Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 499 - 535 2019-10-25

TARİH ÖĞRETİMİNDE SOSYAL MEDYA ORTAMLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
HISTORY TEACHERS’ OPINIONS ABOUT the USE of SOCIAL MEDIA in TEACHING of HISTORY

Osman OKUMUŞ [1]


Öz: Teknolojide yaşanan dönüşüm ve gelişmeler, eğitim-öğretim süreçlerini de etkilemektedir. Özellikle öğrencilerin dersle ilgili süreçlere etkin bir biçimde katılmasına ve derse yönelik olumlu duygular geliştirmesine katkısı olan teknolojik gelişmelerin öğrenme süreçlerine uygun hale getirilerek kullanıldığı görülmektedir. İnternet teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan sosyal medya ortamlarının bu türden gelişmelerden biri olduğu söylenebilir. Bireylere duygu ve deneyimlerini paylaşma, iletişim kurma, bilgi edinme gibi olanaklar sunan sosyal medya ortamlarının genç bireyler tarafından yoğun bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Sosyal medyanın öneminin ve popülerliğinin giderek artması bu ortamların ders kapsamında kullanımı konusunu gündeme getirmiştir. Öğrencilerin sosyal medya ortamlarını kullanarak hem eğlenmesi hem öğrenmesi hem de bir takım becerileri kazanması için alanyazında pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada da genelde ezberlenmesi gereken zor bir ders olarak algılanan ve genelde geçmişle ilgili soyut konulardan oluşan tarih derslerinin sosyal medya ortamları aracılığıyla öğretimi konusunda mevcut durumu tarih öğretmenlerinin gözünden değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırma, nitel araştırma yaklaşımı ve nitel araştırma yaklaşımının doğasına uyumlu biçimde olgubilim (fenomenoloji) desenine uygun olarak yürütülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 32 tarih öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak; tarih öğretmenleri tarafından sosyal medya ortamlarının sunduğu pek çok avantajla birlikte bazı sınırlılıkları da olduğu bununla birlikte, sosyal medya ortamlarının tarih öğretim faaliyetlerinde kullanımı için önemli bir potansiyel taşıdığı ifade edilmiştir. Katılımcıların ifadelerinden hem sosyal medya okur-yazarlığı hem de sosyal medya ortamlarının eğitim pedagojisine uygun kullanımı için eğitim alınması gerekliliği ön plana çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretimi.

Abstract: The developments and changes experienced in technology affect the teaching-learning process. Especially it is viewed that the technological developments which make contributions to students to engage actively in the process related to the course and to develop positive attitudes towards the course have been used in accordance with the teaching-learning process.  It can be stated that social media environment which emerged in parallel with the Internet technologies is one of those developments. In addition, it is regarded that social media environments which offer individuals some opportunities such as sharing their feelings and experiences, establishing communication, and getting information have been extensively used by young individuals. The rapid increase of popularity and importance of social media has brought into the question of using these environments within the course content. Many studies have been carried out in the literature with the intention of having students learn, have fun and gain some skills by using social media platforms. This study aimed at teaching history courses which are perceived as a difficult lesson to be memorized and usually include abstract topics related to the past via social media platforms and evaluating the present state through the eyes of the history teachers.  Within this context, the research was carried out with qualitative research approach and phenomenology design, which is in compliance with the nature of qualitative research approach.  Semi-structured interviews were carried out with 32 history teachers. The data obtained were analysed via content analysis. As a result, history teachers stated that social media environments offered many advantages but also they had some limitations. In addition, they stated that social media environments had an important potential to be used during the activities of teaching of history.  The participant statements’ revealed that training was required both for the social media literacy and for the use of social media platforms in accordance with the education pedagogy.  

Keywords: Social Media, History Education, History Teaching.

