Author Guidelines

Sample Article Template

Turist Rehberliği Dergisi’ne (TURED) çalışmalarını gönderecek yazarların, çalışmalarını sisteme yüklemeden önce, aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre makalelerini düzenlemeleri gerekmektedir. Dergiye gönderilecek yazılar öncelikle konu ve daha sonra yazım kuralları açısından incelenecek olup, bu hususların gereğince yerine getirilmemesi, makalenin iade edilmesi ya da sürecin uzatılmasına neden olabilecektir. Bu kapsamda dergiye makale yüklerken, derginin temasına ek olarak, mutlaka aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hareket edilmelidir.


1) SAYFA DÜZENİ

Dosya Türü:  Microsoft Word

Sayfa Boyutu:  A4

Kenar Boşlukları:  Üst Kenar: 3,0 cm   /   Alt Kenar: 3,0 cm   /   Sol Kenar: 3,0 cm   /   Sağ Kenar: 2,5 cm

Paragraf Girintisi:  Sol Girinti: 1,25 cm [Sadece makale gövdesinde]

Satır Aralıkları:  Tek (1) Satır  

Satır Boşlukları:  Önce: 6 nk     /     Sonra: 6 nk  


2) MAKALE UZUNLUĞU

Toplam Kelime Sayısı:  6.000 - 12.000 arası [Başlıklar, özetler, tablolar, şekiller ve kaynakça dâhil]


3) YAZARLARA/MAKALEYE AİT BİLGİLER (TANITIM SAYFASI)

Yazarlara ait iletişim bilgileri makalenin ilk sayfasında yer almalı (Makale Tanıtım Sayfasında) makalenin diğer sayfalarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Makalenin Tanıtım Sayfası (İlk sayfa)

Türkçe Başlık:  14 punto / Koyu / Sayfaya Ortalı / Sadece Baş Harfler Büyük)

İngilizce  Başlık: 14 punto / Koyu / İtalik / Sadece Baş Harfler Büyük)


Başlıklardan sonra aşağıdaki sıra ile yazar(lar)a ilişkin tanıtıcı bilgilere yer verilmelidir. [Times New Roman / 12 punto / Koyu / Sayfaya Ortalı]

1. Unvan ve Yazar Adı-Soyadı

2. Üniversite, Görev Yapılan Birim (Fakülte, YO, MYO vb.), Ülke [Bu bölüm hem Türkçe hem İngilizce verilecektir.]

3. Orcid ID [www.orcid.org adresinden alınabilir]

4. E-mail

5. Bu sayfanın en altına ilgili makaleden sorumlu kişi/yazarın (iletişim kurulacak) telefon numarası yazılmalıdır.

Tanıtım sayfasının nasıl hazırlanacağı ile ilgili olarak “Örnek Makale Yazım Formatı”nı ayrıca inceleyebilirsiniz.


4) YAPILANDIRILMIŞ ÖZET

Turist Rehberliği Dergisi’ne yüklenecek makalelerin Yapılandırılmış Türkçe ve Yapılandırılmış İngilizce özetlerinin birlikte sunulması gerekmektedir. Özetlerin en altında verilen/verilecek anahtar kelime sayısının en az 3, en fazla 6 kelime olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmek istenen çalışmaların özetlerinin aşağıda belirtilen şekilde ayrı ayrı yapılandırılmış olması gerekmektedir (*işaretli olan kısımlar özetlerde olması zorunlu bölümleri göstermektedir).

