Author Guidelines

Yazar Rehberi

Makaleler yalnızca açık dergi sistemi üzerinden gönderilir.

Yazarların, makalelerini dergi makale şablonuna bağlı kalarak yazdıktan ya da düzenledikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Makale şablonunu edinmek için lütfen buraya tıklayınız.

Metin içi referanslarda ve kaynakçanın yazımında APA 6 stili kullanılmalıdır. APA 6 stili hakkında bilgi edinmek için lütfen şu bağlantıyı kullanınız. http://www.apastyle.org/learn/index.aspx

Dergiye yollanan çalışmaların 15-20 sayfa (veya 7500-10000 sözcük) aralığında olması beklenir.

Yazarlar tarafından sisteme yüklenen makaleler editörler kurulu tarafından incelenerek makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.

 

Yazım Kuralları

Türkiye Eğitim Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki "Makale Şablonları" üzerinde hazırlanmalıdır.

Türkçe Makale Şablonu | İngilizce Makale Şablonu

 

Metin

1. Makale metni Palatino Linotype yazı tipinde, 11 punto büyüklükte, tüm kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak, tek sütün olarak, 1 satır aralığında, A4 boyutunda yazılmalıdır.

2. Paragraflar 1 cm’lik girinti ile başlamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.

3. Metin içerisinde vurgulama yapılması gerektiğinde koyu vurgulama yapılmalıdır.

4. Paragraflar öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

 

Makale Başlığı

1. Makalenin başlığı, araştırmanın konusunu, alanını ve problemin sınırlarını açık olarak belirtmelidir.

2. Başlık koyu, ortalı, bağlaçları dışındaki sözcüklerde sadece ilk harfler büyük ve 14 punto (Palatino Linotype) büyüklüğünde yazılmalıdır.

 

Özet/Abstract-Anahtar Kelimeler/Keywords

1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.

2. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve en önemli sonuçlarını içermelidir.

3. Özet, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

4. Özet ve anahtar kelimeler, Palatino Linotype yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. 

5. Özetin alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 3, en fazla 5 anahtar kelimeye yer verilmelidir.

 

Giriş

1. Giriş, makalenin probleminin tanımlandığı ve tartışıldığı kısım olarak düşünülmelidir.

2. Girişte uzun açıklama ve tanımlamalardan kaçınılmalıdır.

3. Daha önce yapılmış araştırmalara vurgu yapılmalıdır.

 

Yöntem

1. Yöntem kısmında, Araştırma Deseni, Evren-Örneklem, Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi alt başlıkları bulunmalıdır. Bu kısımlarda ayrıntılı bilgi verilmelidir.

2. Makalede kullanılan araştırma desenin ne olduğu ve neden seçildiği kısaca belirtilmelidir.

3. Nicel araştırmalar için “Evren-Örneklem”, nitel araştırmalar için “Katılımcılar veya Çalıma Grubu” alt başlıkları tercih edilebilir.

4. Bu alt başlıkta evren, örneklem alma tekniği ve örneklem hakkında bilgi verilmelidir.

5. Veri Toplama Aracı başlığı altında, kullanılan veri toplama aracı veya araçları belirtilmelidir. Veri toplama aracının, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, istatistiksel özellikleri gibi psikometrik bilgiler mutlaka belirtilmelidir.

6. Verilerin Analizi alt başlığı altında kullanılan veri analizi teknikleri ve bu tekniklerin neden seçildiği belirtilmelidir.

 

Bulgular

1. Bulgular kısmında araştırmada elde edilen bulgulara yer verilmelidir.

2. Bulgular araştırma sorularının izlediği sıraya paralel olarak sunulmalıdır.

3. Yalnızca araştırma soruları ile ilgili olan bulgulara yer verilmelidir.

4. Sonuçları destekleyen kanıtlara ilişkin tablo veya grafiklere yer verilebilir.

5. Tablolar açık ve anlaşılır olmalıdır.

6. Tablo veya grafikte sunulan veriler metin içinde tekrarlanmamalıdır.

7. Tablo veya grafikler metin içinde belirtilmeli ve ilgili metinden hemen sonra sunulmalıdır

8. Tartışmaya “Sonuç, Tartışma ve Öneriler” başlığı altında yer verilmelidir.

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

1. Giriş kısmında sorulan soruların cevapları ile birlikte ilgili alanyazında bu cevapları destekleyen/desteklemeyen bulgulara atıf yapılmalıdır.

2. Araştırma sorusuna verilen cevabı desteklemeyen bulgular açıklanmalıdır.

3. Araştırmanın özgünlüğünü gösteren kanıtlara yer verilmelidir.

4. Bulguların diğer araştırmaların bulguları ile uyumu veya farklılığı açıklanmalıdır.

5. Beklenmedik bulgu ve sonuçlar açıklanmalıdır.

6. Bulguların geçerliğini ve genellenmesini etkileyecek sınırlılıklara yer verilmelidir.

7. Araştırmanın önemini gösteren çıkarımlar yapılmalıdır.

7. Öneriler, bulgulara göre yazılmalıdır. Bulguya dayanmayan önerilere yer verilmemelidir.