 • Ayaydın, Y. ve Yıldız-Ayaydın, H. (2018). Sosyal medyanın değer oluşturma sürecindeki rolünün öğrenci görüşleriyle incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 16 (35), 57-89.
 • Barton, R., Caswell, T. & Jensen, M. (2010). A twist on social media and history education. 33nd Annual Proceedings of Association for Educational Communications and Technology (AECT 2010). Proceedings, 27-31, California.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DiVall, M. V., & J. L. Kirwin. 2012. Using Facebook to Facilitate course-related discussion between students and faculty members. American Journal of Pharmaceutical Education, 76 (2), 1–5.
 • Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal ağların eğitim bağlamında kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 156-167.
 • Ferdig, R. E. (2007). Examining social software in teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 15 (1), 5-10.
 • Güven, İ., Bıkmaz, F., İşcan, C. D. ve Keleşoğlu, S. (2014). Tarih öğretimi kuram ve uygulama. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Haydn, T. (2017). The impact of social media on history education: A view from England. Yesterday & Today, 17, 23-37.
 • Haydn, T. & Ribbens, K. (2017). Social media, new technologies and history education. Mario Carretero, Stefan Berger & Maria Grever (Ed.). Palgrave Handbook of Research in Historical Culture and Education (1nd Edition) in (pp. 734-753). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • İslamoğlu, A. H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • İşman, A. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jensen, M., Caswell, T., Ball, J., Duffin, J. & Barton, R. (2010). TwHistory: Sharing history using twitter. In Open ED 2010 Proceedings. Barcelona: UOC, OU, BYU. Available at file:///C:/Users/PC/Downloads/open-ed-2010-proceedings-book.pdf. Accessed on 24.07.2018.
 • Joosten, T. (2012). Social media for educators: Strategies and best practices. (1nd Edition). Haboken, NJ, USA: Jossey-Bass.
 • Karaduman, H., Çengelci-Köse, T. ve Eryılmaz, Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medyada değerler. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8 (2), 250-271.
 • Krishnan, S., Okubo, Y., Uchino, K., & Goldberg, K. (2013). Using a social media platform to explore how social media can enhance primary and secondary learning. Paper presented at the Learning International Networks Consortium (LINC) 2013 Conference. MIT, Cambridge, MA.
 • Mitu, B. M. (2013). Social media and citizenship education. Available at https://www.researchgate.net/publication/236646098_Social_Media_and_Citizenship_Education Accessed on 13.04.2019.
 • McLoughlin, C. & Lee, M. J. W. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the web 2.0 era. In ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007. Available at http://www.ascilite.org.au/conferences/singapore07/procs/mcloughlin.pdf. Accessed on 25.07.2018.
 • Morgan, E. J. (2013). Virtual worlds: integrating second life into the history classroom. The History Teacher, 46 (4), 547-559.
 • Neville, K. and Heavi, C. (2013). Using social media to support the learning needs of future IS security professionals. The Electronic Journal of e-Learning, 11 (1), 29-38.
 • Oğuz, S. ve Sözcü, U. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medya kullanımının değerler üzerine etkisi. Turkish Studies, 11 (9), 617-634.
 • Okumuş, O. (2018). Wherever students are, we are there: History teaching on social media. 4nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS). Proceedings, 40-60, Venice.
 • Orlanda-Ventayen, C. C. & Ventayen, R. J. M. (2017). Role of social media in education: A teachers’ perspective. ASEAN Journal of Open Distance Learning, 9 (2), 1-7.
 • Öztürk, İ. H. (2012). Tarih öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojileri kuram ve uygulama. (1. Baskı). İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Pathak-Shelat M. (2018) Social media and youth: Implications for global citizenship education. Davies I. et al. (Eds) The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education. London: Palgrave Macmillan.
 • Pearcy, M. (2014). Student, teacher, professor: Three perspectives on online education. The History Teacher, 47 (2), 169-185.
 • Ray, M., & Jat, K. R. (2010). Effect of electronic media on children. Indian Pediatrics, 47 (7), 561-568.
 • Sarsar, F., Başbay, M. ve Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 418-431.
 • Selwyn, N. (2007). Web 2.0 applications as alternative environments for informal learning - a critical review. Paper for OECD-KERIS expert meeting - Session 6 - Alternative learning environments in practice: Using ICT to change impact and outcomes.
 • Stoddard, J. (2014). The need for media education in democratic education. Democracy & Education, 22 (1), 1-9.
 • Stradling, R. (2003). 20. yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli?. (1. Baskı). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Akaydın, B. B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin bakış açısıyla sosyal medya okuryazarlığı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (48), 517-528.
 • Tay, E. & Allen, M. (2011). Designing social media into university learning: technology of collaboration or collaboration for technology. Educational Media International, 48 (3), 151-163.
 • Thangiah, R. (2018). Social media on education. Arockiasamy vd. (Eds.), Impact of social media on education in the present scenario in (pp. 44-48). Elayampalayam: Karun Printers.
 • Tiryakioğlu, F. & Erzurum, F. (2011). Use of social networks as an education tool. Contemporary Educational Technology, 2 (2), 135-150.
 • Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C. ve Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. Akademik Bilişim Konferansı, Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Turan, İ. (2012). Tarih öğretiminde bilişim teknolojileri. İsmail Hakkı Demircioğlu ve İbrahim Turan (Ed.). Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (1. Baskı) içinde (ss. 207-223). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Van Dijck, J. & T. Poell (2018). Social media platforms and education. Jean Burgess, Alice Marwick & Thomas Poell (Ed.). The SAGE Handbook of Social Media, in (pp. 579-591). London: Sage.
 • Wang, J., Lin, C. F. C., Yu, W. W. C. & Wu, E. (2013). Meaningful engagement in facebook learning environments: Merging social and academic lives. Turkish Online Journal of Distance Education (TODJE), 14(1), 302-322.
 • Yaylak, E. ve İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 1-32.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6304-4201
Author: Osman OKUMUŞ (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 20, 2019
Acceptance Date : October 25, 2019
Publication Date : October 25, 2019

APA Okumuş, O . (2019). TARİH ÖĞRETİMİNDE SOSYAL MEDYA ORTAMLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ . Turkish History Education Journal , 8 (2) , 499-535 . DOI: 10.17497/tuhed.607642