication Ethics)  en üst seviyede sağlamayı ilke edinmiştir.

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar ile kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar etik kurul izni gerektiren çalışmalar kapsamındadır.

Ayrıca, vaka sunumlarında "Aydınlatılmış Onam Formu"nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.

Herhangi bir değerlendirme aşamasında akademik ve etik ilkelere uygunsuzluk tespit edilirse çalışmaların, hangi aşamada olursa olsun, değerlendirme süreci derhal durdurulur ve gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)ına iade edilir.

Dergi Yayın Kurulu, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Dergi Yayın Sekretaryası dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar temin etmekle yükümlüdür, çalışmalarla ilgili yazar(lar)ı dışında hiçkimseye bilgi verilemez.

Dergiye sunulan çalışmalar çift kör hakem sistemi ile değerlendirilmektedir. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmelerine başvurabilirler.

Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmaların yayınlanması konusunda Yayın Kurulunun vereceği karara katkı sağlamaktır. Hakemler değerlendirmelerini yaparken gizliliğe riayet etmekle yükümlüdür ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar. Hakemler, eleştirilerinde objektif olmalı ve değerlendirmelerinin odağına çalışmayı alarak yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.

Dergiye sunulan çalışmaların Değerlendirme Süreci ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Dergide yayımlanacak çalışmalarla ilgili nihai karar Yayın Kuruluna aittir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir.

Yazarlar, dergiye özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler ve çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek zorundadırlar. Aksi durumun tespit edilmesi halinde çalışma reddedilecektir.

Yazarlar, çalışmanın aynısını ya da benzer bir araştırmayı birden fazla dergiye sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik değildir ve tespitinin ardından çalışmanın reddedilmesi ile sonuçlanacaktır. 


TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ
DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve/veya Dergi Yayın Sekreterlerinin genel incelemesinden geçer. Bu ilk incelemeden geçemeyen çalışmalar reddedilir. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; çalışmanın dergi yazım kurallarına uyulmadan düzenlenmiş olması, iThenticate benzerlik raporunun %10'un üzerinde olması, dergi yayın ilkelerine uygun olmayan özelliklerinin bulunması vb. nedenler bulunmaktadır.


İlk değerlendirmeyi geçen çalışmalar Yayın Kurulu incelemesi için gündeme alınır. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere; çalışmanın dergi yayın kapsamının dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya yayın ilkelerine uygun olmaması, hakem değerlendirme sürecine alınacak yeterlikte olmadığının tespit edilmesi vb. nedenler bulunmaktadır.

Yayın Kurulu değerlendirmesinden geçen çalışmalar hakem değerlendirmesi aşamasına alınır. Çalışmayı değerlendirmek üzere konusunda uzman hakemler Yayın Kurulunun görüşlerine başvurularak belirlenir. Çalışma çifte kör hakemli sisteme uygun şekilde en az iki hakeme gönderilir, gelen raporların çelişmesi veya yeterli bulunmaması durumunda başka hakemlere başvurulabilir.

Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmalar, yazarlar tarafından gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Bu aşamada hakemler tarafından yeterli bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler için nihai yayım kararı Yayın Kurulu tarafından verilir. Olumlu hakem raporları Yayın Kurulu için bağlayıcı olmayıp karar oluşturmada öncelikle dikkate alınırlar.

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan çalışmaların son inceleme ve düzenleme işlemleri Sorumlu Yazı İşleri Müdürü tarafından gerçekleştirilir. İngilizce yazılmış makaleler ve tüm makalelerin İngilizce özetleri bu aşamada İngilizce Editör incelemesinden geçer.Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, makale gönderim ya da makale süreç işletimi için ücret talep etmemektedir.