*Amaç ve Önem / Purpose and Importance (Zorunlu)Yapılan çalışmanın amacının ve niye/neden önemli olduğunun açık bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir.  [En fazla 200 kelime]

*Yöntem / Methodology (Zorunlu)Çalışmada kullanılan yöntemin (evren, örneklem, veri toplama, veri analiz yöntemleri gibi) net bir biçimde belirtilmesi gerekmektedir. [En fazla 200 kelime]

*Bulgular / Findings (Zorunlu)Çalışmada elde edilen bulguların çok kısa/özet olarak bu bölümde yer alması gerekmektedir. [En fazla 300 kelime]

*Özgünlük/Bilimsel Katkı / Orginality/Value (Zorunlu)Çalışmayı özgün kılan özellikler/farklılıklar nelerdir? Çalışmada elde edilen bulgular ışığında yazarların değerlendirilmeleri, alana/bilime katkısı bu bölümde yer verilmesi gerekmektedir. [En fazla 200 kelime]

Sınırlılıklar / Limitations (İsteğe Bağlı)Çalışmanın sınırlı kaldığı yönlerin bu başlık altında belirtilmesi gerekmektedir. [En fazla 100 kelime]

Uygulanabilirlik / Implications (İsteğe Bağlı)Çalışmanın pratikte uygulanabilirliği ile ilgili yazarların önerilerine bu bölümde yer verilmesi gerekmektedir [En fazla 100 kelime]

*Anahtar Kelimeler / Keywords (Zorunlu):  Yapılandırılmış özetin en altında çalışmada en az 3 en fazla 6 adet anahtar kelimeye yer verilmesi gerekmektedir.


5) ÇALIŞMANIN BAŞLIKLARI

Makalenin Türkçe ve İngilizce Ana Başlığı; ilk sayfada verilen makale tanıtım sayfasına ek olarak, gönderilen dosyanın ikinci sayfasında, Times New Roman 12 punto bold (koyu) olarak ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, sayfaya ortalanarak yapılandırılmış özetlerden önce yazılmalıdır. Hemen altına sırasıyla yukarıda kuralları verilen Türkçe ve İngilizce yapılandırılmış özet yazılmalıdır. Türkçe başlık; Türkçe yapılandırılmış özetin üstünde, İngilizce başlık; İngilizce yapılandırılmış özetin üstünde yer almalıdır.

Makalenin konu başlıkları, Times New Roman 12 punto (koyu), sola yaslı, önce 6nk, sonra 6nk ve 1,5cm (bir buçuk) satır aralığı olmalıdır. Başlıklarda girinti kullanılmamalıdır, sola yaslı olmalıdır.

Özet, giriş ve kaynakça dışındaki tüm başlıklar numaralandırılmalıdır. (Ör: Giriş, 1. Dünyada Turist Rehberliği Eğitimi 2. Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitimi, 3. Yöntem, 4. Bulgular,  5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler, Kaynakça gibi).

1. Derece Başlıklar, Times New Roman 12 punto, bold (koyu), sola yaslı, sadece ilk harfleri büyük, paragraf girintisi yok.

2. Derece Başlıklar, Times New Roman, 12 punto, bold (koyu), sola yaslı ve  1.1., 1.2. şeklinde numaralandırılmış olması gerekmektedir. Sadece ilk harfleri büyük, paragraf girintisi yok.

3. Derece Başlıklar yine numaralandırılmalıdır. Times New Roman 12 punto, sola yaslı, koyu ve italik olarak yazılmalıdır. 1.1.1. ; 1.2.1. vb. gibi. Sadece ilk harfleri büyük, paragraf girintisi yok.

Not: Yapılandırılmış özetlerde kullanılacak (yukarıda verilen) başlıklar sola dayalı 12 punto, koyu ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde sunulmalıdır.


6) MAKALE METNİ

Yazı Karakteri:   Times New Roman / 11 punto, 1 cm satır aralığı ile yazılmalıdır. 

Paragraflar Arası Boşluklar:   Üst: 6nk ve Alt: 6nk   [Paragraf harici “enter” kullanılmamalıdır.]

Paragraf Girintileri:   Soldan 1,25 cm içeri

Metin Hizalama:    İki yana yaslı 


7) TABLOLAR

Tablo Başlıkları: Tablonun üzerinde  /  Times New Roman  /  11 punto  /  İlk Harfler Büyük  /  Sadece tablo başlığı ve numarası Koyu  /  Tabloya ortalanmış

(Örnek: Tablo 1: Turizm Gelirleri) 

Tablo Kaynağı: Tablonun altında  /  Times New Roman  /  10 punto  

(Örnek: Kaynak: Pelit, 2005:25) 

Tablolar, gerekli görülmesi halinde çalışma içerisinde yatay sayfa düzenine uygun biçimde yer alabilir.