9. Mümkün olduğu kadar kuram ve uygulamaya dönük önerilere yer verilmelidir.

 

Başlık ve Alt Başlıklar

1.Bütün başlıklar Palatino Linotype yazı karakterinde, 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

2.Bölüm başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, ortalı ve koyu yazılmalıdır.

3.Bölüm alt başlıklarında sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır.

4.Üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle paragraf başlığı kullanılarak yazılmalıdır.

5.Paragraf biçimlendirmeleri şu şekildedir;

ORTA BAŞLIK

Alt Başlık

İkinci düzey alt başlık

          Üçüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)

          Dördüncü düzey alt başlık (1 cm girintili)

          Beşinci düzey alt başlık (1 cm girintili)

 

Tablo ve Şekil/Görsel Gösterimi

1.Tablolar ve şekiller, yayımlanmaya hazır biçimde hazırlanmalı, metin içerisinde geçtiği yerde verilmelidir.

2.Tablolar ve tablo başlıklarında kullanılan yazılarda Palatino Linotype, 10 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.

3.Tablo başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır.

4.Tablo içerisindeki metinler tek satır aralığında öncesinde ve sonrasında 0 nk boşluk bırakılarak, aynı stildeki paragrafların arasına boşluk eklemeyerek yazılmalıdır.

5.Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır.

6.Tablo çizgilerinin genişliği !/2 nk genişliğinde ayarlanmalıdır.

7.Tablo öncesinde ve sonrasında 12 nk boşluk bırakılmalıdır.

8.Tablo başlıkları ve tablo numarasının gösteriminde Tablo numarası kalın ve sola dayalı, tablo başlığı normal ve sola dayalı şekilde yazılmalıdır. Örn; Tablo 1.Katılımcıların Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

9.Şekil ve görsel başlıklarının gösteriminde şekil/görsel numarası kalın ve ortalı, şekil/görsel başlığı normal ve ortalı şekilde yazılmalıdır. Örn;

Şekil 1. Türkiye İller Haritası

 

Kaynakça

1.Kaynakça alfabetik olarak sıralanmalıdır.

2.Kaynakça aşağıda verilmiş olan örneğe göre düzenlenmeli ve makalenin sonuna eklenmelidir.

 

Kaynakça Bağlacı

Metin içinde kaynak gösterilirken kaynakça bağlacı kullanılmalıdır. Kaynakça bağlacında, yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve doğrudan aktarmalarda da sayfa numarası verilmelidir.

Tek Yazarlı Kaynakça Bağlacı: 

(Akıllı, 2013), (Akıllı, 2013, s. 61), Akıllı’ya (2013) göre, Akıllı’ya (2013, s. 61) göre

İki Yazarlı Kaynakça Bağlacı: 

(Akıllı & Çalışkan 2013), (Akıllı & Çalışkan, 2013, s. 61), Akıllı ve Çalışkan’a (2013) göre, Akıllı ve Çalışkan’a (2013, s. 61) göre

Üç Yazarlı Kaynakça Bağlacı: 

(Akıllı, Çalışkan & Uslu, 2013), (Akıllı, Çalışkan & Uslu, 2013, s. 61), Akıllı, Çalışkan ve Uslu’ya (2013) göre, Akıllı, Çalışkan ve Uslu’ya (2013, s. 61) göre,

Dört ve Beş Yazarlı Kaynakça Bağlacı:

Dört ve beş yazar olan kaynakçalarda, kaynakça bağlacı ilk geçtiği yerde olduğu gibi (Akıllı, Çalışkan, Uslu ve Kurnaz 2013) izleyen kısımlarda ise kısaltılarak (Akıllı vd., 2013) verilmelidir.

Altı ve Daha Fazla Yazarlı Kaynakça Bağlacı

Altı ve daha fazla yazarlı olan çalışmalar ilk geçtiği yer ve izleyen kısımlarda kısaltılarak verilmelidir.

