Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 450 - 475 2019-10-25

BASTIĞIN TOPRAKLARI TANIMAK: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL TARİH PROJESİ
RECOGNIZING the LAND STEPPED ON: The LOCAL HISTORY PROJECT of HIGH SCHOOL STUDENTS

İlker DERE [1] , Ayşe Hilal UYSAL [2]


Bu araştırmanın amacı, yaşadıkları yerin tarihini araştıran lise öğrencilerinin yerel tarih projesi hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, eylem araştırması desenine göre tasarlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmaya Mersin’in Mut ilçesinde hizmet veren bir lisede öğrenim gören 24 öğrenci katılmıştır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Veriler, odak grup görüşmeleri ve yapılandırılmamış gözlemlerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, yerel tarih projesinin öğrencilerin yaşadıkları yeri tanımalarını, iletişim, araştırma ve tarihsel düşünme becerilerinin gelişmesini sağladığını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin Mut’un köklü bir tarihe sahip olduğunu öğrenmelerini, içinde yaşadıkları yere daha fazla değer vermelerini ve ilçeleriyle gurur duymalarını sağlamıştır. Son olarak yerel tarih projesinin öğrencilerin tarihe ve tarih derslerine olan bakış açılarını olumlu yönde değiştirdiği ve tarihi canlı bir şahitten dinlemenin öğrenciler için heyecan verici olduğu belirlenmiştir. 

The purpose of the study is to determine as revealing the opinions of the high school students who were researching the history of the place they were living in about local history project. The study was designed and conducted according to the action research pattern. 24 students studying in a high school in Mut district of Mersin participated in the study. The working group was selected by means of the convenience sampling method. The data were obtained from the focus group interviews and unstructured observations of the researcher. The data obtained were evaluated and interpreted with the content analysis method. The results of the research show that the local history project enables the students to recognize the place they live in and develops their communication, research and historical thinking skills. In addition, the fact that students learned that Mut had a deep-rooted history helped them to give a higher value to the place they lived in and to be proud of their district. Lastly, it was determined that the local history project positively changed the students' perspective on history and history courses and it was exciting for students to listen to history from a witness. 