8) ŞEKİLLER VE RESİMLER

Şekil ve Resim başlıkları şekil/resim üzerinde Times New Roman 11 punto (sadece şekil/resim başlığı ve numarası kalın; ilk harfleri büyük, (Ör: Şekil 1: Şehir Turizmine İlişkin Bir Görsel) şekli/resmi ortalayacak şekilde yazılmalıdır. Varsa kaynak, şeklin/resmin altında ortalanarak (Ör; Kaynak: Pelit, 2005:25)  Times New Roman 10 punto yazılmalıdır. Şekiller/resimler, gerekli görülmesi halinde çalışma içerisinde yatay sayfa düzenine uygun biçimde yer alabilir. Sisteme yüklenecek resimlerin yüksek kalitede. tif, .jpeg, .bmp formatında ve en az 300 dpi çözünürlüğe sahip ve en az 10cm genişliğinde şekillendirilmesi gerekmektedir.

Not: Tablolar ve şekillerin ayrı ayrı sisteme eklenmesine gerek olmayıp, çalışmanın bir bütün halinde sisteme yüklenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Tablo ve şekiller metnin ilgili yerinde, yazım kurallarına uygun olarak yer alacaktır/yerleştirilecektir.


9) ÇALIŞMA (METİN) İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERİMİ

Kaynaklar “APA” stiline uygun olarak metin içinde gereken yerlerde parantez içinde gösterilmelidir. Metin içinde kaynak gösterme aşağıdaki gösterilen açıklama ve örnekler gibi olmalıdır. Metin içinde kaynak verirken alıntılanan sayfanın numarasının gösterilmesine gerek yoktur. Fakat kaynakçada ayrıntılarıyla yer verilmelidir.

Tek Yazarlı Kaynaklar İçin:

Örnek: (Spreitzer, 1996);  (Pelit, 2015)

Aynı anda birden fazla kaynak gösterilecekse: (Spreitzer, 1996; Pelit, 2015)

İki Yazarlı Kaynaklar İçin:

Örnek: Kaynak Yabancı ise; (Porath and Pearson, 2009)

             Kaynak Yerli ise; (Ural ve Kılıç, 2014)

Üç Yazarlı Kaynaklar İçin:

Örnek: Kaynak Yabancı ise; (James, Smith and Adams, 2008)

 Kaynak Yerli ise; (Ural, Pelit ve Kılıç, 2015)

Üçten Fazla Yazarlı Kaynaklar İçin:

İlk yazarın soyadından sonra ‘ve diğerleri’ (vd.,) sözcükleri, eğer kaynak yabancı dilde ise ‘et al.’ kısaltması kullanılmalıdır.

Örnek: Kaynak Yabancı ise;  (Smith, et al., 2010)

Kaynak Yerli ise; (Tolay vd., 2012)    

Yazarı Belli Olmayan Kurum, Gazete, İnternet Siteleri vb. Kaynakları İçin:

Örnek: Turizm gelirleri 2018 yılında yükselişe geçecektir (KTB, 2017).

Bu yılki turizme ilişkin elde edilen veriler, gelecek yıl da turistlerin kişi başına düşen harcama miktarında bir azalma meydana geleceğine ilişkin bir ipucu sunmaktadır (Turizm Gazetesi, 2016).

Hane halkı nüfus araştırması, Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünün şehirlere göç ettiğini ortaya koyacak veriler içermektedir (TUİK, 2013).

Kalkınma planlarında, turizm sektörüne giderek daha fazla yer verildiği, son kalkınma planları incelendiğinde anlaşılacaktır (DPT, 2017).

