Research Article
PDF BibTex RIS Cite

On Yıldan Fazla Sınıf Öğretmeni Olarak Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonları

Year 2020, Volume: 5 Issue: 1, 86 - 102, 01.06.2020

Abstract

10 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan sınıf öğretmenlerinin mesleki motivasyonlarının incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmanın yöntemi alan araştırmasıdır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul Esenler ve Fatih ilçelerindeki devlet okullarında çalışan ve 10 yıl üzeri mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu evrenden 212 sınıf öğretmenine ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin mesleğe ilişkin olumlu tutumlarının genel olarak orta düzeyde olduğu ve öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini başarılı hissettiği ancak eğitim sistemini veya çalıştığı kurumu başarısız buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca eğitim sisteminden, mesleğin zorluğundan, sosyal ve ekonomik durumdan kaynaklanan faktörler kendi aralarında kıyaslandığında, öğretmenlerin mesleki motivasyonunu en çok düşüren nedenlerin eğitim sisteminden kaynaklandığı; bunu ekonomik şartlarının takip ettiği; mesleğin zorluğu ve sosyal nedenlerin ise diğer nedenlere göre daha az etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361. Akçamete, G., Kamer S. Ve Sucuoğlu B. (2001). Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Kişilik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Aksayan, S. Ve Velioğlu, P. (1992). Sağlık Ocağı Ve Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel İş Doyum Etkenleri, Cumhuriyet Üniversitesi, III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı Sivas., 635-646, Altınkurt, Y. Ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Sakarya University Journal Of Education, 4, 2, 57-71 Ayık, A. Ve Ataş, Ö. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4, 1, 25-43 Emir, S. Ve Kanlı, E. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 2, 63-79. Ergün, M. (2011). Sınıfta Motivasyon. Sınıf Yönetimi (Edt: E. Karip). Ankara: Pegem Akademi. 119-135. Gamsız, Ş., Yazıcı, H. Ve Altun, F. (2013). Öğretmenlerde A Tipi Kişilik, Stres Kaynakları, Öz Yeterlik Ve İş Doyumu. Turkish Studies, 8, 8, 1475-1488. Gündüz, G. Çapri, Ç. Ve Gökçakan G. (2013). Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme Ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3, 1, 29-49. Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özdemir, S. Ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde Motivasyon Ve Verimlilik İlişkisi. Jo¬urnal Of Qafqaz University, 24, 46-153. Recepoğlu, E. (2012). Öğretmenlerin İş Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 2, 574-588. Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları Ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1, 33-46. Silah, M. (2005). Endüstride Çalışma Psikolojisi (2. Baskı). Ankara: Seçkin. Vural, B. (2004). Yetkin-İdeal-Vizyoner Öğretmen, İstanbul: Hayat Yayınları.

Year 2020, Volume: 5 Issue: 1, 86 - 102, 01.06.2020

Abstract

References

  • Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361. Akçamete, G., Kamer S. Ve Sucuoğlu B. (2001). Öğretmenlerde Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Kişilik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Aksayan, S. Ve Velioğlu, P. (1992). Sağlık Ocağı Ve Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel İş Doyum Etkenleri, Cumhuriyet Üniversitesi, III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı Sivas., 635-646, Altınkurt, Y. Ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Sakarya University Journal Of Education, 4, 2, 57-71 Ayık, A. Ve Ataş, Ö. (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4, 1, 25-43 Emir, S. Ve Kanlı, E. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 2, 63-79. Ergün, M. (2011). Sınıfta Motivasyon. Sınıf Yönetimi (Edt: E. Karip). Ankara: Pegem Akademi. 119-135. Gamsız, Ş., Yazıcı, H. Ve Altun, F. (2013). Öğretmenlerde A Tipi Kişilik, Stres Kaynakları, Öz Yeterlik Ve İş Doyumu. Turkish Studies, 8, 8, 1475-1488. Gündüz, G. Çapri, Ç. Ve Gökçakan G. (2013). Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme Ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3, 1, 29-49. Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özdemir, S. Ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde Motivasyon Ve Verimlilik İlişkisi. Jo¬urnal Of Qafqaz University, 24, 46-153. Recepoğlu, E. (2012). Öğretmenlerin İş Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 2, 574-588. Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik Mesleği, Motivasyon Kaynakları Ve Temel Tutumlar: Kuramsal Bir Bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1, 33-46. Silah, M. (2005). Endüstride Çalışma Psikolojisi (2. Baskı). Ankara: Seçkin. Vural, B. (2004). Yetkin-İdeal-Vizyoner Öğretmen, İstanbul: Hayat Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa BAŞARAN
Yıldız teknik üniversitesi eğitim fakültesi temel eğitim bölümü sınıf eğitimi anabilim dalı
0000-0003-1684-5852
Türkiye

Publication Date June 1, 2020
Submission Date January 28, 2020
Acceptance Date May 18, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA
BAŞARAN, M. (2020). On Yıldan Fazla Sınıf Öğretmeni Olarak Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonları. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(1), 86-102.