 • Avcı-Akçalı, A. (2007). Yerel tarih ve tarih eğitimine katkısı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Avcı-Akçalı, A. ve Aslan, E. (2012). Tarih öğretiminin iyileştirilmesi yolunda alternatif bir yöntem: Sözlü tarih. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), s. 669-688.
 • Avcı-Akçalı, A. (2013). Tarih öğretiminde merkeze bağımlılığın azaltılması yolunda bir çözüm önerisi: Yerel tarih (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Avcı-Akçalı, A. ve Aslan, E. (2016). Tarih öğretiminde yerel tarih kullanımının akademik başarıya ve tarihsel düşünme becerisine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), s. 375-397.
 • Aktekin, S. (2006). Tarih öğretmenlerinin gözüyle tarih derslerinde yerel tarih. Toplumsal Tarih, 149, s. 83-89.
 • Aktekin, S. (2009). Lise öğrencilerinin tarih derslerinde yerel tarih konularının öğretilmesiyle ilgili görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 182, s. 331-352.
 • Aktekin, S. (2010). Ortaöğretim Tarih Eğitiminde Yerel Tarihin Yeri ve Önemi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), s. 86-105.
 • Alkan, N. (2018). Geçmişten günümüze dünyada tarih yazıcılığı. Şimşek, A. (Ed.), Tarih için metodoloji (ss. 26-38). Ankara: Pegem.
 • Ata, B. (2006). Üniversite öncesi okul tarih öğretiminde siyasi tarihin yeri. Prof. Dr. Oral Sander'in Anısına, Türkiye'de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları Sempozyumunda sunulan bildiri, Ankara, s. 31-48.
 • Bilicioğlu, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yerel tarih öğretimine ilişkin görüşleri: Safranbolu örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E. ve Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem. Danacıoğlu, E. (2001). Geçmişin izleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Dere, I. (2018). "Why are we here?": Teaching of phenomenon of migration with oral history. Universal Journal of Educational Research, 6(12), s. 2780-2788.
 • Dere, İ. ve Dinç, E. (2018). Yapılandırmacı bir öğrenme ve öğretme yöntemi olarak sözlü tarihin sosyal bilgiler derslerine entegrasyonu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), s. 115-127.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı.
 • Demircioğlu, İ. H. (2008). Türkiye'de tarih eğitiminin tarihi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12), s. 431-450.
 • Demircioğlu, İ. H. (2014). Tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (2. Baskı). Demircioğlu, İ. H. ve Turan, İ. (Edt.), Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (ss. 1-12). Ankara: Pegem.
 • Demircioğlu, İ. H. ve Demircioğlu, E. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel çevrenin kullanımı. Şimşek, A. ve Kaymakcı, S. (Edt.), Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi (ss. 99-111). Ankara: Pegem.
 • Dinc, E. (2011). A comparative investigation of the previous and new secondary history curriculum: the issues of the definition of the aims and objectives and the selection of curriculum content. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(4), s. 2149-2153.
 • Doğan, Y. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih. Şimşek, A. ve Kaymakcı, S. (Edt.), Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi (ss. 113-142). Ankara: Pegem.
 • Dursun, İ. (2017). Yerel tarih öğretimi: Mudurnu örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Göç, N. (2008). Yerel tarih konularının sosyal bilgiler dersinde uygulanması: karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri (Yozgat Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Işık, H. (2002). Yerel tarih konularının sosyal bilgiler programı tarih üniteleri ile ilişkilendirilmesine yönelik bir Uygulama: Pasinler örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Işık, H. (2008). İlköğretimde tarih konularının yerel tarih ile ilişkilendirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), s. 290-310.
 • Kabapınar, Y. ve Kaya, M. (2013). Sözlü tarihe ilişkin bir uygulama olarak geçmişte ve günümüzde düğünler: Küçük tarihçiler/öğrenciler tarih yazıyor. Toplumsal Tarih, 236, s. 64-70.
 • Kabapınar, Y. ve Karakurt, F. (2016). Yerel tarih sosyal bilgiler/tarih öğretim programlarında yer almalı mıdır?: "Malatyalı olmak" ile "Malatya’yı bilmek" aynı şey midir? Turkish History Education Journal, 5(2), s. 437-463.
 • Kabapınar, Y. (2018). “Gençler Üsküdar’ın tarihini yazıyor, belgeselini çekiyor”: tüm süreçleriyle bir yerel ve sözlü tarih projesi’’ Turkish History Education Journal, 7(2), 532-554.
 • Karasar, N.(2017). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kılıç, A. (2018). Hayat bilgisi dersi, "dün, bugün, yarın" temasında sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Koç, Y. (2018). Tarih niçin yazılır. Şimşek, A. (Ed.), Tarih için metodoloji (ss. 2-9). Ankara: Pegem. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2007). Ortaöğretim 9. sınıf tarih dersi öğretim programı. Ankara: TTKB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2008). Ortaöğretim 10. sınıf tarih dersi öğretim programı. Ankara: TTKB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). Ortaöğretim 11. sınıf tarih dersi öğretim programı. Ankara: TTKB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2011). Ortaöğretim 10. sınıf tarih dersi öğretim programı ve 10. sınıf seçmeli tarih dersi öğretim programı. Ankara: TTKB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012). Ortaöğretim çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi öğretim programı. Ankara: TTKB.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Tarih dersi öğretim programı (Lise 9, 10, 11, 12). Ankara: TTKB.
 • Mitchell, J. (1996). Joe Gould's secret. New York: Modern Library.
 • Norton, L. (2018). Action research in teaching and learning: A practical guide to conducting pedagogical research in universities. London: Routledge.
 • Özdemir, K. (2016). Yerel tarihin sosyal bilgiler öğretiminde değişim ve sürekliliği algılama becerisi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Özdemir, K. (2018). Tarih derslerinin oyun ve yarışma tekniği ile işlenmesi ile ilgili öğrenci görüşleri “Cevabı bende oyunu örneği”. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), s. 128-140.
 • Öztaşçı, C. A. (2017). Yerel tarih öğretim yöntemini sosyal bilgiler dersinde uygulamaya koymak: bir eylem araştırması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Safran, M. ve Ata, B. (1998). Okul dışı tarih öğretimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, s. 87-94.
 • Şimşek, A. (2013). “Geçen yüzyılda Türkiye’de tarih dersleri”, Avrasya’da Türk Dili ve Tarihi Eğitimi Uluslararası Sempozyumunda sunulan bildiri, 15-18 Haziran, Marmara Üniversitesi İstanbul, s. 224-234.
 • Şimşek, A. ve Yazıcı, F. (2013). Türkiye’de tarih öğretiminin dünü bugünü. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 8, s. 9-32.
 • Şimşek, A. ve Kaymakcı, S. (Edt.) (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Şimşek, A. (2018). Tarihsel zaman, değişim ve süreklilik. Şimşek, A. (Ed.), Tarih için metodoloji (ss. 9-15). Ankara: Pegem.
 • Tuncel, G. ve İçen, M. (2018). “Sosyal bilgiler derslerinde yerel tarih uygulamaları: mahallemin tarihini yazıyorum”. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2018), 10-12 Mayıs, İstanbul, s. 698-711.
 • Tunç-Şahin, C. (2011). Yerel tarih uygulamalarının başarıya ve öğrenci ürünlerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, (16), s. 453-462.
 • Ulutaş, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde bağımsız değişken olarak yerel tarih tekniği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Üztemur, S., Dinç, E. ve Acun, İ. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde müze ve tarihi mekân kullanımının 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler algılarına etkisi: Bir eylem araştırması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), s. 135-168.
 • Yeşilbursa, C. C. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde yerel tarih. Şimşek, A. ve Kaymakçı, S. (Edt.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss. 143-160). Ankara: Pegem.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yuvacı, İ. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yerel tarih ile ilgili uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar-Sivas ili örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0993-7812
Author: İlker DERE (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3063-5264
Author: Ayşe Hilal UYSAL
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 29, 2019
Acceptance Date : October 7, 2019
Publication Date : October 25, 2019

APA Dere, İ , Uysal, A . (2019). BASTIĞIN TOPRAKLARI TANIMAK: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL TARİH PROJESİ . Turkish History Education Journal , 8 (2) , 450-475 . DOI: 10.17497/tuhed.584240