Not: İlgili kaynakların ayrıntıları ve URL (Web) adresleri kaynakçada açıkça sunulmalıdır. Metin içinde web uzantısı yerine kurum ve alındığı yıl belirtilmelidir.

10) KAYNAKÇADA KAYNAK GÖSTERİMİ

Kaynakçada yer alan çalışmaların alfabetik sıra ile sunulması gerekmektedir. Kaynaklar metnin bitiminde Times New Roman 12 punto (normal), iki yana yaslı, önce 6nk, sonra 6nk, 1,5cm satır aralığı aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır. Paragraf girintisi olmayacak, her bir kaynak için ikinci satırdan itibaren 0,5cm girinti olacaktır. Aynı kaynağın devamı ise tek satır aralığı olacaktır.

Kitaplar İçin: Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). Kitabın Adı, (Baskı Sayısı). Yayınlandığı Yer: Yayıncı Kuruluş.

Tek Yazarlı Kitaplar İçin:

Örnek: Zengin, B. (2006). Turizm Coğrafyası (2. Baskı). Sakarya: Değişim Yayınları.

İki Yazarlı Kitaplar İçin:

Örnek: Altunışık, R. ve İslamoğlu, H. (2008). Tüketici Davranışları (1. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.

Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kitaplar İçin:

Örnek: Tengilimoğlu, D., Akbolat, M. ve Işık, O. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Editörlü Kitaplar İçin:

Örnek: Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm İçin:

Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). “Bölüm Adı”, İçinde: Kitabın Adı (Editörün Adının İlk harfi ve Soyadı), bölüm sayfa numarası, basıldığı yer: Yayınevi.

Örnek: Baytok, A. (2015). “Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminde Destek İşlevler”, İçinde: Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, (Ed: E. Pelit). ss.28-46, Ankara: Grafiker Yayınları.

Boyraz, M. (2015). “Human Resource Management in Tourism”, In: Recruitment Management, (Ed: E. Pelit). pp.28-46, NewYork: ALC Publication.

Dergilerdeki Makaleler İçin:

Tek Yazarlı Makaleler İçin:

Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). “Makalenin Başlığı”. Derginin Tam Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Sayısı(Aralığı).

Örnek: Akbolat, M. (2009). “Türk Sağlık Sektöründe Miles ve Snow’un Stratejik  Tipolojisi: Hastaneler Üzerine Bir Araştırma”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 127-146.

Zapf, D. (1999). “Organizational, Work, Group Related and Personel Causes of Mobbing / Bullying at Work”. International Journal Manpower, 20(1/2), 70- 85.

İki Yazarlı Makaleler İçin:

Örnek: Gürbüz S.ve Mert İ.S. (2009). “Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül Bir Çalışma”.  Amme İdaresi Dergisi, 42(3):117-139.

Rayner C. and Hoel, H. (1997). “A Summary Review of Literature Relating to Workplace Bullying”. Journal of Community & Applied Social Psychology, 7(3), 181-191.

Üç veya Daha Fazla Yazarlı Makaleler İçin:

Örnek: Tolay, E., Sürgevil, O. ve Topoyan, M. (2012). “Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri”.  Ege Akademik Bakış, 12(4), 449-465.

Pugh, S. D., Skarlicki, P. D. and Passell, S. B. (2003). “After The Fall: Layoff Victims Trust and Cynicism in Re-employment”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(2), 201-212.

DOI’li Dergide Yayınlanmış Makale:

Dergilerde DOI numarası verilmiş makalelerin mutlaka kaynakçada DOI numarasına yer verilecektir.

Örnek: Paivio, A. (1975). “Perceptual Comparisons through the Mind's Eye”. Memory & Cognition, 3(6), 635-647. Doi:10.1037/0278-6133.24.2.225.

Gürbüz S.ve Mert İ.S. (2009). “Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül Bir Çalışma”.  Amme İdaresi Dergisi, 42(3), 117-139. Doi:10.1037/0278-6133.24.2.328.