1.Bir yazarın aynı yıldaki birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: (Akıllı 2013a), (Akıllı, 2013b), (Akıllı, 2013a,2013b)

2.Aynı yazarın birden fazla çalışmasına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır; (Akıllı, 2014; Akıllı, 2015)

3.Aynı soyadı taşıyan yazarların çalışmalarına atıf yapılması durumunda çalışmalar aşağıdaki gibi verilmelidir. (Akıllı, 2013), (B. Akıllı,2014), Akıllı’ya (2013) göre , B. Akıllı’ya (2014) göre

4.Aynı konu ile ilgili birden fazla atıf yapılması durumunda kullanılan kaynakça bağlaçları tarih sırasına ve aynı tarihteki atıflar isme göre alfabetik olarak sıralanmalıdır: (Arıcı ve Ungan, 2008; Aytan, 2010; Göçer, 2010; Karatay, 2011; Dağtaş, 2012)

5.Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve izleyen kısımlarda kısaltma olarak kullanılmalıdır: Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) – (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018)

6.Yasal metinler şu şekilde gösterilmelidir: (Millî Eğitim Temel Kanunu, 1973)

 

Kaynakça Örnekleri

Tek Yazarlı Kitap

İnalcık, H. (2015). Devlet-i aliyye: Osmanlı imparatorluğu araştırmaları-1. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Giddens, A. (2009). Sociology. Cambridge: Polity Press.

 

Tek Yazarlı Çeviri Kitap

Freire, P. (2014). Ezilenlerin pedagojisi. (D. Hattaoğlu ve E. Özbek, çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye'nin doğuşu. (M. Kıratlı, çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

 

İki Yazarlı Kitap

Arıcı, A. F. & Ungan, S. (2019). Yazılı anlatım el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Cook, T. D. & Campell, D. T. (1979) Quasi experimentation: Desing & analysis issues for field setting. Boston: Houghton Mifflin Company.

 

İki Yazarlı Çeviri Kitap

Cooper, R. & Sawaf, A. (1997). Liderlikte duygusal zekâ. (Çev: Z. Ayman & B. Sancar). İstanbul: Sistem Yayınları.

 

Üç Yazarlı Kitap

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Parris, S. R., Fisher, D. & Headley, K. (2009). Adloescent literacy: Field tested effective solutions for every classroom. Newark: International Reading Assocation.

 

Editörlü Kitap

Çetin, İ. (Edt.) (2010). Dil ve edebiyat öğretim yöntemleri. İstanbul: Nobel.

Coady, N. & Lehmann, P. (Eds.) (2008). Theoretical perspectives for direct social work practice. New York: Springer.

 

Editörlü Kitapta Bölüm

Uzun Tulgar, Y. (2010). Edebiyat öğretiminde kullanılan teori ve yaklaşımlar. İ. Çetin (Edt.). Dil ve edebiyat öğretim yöntemleri içinde (s. 45-80). İstanbul: Nobel.

 

Çeviri Kitapta Bölüm

Creswell, J. (2014). Nicel Yöntemler. S. B. Demir (Ed.), Araştırma Deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (M. Bursal, Çev.) içinde (s. 155-182). Ankara: Eğiten Kitap.

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget's theory (G. Gellerier & J. Langer, Trans.). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence: A reader (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 

Türkçe Makale

Turan, S. (2014). Ahlâki Açıdan Modern Okulun Açmazı: Eleştirel Bir Bakış. Yeni Türkiye 

Dergisi, 58/59 (10), 246-252.

 

Yabancı Dilde Yayınlanmış Makale

Winstead Fry, S. & Griffin, S. (2010). Fourth graders as models for teachers: teaching and learning 6+1 trait writing as a collaborative experience. Literacy Research and Instruction, 49(4), 283-298.

 

Bildiri Kitabında Basılan Bildiri

Yılmaz, K. (2009). Okul yöneticilerinin örgüt ve yönetime ilişkin abartılar hakkındaki görüşleri. IV. Eğitim Yönetimi Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. 14–15 Mayıs 2009. Denizli. ss. 496–501.

 

Bildiri Kitabında Basılmayan veya Özet Metin Olarak Basılan Bildiri

Turan, S. (2006). Eğitim yönetiminde paradigmatik dönüşümler (dönüşen bir şey yok). Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı. 27–28 Nisan 2006. EYEDDER-Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.

Turan, S. (2001). School climate, supportive leadership behavior and faculty trust in Turkish public schools. American Educational Research Association (AERA). April 10–14, 2001. Seattle, Washington, USA.

 

Yayınlanmamış Lisansüstü Öğretim Tezleri

Arı, G. S. (2003). İşletmelerde güven ve personel güçlendirme ilişkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kamer, M. (2001). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Evans, T. J. (1996). Elementary teachers’ and principals’ perceptions of principals leadership style and school social organization. Unpublished Doctoral Dissertation. Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.

 

Sözlük

Türk Dil Kurumu (2019). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Türk Dil Kurumu (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

 

Ansiklopedi

Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.

 

Rapor ya da Diğer Kurumsal Metinler

MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı 2010–2014 Stratejik Planı. Ankara: MEB Yayını.

MoNE (1977). Report by the ministry of national education supervision council. Ankara: MoNE Publications.

 

Kanun, Yönetmelik, Tüzük Gibi Yasal Metinler

Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmî Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.

 

Web Adresi

UNESCO. (2013). World Heritage list. http://whc.unesco.org/en/list adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 01.05.2013)