Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 476 - 498 2019-10-25

YÖK ATLAS (2018 ) VERİLERİNE GÖRE TARİH BÖLÜMLERİNİN VE TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION of HISTORY DEPARTMENTS and DEPARTMENT of HISTORY TEACHER EDUCATION ACCORDING to HIGHER EDUCATION PROGRAM ATLAS (2018) DATA

Özgür AKTAŞ [1] , Derya AKTAŞ [2]


Bu çalışmada 2018 YÖK ATLAS (Yükseköğretim Program Atlası) verileri baz alınarak tarih bölümleri ve tarih öğretmenliği programları üzerine değerlendirme yapılmıştır. YÖK ATLAS programı tarih bölümlerine yerleşen öğrencilerin yaptıkları net sayısı, üniversiteye giriş sınavında hangi derslerden başarılı olup hangi derslerden başarısızlık gösterdiklerine ilişkin veriler sunmaktadır. Bu veriler hangi üniversitelerin ilk sıralarda tercih edildiği, hangi üniversitelerin son sıralarda tercih edildiğini de göstermektedir. Araştırmada doküman analizi yönetimi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre tarih bölümlerine yerleşen öğrencilerin genel anlamda net ortalamalarının düşük olduğu, sayısal derslere yönelik başarılarının sıfıra yakın olduğu görülmüştür. Öğrencilerin tarih bölümlerini tercih etmelerinde tarih bölümlerinin bulunduğu il ve bölümlerin örgün öğrenim olup olmama durumu etkili olmuştur. Eğitim fakültesi tarih öğretmenliği programlarının öğrenci sayısı açısından kontejanlarının az olduğu anlaşılmıştır. Tarih bölümlerinin kontenjanlarının çok fazla olması nedeniyle bu bölümlere çok düşük net ortalamasına sahip öğrenciler de yerleşebilmektedir.

The aim of this study is to evaluate the history departments and history teaching programs based on the 2015 Higher Education Program Atlas data. Higher Education Program Atlas includes the number of students in history and shows the data on which areas students are successful and in which areas they fail. It also shows which universities are preferred and which universities are preferred in the last ranks. In the study, screening model based on document analysis was used. According to the results of the study, it is seen that the net rates of students who settled in the historical departments are low and their success towards numerical courses is close to zero. The fact that the students prefer the history departments because of the provinces where the departments which are located has been effective. While it was seen that the scores of the students who settled in the faculties of education were more homogeneous, the faculties of education were found to be weak in terms of the number of students. On the other hand, it is concluded that the history departments have a high number of students and therefore the students who have lower scores could enter to the history department.

 • 2018 Branş Bazında Öğretmen Atana Sayıları. (2018). Erişim (21.10.2019): https://www.tercihiniyap.net/kpss/2018-brans-bazinda-ogretmen-atama-sayila.html.
 • 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı. (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontejanları Klavuzu (2018). Erişim (03.08.2019): https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2018/YKS/ KONTKILAVUZ6082018.pdf.
 • Aktaş, Ö., ve Aktaş, D. (2017). An evaluation on history and history education departments. II. International Iğdır Symposium, Abstract Book, p.295. Erişim (03.08.2019): http:// sempozyum.igdir.edu.tr/Addons/News/uploads/files/IIInternationaligdirSymposium AbsractBook.pdf.
 • Bahar, H.H. (2011). ÖSS puanı ve lisans mezuniyet notunun KPSS 10 puanını yordama gücü. Eğitim ve Bilim. 36 (162), ss. 168-181.
 • Baykal, B.S (1977). Yükseköğretimde tarih bölümlerine dair. Felsefe Kurumu Seminerleri, Ankara, ss. 313-338.
 • Erkan, S. (2009). Türk üniversitelerinde tarih öğrenimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kabapınar, Y., Şan,. S. (2017). SBS/OKS ve YGS/ÖSS sorularındaki görecelik: “hangi yanıt doğru, benimki mi ÖSYM’ninki mi? Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 25 (1), ss.97-110. Erişim (03.08.2019): https://dergipark.org.tr/download/article-file/296542.
 • Karakaya, İ. (2011). Öğretmenlik programlarındaki öğrencilerin ÖSS puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), ss. 155-163. Erişim (03.08.2019): http://dergipark.gov.tr/ download/article-file/65983.
 • Kaya, R., Aslan H., Günal, H. (2013). Tarih öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ile bölümden beklentilerine ilişkin görüşleri. TUHED, 2(2), ss. 1-31.
 • Kılıç, P.İ. (2019). Tarih öğretimi ve coğrafya. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (29), ss. 869-883, DOİ. 10.24106/kefdergi.2933.
 • Kırpık G., Ünal U., Işık, H., Demirtaş B., Tokdemir M.A., Birbudak T.S., Akyol, H. (2016). Türk eğitim tarihi. Ankara: Grafiker.
 • Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları. (t.y.). Erişim (03.08.2019): https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/YER/Tablo4 MinMax_31082018.pdf.
 • ÖSYM 2018 YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu. (2018). Erişim (03.08.2019): https://dokuman.osym. gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/EK/Tablo4_13092018.pdf.
 • ÖSYM Yükseköğretim Sınavı (YKS) Kılavuzu. (2018). Erişim (03.08.2019): https://dokuman. osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf.
 • Özkan, M. (2015). Öğretmen yetiştiren programların giriş taban puanlarıyla KPSSortalamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8 (19), ss.279-303.
 • Safran M., Kan, A., Üstündağ M. T., Birbudak, T.S., Yıldırım, O. (2014). 2013 KPSS sonuçlarının öğretmen adaylarının mezun oldukları alanlara göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (171), ss.13-25.
 • Sözleşmeli Öğretmen Ataması. (t.y.). Erişim (03.08.2019): https://www.hurriyet.com.tr/ gundem/meb-sozlesmeli-ogretmenlik-ilk-atama-basvurusu-ve-sozlu-sinav-detayi-411
 • Sözleşmeli Öğretmen Tercihleri ve İlk Atamalar. (t.y.). Erişim (15.08.2019): https://www.cnnturk.com/turkiye/sozlesmeli-ogretmenlik-tercihleri-ve-kontenjanlar-meb-ilkatama-ekraninda.
 • Üstündağ, M.T., Yalçın, H., Birbudak, T.S., Güneş, E., ve Safran, M. (2016). Öğretmen adaylarının 2014 KPSS puanlarının fakülte ve öğretmenlik alanlarına göre karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3),ss. 599619. Erişim (03.08.2019): http: //www. mutlutahsin.com/wp-content/uploads /2019/02/ Tam Metin-7.pdf.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yükseköğretim Program Atlası. (2018). Erişim (03.08.2019): https://yokatlas.yok.gov.tr/ netler-tablo.php?b=10201 .
 • Yüksel, H. (2011). Taşra üniversitelerinde tarih ve tarihçilik. Cumhuriyet döneminde Türkiye’de tarih ve tarihçilik, M. Öz (Ed), Ankara: TTK Yayınları, ss. 215-226.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4218-9545
Author: Özgür AKTAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7238-2448
Author: Derya AKTAŞ

Dates

Application Date : May 14, 2019
Acceptance Date : October 25, 2019
Publication Date : October 25, 2019

APA Aktaş, Ö , Aktaş, D . (2019). YÖK ATLAS (2018 ) VERİLERİNE GÖRE TARİH BÖLÜMLERİNİN VE TARİH ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Turkish History Education Journal , 8 (2) , 476-498 . DOI: 10.17497/tuhed.565228