Yayınlanmış Bildiriler İçin:

Örnek: Jakkilinki, R., Georgievski, M. and Sharda, N. (2007). "Connecting Destinations with an Ontology-Based E-Tourism Planner", in Information and Communication Technologies at Tourism Proceedings of the International Conference, pp. 12-32, Springer-Verlag, Vienna, 2007.

Yarmacı, N. ve Pelit, E. (2017). “The Impact of Personality Traits on Career Barriers: A Research on Vocational Students”, in Innovation and Global Issues in Social Sciences, pp. 386-394, Antalya, Turkey, 2017.

Yazarı ve Editörü Olmayan Ansiklopediler İçin:

Ansiklopedinin Adı (Yılı) “Bölüm Adı”, Cilt: , Baskı Sayısı, Ansiklopedinin Adı, Basım Yeri: Yayın Kuruluşu, Sayfa aralığı.

Örnek: Encyclopaedia Britannica (1926). "Psychology of Culture Contact", Vol. 1, (13th edition). London and New York: Encyclopaedia Britannica, pp. 765-71.

Tezler İçin:

Örnek: Balta, Y. (2015). “Kurumsal İletişimde Marka Yönetimi Ve Hizmetkâr Markalar”. Yayınlanmış/Yayınlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, İstanbul:  Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnternet Kaynakları İçin:

Örnek: Ankara Anlaşması (1963). “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma, 12 Eylül 1963”. http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-avrupa-ekonomik-toplulugu-arasinda-bir-ortaklik-yaratan-anlasma-_ankara-anlasmasi_-12-eylul-1963-.tr.mfa (Erişim Tarihi: 02.05.2015).

O’Hagan, A. J. (2002). Bully Buster, Sdney Morning Herald, http://www.qldshows. com.au/qld-shows-articles/2002/7/20/bully-busters/ (Erişim Tarihi: 20.01.2012).

Castle, B. (2005). "Introduction to Web Services for Remote Portlets". http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (Accessed: 12 November 2007).

Gazete Makaleleri İçin:

Soyad, Ad. (yıl). “Makalenin Başlığı”, Gazete Adı, Tarih, Sayfa Aralığı.

Örnek: Smith, A. (2008). "Money for Old Rope", Daily News, 21 January, pp.3-5.

Yazar ismi yoksa: Daily News (2008). "Small Change". 2 February, p.7.

Online Gazete Makaleleri İçin:

Örnek: Becker, E. (2001, August 27).  “Prairie Farmers Reap Conservation's Rewards”. The New York Timeshttp://www.nytimes.com, (Erişim Tarihi: 01.05.2015).

Teknik ve Araştırma Raporları İçin:

Örnek: Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report,                   http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm, (Erişim Tarihi: 26.06.2015).

Yukarıda belirtilmeyen kaynakça kuralları için “APA” kuralları (http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx) geçerlidir.


Dergiye gönderilecek çalışmalarda genel olarak ve sırasıyla aşağıdaki başlıkların olması/yer alması önerilmektedir.

İlk Sayfa: (Tanıtım Sayfası): Yazar(lar)ın İletişim Bilgileri; (Ünvan, Ad Soyad, Adres Bilgileri Üniversite, Bölüm, Ülke, E-mail, vb. Bu bilgiler aynı zamanda, dergi sistemi aracılığıyla makale yüklerken ilk kısımda yer alan yazar ekle bölümünden de tüm yazarlar bilgileriyle birlikte sisteme girilmelidir).

Diğer Sayfadan İtibaren:

Makale Başlığı (Türkçe)

Yapılandırılmış Özet (Türkçe)

Türkçe Anahtar Kelimeler

Makalenin İngilizce Başlığı  

Yapılandırılmış İngilizce Özet (Abstract)

İngilizce Anahtar Kelimeler

Giriş

1.Birinci Ana Başlık

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı 

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı

2. İkinci Ana Başlık

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı 

2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi/Hipotez(ler)

4. Yöntem  

5. Bulgular

6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Kaynakça 

Ekler (varsa)

Makalelerinizi lütfen "Sample Article Template"i kullanarak yazınız.